Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/244/0 Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku 1975-1985 0 Unroll
I. Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 1. Podstawy prawne działania l. 1975-1980, od sygn. 1 do sygn. 6: Zebrania założycielskie, dokumenty organizacyjne. 2. Członkowie i samorząd l. 1975-1985, od sygn. 7 do sygn.47: Protokóły z obrad, posiedzeń, Walne Zgromadzenia, materiały na posiedzenia, regulamin zarządu WSM, rejestr uchwał. 3. Organizacja l. 1975-1978, od sygn. 48 do sygn. 55: Schematy organizacyjne, zakresy czynności, regulamin pracy Rady i Zarządu Spółdzielni. 4. Informacja i wydawnictwa l. 1976-1980, od sygn. 56 do sygn. 56: Wycinki prasowe dotyczące działalności. 5. Konferencje, narady i odprawy własne l. 1975-1981, od sygn. 57 do sygn. 60: Protokóły z narad WSM, konferencje ekonomiczne. 6. Planowanie, sprawozdawczość, statytyka l. 1975-1985, od sygn. 61 do sygn. 82: Plan pracy Rady, Zarządu WSM, plan zatrudnienia i fundusz płac, plan gospodarczo-finansowy, sprawozdania, protokóły, informacje, orzeczenia z badań sprawozdań finansowych. 7. Pomoc prawna, skargi i wnioski l. 1980-1981, od sygn. 83 do sygn. 85: Analiza i oceny w zakresie przyjmowania skarg i wniosków, protokóły z przeprowadzonych kontroli. 8. Biurowość, archiwum zakładowe l. 1975-1983, od sygn. 86 do sygn. 86: Instrukcja kancelaryjna i jednolity wykaz akt. 9. Kontrola l. 1975-1984, od sygn. 87 do sygn. 105: Protokóły z kontroli, zalecenia pokontrolne, polecenia. 10. Bilans l. 1975-1985, od sygn.106 do sygn. 115: Bilans, bilans likwidacji WSM, protokóły zdawczo-odbiorcze majątku. II. Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych''Inwestprojekt'' w Płocku 1. Podstawy prawne działania l. 1978-1978, od sygn.116 do sygn. 116: Uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych. 2. Planowanie, sprawozdawczość i statytyka l. 1976-1981, od sygn.117 do sygn. 126: Sprawozdania roczne, karty statystyczne. III. Wojewódzki Zakład Budowlano-Remontowy w Płocku 1. Organizacja l. 1976-1978, od sygn. 127 do sygn.128: Regulamin i struktura organizacyjna, schemat organizacyjny. 2. Bilans l. 1975-1982, od sygn. 129 do sygn.135: Bilans. Number of units in the group: 135
52/245/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Okręg Łódzki. Zarząd Powiatowy w Łęczycy 1959-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 8
52/246/0 vacat - Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płocku - przekazano do Archiwum Państwowego w Płocku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/247/0 vacat - Akta osobowe członków i kandydatów byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z rejonu Kutna i Łęczycy - część wybrakowano a część przekazano do Archiwum Państwowego w Płocku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/248/0 Urząd Miejski w Łęczycy 1974-1987 0 Unroll
Zarządzanie l. 1974-1987, od sygn. 1 do sygn 74: posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów, zarządzenia terenowych organów administracji państwowej, programy realizacyjne, sprawozdania z realizacji planów pracy własnej jednostki, plany i programy badań i opracowań statystycznych, kroniki i monografie własne, akty normatywne, protokóły kontroli, inspekcji. Personel l. 1975-1987, od sygn. 75 do sygn. 82: dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkolenia pracowników, analizy form szkolenia. Budżet l. 1975-1987, od sygn. 83 do sygn. 118: budżet, sprawozdania finansowe. Plany społeczno-gospodarcze rozwoju l. 1975-1987, od sygn. 119 do sygn.153: ostateczna wersja planów zbiorczych, sprawozdania i czyny społeczne, analizy, realizacja czynów społecznych. Kultura i sztuka, sport i kultura fizyczna, turystyka l. 1986-1987, od sygn. 154 do sygn. 155: ewidencja zabytków, kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej. Straże pożarne l. 1984-1984, sygn. 157: organizacja ochotniczej straży pożarnej. Opieka społeczna l. 1986-1987, od sygn. 158 do sygn. 159: analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej. Akta z lat 1958-1986, sygn. 160: sprawozdanie z realizacji planów pracy. Akta z lat 1974-1984, od sygn. 161 do sygn. 164: rejstry mieszkanców. Number of units in the group: 164
52/249/0 Urząd Gminy w Górze Świętej Małgorzaty [1956] 1973-1990 0 Unroll
I. Zarządzanie 1. Organy kolegialne l. 1974-1985, od sygn. 1 do sygn. 39: Wybory sołtysów i podsołtysów, zebrania wiejskie sołtysi, protokoły zebrań, posiedzenia kolegiów, komsji, zespołów, sprawozdania. 2. Organizacja i zarządzanie l. 1973-1990, od sygn. 40 do sygn. 74: Regulaminy, organizacja i podział pracy, statut,zarządzenia terenowych organów administracji państwowej. 3. Plany pracy i ich realizacja l. 1974-1990, od sygn. 75 do sygn. 124: Długofalowe i roczne plany pracy, sprawozdania z realizacji planów pracy. 4. Statystyka l. 1974-1990, od sygn. 125 do sygn. 196: Plany i opracowania statystyczne, ocena wyników spisu rolnego, sprawozdania GUS. 5. Obsługa prawna, skargi i wnioski l. 1976-1989, od sygn. 197 do sygn. 205: Analiza skarg i wniosków. 6. Współdziałanie, kontakty l. 1973-1984, od sygn. 206 do sygn. 211: Współpraca z oranizacjami politycznymi. 7. Biurowość, archiwa l. 1988-1988, od sygn.212 do sygn. 215: Rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna. 8. Nadzór i kontrola l. [1956]1973-1988, od sygn. 216 do sygn. 263: Protokóły z kontroli, zalecenia pokontrolne II. Personel 1. Praca, płace ewidencja osobowa l. 1976-1989, od sygn. 264 do sygn. 272: Wykaz pracowników Urzędu Gminy, dane statystyczne o pracownikach. 2. Zatrudnianie, odznaczenie, szkolenia pracowników l. 1975-1990, od sygn. 273 do sygn. 293: Przydziały etatów, odznaczenia pracowników. III. Budżet 1. Planowanie i wykonanie budżetów l. 1989-1990, od sygn. 294 do sygn. 374: Planowanie budżetu, sprawozdania finansowe. 2. Zobowiązania podatkowe l. 1975-1987, od sygn. 375 do sygn. 380: Sprawozdania finansowe, podatki IV. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju, czyny społeczne. 1. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju i sprawozdawczość z ich realizacji l. 1973-1990, od sygn. 381 do sygn. 422: Programy i plany rozwoju gminy. 2. Czyny społeczne l. 1973-1990, od sygn. 423 do sygn. 453: Czyny społeczne, plany czynów społecznych, realizacja, ewidencja czynów społecznych. V. Oświata, nauka, wychowanie, kultura i sztuka, sport, kultura fizyczna, turystyka 1. Oświata, nauka, wychowanie l. 1977-1990, od sygn. 454 do sygn. 466: Organizacja pracy w szkolach i placówkach oświatowo - wychowawczych. 2. Biblioteki, domy kultury l. 1977-1990, od sygn. 467 do sygn. 474: Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, programy pracy. 3. Orkiestry amatorskie l. 1984-1989, od sygn. 475: Orkiestry amatorskie. 4. Ochrona zabytków l. 1973-1981, od sygn.476 do sygn. 477: Wykaz zabytków na terenie gminy. 5. Sport, kultura fizyczna l. 1975-1989, od sygn. 478 do sygn. 491: Kierunek rozwoju kultury fizycznej VI. Sprawy wewnętrzne, stowarzyszenia,urzędy stanu cywinego, straże pożarne 1. Stowarzyszenia l. 1973-1987, od sygn.492 do sygn. 514: Nadzór nad stowarzyszeniami, rejestr, Statut Kółek Rolniczych. 2. Kolegia do spraw wykroczeń l. 1975-1982, od sygn. 515 do sygn. 518: Analizy i oceny kolegiów do spraw wykroczeń, sprawozdania z działalności kolegiów. 3. Urząd Stanu Cywilnego l. 1973-1989, od sygn. 519 do sygn. 529: Nadzór nad działalnością USC 4. Obrona cywilna, terenowe, komitety obrony l. 1973-1989, od sygn. 530 do sygn. 551: Sprawozdania z działalności komitetów obrony cywilnej, plany obrony cywilnej. 5. Straże pożarne l. 1973-1990, od sygn. 552 do sygn. 564: Statut Straży Pożarnych. 6. Komunikacja, drogownictwo l. 1977-1990, od sygn. 565 do sygn. 569: Ewidencja dróg i mostów. 7. Sprawy wyznaniowe l. 1973-1980, od sygn. 570 do sygn. 571: Ewidencja cmentarzy komunalnych i wyznaniowych. VII. Rolnictwo, leśnictwo 1. Gospodarka rolna l. 1964-1990, od sygn. 572 do sygn. 628: Ewidencja nieruchomości, oznakowanie granic, decyzje naczelnika dot. nieruchomości, rejonizacja upraw. 2. Gospodarka leśna oraz ochrona przyrody l. 1979-1990, od sygn. 629 do sygn. 639: Kompleksowe zalesianie. 3. Gospodarka wodna l. 1958-1989, od sygn. 640 do sygn. 659: Spółki wodne. 4. Geodezja rolna l. 1958-1990, od sygn. 660 do sygn. 767: Skorowidz właścicieli gruntów, rejestr gruntów, numeracja gospodarstw. 5. Przemysł i usługi l. 1972-1984, od sygn. 768 do sygn. 770: Ewidencja szyldów przemysłowych i rzemieślniczych. VIII. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, przestrzenna, budownictwo, urbanistyka, geologia, ochrona środowiska. 1. Gospodarka komunalna l. 1985-1990, od sygn. 771 do sygn. 772: Ewidencja urządzeń komunalnych. 2. Gospodarka terenami l. 1985-1985, od sygn. 773: Wykup terenów rolnych. 3. Planowanie przestrzenne, lokalizacja ogólna, budownictwo wiejskie l. 1974-1990, od sygn. 774 do sygn. 808: Plany i programy zagospodarowania przestrzennego. 4. Geodezja i kartografia l. 1978-1988, od sygn. 809 do sygn. 811: Osnowy geodezyjne. 5. Geologia l. 1983-1988, od sygn. 812 do sygn. 813: Złoża kopalni miejscowych. 6. Plany i programy dotyczące ochrony środowiska l. 1983-1989, od sygn. 814 do sygn. 819: Program i plan ochrony środowiska. IX. Zdrowie, opieka społeczna, zatrudnienie 1. Ochrona zdrowia ludności l. 1973-1990, od sygn. 820 do sygn. 821: Realizacja narodowego Funduszu Zdrowia. 2. Opieka społeczna l. 1973-1989, od sygn. 822 do sygn. 840: Sprawozdania i plany pracy opieki społecznej. 3. Zatrudnienie l. 1987-1990, od sygn. 841 do sygn.842: Zatrudnienie. L. 1973-1990, od sygn. 843 do sygn. 910: Długofalowe i roczne plany pracy, sprawozdania, plany ochotniczych staży pożarnych, kontakty zagraniczne. Number of units in the group: 910
52/250/0 Urząd Gminy w Piątku 1973-1990 0 Unroll
Zarządzenia Organy kolegialne 1982-1990 od sygn. 1 do sygn. 7 Protokóły zebrań wiejskich, posiedzenia Kolegiów, Komisji, Zespołów narady pracowników własnej jednostki, Organizacja i zarzadzanie 1978-1988 od sygn. 8 do sygn.18 Zarządzanie terenowych organów administracji panstwowej -własne, Plany pracy i ich realizacja 1985-1990 od sygn. 19 dosygn.28 Długofalowe i roczne plany pracy, program działania Urzędu Gminy, sprawozdania z realizacji planów pracy,analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z kontroli kompleksowej, Budżet Planowani i wykonanie budżetów 1973-1989 od sygn. 29 do sygn.35 Budżet, Plany społeczno- gospodarcze 1985-1989 od sygn. 36 do sygn. 41 Sprawozdania i analizy dotyczace realizacji planów. Number of units in the group: 41
52/251/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wypychowie 1954-1972 0 Unroll
GRN i PGRN w Wypychowie 1956-1972 od sygn. 1 do sygn.70 Protokóły z posiedzeń GRN, Komisje, protokóły z zebrań wiejskich, plany, urządzeń gospodarstw rolnych, budżet gromady 1954-1972 od sygn. 71 do sygn. 86Protokóły z sesji, protokóły z posiedzeń Number of units in the group: 86
52/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Byszewie 1955-1967 0 Unroll
GRN i PGRN w Byszewie 1958-1967 od sygn. 1 do sygn. 14 Numeracja nieruchomości, mapy wsi, aneksy do mapy glebowo-rolniczej 1955-1959 od sygn. 15 do sygn. 16 Protokoly z posiedzeń, protokoły z sesji Number of units in the group: 16
52/253/0 Hipoteka w Łęczycy 1801-1947 [1989] 0 Unroll
Number of units in the group: 1821
52/254/0 Piątkowski Zakład Mechaniczny 1952-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 260
52/255/0 Urząd Gminy w Łęczycy [1945] 1973-1987 [1989] 0 Unroll
Zarządzanie 1974-1986 od sygn. 1 do sygn. 63 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów,zarządzenia terenowych organów administracji państwowej, zebrania wiejskie, sołtysi, protokóły Komisji Pojednawczej, narady pracowników, Personel 1979-1986 od sygn. 64 do sygn. 89 Dane statystyczne o pracownikach, Budżet 1973-1979 od sygn. 90 do sygn.105 Budżet, sprawozdania finansowe, Plany społeczno- gospodarczego rozwoju 1982-1987 od sygn. 106 do sygn. 115 Ostateczna wersja planów zbiorczych, sprawozdania i analizy realizacja czynów społecznych, Sprawy wewnętrzne, wyznaniowe 1977-1983 od sygn. 116 do sygn. 117 Nadzór nad stowarzyszeniami, Rolnictwo 1958-1986 od sygn. 118 do sygn. 209 Rejestry gruntów, Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, lokalowa, przestrzenna 1978-1989 od sygn.210 do sygn. 227 Opinie i decyzje lokalizacyjne, Opieka społeczna zatrudnienie, sprawy socjalne 1980-1987 od sygn. 228 do sygn.234 Analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej 1973-1988[1989] od sygn.235 do sygn. 237 Książki zameldowań, książki z pobytu czasowego Number of units in the group: 308
52/256/0 Urząd Gminy w Witoni 1973-1990 0 Unroll
Zarządzanie Organy kolegialne l. 1973-1989, od sygn. 1 do sygn. 50: Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów, zarządzenia terenowych organów administracji państwowej, zebrania wiejskie, sołtysi, protokoły zebrań wiejskich, protokoły Komisji Pojednawczej, narady pracowników, Organizacja i zarządzanie l. 1973-1989, od sygn. 51 do sygn. 73: Podział administracyjny, organizacja urzędu gminy, akty normatywne własne, zarządzenia terenowych organów administracji państwowej, Plan pracy i ich realizacja l. 1975-1990 od sygn. 74 do sygn. 98: Programy i plany rozwoju gminy, roczne programy działania, Statystyka l. 1975-1989, od sygn. 99 do sygn. 121: Sprawozdawczość, analizy skarg i wniosków, sprawozdania, Wydawnictwa i publikacje l. 1978-1978, sygn. 122: Ogłoszenia i obwieszczenia własne, Biurowość, archiwa, składnice akt l. 1973-1974, od sygn. 123 do sygn. 124: Postępowanie kancelaryjne, ewidencja odznak, i pieczęci, Nadzór, kontrola, badania l. 1973-1990, od sygn. 125 do sygn. 147: Kontrole i inspekcje, protokoły kontroli, Personel Praca, płace, ewidencja osobowa, legitymacje l. 1976-1989, od sygn. 148 do sygn.161: Dane statystyczne o pracownikach, Zatrudnienie i wynagradzanie pracowników l. 1976-1987, od sygn. 162 do sygn. 163: Przydział etatów, ewidencja pracowników, Budżet Planowanie i wykonywanie budżetów l. 1976-1989, od sygn. 164 do sygn.168: Budżet, sprawozdania finansowe, Plany społeczno-gospodarcze rozwoju l. 1979-1989, od sygn. 169 do sygn. 200: Ostateczna wersja planów zbiorczych, sprawozdania i czyny społeczne analizy, realizacja czynów społecznych, Oświata, nauka, wychowanie, kultura i sztuka, sport i kultura fizyczna, turystyka, Ochrona zabytków l. 1976-1985, od sygn. 201 do sygn. 206: opieka nad miejscami walk i męczeństwa, Rolnictwo, leśnictwo, skup, handel, przemysł, usługi, ceny Gospodarka rolna, weterynaria l. 1977-1989, od sygn. 207 do sygn. 214: ewidencja odznaczeń, granic, Gospodarka leśna i łowiecka oraz ochrona przyrody l. 1982-1986, od sygn. 215 do sygn. 217: Kompleksowe zadrzewienie wsi, Geodezja rolna l. 1978-1989, od sygn. 218 do sygn. 222: Ewidencja gruntów rolnych, wypisy z rejestrów gruntów, Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, lokalowa, przestrzenna, budownictwo, urbanistyka Budownictwo, urbanistyka, architektura l. 1976-1987, od sygn. Sygn. 223 do sygn. 247: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, Zdrowie, opieka społeczna, zatrudnienie i sprawy socjalne Zatrudnienie i sprawy socjalne l. 1979-1989, od sygn. 248 do sygn. 249: Analiza stanu zatrudnienia. Akta z lat 1974-1990, od sygn. 250 do sygn. 674: Inwentaryzacja nieruchomości, przejmowanie terenów i nieruchomości, prawo pierwokupu, wywłaszczenia, zmiana terenów, zmiana użytkowania, emerytury, renty indywidualne i renty rodzinne, Akta z lat [1972]1973-1990, od sygn. 675 do 771: Nadzór nad ewidencją działalności gospodarczej, przemysłowej i usługowej, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych. Akta z lat 1973-1990, od sygn. 772 do sygn. 897: Podział administracyjny, wybory sołtysów i podsołtysów, nadzór nad stowarzyszeniami, przejmowanie terenów i nieruchomości. Number of units in the group: 897
52/257/0 Urząd Gminy w Daszynie [1972] 1973-1990 0 Unroll
Zarządzanie 1975-1990 sygn. 1-109 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów,zarządzenia terenowych organów administracji państwowej, zebrania wiejskie, sołtysi, protokóły zebrań wiejskich, protokoły Komisji Pojednawczej, narady pracowników Personel 1976-1989 sygn. 110-129 Dane statystyczne o pracownikach, Budżet 1972-1990 sygn. 130-166 Budżet, sprawozdania finansowe, Plany społeczno-gospodarcze rozwoju 1979-1989 sygn. 167-197 Ostateczna wersja planów zbiorczych, sprawozdania i czyny społeczne analizy, realizacja czynów społecznych Sprawy wewnętrzne, wyznaniowe, urzędy stanu cywilnego, straże pożarne, komunikacja, drogownictwo,łączność 1975-1986 sygn. 198-215 Analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, lokalowa przestrzenna, budownictwo, urbaniatyka itp. 1978-1989 sygn. 223-227 Opinie i decyzje lokalizacyjne Opieka społeczna, zatrudnienie, sprawy socjalna 1980-1987 sygn. 228-234 Analiza potzeb i efektów pomocy społecznej Number of units in the group: 234
52/258/0 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Topoli Królewskiej [1912] 1945-1981 0 Unroll
I. Zarządzanie 1. Zasady i podstawy rozwoju i działania spółdzielczości mleczarskiej l. [1912]1953-1978, od sygn. 1 do sygn. 19: statut spółdzielni, plan działki dla spółdzielni, rejestr gruntów zlewni. 2. Organa Okręgowego Związku l. 1964-1980, od sygn. 20 do sygn.52: regulamin organizacyjny spółdzielni, protokoły z walnego zgromadzenia, protokoły z posiedzenia zarządu spółdzielni protokoły z narad przedstawicieli spółdzielni, zarządzenia wewnętrzne. 3. Planowanie, sprawozdawczość analizy ekonomiczne l. 1953-1980, od sygn. 53 do sygn. 116: plany operatywne, sprzedaży, produkcji, skupu, sprawozdania statystyczne z produkcji, paszowe, analizy z działalności, gospodarcze, ekonomiczne. 4. Skargi i wnioski l. 1972-1977, od sygn. 117 do sygn. 119: skargi i zażalenia, analizy skarg i wniosków. 5. Technika i organizacja pracy biurowej l. 1963-1969, od sygn. 120 do sygn. 121: instrukcja obiegu dokumentów. 6. Lustracja l. 1947-1980, od sygn. 122 do sygn. 139: regulamin kontroli wewnętrznej, protokóły kontroli. II. Sprawy osobowe i członków Spółdzielni 1. Zatrudnienie l. 1953-1977, od sygn. 140 do sygn.149: sprawozdania, etaty i fundusz płac, plany funduszu płac, wykaz zlewniarzy i pracowników skupu. 2. Płace l. 1969-1978, od sygn.150 do sygn. 155: sprawozdania operatywne, zbiorcze listy wypłat, regulamin premiowania, reglamin podziału nagród. 3. Sprawy osobowe l. 1975-1980, od sygn. 156 do sygn. 158: sprawozdania Np.-5 osobowe, sprawozdania Z-01- ruch osobowy. 4. Współzawodnictwo i wynalazczość l. 1968-1973 od sygn. 159 do sygn. 159: regulamin, protokoły i uchwały współzawodnictwa. 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy l. 1971-1980, od sygn. 160 do sygn. 162: sprawozdania Z-10 z poprawy warunków pracy, sprawozdania GUS z wypadków przy pracy. 6. Związki zawodowe l. 1960-1977, od sygn. 163 do sygn. 166: statut zrzeszenia związków zawodowych, sprawozdania i protokóły związków zawodowych. III. Środki rzeczowe 1. Podstawowe zasady zaopatrzenia i gospodarowania środkami rzeczowymi l. 1957-1961 od sygn. 167 do sygn. 168: protokóły zdawczo-odbiorcze, inwentaryzacja powszechna. IV. Finanse i rachunkowość 1. Finanse l. 1945-1981, od sygn. 169 do sygn.246: plany finansowe, sprawozdania finansowe, bilanse, analizy bilansów. V. Obrót towarowy 1. Obrót towarowy sprzedaż l. 1945-1980, od sygn. 247 do sygn. 249: księga sprzedaży, zestawienia, informacja dotycząca sklepów zaopatrywanych przez zakład. VI. Skup 1. Punkty skupu l. 1952-1979, od sygn. 250 do sygn. 262: zlewnie mleka, przejmowanie zlewni, gminne koło producentów bydła - protokóły z zebrań. Number of units in the group: 262
52/259/0 Gminna Rada Narodowa w Witoni 1973-1990 0 Unroll
Organy kolegialne Wybory 1978-1989 od sygn. 1 do sygn. 7 Wybory do Wojewódzkiej Rady Narodowej, Gminnej Rady Narodowej, wybory sołtysów- ewidencja Działalność rad narodowych stopnia podstawowego 1976-1990 od sygn. 8 do sygn. 134 Materiały na sesję, protokóły z sesji, rejestr uchwał, uchwały, posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, protokół komisji, opinie i wnioski komisji, spotkania posłów i radnych z wyborcami Nadzór kontrola Zwierzchni nadzór Rady Państwa 1987-1988 od sygn. 135 do sygn. 136 Badania i oceny działalności Nadzór nad organami samorządu mieszkańców Planowanie, sprawozdawczość. Statystyka Planowanie. Sprawozdawczość. Statystyka 1987-1988 sygn. 137 Kadencyjne programy działania Sprawozdanie statystyczne 1987-1990 od sygn. 138 do sygn. 141 Sprawozdania statystyczne Szkolenia.Narady 1986-1988 od sygn. 142 do sygn.146 Narady przewodniczących rad narodowych Plany i programy szkoleniowe Skargi i wniosk 1985-1985 sygn. 147 Rejestr skarg i wniosków 1973 od sygn. 148 do sygn. 149Protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji Number of units in the group: 149
52/260/0 Gminna Rada Narodowa w Łęczycy 1973-1987 0 Unroll
Zarządzanie Gminna Rada Narodowa l. 1973-1987, od sygn. 1 do sygn. 74: protokóły sesji Gminnej Rady Narodowej, ewidencja radnych, realizacja uchwał, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokóły z zebrań wyborczych na radnych, plany i programy szkolenia radnych i ich realizacja, rejestr interpelacji radnych, protokóły: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia Gminnej Rady Narodowej w Łęczycy, Komisji Rolnictwa, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Planu, Budżetu i Finansów oraz spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Komisji do spraw Samorządu, protokóły kontroli komisji stałych, komisje zespoły i inne organy, plany pracy komisji, realizacja wniosków komisji stałych. Prezydium Gminnej Rady Narodowej l. 1973-1987, od sygn. 75 do sygn. 93: posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowe w Łęczycy, realizacja postanowień Prezydium, wykaz członków, plany pracy Prezydium. Sołtysi l. 1984-1985, sygn. 94: wybory sołtysów i podsołtysów [ewidencja] Samorząd mieszkańców l. 1984-1987, od sygn. 95 do sygn. 99: Statuty samorządu mieszkańców, nadzór nad organami samorządu mieszkańców. L. 1973, od sygn. 100 do sygn. 101: protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji. L. 1983-1985, od sygn. 102 do syg. 103: Sesje GRN w Łęczycy Number of units in the group: 103
52/261/0 Różne cechy miasta Uniejowa 1887-1927 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/262/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Łęczycy 1963-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 30
52/263/0 Kancelaria notariusza Włodzimierza Sawickiego w Łęczycy 1945-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 5
Showing 281 to 300 of 416 entries.