Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/1/0 Akta miasta Krośniewice [1821-1860]1927-1950 0 Unroll
Urząd Municypalny w Krośniewicach 1821-1860 - nominacje urzędników sygn. 73 Miejska Rada Narodowa sygn. 2-11 Zarząd Miejski w Krośniewicach - USC sygn.1 - Ref. Ogólno - Organizacyjny sygn. 12-32 - Ref. Finansowo - Budżetowy sygn. 33 -45, 68-69 - Ref. Przemysłu i Handlu sygn. 46-66 - Ref. Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego sygn. 67 - Ref. Ewidencji Ludności sygn. 70-72 Okres międzywojenny 1938 – 1939: Urzędnik Stanu Cywilnego: podania o wydanie metryki z akt urzędnika stanu cywilnego gminy wyznaniowej żydowskiej; Okres 1945 – 1952: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach: powołanie Komitetów Obywatelskich Wystawy Ziem Odzyskanych, plany pracy Miejskiej Rady Narodowej, sprawy personalne członków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, oświata i kultura, sprawy pozbawienia obywatelstwa polskiego, przejęcie mienia państwowego przez organy samorządowe; Zarząd Miejski w Krośniewicach: Referat Ogólno – Organizacyjny: zebrania organów samorządowych, protokoły kontroli, sprawy organów kolegialnych, roczne sprawozdania z odbytych uroczystości, statystyka ogólna, wykaz nieruchomości poniemieckich oraz przejęcie ich na własność miasta, wykaz pracowników, sprawy granic miasta i gminy, sprawy pracowników (szkolenia, wynagrodzenia, nowe etaty), sprawy dzierżawy placów oraz budynków, uruchamianie szkół, oświata i kultura, korespondencja z Wydziałem Powiatowym dotycząca zatrudnienia pracowników; Referat Finansowo – Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, plan finansowy wykonania budżetu administracyjnego; Referat Przemysłu i Handlu: wykaz osób prowadzących przedsiębiorstwa handlowo – przemysłowe i rzemieślnicze; Referat Rolnictwa: zestawienia świadczeń rzeczowych, sprawy rolne, hodowlane, ogrodnicze i chorób zakaźnych, arkusz zbiorczy klasyfikacji gruntów; Referat Ewidencji Ludności: wymeldowania, sprawy obcokrajowców, repatriacja osób narodowości niemieckiej, Księgi Kontroli Ruchu Ludności, rejestr mieszkańców miasta, zestawienie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów; Referat Techniczno – Drogowo – Budowlany: sprawy kredytu i dotacji, remonty, budowa i utrzymanie dróg i mostów; Referat Zdrowia Publicznego i Opieki Zdrowotnej: protokoły posiedzeń Zarządu Okręgowego Ośrodka Zdrowia w Krośniewicach i jego statut, adopcja dzieci ocalałych z powstania warszawskiego (wnioski na przyznanie dzieci), sprawy inwalidzkie (sprawa Edwarda Dynkowskiego); Referat Wojskowy: rejestracja poborowych, młodzież z organizacji „Służba Polsce”; Zarząd Miejski Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego: protokoły posiedzeń, zarządzenia i okólniki, teczka Związków Zawodowych Number of units in the group: 73
51/2/0 Akta miasta Kutna 1795-1951 3644 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego 1795-1806 od sygn.1 do 29: sprawy administracyjne, finansowe, wojskowe, regulacja stanu prawnego Żydów. II. Okres Księstwa Warszawskiego 1807-1815 od sygn. 30 do 53: statystyka ludności miasta, pogorzele miasta, sprawy podatkowe i finansowe miasta. III. Okres zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej 1815-1918 od sygn. 54 do 146: spisy obywateli do sejmików powiatowych i zgromadzeń gminnych, opis historyczno-topograficzny miasta, ubezpieczenia od pogorzeli, sprawy kasy miejskiej, budynków miejskich i obiektów komunalnych, kwaterunku wojska, podwodów i furażu, remontu kościoła i cmentarza, cen na targowisku miejskim, ewidencja ludności miasta , wykazy rzemieślników, sprawy ludności żydowskiej, wybory do Dumy Państwowej, zmiany granic terytorialnych miasta, sprawy fabryki A. Vedtke, posiedzenia magistratu. IV. Okres 1918-1939 od sygn. 147 do 814: posiedzenia Rady Miejskiej, lustracja samorządu miejskiego, plakaty i druki dotyczące wojny polsko bolszewickiej i odbudowy kraju, budżety miasta, sprawy obiektów komunalnych, szkolnictwo i opieka socjalna, ewidencja ludności, spisy wyborców, plany budynków i pozwolenia na budowę. V. Okres 1945-1951 od sygn. od 815 do 936: protokoły posiedzeń Rady Miasta, wykazy ludności, przydziały mieszkań, aprowizacja, budżety, opieka społeczna. Number of units in the group: 975
51/3/0 Akta miasta Żychlina 1809-1950 2297 Unroll
Okres zaboru rosyjskiego w tym okres Księstwa Warszawskiego 1809 – 1871: opis miasta z 1820 r., sprawy rzemiosła, handlu i przemysłu, akta katastralne, sprawy podatkowe i kasy miejskiej, ewidencja ludności, wykazy spisowych, plan miasta, urządzenie włościan w mieście, pożary i ubezpieczenia od ognia; Okres II Rzeczypospolitej 1927 – 1931: protokoły posiedzeń Rady Miasta, księgi ludności stałej miasta; Okres 1945 – 1950: protokoły posiedzeń Rady Miasta Number of units in the group: 56
51/4/0 Różne cechy miasta Krośniewice - zbiór szczątków zespołów cechu piekarzy i szewców w Krośniewicach 1820-1892 0 Unroll
Zespół zawiera: książki protokołów, korespondencję, rachunki, kwity kasowe, spisy czeladników Number of units in the group: 2
51/4/1 Cech Piekarzy w Krośniewicach 0 Unroll
Number of units in the group: 1
51/4/2 Cech Szewców w Krośniewicach 0 Unroll
Number of units in the group: 1
51/5/0 Cech Piekarzy miasta Kutno 1818-1840 67 Unroll
Zespół zawiera: książki protokołów, korespondencji, rachunków i kasowe, kwity kasowe Number of units in the group: 5
51/6/0 vacat - Cech Piekarzy miasta Żychlin - zaginął 0 Unroll
Number of units in the group: 0
51/7/0 Akta gminy Dąbrowice 1915-1952 0 Unroll
-- Akta Dąbrowickiego Urzędu Gminnego 1915-1918 sygn. od 1 do 23: sprawy poszkodowanych przez wojsko w czasie wojny, rozkład i ściąganie podatków skarbowych i gminnych, rozporządzenia dla sołtysów, szkół i nauczycieli, statystyka. - Zarząd Gminy w Dabrowicach 1932-1940 sygn. od 24 do 27: pozwolenia na budowę, ubezpieczenia domów, ksiega biercza Zarządu Gminy - Gminna Rada Narodowa w Dąbrowicach 1945-1950, sygn. od 28 do142 Dział Ogólno Organizacyjny sygn. od 28 do 70: protokoły posiedzeń GRN, komisji, Zarządu Gminy, protokoły i zarządzenia kontrolne,sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminy, sprawy ogólno - społeczne, sprawy oświaty Dział Finansowo- Budżetowy sygn. od 71do 108: Budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, wymiar i pobór podatków Dział Gospodarki Gminnej sygn. od 109 do131: sprawy rolne, wykazy powierzchniowe użytków i zasiewów, statystyka rolna, wykazy majątków poniemieckich, odbudowa gospodarstw, sprawy ektryfikacji. Dział Administracyjno - Prawny sygn. od 132 do142: wykazy osób zaginionych w czasie wojny, wykazy repatriantów, przesiedleńców, sprawy karno-administracyjne. - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dąbrowicach 1950-1952 sygn. od 143 do187 Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. od 143 do176: protokoły posiedzeń prezydium i komisji, protokoły zebrań aktywu gminnego, odprawy sołeckie, plany pracy prezydium, komisji, sprawy organizacyjne i osobowe. Dział Finansowy sygn. 177, od syg. 201 do 216 Dział Socjalno - Kulturalny sygn. od 178 do180 Dział Rolny sygn. od 181do186 Akta płacowe sygn. od 187 do 200 Number of units in the group: 216
51/8/0 Akta gminy Dobrzelin 1870-1954 0 Unroll
Zespół zawiera: Okres zaboru rosyjskiego1870 – 1900: Księgi ludności stałej tabele likwidacyjne wsi Wola Prosperowa; Okres 1945 – 1954: Dział Ogólno – Organizacyjny: statuty, regulaminy, instrukcje, sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły polustracyjne, protokół posiedzenia Komitetu Rodzicielskiego, kontrola wewnętrzna, nadzór, sprawy Komisji, plany pracy Zarządu Gminnego, majątek gminy i gromad, sprawy organów kolegialnych, sprawy szkolenia pracowników i praktykantów, sprawy personalne pracowników, wykaz rolników posiadających działki z parcelacji, podział gminy na gromady, akta Komitetu Odbudowy Warszawy; Dział Finansowo – Budżetowy: budżety, sprawozdania rachunkowe, różne akta dotyczące spraw finansowych, kredyty, dotacje, księgi biercze; Dział Gospodarki Gminnej: sprawy przemysłowe, handlowe, budowa i utrzymanie dróg, sprawy rolne i hodowlane, statystyka świadczeń rzeczowych, wykaz gospodarstw gminy Dobrzelin, struktura agrarna; Dział Administracyjny: wykaz osób posiadających nieruchomości w gminie, straty wojenne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zaświadczenia dotyczące stosunku obywateli do władz okupacyjnych, zezwolenia na budowę, listy płac. Number of units in the group: 145
51/9/0 Akta Wójta Gminy Kaleń 1824-1862 0 Unroll
Zespół zawiera: zezwolenia na przesiedlenie do innej gminy, świadectwa przesiedleń, korespondencja dotycząca zmian miejsca pobytu stałego oraz w sprawach bezpieczeństwa, taksa zabudowań do Towarzystwa Ogniowego Wsiów w obwodzie gostyńskim, opisy zabudowań dworskich i włościańskich, zarządzenia Wydziału Policyjnego Gubernatora Cywilnego w Warszawie, doniesienia o osobach podburzających mieszkańców, notatka dotycząca Adama Czartoryskiego. Number of units in the group: 7
51/10/0 Akta gminy Krośniewice [1884-1897]1929-1952 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły posiedzeń PGRN, protokoły polustracyjne i zebrań gromadzkich gmin, kontrole wewnętrzne, plany pracy PGRN, korespondencje w sprawach szkolnych, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, sprawy osobowe pracowników gminnych i praktykantów, dotacje, zapomogi i kredyty, sprawy wynajmu i remontu lokali, pozwolenia na budowę, majątek gmin i gromad, wykaz gospodarstw oraz osób posiadających gospodarstwa rolne w gromadzie Wychny, klasyfikacja gruntów, spisy powierzchni użytków i zasiewów, preliminarz robót drogowych, sprawy imprez kulturalnych i bibliotek, wykazy przejętych ksiąg wyznaniowych, metryki USC, listy płacy. Korespondencja w sprawach różnych urzędu z lat 1884-1897. Number of units in the group: 73
51/11/0 vacat - Akta gminy Krzyżanów - włączono do zespołu nr 12 0 Unroll
Number of units in the group: 0
51/12/0 Akta gminy Krzyżanówek z siedzibą w Krzyżanowie 1847-1952 86 Unroll
I. Akta Urzędu Gminnego 1847-1913, sygn. od 1 do 35, od 206 do 250: świadectwa przesiedleń, wykazy nowonrodzonych, zaślubionych i zmarłych, sprawy sądu gminnego, kontrola cudzoziemców, dozory kościelne, ksiegi ludności stałej II. Zarząd Gminy Krzyżanówek z siedzibą w Krzyżanowie 1919-1939, sygn. od 36 do 58: protokoły posiedzeń rady gminy, zarządu gminy i zebrań sołtysów, sprawy urzędników gminnych, ewidencja ludniości, sprawy USC, budżety i sprawozdania finansowe, scalanie gruntów i melioracja rzeki Ochni. III. Gminna Rada Narodowa w Krzyżanowie 1945-1952 sygn. od 59 do 181 - Organy kolegialne sygn. od 59 do 74: protokoły posiedzeń rady, komisji i prezydium GRN - Dział Ogólno- Organizacyjny sygn. od 75 do 94: sprawy organizacyjne, kontrole nadzór, wykazy gromad i zmiana granic gminy, sprawy personalne, kultura i oświata w gminie - Dział Finansowo- Budżetowy sygn. od 95 do 150: budżety, sprawozdania finansowe, wymiary podatkowe, wykazy nieruchomości. - Dział Gospodarki Gminnej sygn. od 151 do 171 wykazy statystyczne powierzchni gospodarstw, klasyfikacja gruntów, sprawy budowlane i odbudowy, sprawy rolne i weterynaryjne. - Dział Administracyjno-Prawny sygn. od 172 do 181 - Dział Organizacyjno Administracyjny sygn. od 182 do 190 - Dział Finansowy sygn. 191 - Dział Socjalno -Kulturalny sygn. 192 - Dział Rolny sygn. od 193 do 196 - Akta osobowe i płacowe sygn. od 197 do 205 Number of units in the group: 250
51/13/0 Akta gminy Kutno 1868-1953 0 Unroll
I. Urząd Gminy w Kutnie, 1868-1931, sygn. od 1 do 10, 310-311: księgi ludności stałej, książka przychodowo-rozchodowa. II. Zarząd Gminy Kutno, 1925-1938, sygn. od 11 do 26: protokoły posiedzeń Zarządu Gminy Kutno, książka przychodowo-rozchodowa, księgi biercze, akta budowy szkół. III. Gminna Rada Narodowa w Kutnie, 1945-1950, sygn. od 27 do123. -Organy kolegialne, sygn. od 27 do 39: protokoły Gminnej Rady Narodowej, Prezydium GRN i komisji GRN, protokoły posiedzeń sołtysów -Dział ogólno-administracyjny, sygn. od 40 do 71: posiedzenia zarządu gminy, statut regulaminu, sprawy organizacyjne, okólniki, instrukcje, statystyka i sprawozdania, kontrole i zarządzenia polustracyjne, sprawy osobowe członków GRN, sprawy oświaty, sprawy wyznaniowe i obywatelskie. -Dział finansowo-budżetowy, sygn. od 72 do 113, budżety, księgi kasowe, rozrachunki z osobami trzecimi i instytucjami, sprawozdania rachunkowe, kredyty, zapomogi. -Dział techniczno-gospodarczy, sygn.od 114 953 do 120: sprawy budowlane i odbudowy, popieranie przemysłu i handlu, wykazy przedsiębiorstw, maszyn rolniczych, sprawy opuszczonych nieruchomości. -Dział aprowizacji i rolnictwa, sygn. od 121 do 123: pisma z Powiatowego Urzędu Ziemskiego, protokoły klasyfikacji ziemi. IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kutnie, 1950-1953, sygn. od 124 do 242. -Organy kolegialne, sygn. od 124 do 139, protokoły posiedzeń PGRN i komisji. -Dział ogólno-administracyjny sygn. od 140 do 187: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne prezydium, sprawy osobowe członków prezydium i komisji, plany i sprawozdania, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, sprawy USC. -Dział finansowy, sygn. od 188 do 235, preliminarze budżetowe i budżety gminy, księgi kasowe, sprawy kredytów i podatkowe, egzekucje należności, świadczenia w naturze. -Referat do spraw socjalno-kulturalnych 1950-1953 sygn. od 236 do -242, sprawy szkół, świetlic i placówek kultury. V. Listy płac 1945-1952, sygn. od 243 do 309. Number of units in the group: 311
51/14/0 Akta gminy Łanięta 1945-1953 0 Unroll
Dział Ogólno – Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminnego, Prezydium Gminnej Rady Narodowej i Komisji, protokoły zebrań sołtysów, Komitetu Odbudowy Warszawy, Komitetu Prac Służba Polsce i Komitetu Bibliotecznego, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Kobiecej oraz Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju w Łaniętach, kontrola wewnętrzna i nadzór, plany pracy GRN, PGRN i Komisji, umowy, korespondencja z władzami nadrzędnymi, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, wykaz miejscowości wchodzących w skład gminy, majątek gminy i gromad, sprawy ziemi poniemieckich, zaopatrzenie oraz budowa szkół, zorganizowanie świetlic, lista składek; Dział Finansowo – Budżetowy: budżety, kredyty komunalne, zapomogi, dotacje, plan finansowy, obrót pieniężny; Dział Gospodarki Gminnej: sprawy rolne – klasyfikacja, użytkowanie i scalanie ziemi, wykaz nieruchomości i gospodarstw rolnych, wykazy zwierząt hodowlanych, opieka społeczna, wykaz sierot i inwalidów, koszty leczenia, sprawy ubezpieczeń społecznych, sprawy budowlane (odbudowa obiektów zniszczonych przez działania wojenne oraz placów i dróg, podania w sprawie wybudowania budynków); Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy obywatelstwa, ewidencja Niemców, rejestr zmarłych Niemców w obozie w Łaniętach, majątki przejęte przez gminę, akta Urzędu Stanu Cywilnego, doniesienia o zawartych związkach małżeńskich, orzeczenia sądowe w spawie nadania nazwiska, uznania za zmarłego i alimentów. Number of units in the group: 259
51/15/0 Akta gminy Oporów 1937-1953 0 Unroll
Zespół zawiera: sprawy budżetowe, podatki gminne, listy płac. Number of units in the group: 22
51/16/0 Akta gminy Błonie z siedzibą w Ostrowach 1913-1954 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Rady Gminy, Zarządu i komisji, kontrole gminy, sprawy osobowe członków organów gminy, budżety i sprawozdania finansowe, spisy ludności niemieckiej, statystyka mieszkańców, szkolnictwo i oświata rolnicza, statystyka rolna, straty wojenne, podatki gminne, świadczenia rzeczowe, klasyfikacja gruntów, akta meldunkowe. Number of units in the group: 111
51/17/0 Akta gminy Plecka Dąbrowa 1928-1953 0 Unroll
Zarząd Gminy 1928-1944 - akta wyborcze do Sejmu, sprawozdania finansowe, dziennik główna, księga kontowa, sygn. od 1do 4 Gminna Rada Narodowa 1945-1950: Referat Ogólno-organizacyjny, sygn. od 5 do 37, od 117 do 119 Referat Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 38 Referat Administracyjno-Karny, sygn. od 39 do 44 Dział Finansowo-Podatkowy, sygn. od 45 do 69 Dział Techniczno-Gospodarczy Referat techniczno-Drogowo-Budowllany, sygn. od 70 do79 Dział Aprowizacji i Rolnictwa, Referat Świadczeń Rzeczowych, sygn. od 80 do 81 Referat Rolny, sygn. od 82 do 98 Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951-1953 Dział Ogólno-Administracyjny sygn. od 99 do 115 Listy płac pracowników gminy Plecka Dąbrowa sygn. 116 Number of units in the group: 119
51/18/0 Akta gminy Rdutów z siedzibą w Czerwonce 1807-1953 0 Unroll
I. Akta Wójta gminy Rdutów, 1807/1809-1869 . 0 sygn. od 1 do 10, Acta generalia, sprawa opłat stemplowych, pogorzeli i odszkodowań, sprawy żołnierzy dymisjonowanych i urlopowanych, spisowych, świadectwa przesiedleń, wezwania do Sądu Policji Poprawczej II. Gminna Rada Narodowa Gminy Rdutów z siedzibą w Czerwonce, 1945-1950 sygn. od 11 do 135, - Organy kolegialne, sygn.od 11do 26, Protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i komisji. - Dział organizacyjno-administracyjny, sygn. od 27 do 58, Protokoły posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły lustracyjne urzędu, sprawy organizacyjne, statystyka, zmiany granic gminy, rejestr szkód wojennych, sprawy personalne, opinie o ludności niemieckiej, zaświadczenia o karalności i stosunku do władz okupacyjnych, sprawy kultury i oświaty. - Dział finansowo-podatkowy, sygn. od 59 do 81, Budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, składka ogniowa, podatki. - Dział techniczno-gospodarczy, sygn. od 82 do 95, Budowa i utrzymanie mostów i dróg, sprawy budowlane i odbudowy zniszczenia, pozwolenia na budowę. - Dział aprowizacji i rolnictwa, sygn. od 96 do 135, Statystyka rolna, realizacja reformy rolnej, wykazy gospodarstw i zatrudnienia, sprawy rolne i hodowlane, księgi dostaw obowiązkowych. III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1953 - Dział ogólno-administracyjny, sygn. od 136 do 149, od 181 do 208, Obsługa Rady i sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, szkolenia pracowników, plany sprawozdania, protokoły komisji. - Dział finansowo-budzetowy, sygn. od 150 do162, Budżet, księgi biercze, podatki, daniny publiczne IV. Listy płac 1954-1953 sygn. od 163 do180 Number of units in the group: 208
51/19/0 Akta gminy Sójki z siedzibą w Strzelcach 1851-1951 601 Unroll
Okres zaboru rosyjskiego i II Rzeczypospolitej 1831–1931: księga uchwał Zarządu Gminnego 1886; księgi ludności stałej ok.1890- 1931, świadectwa metrykalne do ksiąg ludności stałej 1851-1931; Gminna Rada Narodowa 1945 – 1951: Dział Ogólno – Organizacyjny: sprawy organizacyjne, sprawy organów kolegialnych, protokoły polustracyjne, kontrola wewnętrzna, nadzór, umowy zawierane, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, majątek gminy i gromad, akta Okręgowego Ośrodka Zdrowia w Strzelcach, sprawy szkół, wykaz analfabetów, stypendia; Dział Finansowo – Budżetowy: budżety, kredyty komunalne, zapomogi, dotacje, podatek gruntowy, obrót pieniężny, podatek od nieruchomości, rozrachunki z instytucjami i osobami trzecimi, dochody gminy, Danina Narodowa, ubezpieczenia przymusowe, księgi biercze; Dział Gospodarki Gminnej: sprawy weterynaryjne, hodowla, statystyka rolna, wykaz nieruchomości rolnych, opieka społeczna (sprawy inwalidzkie), koszty leczenia, elektryfikacja wsi, pozwolenia na budowę, budowa oraz utrzymanie dróg i mostów; Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności, akta Narodowego Spisu Ludności, sprawy obcokrajowców, wnioski na przeniesienie na tereny zachodnie, dane dotyczące ilości mieszkańców, Niemców oraz cmentarzy wojskowych, wykaz osób posiadających domy pobudowane w czasie okupacji przez Niemców, protokoły przejęcia gospodarstw opuszczonych, zaświadczenia dotyczące stanu majątkowego mieszkańców i ich stosunku do władz okupacyjnych, opinie dotyczące ludności niemieckiej, akta Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy sądowe (sprawa majątku po zmarłym Rybickim, pożar w młynie), orzeczenia sądowe w sprawie osób skazanych na więzienie, wyroki śmierci), służbę wojskową. Number of units in the group: 134
51/20/0 Akta gminy Wojszyce [1836] 1898-1953 0 Unroll
Okres zaboru rosyjskiego i II Rzeczypospolitej 1836-1939: księgi protokołów zebrań wiejskich 1898-1929; 1930-1939, księgi kontrolne sołtysów, rejestr ludności 1836; Gminna Rada Narodowa 1945-1951: Dział Ogólno – Organizacyjny: sprawy organizacyjne, księgi kontrolne sołtysów, zebrania organów samorządowych, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminnego, Prezydium Gminnej Rady Narodowej i Komisji, protokoły zebrań sołtysów, sprawozdania z działalności Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju, kontrole wewnętrzne i społeczne, plany pracy GRN, korespondencja z władzami nadrzędnymi i w sprawach szkolnych, sprawy osobowe członków organów gminy, akta personalne zwolnionych pracowników, szkolenie sołtysów, wykaz gromad z terenu gminy, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne, sprawy lokalowe i gospodarcze szkół, rozpowszechnianie wiedzy rolniczej; Dział Finansowo – Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, wykaz podatników podatku gruntowego i od nieruchomości, preliminarz robót drogowych, zestawienie wydatków; Dział Gospodarki Gminnej: sprawy rolne i zwierzęce, weterynaria i hodowla, planowanie zasiewów, sprawy instruktora rolnego, koszty leczenia, pozwolenia na budowę, remont dróg, gospodarka komunalna i mieszkaniowa; Dział Administracyjny: dane statystyczne dotyczące ludności gminy, wykaz osób posiadających nieruchomości w gminie, zaświadczenia dotyczące posiadanej ziemi, akta Urzędu Stanu Cywilnego – akta urodzeń, małżeństw i zgonów, sprawy wyznaniowe, orzeczenia sądowe, listy płac Number of units in the group: 177
51/21/0 Akta gminy Żychlin 1833-1931 1076 Unroll
I. Akta wójta gminy Żychlin 1833-1869 sygn.od 1 do - 22 - akta ubezpieczeń budynków dworskich i fabrycznych cukrowni w 64-1907; Dobrzelinie, sprawy dozoru kościelnego, cyrkularze w sprawie uroczystości dworskich, polowań, wystawy 86, 86, 18, 86, 18, 18, 18, 18 rolniczej, uwłaszczenia, dziennik korespondencyjny, księgi ludności, akta wójta z okresu powstania styczniowego; II. Urząd Gminny w Żychlinie 1857-1915 sygn. od 23 do 209 i od 213 do 230- protokoły zebrań wiejskich, formularze statystyczne, księgi ludności stałej i niestałej, sprawy żołnierzy dymisjonowanych i urlopowanych, kwaterunek wojsk i pobór rekruta, szacunki ubezpieczeniowe budynków, podatki powinności, sprawy szkół, przytułków i szpitali, zbiór tabel likwidacyjnych 1864-1907, plan Żychlina z 1886 r; III. okupacja niemiecka 1915 do sygn. od 210 do 211- rozkład składki miesięcznej na szpital, aprowizacja; IV. Zarząd Gminy Żychlin 1923-1926 sygn. 212 - księgi protokołów posiedzeń Rady Gminy Żychlin; zbiór tabel likwidacyjnych 1864-1907; akta wójta z okresu powstania styczniowego, księga ludności stałej, plan Żychlina z 1886 r. Number of units in the group: 240
51/22/0 Kutnowski Zarząd Powiatowy 1869-1917 798 Unroll
I. Dział ogólny 1882-1915r., sygn. 1-4, Statystyki, zarządzenia okólniki. II. Oddział administracyjno-ekonomiczny 1869-1915, sygn.5-19 Referat Miejski sprawa pożaru w Cukrowni Konstancja, sprawy remontów, mieszkaniowe, mobilizacja Referat Finansowy 1911-1915 sygn.20-27 sprawozdania finansowe, sprawy wypłat i delegacji pracowników III. Oddział Wojskowo-Policyjny 1908-1917 sygn. 28-48 paszporty, sprawy transportu więźniów, sprawy finansowe wydziału Number of units in the group: 48
51/23/0 Kutnowska Powiatowa Komisja do spraw wyborów do Dumy 1905-1912 0 Unroll
I. Akta wyborów do Dumy Państwowej, 1905/1906-1912, sygn.1-15, spisy wyborców, protokoły z przeprowadzonych wyborów,okólniki Number of units in the group: 15
51/24/0 Starostwo Powiatowe w Kutnie 1917-1941 2630 Unroll
I. Urząd Powiatowy na Obwód Kutnowsko-Gostyński 1918-1920, sygn. od 1do 23, okólniki i zarządzenia, instrukcja biurowa, wykaz strat wojennych, sprawozdania tygodniowe, informacje o więzieniach i aresztowaniach, listy gończe, sprawy personalne, finansowe i straży ogniowych. II. Dział I Bezpieczeństwa Publicznego, 1918-1929, sygn. od 24 do 172, okólniki dotyczące spraw obywatelstwa/poświadczenia i utrata/,sprawy cudzoziemców,wysiedlenia,stowarzyszenia i związki,wiece,aresztowania polityczne,sprawozdania sytuacyjne,wybory do Sejmu i Senatu,sprawy policji powiatowej. III. Dział III Wojskowy, 1918-1920, sygn. Od 173 do 175, Komenda Wojska Polskiego, Polska Organizacja Wojskowa. IV. Dział IV Administracyjno-Karny, 1921-1927, sygn. od 176 do 179, Rejestry spraw karnych i osadów. V. Dział V Wyznaniowy, 1927-1928, sygn. od 180 do 190, zmiana wyznań,sprawy kościoła narodowego i wyznania mojżeszowego,akty metrykalne. VI. Dział VII Sanitarny, 1917-1925, sygn. od 191 do 215, rozporządzenia sanitarno-porządkowe,akta lekarza powiatowego,szpitalne,rejestracja chorób zakaźnych,szczepienia,świadectwa lekarskie,komisje sanitarne,sprawy higieny. VII. Dział IX Rolny, 1918-1927, sygn.216-223, wywłaszczenia pod budowę kolei,statystyka rolna,sprawy leśne. VIII. Dział X Weterynaryjny, 1918-1927, sygn. od 224 do 252, okresowe wykazy chorób zakaźnych,walka z epidemiami,transport. IX. Dział XI Aprowizacyjny, 1918-1919, sygn. od 253 do 254, aprowizacje, sprawy piekarni X. Dział XIII Praca i Opieka Społeczna, 1918-1927, sygn. od 255 do 261, inwalidzi i jeńcy wojenni, opieka nad jeńcami, dziećmi i starcami, zapomogi XI. Dział XIV Roboty Publiczne, 1918-1927, sygn. od 262 do 267, drogi kołowe i koleje- odbudowa, regulacja osiedli XII. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1928-1930, sygn. od 268 do 272, sprawy ogólno-administracyjne, wybory do Sejmu i Senatu XIII.Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 1928-1930, sygn. od 273 do 289, stowarzyszenia i związki, ewidencja, nadzór, wysiedlenia cudzoziemców, paszporty, dowody osobiste XIV.Referat Administracyjno-Prawny, 1928-1930, sygn. od 290 do 330, sprawy obywatelstwa, konsularne, metrykalne, reemigracja,sprawy wyznaniowe, cmentarne, uprawnienia i spółki wodne, statystyka rolna, klęski żywiołowe, majątki państwowe, działki szkolne, zakłady przemysłowe i rzemieślnicze, cechy i związki rzemieślnicze XV. Referat sanitarny, 1927-1928, sygn. od 331 do 336, sprawozdania lekarza powiatowego XVI. Referat Weterynaryjny, 1928-1929, sygn. od 337 do 349, rejestracja lekarzy weterynarii i służby pomocniczej, statystyka i sprawozdania XVII. Dzienniki korespondencyjne, 1918-1927, sygn. od 350 do 467 XVIII. Dokumentacja dotycząca majątków ziemskich i urządzenia lasów 1919-1939, sygn. od 468 do 475 Number of units in the group: 475
51/25/0 Starosta Powiatu Kutnowskiego 1940-1944 0 Unroll
Wykazy wysiedlonej ludności polskiej, sprawy opieki nad przesiedleńcami niemieckimi, sprawy volkslisty. Number of units in the group: 10
51/26/0 Burmistrz miasta Kutna 1940-1943 0 Unroll
Zespół zawiera: akta meldunkowe osiedlonej ludności niemieckiej, meldunki policji niemieckiej w różnych sprawach karnych, nakazy rewizji i wysiedleń ludności polskiej i niemieckiej, anonimowy donos. Number of units in the group: 2
51/27/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kutnie [1944] 1945-1950 0 Unroll
I. Organy kolegialne, 1945-1950, sygn.1-20, Protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie, sprawozdania starosty powiatowego organów podległych radzie,protokoły posiedzeń komisji działającej przy PRN,jako załączniki kontroli różnych jednostek podległych II.Sprawy ogólno-administracyjne, 1948-1950, sygn.21-45, Okólniki zarządzenia władz nadrzędnych,podział administracyjny powiatu,wykazy członków PRN i rad niższego szczebla,sprawy personalne,wykazy przynależności politycznej,konferencje szkoleniowe III.Dział Rad, 1945-1950, sygn.46-62, Wyciagi protokołów posiedzeń rady,zarzadzanie i organizacja oswiata rolniczą,realizacja reformy rolnej,finanse,budżet i inwestycje IV.Nadzór nad Radami, 1945-1950, sygn.63-107, Odpisy protokołów posiedzeń podległych rad miejskich i gminnych,sprawozdania rad z działalności,protokoły kontroli Number of units in the group: 111
51/28/0 Starostwo Powiatowe w Kutnie [1944] 1945-1951 0 Unroll
I.Referat ogólno-organizacyjny, 1945-1949, sygn. od 1 do 55, zarządzenia, statuty, statystyka i zestawienia, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne,kwestionariusze szkód wojennych miasta Kutna i gmin powiatu,sprawy przesiedleńcze. II.Referat społeczno-polityczny, 1945-1950, sygn. od 56 do 74, sprawozdania starosty o sytuacji społeczno-politycznej, sprawozdania o działalności stowarzyszeń i związków, sprawozdania z uroczystości, sprawy łowieckie, pozwolenia na broń, statystyka pożarów i wypadków. III.Referat administracyjny, 1945-1950, sygn. od 75 do 129, sprawy USC, sprawy konsularne, wykazy spółek wodnych, wykazy ludności niemieckiej, sprawy repatriacji Niemców, wnioski pozbawienia obywatelstwa polskiego, sprawy volksdeutschów. IV.Referat karno-administracyjny, 1945, sygn. od 130 do 131, wokanda spraw rehabilitacyjnych obywateli polskich pochodzenia niemieckiego. V.Referat weterynaryjny, 1945-1948, sygn. od 132 do 137. sprawozdania z działalności lecznicy i przebiegu walki z zarazą stadniczą, zestawienia rocznego badania zwierząt. VI.Referat zdrowia i opieki społecznej, 1945-1950. sygn.od 138 do 145, sprawozdania z działalności PUR, wykazy repatriantów, jeńców wojennych, sprawozdania z działalności PCK i Powiatowej Komisji ds. darów UNRA, sprawy finansowe ośrodków zdrowia VII.Referat przemysłu i handlu, 1945-1949, sygn. od 146 do 156, protokoły kontroli młynów, piekarni, wykazy przedsiębiorstw podlegających nacjonalizacji, wykazy zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych, protokoły Komisji Ustalania Cen, plany i pozwolenia na budowę nowych przedsiębiorstw. VIII.Referat budowy i odbudowy, 1947-1949, sygn. od 157 do 160, budownictwo wojenne, zestawienia statystyczne własności samorządowej, plany inwestycyjne i budowlane, akcja odbudowy wsi. IX.Referat pomiarów, 1944/1947-1950, sygn. od 161 do 165, akta klasyfikacji gruntów, scalanie gruntów, zagospodarowanie przestrzenne gruntów majątku Konary, scalanie gruntów wsi Pawłowice, sprawy prowadzenia ksiąg wieczystych. X.Referat rolnictwa i reform rolnych, 1945-1950, sygn. od 166 do 173, wykazy majątków ziemskich powyżej 50 ha, protokoły przejęcia majątków ziemskich i poniemieckich, zaświadczenia Powiatowego Urzędu Ziemskiego, analiza wykonania planów parcelacji. XI. sygn. od 174 do 182 - kwestionariusze szkód wojennych. Number of units in the group: 193
51/29/0 Wydział Powiatowy w Kutnie 1945-1950 0 Unroll
Wydział Powiatowy w Kutnie, 1945-1950 I.Wydział Ogólno-organizacyjny -referat organizacyjny, sygn. 1-12, protokoły z posiedzeń,protokoły kontroli,instrukcje kancelaryjne,statuty,regulamin biura,sprawy samorządu terytorialnego. -referat oświaty,kultury, sygn.13-22, protokoły zebrań nauczycieli,sprawozdania z wizytacji szkół,sprawozdania statystyczne. -referat zdrowia, sygn.23-26, protokoły zebrań,sprawozdania z działalności referatu. -referat opieki społecznej, sygn.27-43, protokoły PKOS,przepisy i zarządzenia ogólne,sprawozdania z działalności,preliminaże budżetowe,kartoteki podopiecznych. II.Samodzielny Referat Inspekcji Gminnej, sygn.44-96, protokoły kontroli w gminach,zarządzenia pokontrolne,sprawozdania powizytacyjne,akta w sprawie kontroli gminnych szkół innych instytucji podległych wydziałowi. III.Wydział finansowo-rachunkowy -referat budżetowy, sygn.97-167, budżet KPZS i podległych mu instytucji,budżety administracyjne i roczne sprawozdania rachunkowe gmin,plany finansowo-gospodarcze. -rachuba, sygn.168-180, bilanse i sprawozdania stanu sum przychodnychsprawozdania rachunkowe i opisowe,zestawienia wydatków i dochodów Kutna. -referat podatkowy, sygn.181-183, protokoły posiedzeń komisji,sprawy podatków FOR. IV.Wydział budowlany, sygn.184-199, szkice budowlano-techniczne,sprawy budowlane sieci elektryfikacji,budowa i remont szkół w powiecie. Number of units in the group: 206
51/30/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie [1939] 1950-1975 0 Unroll
Wydział Organizacyjno – Prawny: statuty, regulaminy, protokoły sesji organów kolegialnych rady i prezydium rady, komisji i komitetów, protokoły sesji miejskich i gromadzkich rad narodowych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, kontrole, skargi, zażalenia, plany i sprawozdania, podział administracyjny; Wydział Finansowy: budżety PGRN w powiecie, plany jednostkowe i sprawozdania dochodów i wydatków budżetowych, analizy wykonania budżetu; Wydział Handlu i Przemysłu: sprawy organizacyjne, działalność młynów i innych przedsiębiorstw i usług, plany i sprawozdania produkcyjne, kontrole przedsiębiorstw i usług, plany, sprawozdania, analizy ekonomiczne, zaopatrzenie ludności; Wydział Spraw Obywatelskich: odtwarzanie treści akt stanu cywilnego, zmiana nazwisk i imion, sprawy obywatelstwa polskiego, wywłaszczenia, nadzór na USC, stowarzyszenia i związki; Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury: plany i sprawozdania, budżety placówek oświatowych i kulturalnych, narady pracowników oświaty, statystyka, ochrona zabytków; Wydział Budżetowo – Gospodarczy: plany i sprawozdania budżetowe, bilanse, inwestycje, czyny społeczne; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: budżety i sprawozdania finansowe, kontrole jednostek podległych, inwestycje, sprawozdania i ocena działalności; Wydział Zatrudnienia: sprawozdania ze stanu zatrudnienia, kontrole zakładów pracy, realizacja uchwał PPRN, akta rzemieślnicze; Wydział Budownictwa i Architektury: plany techniczno – ekonomiczne, statystyka budowlana, sprawozdania z inwestycji; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plany i sprawozdania w zakresie realizacji budżetu, przydziału mieszkań i remontów kapitalnych, statystyka, kontrola jednostek komunalnych, obciążenia hipoteczne, narady i konferencje; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: akta reformy rolnej, szkicowe plany zabudowy, akta postępowania technicznego, kontraktacje ziemiopłodów, plany gospodarcze spółdzielni produkcyjnych, elektryfikacja wsi, produkcja zwierząt, spisy rolne; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, inwestycyjnych, usług, komunikacji, rolnictwa i czynów społecznych, karty rzemieślnicze; Wydział Komunikacji: akta wydanych praw jazdy. Number of units in the group: 5923
51/31/0 Urząd Powiatowy w Kutnie 1972-1975 0 Unroll
Zespół zawiera: akta własności ziem gmin: Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Żychlin oraz miast Kutna i Żychlina, wnioski i postulaty wyborców, zarządzenia porewizyjne; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: protokoły poinspekcyjne, zarządzenia Naczelnika Powiatu, sprawozdania z planów rocznych, rejestr skarg i wniosków; Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury: uchwały, zarządzenia i pisma okólne, protokoły narad dyrektorów szkół oraz wizytatorów, zbiór normatywów własnej jednostki, sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego, roczne sprawozdania jednostkowe szkół podstawowych w województwie łódzkim, sprawozdania z wizytacji szkół, ewidencja pieczęci, ewidencja i zadania Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Kutnie, metody i programy szkolenia, sprawy zabytków nieruchomych oraz organizacji imprez; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: sprawozdania lecznictwa otwartego, sprawozdania finansowe z wykorzystania kredytów na leki, sprawozdania z czynów społecznych, plany gospodarczo – finansowe Państwowego Domu Pomocy Społecznej we Franciszkowie i Państwowego Domu Rencistów w Pniewie; Wydział Finansowy: sprawozdawczość i statystyka, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, budżet miasta Kutna i Krośniewic oraz gmin: Bedlno, Dąbrowice, Krzyżanów, Kutno, Nowe Ostrowy, Oporów oraz Chodów, sprawozdania kadrowe. Number of units in the group: 926
51/32/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach 1950-1973 0 Unroll
Zespół rozpoczynają protokoły sesji rady obrazujące przebieg obrad i odzwierciedlające istotę ich działalności. Zawierają one jako załączniki do protokołu treści podjętych uchwał (m.in. powołujące organy kolegialne, ustalające plan gospodarczy, budżet), plany pracy rady i innych organów kolegialnych. Bardzo charakterystyczne dla tego okresu historycznego są tzw. referaty polityczne lub okolicznościowe wygłaszane z różnych okazji np. rocznicy wyzwolenia miasta, 22 Lipca, 1-go Maja, kolejnej rocznicy PRL – właściwie, co roku i ze szczególnych okazji: śmierci Stalina, czy kolejnego Plenum KC PZPR. Innego typu referaty dotyczyły problemów typowych dla tego okresu, np. analfabetyzmu, trudnej sytuacji mieszkaniowej, rozwoju spółdzielczości produkcyjnej. Protokoły zawierały rozmaite sprawozdania: z wykonania budżetu, planu gospodarczego, z obowiązkowych dostaw, a także sprawozdania różnych jednostek podporządkowanych Prezydium rady np. sprawozdania biblioteki z przeprowadzanych akcji czytelnictwa, z działalności klubu Sportowego „Kolejarz”, Ochotniczej Straży Pożarnej, Milicji Obywatelskiej i szereg innych. Ciekawy materiał można znaleźć w protokołach posiedzeń Prezydium, które zawierały m. in. omówienie zadań stawianych poszczególnym referatom, planowanie ich wykonania oraz sprawozdania z wykonania. Wyłaniają się z tych materiałów główne zadania wykonywane przez Prezydium, takie jak: sprawa przydziału mieszkań, inicjowanie uchwał w sprawach zmian administracyjnych, zwłaszcza zmian nazw ulic, utworzenia nowych placówek. W sumie materiały sesji rady, prezydium (także uchwały) i komisji stanowią prawie 3 zespołu. Pozostałe akta to: 1 jednostka Protokołów Komitetu Blokowego, w którym oprócz protokołów znajduje się m. in. regulamin KB oraz protokoły kontroli przeprowadzanych przez ten organ; 3 j.a. zebran radnych - protokoły zebrań członków PZPR i FJN, Plany pracy rady, prezydium, komisji – 9 j.a., Plany gospodarcze oraz plany i sprawozdania innych jednostek – 16 j.a. (są to plany gospodarczego rozwoju miasta na poszczególne lata oraz plany i sprawozdania Wydziału Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej lub Biblioteki Publicznej). Kolejną grup akt stanowią Sprawozdania Gus – 10 j.a., materiały zawierające głównie statystykę rolną. Następnie 17 j.a. Kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz dość liczna grupa akt dotyczących Budżetu i jego wykonania – 49 j.a. i 5 j.a. Planów finansowych przedsiębiorstw... Są to zarówno budżety administracyjne miasta jak i różnych zakładów, sprawozdania, bilanse, zestawienia dochodów i wydatków. Pewną ciekawostkę może stanowić dokumentacja ujęta w serię Działalność radiowęzła, który działał w Krośniewicach w latach 1954-1960 i miał swój komitet programowy. Przedostatnią grupę akt stanowią 3 j.a. Szkoleń ideologiczno-zawodowych członków rady i jej organów, a zamykają zespół książki i rejestry meldunkowe mieszkańców miasta. Number of units in the group: 333
51/33/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie [1947] 1950-1973 0 Unroll
1.Wydział Organizacyjny 01.Sesje miejskiej rady narodowej, sygn. 1 – 25, 766, lata: 1951 – 1971 02.Realizacja uchwał miejskiej rady narodowej, sygn. 26 – 44, lata: 1957 – 1970 03.Spotkania posłów i radnych z wyborcami, sygn. 45, lata: 1963 04.Interpelacje i postulaty radnych, sygn. 46 – 51, lata: 1959 – 1971 05.Komisje stałe miejskiej rady narodowej, sygn. 52 – 181, lata: 1950 – 1973 a) Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, sygn. 52 – 64 b) Komisja Drogowa, sygn. 65 – 68 c) Komisja Finansowo – Budżetowa, sygn. 69 – 87 d) Komisja Mandatowa, sygn. 88 – 98 e) Komisja Mieszkaniowa, sygn. 99 f) Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, sygn. 100 – 111 g) Komisja Oświaty i Kultury, sygn. 112 – 127 h) Komisja Przeciwpożarowa, sygn. 128 – 129 i) Komisja Urządzeń Osiedli, sygn. 130 – 133 j) Komisja Zaopatrzenia Ludności i Skupu, sygn. 134 – 145 k) Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 146 l) Komisja Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, sygn. 147 – 168 m) Komisje – Komisja Rozdzielczych Materiałów Budowlanych, Komisja Kulturalno-Oświatowa, Komisja Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Urządzania Miast i Osiedli, Komisja Gospodarki Drogowej, sygn. 169 n)Komisje – Komisja Kulturalno – Oświatowa, Komisja Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Komisja Sanitarna, Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Urządzania Miast i Osiedli, Komisja Drogowa, sygn. 170- 181 06.Komisje doraźne, związki, stowarzyszenia, sygn. 182 – 197, lata: 1950 – 1967 a)Związek Pracowników Samorządu Terytorialnego, sygn. 182 b)Liga Kobiet, sygn. 183 – 184 c)Związki Zawodowe, sygn. 185 d)Komitet Akcji Sanitarnej, sygn. 186 e)Komitet Odbudowy Warszawy, sygn. 187 – 189 f)Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, sygn. 190 – 191 g)Zakłady Pracy, sygn. 192 h)Komitet Koordynacyjny Budowy Szkół, sygn. 193 i)Komitet Przeciwpowodziowy, sygn. 194 j)Czyny społeczne, sygn. 195 k)Muzeum Bitwy nad Bzurą, sygn. 196 l)Społeczna Komisja Pojednawcza, sygn. 197 07.Protokoły prezydium miejskiej rady narodowej, sygn. 198 – 239, lata: 1950 – 1970 08.Realizacja uchwał prezydium miejskiej rady narodowej, sygn. 240 – 276, lata: 1953 – 1973 09.Komitety blokowe, sygn. 277 – 345, lata: 1953 – 1973 10.Plany pracy, sygn. 347 – 367, lata: 1951 – 1973 11.Normatywy kancelaryjne, sygn. 346, lata: 1968 12.Sprawozdania, sygn. 368 – 385, lata: 1951 – 1973 13.Kontrole, inspekcje, sygn. 386 – 396, lata: 1953 – 1970 2.Wydział Finansowy 01.Uchwały, sygn. 397 – 401, lata: 1964 – 1969 02.Budżety, sprawozdania, sygn. 402 – 488, lata: 1950 – 1976 03.Sprawozdania podatkowe, sygn. 489 – 496, lata: 1951 - 1964 04.Sprawozdania finansowe, bilanse jednostek komunalnych, sygn. 497 – 554, lata: 1951 – 1971 a) Sprawozdania Młyna Gospodarczego w Kutnie, sygn. 497 – 499 b) Sprawozdania NBP „Ośrodek”, sygn. 500 – 501 c) Sprawozdania i plan finansowy Przedszkola Miejskiego w Kutnie, sygn. 502 d) Sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, sygn. 503 e) Sprawozdania Żłobka Miejskiego, sygn. 504 – 506 f) Bilanse, sprawozdania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, sygn. 507 – 514 g) Plany finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, sygn. 515 – 526 h) Plany finansowe Kutnowskich Zakładów Gastronomicznych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, sygn. 527 i) Plany finansowe Kutnowskich Zakładów Gastronomicznych, sygn. 528 – 529 j) Plany finansowe i bilanse Miejskiego Handlu Detalicznego, sygn. 530 – 540 k)Plany finansowe i bilanse Miejskiego Handlu Mięsem, sygn. 541 l) Plany finansowe, bilanse i sprawozdania Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego, sygn. 542 – 554 05.Inwestycje i sprawozdania Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sygn. 555 – 562, lata: 1953 – 1960 06.Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego, sygn. 563, lata: 1963 3.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GKM) 01.Uchwały, sygn. 564 – 583, lata: 1956 – 1972 02.Komisje, sygn. 584 – 597, lata: 1953 – 1969 a)Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (protokoły), sygn. 584 – 586 b)Komisja Drogowa (protokoły, plany pracy), sygn. 587 – 589 c) Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (wnioski), sygn. 590 – 592 d) Komisja Urządzeń Osiedli i Komisja Drogowa, sygn. 593 – 596 03.Komisje doraźne, sygn. 597, lata: 1969 04.Protokoły posiedzeń Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Kutnie, sygn. 598 – 599, lata: 1956 – 1961 05.Plany, inwestycje i sprawozdania, sygn. 600 – 681, lata: 1951 – 1971 06. Sprawozdania GUS, sygn. 682 – 688, lata: 1953 – 1972 07.Grobownictwo wojenne, sygn. 689, lata: 1967 08. Sprawy budżetowe (budżet, bilanse, sprawozdania), sygn. 690 – 735, lata: 1950 – 1972 4. Referat ds. Socjalno-Kulturalnych (SK) 01. Sprawy socjalno – kulturalne, sygn. 736, lata: 1968 – 1970 02. Opieka społeczna (sprawozdawczość), sygn. 740-743, lata: 1970 5. Referat Ewidencji Ludności 01. Książki meldunkowe, sygn. 744-765. 6. Plan miasta sygn. 767 Number of units in the group: 767
51/34/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łaniętach 1957-1972 0 Unroll
I.Sesje i sprawy organizacyjne GRN-protokoły sesji, 1957-1972, sygn. od 1 do 15 II.Spotkania radnych z wyborcami-notatki, realizacja wniosków i postulatów, 1966-1970, sygn. od 16 do 20 III.Plany pracy GRN, PGRN, 1965-1970, sygn. od 21 do 24 IV.Uchwały GRN,PGRN-księgi, realizacja, 1957-1971, sygn. od 25 do 33 V.Komisje GRN-protokoły plany pracy, protokoły kontroli, 1960-1972, sygn. od 34 do 76 VI.Posiedzenia i sprawy organizacyjne Prezydium GRN-protokoły posiedzeń, 1956-1972, sygn. od 77 do 96 VII.Zebrania wiejskie, sołtysi-protokoły 1963-1972, sygn. od 97 do 116 VIII.Kontrole i inspekcje zewnętrzne-protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne, sprawozdania z wykonania, 1964-1971, sygn. od 117 do 123 IX.Podział administracyjny gromady, 1972, sygn.124 X.Książki meldunkowe gromady, 1956-1972, sygn. Od 125do 146 Number of units in the group: 146
51/35/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mirosławicach 1951-1972 0 Unroll
I.Protokoły Sesji GRN, l. 1955-1968, sygn.od 1 do14, II.Plany pracy GRN,uchwały GRN,spotkania radnych GRN z wyborcami, l. 1965-1966, sygn. od 15-19 III.Komisje GRN, protokoły posiedzeń, protokoły kontroli, plany pracy komisji, 1956-1968, sygn. od 20 do 55 IV.Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, plany pracy, uchwały Prezydium, l. 1956-1968, sygn. od 56 do 72 V.Zebrania wiejskie, sołtysi-protokoły z narad, l. 1960-1968, sygn. od 73 do 82 VI.Plany gospodarcze-programy rozwoju gromady, 1961-1970, sygn. od 83 do 89 VII.Sprawozdania gospodarcze-spisy rolne, l. 1957-1965, sygn. od 90 do 92 VIII.Kontrole zewnątrzne - protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z wykonania, l. 1969-1967, sygn. od 93 do 95, 117 IX.Budżet gromady, plan funduszu gromad, l. 1955-1967, sygn.od 97 do 109 X.Sprawozdania i zmiany budżetowe, l. 1958-1965, sygn. od 110 do116 XI.Ewidencja ludności l. 1951-1972 od sygn. 118 do 141 Number of units in the group: 141
51/36/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Załusinie 1950-1972 0 Unroll
I. Protokoły posiedzeń Sesji GRN, uchwały i ich realizacja, l. 1955-1972, sygn. Od 1do 20 II. Protokoły posiedzeń i kontroli komisji GRN, l. 1955-1970, sygn. Od 21 do 41 III. Protokoły posiedzeń PGRN, plany pracy, l. 1955-1972, sygn. Od 42 do 60, 92 IV. Protokoły zebrań wiejskich, l. 1958-1972, sygn od 61 do 70 V. Plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, 1965 r., sygn. 71 VI. Spisy rolny, l. 1960-1966, sygn. Od 72 do 73 VII. Spis powszechny, 1960 r., sygn. 74 VIII. Kontrole zewnętrzne, protokoły, zarządzenia i sprawozdania z wykonania, l. 1963-1967, sygn. Od 75 do 78 IX. Budżet gromady i fundusze gromadzkie, l. 1955-1967, sygn. Od 79 do 91 X. Ewidencja ludności, l. 1950-1972 od sygn 93 do sygn. 114. Number of units in the group: 114
51/37/0 Referendum Ludowe w powiecie kutnowskim 1946 0 Unroll
Zespół zawiera: zarządzenia dotyczące Głosowania Ludowego, listy osób uprawnionych do głosowania w powiecie. Number of units in the group: 10
51/38/0 Wybory do rad narodowych w powiecie kutnowskim 1954 0 Unroll
Zespół zawiera: zarządzenia i okólniki, wykaz okręgów wyborczych i radnych, uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie, protokoły głosowania do Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie oraz do gromadzkich rad narodowych w powiecie kutnowskim Number of units in the group: 42
51/39/0 Wybory do rad narodowych w powiecie kutnowskim 1958 0 Unroll
Zespół zawiera: zarządzenia i wytyczne, lista kandydatów na radnych do Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie i Miejskiej Rady Narodowej w Żychlinie, protokoły głosowania do Wojewódzkiej Rady Narodowej, Powiatowej Rady Narodowej oraz gromadzkich rad narodowych w powiecie i Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach, protokóły posiedzenia obwodowych komisji wyborczych. Number of units in the group: 45
51/40/0 Wybory do Sejmu i rad narodowych w powiecie kutnowskim 1961 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły głosowań do Sejmu, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie oraz miejskich i gromadzkich rad narodowych w powiecie kutnowskim. Number of units in the group: 37
51/41/0 Wybory do Sejmu i rad narodowych w powiecie kutnowskim 1965 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych. Number of units in the group: 8
51/42/0 Wybory do Sejmu i rad narodowych w powiecie kutnowskim 1969 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych. Number of units in the group: 10
51/43/0 Wybory do Sejmu PRL z powiatu kutnowskiego 1972 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych. Number of units in the group: 2
51/44/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu kutnowskiego 1871-1906 0 Unroll
Zespół zawiera: akta klasyfikacji gruntów Number of units in the group: 3
51/45/0 Kutnowski Powiatowy Urząd Naczelnika Wojskowego w Kutnie 1873-1914 185 Unroll
Zespół zawiera: spisy poborowych Number of units in the group: 23
51/46/0 Kutnowska Powiatowa Rada Opieki Społecznej 1883-1917 0 Unroll
Księgi kasowe od sygn 1 do 6 Korespondencja i okólniki sygn. 7 Number of units in the group: 7
51/47/0 Kutnowski Powiatowy Urząd do spraw Powinności Wojskowej 1910-1917 1570 Unroll
I.Akta kutnowskiego Powiatowego Urzędu do Spraw Powinności Wojskowej, 1910-1917, sygn.1-41, sprawy mobilizacji,karty mobilizacyjne,plany,listy gończe,okólniki,polecenia dla wójtów. Number of units in the group: 41
51/48/0 Kutnowski Powiatowy Urząd Skarbowy 1914-1915 0 Unroll
Zespół zawiera: sprawozdania finansowe, akta podatkowe, księgi przychodów Number of units in the group: 9
51/49/0 Urząd Ziemski w Kutnie 1919-1933 0 Unroll
Zespół zawiera: akta klasyfikacji gruntów, akta w sprawie parcelacji majątków ziemskich Number of units in the group: 16
51/50/0 Urząd Komisarza Obwodu Krzyżanówek 1940-1945 0 Unroll
I. Organizacja urzędu (wykaz akt), l. 1941, sygn. od 1 do 2 II. Szczególne zadania policji (nakazy kar, bezpieczeństwo przeciwpożarowe), l. 1942-1944, sygn. od 3 do 4 III. Służba wojskowa i niemiecka służba pracy - RAD (karty wojskowe), l. 1940-1945, sygn. od 5 do 10 IV. Sprawy opieki społecznej (wnioski o przyznanie pomocy), l. 1943-1944, sygn. 11 V. Sprawy szkolnictwa (wykazy dzieci i nauczycieli, majątek szkolny - plany obiektów szkolnych, kształcenie zawodowe) , l. 1941-1944, sygn. od 12 do 14 VI. Sprawy osadnictwa Niemców rosyjskich (wykazy nowoosiedlonych Niemców) , l. 1942-1944, sygn. 15 VII. Sprawy zaopatrzenia ludności polskiej i niemieckiej (wnioski, wykazy świadczeń, obwieszczenia), l. 1942-1944, sygn. 16 VIII. Sprawy zatrudnienia Polaków (wykazy zatrudnionych, wnioski o wydanie książki pracy, karta pracy z fotografią, zaświadczenia, obwieszczenia), l. 1941-1944, sygn. od 17 do 18 IX. Sprawy mieszkalnictwa (rozporządzenia ministerialne), l. 1942-1944, sygn. 19 Number of units in the group: 19
51/51/0 Urząd Komisarza Gminy Sójki 1939-1945 0 Unroll
I. Sprawy ogólno-administracyjne urzędu: organizacja i funkcjonowanie urzędu, l. 1939-1941, sygn. 1, listy płac, l. 1941-1944, sygn. od 2 do 6 II. Sprawy urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności (korespondencja, regulacje, dowody usc, meldunki), l. 1940-1945, sygn. od 7 do 12 III. Sprawy opieki społecznej i zdrowia: zarządzenia i korespondencja, obwieszczenia l. 1939-1943, sygn. od 13 do 14, wnioski personalne o przyznanie świadczeń, l. 1943-1944, sygn. od 15 do 18, pomoc rzeczowa, l. 1941-1944, sygn. od 19 do 25 IV. Sprawy wychowania i nauczania (wykazy dzieci narodowości niemieckiej, zaopatrzenie i kadra szkół), l. 1941-1944, sygn. od 26 do 27 V. Sprawy osadników (kwestie narodowości niemieckiej, wykazy volkdeutschów i niemieckich żołnierzy, legitymacja z fotografią), l. 1939-1944, sygn. od 28 do 33 VI. Sprawy dotyczące zatrudnienia, obwieszczenie, l. 1943-1944, sygn. 34 VII. Sprawy gospodarki rolnej (wykazy rolników, hodowców, statystyka rolna, obwieszczenia), l. 1939-1944, sygn. od 35 do 37 VIII. Sprawy działalności gospodarczej (wykazy placówek handlowych i rzemieślniczych, zarządzenia, regulacje), l. 1939-1944, sygn. od 38 do 40 IX. Sprawy dotyczące kościołów i cmentarzy (zarządzenia, wykazy majątków kościelnych, poległych), l. 1940-1944, sygn. od 41 do 43 X. Sprawy budownictwa (odbudowa zniszczeń, rozliczenia), l. 1942-1944, sygn. od 44 do 45 XI. Sprawy bezpieczeństwa gminy (obrona przeciwpożarowa i przeciwlotnicza, obwieszczenie), l. 1942-1945, sygn. od 46 do 47 Number of units in the group: 47
51/52/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kutnie 1945-1949 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły przejęcia majątków ziemskich. Number of units in the group: 32
51/53/0 Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej w Kutnie 1945-1949 0 Unroll
I.Protokoły Powiatowej Rady Oświaty Rolniczej w Kutnie, 1947, sygn.1 II.Sprawozdania,kontrola terenu i korespondencja z organizacjami i partiami politycznymi, 1948-1949, sygn.2,4-5 III.Organizacja przysposobienia rolniczego i wojskowego,preliminarze i wykazy, 1948-1949, sygn.3 IV.Sprawy nauczania, 1948-1949, sygn.6-7 Statut Uniwersytetu Ludowego Oddział w Kutnie Number of units in the group: 11
51/54/0 Policja Porządkowa w Kutnie 1939-1944 0 Unroll
Zespół zawiera: dzienniki czynności, księgi rozmów telefonicznych, księgi i plany wart. Number of units in the group: 11
51/55/0 Urząd Komisarza miasta Kutna jako miejscowa władza policyjna 1940-1942 0 Unroll
Zespół zawiera: sprawy niemieckiej przynależności państwowej, poświadczenia obywatelstwa niemieckiego, sprawy opieki i ochrony niemieckich przesiedleńców, listy typowanych do wysiedlenia Polaków, dziennik korespondencyjny. Number of units in the group: 2
51/56/0 Cesarsko-Niemiecki Sąd Okręgowy w Kutnie 1916-1918 0 Unroll
Zespół zawiera: akta spraw karnych o kradzież. Number of units in the group: 4
51/57/0 Sąd Obwodowy w Kutnie 1940-1944 0 Unroll
I.Wydział karny /akta szczegółowe spraw/, 1940-1944, sygn. od 1 do 1812 nielegalne przejścia przez granicę, kradzież i szmugiel, nielegalna produkcja alkoholu, nielegalny ubój, handel , niedopełnienie obowiązku meldunkowego, fałszowanie przepustek, bójki, podpalenia Number of units in the group: 1812
51/58/0 Akta notariusza Feliksa Boguckiego w Kutnie 1870-1891 0 Unroll
I.Księgi notarialne, 1870-1891, sygn.1-76 II.Skorowidz do ksiąg notarialnych, 1876-1991, sygn.77-82 Number of units in the group: 83
Showing 1 to 60 of 327 entries.