Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/199/0 Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Żychlinie 1946-1952 0 Unroll
Zespół zawiera: dzienniki lekcyjne. Number of units in the group: 7
51/200/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kaszewach Kościelnych [1950] 1954-1960 0 Unroll
Książki meldunkowe z terenu gromady Kaszewy Kościelne, 1950-1960, sygn. od 1 do 21 Number of units in the group: 21
51/201/0 Akta stanu cywilnego gminy Nowe Ostrowy 1940-1943 0 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego Number of units in the group: 4
51/202/0 Akta stanu cywilnego gminy Krośniewice 1940-1943 0 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego. Number of units in the group: 14
51/203/0 Zakłady Zbożowo-Młynarskie w Kutnie 1946-1996 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły kontroli, protokoły zdawczo – odbiorcze Zakładów Zbożowo – Młynarskich, wybory do Rady Nadzorczej, zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, plany rzeczowo – finansowe, bilanse, zeznania podatkowe, sprawozdania, projekty i ekspertyzy techniczne, paszporty zakładu Młyn, wypadki przy pracy, inwentaryzacje, korespondencje, zdjęcia sytuacyjne, plany zagospodarowania terenu, rysunki robocze, plany i mapy zakładu. Number of units in the group: 224
51/204/0 Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Kutnie 1988-1998 0 Unroll
Zespół zawiera: wzory odciskowe pieczęci i stempli, kontrole wewnętrzne, rejestr skarg i wniosków, bilanse netto, spisy zdawczo – odbiorcze Number of units in the group: 15
51/205/0 vacat - Sąd Grodzki w Ozorkowie - przekazano do AP Płock Oddział w Łęczycy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
51/206/0 Urząd Rejonowy w Kutnie 1961-2001 0 Unroll
Zespół zawiera: akta organizacyjne, sprawozdania własne, raporty sytuacyjne, plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany w ewidencji gruntów modernizacja ewidencji gruntów gmin powiatu kutnowskiego, gminy Szczawin Kościelny powiatu gostynińskiego i gminy Kiernozia powiatu łowickiego Number of units in the group: 1393
51/207/0 Zbiór planów i map 1818-1984 0 Unroll
Mapy i plany z trenu powiatu kutnowskiego, częściowo także z łęczyckiego i gostynińskiego Number of units in the group: 733
51/208/0 Gminna Rada Narodowa w Dąbrowicach 1973-1990 0 Unroll
I. Wybory: Samorząd mieszkańców wsi (załączony afisz - sygn. 1), l. 1984-1988, sygn. 1; Komisje, zespoły i inne organy, l. 1982-1986, sygn. od 2 do 3 II. Organizacja Rady Narodowej (załączona instrukcja - sygn. 5), l. 1976-1989, sygn. od 4 do 6 III. Działalność rad narodowych stopnia podstawowego: Sesje, l. 1973-1989, sygn. od 7 do 19; Prezydium, l. 1973-1990, sygn. od 20 do 34; Komisje stałe, l. 1973-1989, sygn. od 35 do 85; Komisje niestałe, zespoły doraźne, l. 1978-1984, sygn. od 86 do 90; Zespoły radnych, l. 1978-1981, sygn. od 91 do 92; Radny, 1989 r., sygn. 93 IV. Współpraca, l. 1977-1981, sygn. od 94 do 97 V. Plany pracy własne rady narodowej, l. 1980-1989, sygn. od 98 do 108 VI. Plany pracy innych rad narodowych, 1990 r., sygn. 109 VII. Sprawozdania rad narodowych, l. 1988-1989, sygn. 110 VIII. Sprawozdania statystyczne, l. 1986-1990, sygn. 111 IX. Szkolenia. Narady (załączona gazeta), 1988 r., sygn. 112 X. Odznaczenia (załączone instrukcje - sygn. 113 i 114), l. 1976-1985, sygn. od 113 do 114 XI. Ewidencja osobowa (załączona instrukcja - sygn. 115), l. 1977-1988, sygn. od 115 do 116 Number of units in the group: 116
51/209/0 Urząd Gminy Dąbrowice [1962-1972]1973-1990 0 Unroll
Zespół zawiera: statut Urzędu Gminy, akty normatywne własne, wybory do Sejmu i Rady Narodowej, wnioski i postulaty posłów, zespoły poselskie, wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły z posiedzeń Komisji Rolnej, protokoły zebrań wiejskich, z narad oraz ustaleń kolegium Wojewody płockiego, protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich wykonania, plany pracy naczelnika i Urzędu Gminy, plany kontroli zewnętrznych, roczne sprawozdania zbiorcze zespołów sportowych, sprawozdania z nadzoru nad działalnością USC, sprawozdania GUS, budżet gminy, sprawozdania budżetowe i bilanse roczne, plany finansowe jednostek i zakładów budżetowych, statystyka, opinie i badania rynku, podziały etatów, szkolenia pracowników Urzędu Gminy, ewidencja ludności, rejestry meldunkowe, stowarzyszenia narodowościowe wyznaniowe i inne, plan społeczno – gospodarczy gminy, plany obrony cywilnej, ewidencja gruntów rolnych, rejestry pomiarowo – sytuacyjne, sprawy przekazania oraz przymusowego wykupu ziemi i przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnych, akty uwłaszczenia ziemi, spisy zmian gruntów osady Dąbrowice, decyzje na sprzedaż gruntów rolnych z Polskiego Związku Łowieckiego, mapy sytuacyjne i glebowo – rolnicze gminy, ewidencja odznaczeń i pieczęci, analiza i ocena skarg i wniosków. Number of units in the group: 274
51/210/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miksztalu [1951] 1954-1970 0 Unroll
I. Protokoły posiedzeń Sesji GRN, l. 1955-1970, sygn. od 1 do10 II. Protokoły posiedzeń PGRN, l. 1958-1968, sygn. od 11 do 18 III. Budżet, l. 1958-1965, sygn. od 19 do 20 i 22 IV. Program rozwoju gromady, l. 1961-1965, sygn. 21 V. Rejestry meldunkowe, l. 1951-1970, sygn.od 23 do 59 Number of units in the group: 59
51/211/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowach [1951] 1954-1972 0 Unroll
I. Protokóły posiedzeń Sesji GRN, l. 1954-1972, sygn. od 1 do 24 II. Protokóły posiedzeń Komisji GRN, l. 1969-1972, sygn. od 25 do 27 III. Protokoły zebrań wiejskich, l. 1969-1972, sygn. Od 28 do 30 IV. Kontrole zewnętrzne - protokoły, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z wykonania, l. 1969-1972, sygn. od 31 do 32 V. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, l. 1955-1972, sygn. od 33 do 59 VI. Budżet, l. 1955-1972, sygn. od 60 do 72 VII. Mienie gromadzkie, mapy glebowo-rolnicze, l. 1967-1971, sygn. od 73 do 95 VIII. Ewidencja ludności, l. 1951-1969, sygn. od 96 do 155 Number of units in the group: 155
51/212/0 Bank Gospodarki Żywnościowej w Kutnie 1963-1987 0 Unroll
Zespół zawiera: sprawy organizacyjne, narady i konferencje własne, protokoły z narad roboczych, protokoły z rewizji, regulaminy i zarządzenia wewnętrzne, bilanse, inwentaryzacja, pełnomocnictwa pocztowe. Number of units in the group: 20
51/213/0 Bank Rolny w Łęczycy 1960-1975 0 Unroll
Zespół zawiera: narady i konferencje własne, książki kontroli i rewizji, protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania agend przez Narodowy Bank Polski, programy działalności Banku Rolnego, plany kosztów osobowych i rzeczowych, sprawozdania finansowe, inwentarze powiatu Łęczyca i Poddębice, korespondencje (z Centralą i Oddziałem Wojewódzkim, różnymi instytucjami), rejestry pieczęci. Number of units in the group: 38
51/214/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołębiewku Nowym 1954-1968 0 Unroll
I.Książki meldunkowe gromady Gołębiewek Nowy, 1954-1972,sygn.1-12 Number of units in the group: 12
51/215/0 Urząd Gminy Kutno 1925-1993 0 Unroll
Zespół zawiera: regulamin i statut Urzędu Gminy, protokoły kontroli, plany roczne gminy, rejestry nadanych odznaczeń, analizy i oceny skarg i wniosków; Akta Państwowego Funduszu Ziemi – protokoły kontroli, program działania PFZ, analiza spisów rolnych, decyzje naczelnika w sprawach wywłaszczenia, ustalanie opłat za nabyte nieruchomości, sprawozdania różne z obrotu gruntami, sprawozdania GUS, sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych gminy, przekazywanie nieruchomości m.in… Na Skarb Państwa oraz cele nierolnicze, narodowy spis powszechny, klasyfikacja i scalenia, imienny wykaz użytkowników PFZ, mapy i plany dróg w gminie, plany ogrodu i działek we wsi Komadzyn, analizy i ocena ruchu budowlanego, przekazania gospodartstw rolnych na Skarb Państwa. Number of units in the group: 913
51/216/0 Hipoteka w Kiernozi 1820-1946 0 Unroll
Zespół zawiera: księgi dóbr ziemskich i osad włościańskich oraz zbiory dokumentów do ksiąg Number of units in the group: 124
51/217/0 Sąd Powiatowy w Kutnie 1945-1978 0 Unroll
Akta spraw cywilnych i karnychz lat 1950-1975 Number of units in the group: 8259
51/218/0 Sąd Rejonowy w Kutnie 1974-2001 0 Unroll
Zespół zawiera: akta spraw rodzinnych i karnych. Number of units in the group: 732
Showing 201 to 220 of 327 entries.