Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/139/0 Kutnowski Powiatowy Związek Komunalny w Kutnie 1931-1932 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej i lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Kutnowskiego, preliminarz budżetowy Powiatowego Związku Komunalnego, sprawozdania z zakresu działalności Wydziału Powiatowego Sejmiku Kutnowskiego, inwentarz stanu majątkowego. Number of units in the group: 5
51/140/0 Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie 1933-1939 0 Unroll
Zespół zawiera: księgę protokołów posiedzeń Zarządu oraz księgę sprzętu pożarniczego. Number of units in the group: 2
51/141/0 Akta Naczelnika Powiatowego powiatu kutnowskiego 1916-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 1
51/142/0 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Żychlinie 1870-1875 0 Unroll
Zespół zawiera: księgi kasowe, wykazy członków Number of units in the group: 10
51/143/0 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Kutnie 1937 0 Unroll
Zespół zawiera: księgę kasową Number of units in the group: 1
51/144/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Kutnie 1940,1947 0 Unroll
Zespół zawiera: rozliczenia finansowe. Number of units in the group: 3
51/145/0 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Oporowie 1937-1938 0 Unroll
Zespół zawiera: księgę kasową Number of units in the group: 1
51/146/0 Zarząd Gminy Kutno 1940-1944 0 Unroll
Zespół zawiera: zarządzenia dotyczące odebrania sprzętu sportowego, wykazy jeńców zwolnionych z obozów i osób zabitych w 1939 r., wykazy szkód wojennych, sprawy osadnictwa niemieckiego, zarządzenia władz nadrzędnych. Number of units in the group: 1
51/147/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Oporowie 1954-1972 0 Unroll
I. Protokoły GRN, PGRN, Komisji (protokoły, uchwały i sprawozdania) l. 1954-1963 sygn. od 1-9 ; II. Komisje (protokoły, plany pracy), 196 r., sygn. 10 III. Prezydium GRN (protokoły, uchwały) l. 1955-1972, sygn. od 11do 22 IV. Sesje GRN (protokoły) z. 1969-1971 sygn. od 23 do 25 s Number of units in the group: 25
51/148/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowicach 1954-1973 0 Unroll
I. Sesje GRN-protokoły posiedzeń GRN, l. 1960-1969, sygn. od 1do 6 II. Plany pracy, sprawozdania GRN,PGRN, l. 1957-1971, sygn. od 7do 131 III. Spotkania posłów i radnych z wyborcami, l. 1964-1972, sygn. od 12 do 13 IV. Działalność organów kolegialnych-komisje GRN-protokoły,plany pracy, l. 1963-1972, sygn. od 14 do 32 V. Protokoły posiedzeń GRN, l. 1968-1971, sygn. od 33 do 43 VI. Protokoły Prezydium GRN, sprawozdania z realizacji, sprawy organizacyjne PGRN, l. 1959-1970, sygn. od 44 do 49 VII. Zebrania wiejskie,sołtysi,protokoły, l. 1958-1972, sygn. od 50 do 57 VIII. Plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, l. 1960-1970, sygn. od 58 do 60 IX. Sprawozdawczość, l. 1960-1971, sygn. od 61 do -64 X. Kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli zarządzenia pokontrolne, l. 1960-1971, sygn.od 65 do 67 XI. Budżet gromady plan funduszu gromady, l. 1954-1972/73, sygn. od 68 do 78 XII. Plany gromadzkie, zestawienia jednostek rejestrowanych gromady, l. 1968-1963, sygn. od 79 do 86 Number of units in the group: 86
51/149/0 Szkoła Elementarna w Augustopolu 1872-1908 0 Unroll
Korespondencja z władzami oświatowymi, wykazy składek, wykazy podręczników Number of units in the group: 1
51/150/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białej 1962-1969 0 Unroll
Organy Kolegialne I. Protokoły Sesji GRN w Białej, l. 1962-1972, sygn. od 1 do 7 II.Protokoły komisji GRN, l. 1962-1963, sygn.od 8 do 11 III.Protokoły posiedzeń PGRN w Białej, l. 1965-1972, sygn. od 12 do 18 IV.Uchwały PGRN, l. 1965-1969, sygn. 19 V.Plany gospodarcze, l. 1962-1967, sygn.od 20 do 22 VI.Mapy podziału terenów budowlanych, l. 1959-1966, sygn. od 23 do 37 Number of units in the group: 37
51/151/0 Sąd Pokoju Okręgu Orłowskiego 1816-1935 3177 Unroll
Wypisy aktów notarialnych, tytuły wykonawcze, korespondencja z proboszczami w sprawach akt metrykalnych, korespondencja. Akta wydzielone z zespołu nr 129 Hipoteka Powiatu Kutnowskiego. Number of units in the group: 20
51/152/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodowie 1833 5 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego Number of units in the group: 1
51/153/0 Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego 1930-2000 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły Rady Zakładowej, protokoły kontroli, protokoły przejęcia majątków, zarządzenia wewnętrzne, plany gospodarczo – finansowe, bilanse, sprawozdania, akta notarialne, umowy dzierżaw, programy restrukturyzacji, dokumentacja techniczna, korespondencja, plany ochrony roślin. Number of units in the group: 473
51/154/0 Gminna Rada Narodowa w Nowych Ostrowach 1973-1990 0 Unroll
I. Protokoły posiedzeń GRN l. 1- 12 Protokoły posiedzeń komisji sygn. 13-36 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN sygn. 37-49 Samorząd mieszkańców sygn. 50-72 Plany i sprawozdania sygn. 73-75 Szkolenia i członkowie terenowych organów kolegialnych 76-79 Number of units in the group: 79
51/155/0 Gminna Rada Narodowa w Kutnie 1973-1990 0 Unroll
I. Wybory, 1986 r., sygn. 1 II. Organizacja Rady Narodowej, l. 1984-1989, sygn. od 2 do 6 III. Działalność rad narodowych stopnia podstawowego: Sesje, l. 1973-1989, sygn. od 7 do 27; Prezydium (załączone dzienniki urzędowe – sygn. 53-55 oraz biuletyn i broszura – sygn. 57), l. 1973-1990, sygn. od 28 do 59; Przewodniczący (załączony plan sytuacyjny – sygn. 60), l. 1986-1989, sygn. od 60 do 61; Komisje stałe, l. 1973-1990, sygn. od 62 do 112; Komisje niestałe, zespoły doraźne (załączona broszura – sygn. 114 i 116), l. 1978-1987, sygn. od 113 do 116; Zespoły radnych, l. 1974-1976, sygn. 117; Radny, l. 1975-1989, sygn. od 118 do 128 IV. Współpraca: Sejm PRL, 1986 r., sygn. 129; Organizacje społeczno-zawodowe i organy samorządowe (załączony biuletyn i broszura – sygn. 130), l. 1974-1983, sygn. od 130 do 137 V. Akty normatywne organów naczelnych, l. 1975-1977, sygn. 138 VI. Plany pracy własne rady narodowej, l. 1978-1988, sygn. od 139 do 142 VII. Sprawozdania statystyczne, l. 1977-1981, sygn. 143 VIII. Szkolenia. Narady (załączony biuletyn i gazeta – sygn. 144), l. 1984-1989, sygn. od 144 do 145 IX. Odznaczenia (załączony dziennik urzędowy, instrukcja i wzory orderów i odznaczeń – sygn. 146), l. 1975-1989, sygn. od 146 do 148 X. Ewidencja osobowa, l. 1978-1988, sygn. od 149 do 157 Number of units in the group: 157
51/156/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bedlnie 1908-1909 0 Unroll
Zespół zawiera: aneksy do akt stanu cywilnego Number of units in the group: 1
51/157/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy w Kutnie 1953-1971 0 Unroll
Zespół zawiera: sprawozdania roczne, bilanse. Number of units in the group: 27
51/158/0 Sąd Okręgowy w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Kutnie 1949-1950 0 Unroll
Zespół zawiera: akta spraw cywilnych o rozwód, odtworzenie aktu małżeństwa oraz o ubezwłasnowolnienie Number of units in the group: 79
Showing 141 to 160 of 327 entries.