Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/219/0 Urząd Gminy w Nowych Ostrowach [1934] 1973-1990 0 Unroll
Zespół zawiera: akty normatywne urzędu, zarządzenia Naczelnika Gminy, plany pracy, sprawozdania i analizy z działalności, narady z sołtysami, szkolenia pracowników, statystykę, protokoły kontroli urzędu, budżety i plany finansowe, plany społeczno–gospodarcze, sprzedaż gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi, ewidencja gruntów, plany upowszechniania postępu rolniczego, mapy i plany, ewidencja ruchu budowlanego, plany zagospodarowania przestrzennego, nadzór na Urzędem Stanu Cywilnego, realizacja czynów społecznych, akta przekazania gospodarstw na Skarb Państwa lub nastepcę, koperty dowodów osobistych. Number of units in the group: 942
51/220/0 Patrioryczy Ruch Odrodzenia Narodowego w Nowych Ostrowach 1984-1987 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły posiedzeń Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, korespondencja. Number of units in the group: 5
51/221/0 vacat - Akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego parafii Jamno - przekazano do Archiwum Państwowe w Płocku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
51/222/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Małgorzaty w Kiernozi 1842-1934 0 Unroll
Księgi i aneksy do akt stanu cywilnego. Number of units in the group: 91
51/223/0 Akta stanu cywilnego Kiernozkiego Okręgu Bożniczego w Kiernozi 1917-1934 0 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego Number of units in the group: 2
51/224/0 vacat - Akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego parafii Osmolin - przekazano do Archiwum Państwowe w Płocku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
51/225/0 vacat - Akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego parafii Sannik i- przekazano do Archiwum Państwowe w Płocku 0 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego Number of units in the group: 0
51/226/0 vacat - Akta stanu cywilnego wyznania rzymkokatolickiego parafii Słubice - przekazano do Archiwum Państwowe w Płocku 0 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego Number of units in the group: 0
51/227/0 vacat - Akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego parafii Czermno -przekazano do Archiwum Państwowe w Płocku 0 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego Number of units in the group: 0
51/228/0 Akta gminy Kiernozia 1901-1951 0 Unroll
Zespół zawiera: rejestry mieszkańców gminy Kiernozia, księgi kontroli ruchu ludności osób przybywających i opuszczających gminę Kiernozia, księga meldunkowa szeregowych urlopowych gminy, akta z reformy rolnej wsi Kiernozia. Number of units in the group: 27
51/229/0 Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Kutnie 1934-1991 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły kontroli zakładu Przemysłu Spirytusowego „Polmos” i zalecenia pokontrolne, zarządzenia wewnętrzne, plany produkcji, sprawozdania, akta weryfikacyjne, paszporty techniczno – produkcyjne, karty budynków, projekty techniczne, świadectwa kontroli technicznej, przekroje hydrologiczno – geologiczne, plan nieruchomości dawnego majątku Gnojno, księga inwentarzowa. Number of units in the group: 57
51/230/0 Miejska Rada Narodowa w Kutnie 1973-1990 0 Unroll
I. Wybory ( listy kandydatów, protokoły głosowań), l. 1978-1988, sygn. od 1do 11 II. Protokóły sesji MRN, uchwały rady, postanowienia prezydium oraz plany gospodarcze, l. 1973-1990, sygn. od 12 do 110 III. Protokoły komisji stałych, kontrole komisji, wnioski i realizacja wniosków, l. 1975-1990, sygn. od 111 do 158 IV. Komisji niestałe (m.in. inspekcji robotniczo-chłopskiej, ds. referendum, społeczne komisje pojednawcze), l. 1984-1990, sygn.od 159 do 164 V. Aktywność radnych (spotkania posłów z wyborcami, uwagi i wnioski), l. 1978-1988, sygn.od 165 do 168 VI. Plany pracy (rady, prezydium, komisji), l. 1981-1990, sygn.od 169 do 172 VII. Sprawozdania z działalności organów rady oraz innych organów (ZOZ w Kutnie), l. 1978-1989, sygn. od 173 do 178 VIII. Skargi i pisma do MRN, l. 1984-88, sygn. 179 Number of units in the group: 179
51/231/0 Gminna Rada Narodowa w Strzelcach 1973-1990 0 Unroll
I. Wybory (do sejmu, rad narodowych, samorządu mieszkańców), l. 1985-1989, sygn. od do 6 II. Organizacja (biuro RN), l. 1984-1988, sygn. od 7do 8 III. Działalność rady (sesje GRN, Prezydium GRN, Przewodniczący, Komisje, Radny), l. 1973-1990, sygn. od 9 do 49 IV. Plany pracy, l. 1974-1988, sygn. od 50 do 54 V. Szkolenia, narady, l. 1984-1987, sygn. 55 Number of units in the group: 55
51/232/0 Urząd Gminy Strzelce [1952] 1973-1990 0 Unroll
I. Zarządzanie (organy kolegialne, organizacja i zarządzanie, plany pracy, statystyka, podział admin., skargi i wnioski, wydawnictwa, biurowość, nadzór), l. 1973-1983, sygn. od 1 do 68 II. Personel, kadry (sprawy płac, ewidencji osobowej, zatrudnienia), l. 1976-1983, sygn. od 69 do 82 III. Środki rzeczowe (administracja nieruchomości), l. 1978-1981, sygn. od 83 do 85 IV. Budżet, podatki, opłaty, finanse (planowanie i wykonanie budżetu, kontrole finansowe, sprawozdania, dochody), l. 1973-1980, sygn. od 86 do 136 V. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju, czyny społeczne, l. 1973-1982, sygn.od 137 do 155, 414 VI. Oświata, nauka, wychowanie, sport, l. 1976-1981, sygn. od 156 do 157 VII. Sprawy wewnętrzne, wyznaniowe, (sprawy stowarzyszeń, sprawy usc, obrony, oc, ppoż), l. 1973-1982, sygn. od 158 do 172 VIII. Rolnictwo, leśnictwo, skup, handel (sprawy gospodarki rolnej, leśnej, geodezji rolnej - m.in.. Dokumentacja podstawowa nieruchomości, sprawy przejęcia gospodarstw rolnych na SP, przekazań za rentę, decyzje na sprzedaż gruntów, ewidencja i wymiana gruntów, sprawy notarialne), l. 1966-1990, sygn. od 173 do 341, 415 IX. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo, architektura (sprawy gospodarki terenami i nieruchomościami, geodezja i kartografia), l. [1956] 1973-1990, sygn. od 342 do 405, od 416 do 423 X. Zdrowie, opieka społeczna, sprawy socjalne, 1980 r., sygn. 406 XI. Ewidencja ludności (rejestry meldunkowe), l. 1975-1989, sygn. od 407 do 413 XII. Przekazanie gospodarstw rolnych na Skarb Państwa za rentę l. 1979-1988, sygn. od 424 do 945 XIII. Koperty dowodów osobistych l. 1952-1990. sygn. od 946 do 1048 Number of units in the group: 1048
51/233/0 Zespół Szkół Rolniczych im. Macieja Rataja w Mieczysławowie 1940-1980 0 Unroll
Dziennik główna z lat 1940/1945, arkusze ocen z lat 1945-1950, akta organizacyjne szkoły typu: zarządzenia dyrektora, plany pracy i sprawozdania statystyczne roczne GUS; akta organów kolegialnych, czyli posiedzenia rady pedagogicznej; dokumentacja finansowa szkoły - bilanse, preliminarze budżetowe, dokumentacja kontrolna- protokoły rewizji finansowo księgowej oraz akta z obchodów 50 - lecia szkoły w 1962 roku, plan zagospodarowania szkoły z 1971 roku Number of units in the group: 103
51/234/0 Akta Wawrzyńca Lelewskiego 1920-1944 0 Unroll
Materiały działalności twórcy zespołu, sygn. od 1 do 9 - korespondencja, zaświadczenia, awanse zawodowe, legitymacje członkowskie. Materiały biograficzne, sygn. od 10 do 12 - odznaczenia, materiały gospodarczo -majątkowe i dotyczące uwięzienia w obozach hitlerowskich Korespondencja, sygn. od 13 do 14 - zaproszenia, wizytówki Number of units in the group: 14
51/235/0 Zbiory prywatne Franciszki Gondek 1930-1980 0 Unroll
Zespół zawiera: kroniki Międzyspółdzielnianego Klubu w Kutnie, plakaty, artykuły prasowe o Kutnowskiej Komisji Opieki nad Zabytkami, materiały wspomnieniowe o Franciszce Gondek Number of units in the group: 6
51/236/0 Wojewódzki Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny Oddział w Kutnie 1950-1995 0 Unroll
mapy topograficzne, sytuacyjno- wysokościowe, fotomapy, dokumentacja fotogrametryczna Number of units in the group: 972
51/237/0 Akta Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Zakładów Podzespołów Radiowych w Kutnie 1980-1989 0 Unroll
Zespół zawiera: statut i program Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, uchwały, komunikaty i zalecenia Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, tezy i uchwały Komisji Koordynującej Elektroników Mazowsza, protokoły Komisji i Zespołu ds.Rozpatrzenia Zgłoszonych Postulatów Załogi Zakładów Podzespołów Radiowych „Miflex”, oświadczenie w sprawie Jana Narożniaka, sprawy płacowe i socjalne, serwisy informacyjne, broszury, listy, wycinki prasowe, teleksy, biuletyn Komisji Samorządu Terytorialnego, poezja więzienna Zbigniewa Wirskiego, karta pamiątkowa z Głogowca, ankiety i wnioski o przyjecie w poczet członków Number of units in the group: 44
51/238/0 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Płocku Oddział w Kutnie 1970-1998 0 Unroll
Zespół zawiera: mapy podziałów na okręgi statystyczne, sprawozdania z działalności. Number of units in the group: 11
Showing 221 to 240 of 327 entries.