Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/119/0 Sąd Grodzki w Kutnie 1938-1960 0 Unroll
I.Acta generalia, 1938-1950, sygn. od 1 do 12 II.Akta spraw cywilnych, 1945, sygn. od 13 do 118 III.Akta spraw odwoławczych cywilnych, 1945, sygn. od 119 do 173 IV.Akta spraw cywilnych, 1946, sygn. od 174 do 229 V.Akta spraw odwoławczych cywilnych, 1946, sygn. od 230 do 239 VI.Akta spraw o odtworzenie aktów zgonu, 1946, sygn. od 240 do 489 VII.Akta spraw niespornych, 1946, sygn. od 490 do 651 VIII.Akta spraw o odtworzenie aktów zgonu, 1947, sygn. od 652 do 993 IX.Akta spraw spadkowych, 1947, sygn.od 994 do 1084 X.Akta spraw niespornych, 1947, sygn. 0d 1085 do 1410 XI.Akta spraw cywilnych, 1948, sygn. od 1411 do 1447 XII.Akta spraw o odtworzenie aktów zgonów, 1948, sygn. od 1448 do 1822 XIII.Akta spraw spadkowych, 1948, sygn. od 1823 do 2081 XIV.Akta spraw niespornych, 1948, sygn. od 2082 do 2483 XV.Akta spraw cywilnych, 1949, sygn. od 2484 do 2497 XVI.Akta spraw o odtworzenie aktów zgonów, 1949, sygn. od 2498 do 2638 XVII.Akta spraw niespornych1949, sygn. od 2639 do 2976 XVIII.Akta spraw spadkowych, 1950, sygn. od 2977 do 3111 XIX. Akta spraw cywilnych, 1950, sygn. od 3112 do 3139 XX. Akta spraw o odtworzenie aktów zgonów, 1950, sygn. od 3140 do 3167 XXI. Akta spraw niespornych, 1950, sygn. od 3168 do 3535 XXII. Akta spraw spadkowych, 1950, sygn. od 3136 do 3866 Number of units in the group: 3729
51/120/0 Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Kutnie z siedzibą w Nowej Wsi 1985-1992 0 Unroll
Zespół zawiera: regulaminy organizacyjne, zarządzenia dyrektorów, narady pracownicze, plany i sprawozdania z działalności, plany techniczno – ekonomiczne, kontrole jednostki, bilanse Number of units in the group: 73
51/121/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Kutnie 1953-1956, 1961-1972 0 Unroll
I. Posiedzenia plenarne MK FJN, l. 1953-1972, sygn. od 1 do 4 II. Posiedzenia Obwodowego Komitetu FN, l. 1956, sygn. 5 III. Wybory do Sejmu PRL i rad narodowych, l. 1961-1973, sygn. od 6 do 7 IV. Organy współdziałające, l. 1965-1967, sygn. od 8 do 9. Number of units in the group: 9
51/122/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Kutnie 1952-1972 0 Unroll
I. Posiedzenia plenarne PK FJN, l. 1952-1971, sygn. od 1 do 3 II. Posiedzenia Prezydium PK FJN, l. 1953-1971, sygn. od 4 do 5 III. Posiedzenia PPRN i PK FJN, l. 1966-1967, sygn. 6 IV. Uchwały, l. 1961-1972, sygn. od 7 do 8 V. Spotkania posłów i radnych, l. 1961-1971, sygn. 9 VI. Komisje (załączony afisz - sygn. 10), l. 1961-1971, sygn. od 10 do 11 VII. Powiatowy Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkól i Internatów, l. 1959-1971, sygn. od 12 do 13 VIII. Sprawy organizacyjne (załączona gazeta - sygn. 18), l. 1958-1971, sygn. od 14 do 18 IX. Działalność podległych komitetów FJN, l. 1954-1971, sygn. od 19 do 26 X. Plany, l. 1953-1971, sygn. od 27 do 30 XI. Sprawozdania (załączony afisz - sygn. 34 i gazeta-sygn. 35), l. 1954-1971, sygn. od 31 do 35 XII. Współdziałanie z innymi organizacjami, l. 1961-1971, sygn. od 36 do 38 XIII. Akcje społeczne (załączona broszura, afisz i wzór tablicy barwnej - sygn. 40-41), l. 1958-1971, sygn. od 39 do 42 XIV. Skargi i zażalenia, l. 1954-1955, sygn. 43 XV. Finanse, l. 1967-1968, sygn. 44 Number of units in the group: 44
51/123/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kutnie 1873-1907 0 Unroll
Zespół zawiera: księgi i alegata Number of units in the group: 13
51/124/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łękach 1865-1893 0 Unroll
aneksy do ksiąg stanu cywilnego Number of units in the group: 60
51/125/0 Akta miasta Dąbrowice 1804-1832 0 Unroll
Zespół zawiera: akta dotyczące licytacji gruntów należących do szpitala dla ubogich, podatków skarbowych oraz akta burmistrza miasta Dąbrowice w sprawie targów. Number of units in the group: 3
51/126/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Kutnie 1947-1996 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły posiedzeń Prezydium Konferencji Samorządu Robotniczego, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, zarządzenia wewnętrzne, plany pracy, plany gospodarczo – finansowe, plany techniczno – ekonomiczne, bilanse roczne, sprawozdania, akty notarialne, wyceny nieruchomości, przetargi, analizy, korespondencja, inwentaryzacja powszechna, wykaz spisów archiwum zakładowego. Number of units in the group: 452
51/127/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzyżanowie [1951] 1954-1972 0 Unroll
I.Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, l. 1967-1970, sygn.od 1 do 4 II.Plan operacyjny, 1967 r., sygn. 5 III.Książki meldunkowe gromady Krzyżanów, l. 1951-1970, sygn. od 6 do 46 Number of units in the group: 48
51/128/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Młogoszynie 1955-1972 0 Unroll
I. Protokoły posiedzeń Sesji GRN, uchwały, l. 1954-1972, sygn. od 1do 20 II. Komisje GRN - protokóły, l. 1960-1969, sygn. od 21do 25 III. Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, uchwały, wnioski i postulaty radnych, l. 1965-1972, sygn. od 26 do 38 IV. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, l. 1965-1971, sygn. od 39 do 42 V. Plany gospodarcze gromady, sprawozdania z wykonania planów, l. 1964-1970, sygn. od 43 do 5 VI. Książki meldunkowe gromady Młogoszyn, l. 1955-1972, sygn. od 6 do 67 Number of units in the group: 67
51/129/0 Hipoteka powiatu kutnowskiego [1761-1775] 1796-1947 [1948-1999] 0 Unroll
I.Księgi i zbiory dokumentów do ksiąg dóbr ziemskich, folwarków, kolonii, osad włościańskich, nieruchomości wiejskich z terenu powiatu kutnowskiego oraz zbiór tabel likwidacyjnych [1790-1795] 1796-1947 [1948-1994] sygn. od 1do 2034 i sygn. od 3788 do 4055 - układ alfabetyczny i wg nr. repertoriów II. Hipoteka miejska [1761-1775] 1796-1947 [1948-1999, sygn. od 2035 od 3771- układ w podziale na miasta i wg numerów repertoriów -załączniki do ksiąg hipotecznych nieruchomości miejskich Kutna z okresu pruskiego -księgi i zbiory dokumentów do ksiąg nieruchomości miast: Dąbrowice, Krośniewice, Kutno, Żychlin, III. Hipoteka Kolei Państwowych 1861-1938 sygn. od 3772 do 3787- układ chronologiczny. -księgi i zbiory dokumentów do ksiąg nieruchomości Kolej Państwowa- Skarb Państwa - księgi i zbiory dokumentów dóbr ziemskich sygn. od 3788 do 4055 Number of units in the group: 4055
51/130/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żychlinie 1950-1989 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły posiedzeń Rady i Prezydium MRN oraz komisji rady Number of units in the group: 101
51/131/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Byszewie 1955-1972 0 Unroll
I. Protokoły posiedzeń Sesji GRN, l. 1955-1972, sygn.od 1 do 15 II. Protokoły posiedzeń komisji GRN, l. 1955-1967, sygn. od 16 do 19 III. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, plany pracy, sprawozdania z działalności, l. 1955-1972, sygn. od 20 do 36 IV. Protokoły zebrań wiejskich, narady sołtysów, l. 1961-1972, sygn. od 37 do 40 V. Plany gospodarcze gromady, sprawozdania GUS z budownictwa i realizacji czynów społecznych, l. 1960-1972, sygn. od 41 do 50 oraz sygn. 76 VI. Kontrole i zarządzenia pokontrolne, l. 1960-1972, sygn. od 51 do 56 VII. Budżet i fundusz gromadzki - wykonanie i sprawozdania, l. 1958-1972, sygn od 57 do 68 VIII.Ksiązki meldunkowe gromady Byszew, l. 1955-1972, sygn. od 69 do 75 Number of units in the group: 76
51/132/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bielawkach 1960-1968 0 Unroll
I.Protokoły posiedzeń Sesji GRN, l. 1962-1968, sygn. od 1 do 4 II.Protokoły posiedzeń komisji GRN, l. 1962-1968, sygn. od 5 do 7 III.Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, l. 1962-1968, sygn. od 8 do 12 IV.Protokoły zebrań wiejskich, l. 1962-1968, sygn. od 13 do 14 V.Plany gospodarcze, plany roswoju gromady, l. 1960-1968, sygn. od 15 do 21 VI.Budżet i fundusz gromadzki,plan finansowy, l. 1960-1968, sygn. od 22 do 27 VII.Ksiązki meldunkowe gromady Bielwaki, l. 1960-1968, sygn. od 28 do 57 Number of units in the group: 57
51/133/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołębiewie Starym 1955-1967 0 Unroll
I. Sesje i sprawy organizacyjne-protokoły posiedzeń GRN, l. 1955-1967, sygn. od 1do 11 II. Książki meldunkowe, 1966 r. sygn. od 12 do 13 Number of units in the group: 13
51/134/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kutno Wschód 1968-1972 0 Unroll
I.Protokoły posiedzeń Sesji GRN, sprawozdania z działalności, l. 1968-1972, sygn. od 1 do 5 II.Protokoły posiedzeń komisji GRN, l. 1969-1968, sygn. od 6 do 14 III.Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, plany pracy, l. 1968-1972, sygn. od 15 do 20 IV.Protokoły zebrań wiejskich, l. 1970-1972, sygn. od 21 do 22 V.Ewidencja godeł,pieczeci,regulamin pracy, 197 r.1, sygn. od 23 do 24 VI.Plany gospodarcze, spisy rolne, l. 1969-1972, sygn. od 25 do 33 VII.Kontrole i zarzadzenia pokontrolne, l. 1969-1972, sygn. od 34 do 37 VIII.Mienie gromadzkie, l. 1968-1972, sygn. od 38 do 40 IX.Budżet i fundusz gromadzki,plan,sprawozdania,wykonanie, l. 1968-1972, sygn.od 41 do 48 X.Ksiązki meldunkowe gromady Kutno Wschód, l. 1968-1972, sygn. od 49 do 68 Number of units in the group: 68
51/135/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kutno Zachód 1954-1979 0 Unroll
I.Protokoły posiedzeń Sesji GRN,uchwały GRN, l. 1963-1972, sygn. od 1 do 12 II. Protokoły posiedzeń komisji GRN, l. 1965-1972, sygn. od 13 do 36 III.Protokoły posiedzeń gromadzkego FJN, l. 1963-1970, sygn. od 37 do 40 IV. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, l. 1963-1972, sygn. od 41 do 50 V. Protokóły zebrań wiejskich, l. 1963-1972, sygn. od 51 do 70 VI. Normy kancelaryjne, 1971 r., sygn. od 71- do 2 VII. Plany gospodarcze gromady, l. 1963-1972, sygn. od 73 do 77 VIII. Spisy rolne, l. 1967-1972, sygn. od 78 do 83 IXI.spisy powszechne, 1970r., sygn. 84 X. Sprawozdania, analizy ekonomiczno-produkcyjne, mapy klasyfikacyjne gruntów, l. 1966-1973, sygn. od 85 do 93 XI.Kontrole zewnętrzne-protokoły, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z wykonania, l. 1963-1970, sygn. od 94 do 100 XII. Mienie gromadzkie, l. 1967-1970, sygn. od 101 do 105 XIII.Budżet i fundusz gromadzki i jego wykonanie, l. 1967-1970, sygn. od 106 do 118 XIV. Książki meldunkowe gromady Kutno Zachód, l. 1962-1972, sygn. od 119 do 153 Number of units in the group: 153
51/136/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzegocinie 1955-1972 0 Unroll
I. Protokoły Sesji GRN, l. 1955-1972, sygn. od 1 do 14 II. Komisje GRN stałe i doraźne-protokoły, l. 1959-1972, sygn. od 15 do 25 III. Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, l. 1955-1972, sygn. od 26 do 44 IV. Protokoły posiedzeń GFJN, l. 1967-1969, sygn. 45 V. Zebrania wiejskie-protokoły, l. 1955-1972, sygn. od 46 do 50 VII. Plany i sprawozdania gospodarcze, i inne sprawozdania l. 1964-1972, sygn. od 53 do 61 VIII.Kontrole i inspekcje zewnętrzne,protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, l. 1962-1972, sygn. od 62 do 70 IX. Budżet i jego wykonanie, sprawozdania, l. 1960-1972, sygn. od 71 do 82 X. Rejestry meldunkowe gromady Strzegocin, l. 1955-1972, sygn. od 83 do 107 Number of units in the group: 107
51/137/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha i Stanisława w Dąbrowicach 1830-1936 0 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego Number of units in the group: 48
51/138/0 Wydział Powiatowy w Kutnie 1920 0 Unroll
Zespół zawiera: ogłoszenie konkursu na stanowiska Kierownika Centrali Handlowej przy Sejmiku w Kutnie i Instruktora Samorządu Gminnego, podania o pracę wraz z odpisami świadectw pracy, wyciąg z rachunku przekazowego Number of units in the group: 1
Showing 121 to 140 of 327 entries.