Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/202/0 Akta gminy Krasiczyn powiat Przemyśl 1944-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z posiedzeń GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, uchwały Prezydium GRN, kwartalne plany pracy prezydium rady i komisji oraz sprawozdania, protokoły z posiedzeń Komisji Rolnej, sprawy ogólno-administracyjne, protokoły z zebrań sołtysów, księga zebrań sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, kwartalne sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu ludności, Narodowy spis powszechny, spisy wyborców, wykazy mieszkańców gromad: Brylińce, Chłodowice, Cisowa, Dybawka, Krasiczyn, Krzeczkowa, Mielnów, Olszany, Rokszyce, Śliwnica, Tarnawce, Zalesie; Rejestr osób przybyłych i opuszczających gromady gminy Krasiczyn; księgi kontroli ruchu ludności 1944-1954, sygn. 1-62; Dział Finansowo-Budżetowy: preliminarz budżetowy i roczne sprawozdanie z wykonania budżetu, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, wykaz podatników podatku gruntowego podlegających daninie narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych, rejestry wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach i zestawienia wpływów podatku gruntowego, wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne (wg gromad), rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Brylińce, Chłodowice, Dybawka, Krasice, Krasiczyn, Mielnów, Olszany, Rokszyce, Śliwnica, Tarnawce, Zalesie; rejestry wymiarowy podatku gruntowego, zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego 1945-1953, sygn. 63-96; Dział Socjalno-Kulturalny: kultura i sztuka, Oświata dla dorosłych 1949, 1952, sygn. 97-98; Dział Rolnictwo: wykazy posiadaczy gruntów, wykazy osób przesiedlonych, wykazy mienia pozostawionego po ukraińskich przesiedlonych, spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, spis powierzchni warzyw oraz liczby drzew i krzewów owocowych, wykaz inwentarza żywego i martwego gminy, spisy zwierząt gospodarskich, ewidencja struktury rolnej gospodarstw wg gromad, sygn. 99-109. B-dal. 1 j.a. Number of units in the group: 110
56/203/0 Akta gminy Krzywcza powiat Przemyśl 1931-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z zebrań GRN, protokoły z posiedzeń GRN, księga uchwał GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, księga uchwał Prezydium GRN, plany pracy i sprawozdania z działalności gminnej rady i prezydium gminnej rady, plany pracy i protokoły z posiedzeń komisji, plany pracy i protokoły z posiedzeń Zespołu Gminnego, protokoły z zebrań gromadzkich, protokoły z sesji sołtysów, rejestry osób przybywających i opuszczających gromady gminy Krzywcza, rejestry mieszkańców gromad: Babice, Bachów, Chyrzyna, Kupna, Krzywcza, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka; rejestry osiemnastoletnich, księga meldunkowa wojskowych 1931-1954, sygn. 1-91; Dział Finansowo-Budżetowy: budżet i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarze budżetowe i budżety gromadzkie, rejestr wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach wraz z zestawieniem wyników podatku gruntowego, rejestry wymiarowe podatku gruntowego gromad: Babice, Bachów, Chyrzyna, Kupna, Krzywcza, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka; księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne 1945-1954, sygn. 92-124; Dział Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura, likwidacja analfabetyzmu 1949-1954, sygn. 125; Dział Gospodarka Komunalna: Wykaz zelektryfikowanych zagród 1953, sygn. 126; Dział Rolnictwo: osadnictwo rolne, wykaz posiadających gospodarstwa rolne, spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, spis zwierząt gospodarskich, sygn. 127-131; Akcesja: książki meldunkowe gromad gminy Krzywcza, skład GRN, szkody wojenne w gminie – wykazy i protokoły szkód 1944-1954 [1956-1957], sygn. 132-149. Number of units in the group: 149
56/204/0 Akta gminy Kuńkowce powiat Przemyśl [1905] 1936-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: księga protokołów z posiedzeń GRN, protokoły z posiedzeń rady i prezydium rady, księga protokołów z sesji sołtysów, kwartalne plany pracy, sprawozdania i protokoły z posiedzeń komisji, protokoły z zebrań gromadzkich, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, sprawy ogólno-administracyjne, Narodowy spis powszechny, statystyka ludności, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę, rejestr mieszkańców czasowo w gminie zameldowanych, księgi ewidencyjne ludności i rejestry mieszkańców gromad: Bełwin, Korytniki, Krasice, Kuńkowce, Łętownia, Ostrów, Wapowce; Referendum 1945-1952, sygn. 1-39; Dział Finansowo-Budżetowy: księga wydatków budżetowych, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarze, wykazy podatników podatku gruntowego podlegających daninie narodowej, rejestr wymiarowy podatku gruntowego w ziemiopłodach, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Bełwin, Korytniki, Krasice, Kuńkowce, Łętownia, Ostrów, Wapowce 1944-1952, sygn. 40-70; Dział Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura, oświata dla dorosłych 1949-1952, sygn. 71-72; Dział Gospodarka Komunalna: sprawy ogólno-gospodarcze - elektryfikacja wsi, zniszczenia wojenne, opieka nad grobami żołnierzy 1947-1952, sygn. 73; Dział Rolnictwo: osadnictwo rolne, sprawy powierzchni użytków oraz zasiewów, spis zwierząt gospodarskich, statystyka rolna, wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, klasyfikacja gruntów, wykaz użytków specjalnych w gospodarstwach rolnych, spis powierzchni warzyw oraz liczby drzew owocowych 1945-1952, sygn. 74-81; Akta stanu cywilnego: wykazy zgonów – Kuńkowce 1949-1950, sygn. 82; Akcesja: książki meldunkowe gromad gminy Kuńkowce, akta zarządu gminnego 1944-1954 [1955-1957] sygn. 83-102. B-dal. 1 j.a. Number of units in the group: 103
56/205/0 Akta gminy Kuźmina powiat Przemyśl 1945-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: plany pracy, protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności GRN, księga protokołów GRN, plany pracy i protokoły z posiedzeń prezydium GRN, akta komisji, protokoły z sesji sołtysów, protokoły z zebrań gromadzkich, księgi kontroli ruchu ludności, spis wyborców 1946-1954, sygn. 1-13; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne i roczne sprawozdania rachunków, preliminarz budżetowy, budżet gromadzki, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Kreców, Kuźmina, Leszczawa Górna, Leszczawka, Rozpucie, Roztoka, księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne, księga biercza daniny narodowej dla płatników podatku gruntowego 1946-1953, sygn. 14-34; Dział Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura (wykaz analfabetów, sprawy bibliotek i świetlic) 1949-1952, sygn. 35; Dział Rolnictwo: wykaz gospodarstw rolnych, statystyka rolna (spisy powierzchni użytkowej oraz zasiewów, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych) 1945-1946, 1950. 1953, sygn. 36-37; Akcesja: skład GRN, szkody wojenne w gminie, wykazy szkód, korespondencja w sprawie szkód wojennych 1945-1953, sygn. 38-40. Number of units in the group: 40
56/206/0 Akta gminy Medyka powiat Przemyśl 1946-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: księga protokołów GRN i Prezydium, Protokoły z posiedzeń Zarządu gminnego, protokoły z sesji GRN, księga uchwał GRN, kwartalne plany pracy i sprawozdania rady i prezydium, kwartalne plany pracy komisji, księga protokołów sesji sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, kontrola wewnętrzna, sprawy osobowe, Narodowy spis powszechny, sprawozdania z ruchu ludności, książki meldunkowe, spisy wyborców 1948-1954, sygn. 1-20; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarze zbiorcze i indywidualne, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1948-1952, sygn. 21-34; Dział Socjalno-Kulturalny: Sprawy oświaty i kultury - oświata dla dorosłych, świetlica 1951-1953, sygn. 35; Dział Gospodarka Komunalna: imienny wykaz zelektryfikowanych zagród 1953, sygn. 36; Dział Rolnictwo: osadnictwo rolne, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, statystyka rolna, klasyfikacja gruntów, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni warzyw oraz liczby drzew i krzewów owocowych, spisy powierzchni użytków rolnych oraz zasiewów 1946-1953, sygn. 37-46; Akcesja: książki meldunkowe, Akta Zarządu Gminnego - wykaz sołtysów, skład GRN 1949-1954 [1955-1956], sygn. 47-51. B-dal. 1 j.a. Number of units in the group: 51
56/207/0 Akta gminy Orzechowce powiat Przemyśl 1935-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, księga protokołów Komisji Polowej, protokoły z zebrań Zarządu Gminnego i Prezydium, protokoły z posiedzeń plenarnych GRN, akta komisji, protokoły z zebrań i sesji sołtysów, sprawy ogólno-administracyjne (sprawozdania o ruchu budowlanym, wykaz cmentarzy, drogi gminne), rejestry mieszkańców gromad: Batycze, Drohojów, Duńkowiczki, Hnatkowice, Kosienice, Maćkowice, Małkowic, Orły, Orzechowce, Trójczyce, Ujkowice, Wacławice; rejestry osób przybywających i opuszczających gromady gminy Orzechowce, księgi kontroli ruchu ludności, rejestry kart zameldowania, domowe książki meldunkowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, współzawodnictwo pracy, spisy wyborców 1930-1954, sygn. 1-107; Dział Budżetowo-Finansowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarz dochodów i wydatków, budżety gromadzkie, księgi biercze wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego 1944-1954, sygn. 108-135; Dział Socjalno-Kulturalny: sprawy oświaty (kursy dla analfabetów) 1949-1953, sygn. 136; Dział Rolnictwo: Gminny Komitet Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego, ewidencja osób osiedlonych, wykazy opuszczonych majątków poukraińskich, wykazy gospodarstw rolnych, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowościach gminy Orzechowce, spis powierzchni użytków i zasiewów, wykaz zwierząt gospodarskich, statystyka rolna 1947-1954, sygn. 138-146; Akcesja: Dział Administracyjno-Gospodarczy: protokoły z zebrań i sesji sołtysów, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, księgi kontroli ruchu ludności, skorowidze imienne do ksiąg meldunkowych 1930-1945, sygn. 147-168; Dział Budżetowo-Finansowy: budżety gminy, budżety gromadzkie, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego gromad: Batycze, Drohojów, Duńkowiczki, Hnatkowice, Kosienice, Maćkowice, Małkowic, Orły, Orzechowce, Trójczyce, Ujkowice, Wacławice; księgi biercze podatku drogowego, księgi biercze podatku wyrównawczego, księgi biercze daniny narodowej, księgi biercze świadczeń w naturze, księgi szarwarkowe 1930-1953, sygn. 167-256; Dział Rolnictwo: statystyka produkcji rolnej, wykazy gospodarstw rolnych, książki meldunkowe, sprawozdania z działalności GRN i Prezydium GRN, skład Zarządu i GRN, sprawozdania sołtysów z działalności gromad 1944-1954 [1959-1960], sygn. 257-278. B-dal. 2 j.a. Number of units in the group: 278
56/208/0 Akta gminy Przemyśl-wieś powiat Przemyśl 1929-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: księga protokołów z posiedzeń GRN i Prezydium, protokoły z sesji GRN, księgi uchwał, plany pracy i sprawozdania rady i prezydium, protokołów z zebrań sołtysów, statystyka ludności, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, szkody ojenne, księgi meldunkowe szeregowych urlopowanych, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę, rejestry mieszkańców gromad: Grochowce, Hermanowice, Hureczko, Krówniki, Kruhel Mały, Kruhel Wielki, Łuczyce, Nehrybka, Pikulice, Prałkowce, Przekopana, Sielec, Stanisławczyk, Wilcza, Witoszyńce; księga osób czasowo zameldowanych 1929-1954, sygn. 1-82; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarze zbiorcze i indywidualne, budżety gromadzkie, księgi biercze świadczeń w naturze, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Grochowce, Hermanowice, Krówniki, Kruhel Mały, Kruhel Wielki, Łuczyce, Nehrybka, Pikulice, Prałkowce, Przekopana, Rożubowice, Sielec, Stanisławczyk, Wilcza, Witoszyńce; rejestr wymiarowy podatku gruntowego – Państwowy Fundusz Ziemi, Uspołecznione 1944-1954, sygn. 83-144; Dział Rolnictwo: osadnictwo rolne, statystyka rolna, wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, spis zwierząt gospodarskich, 1947-1949, 1954, sygn. 145-150; Akcesja: protokoły z sesji GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium książki meldunkowe gromad gminy Przemyśl-wieś, skład Zarządu i GRN, skorowidz do rejestru mieszkańców 1949-1954 [1955-1957] sygn. 151-169. B-dal. 2 j.a. Number of units in the group: 170
56/209/0 Akta gminy Rybotycze powiat Przemyśl 1944-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z posiedzeń GRN, kwartalne plany pracy i sprawozdania Gminnej Rady i Komisji, protokoły z posiedzeń komisji, protokoły z zebrań gromadzkich, podział terytorialny, sprawy osobowe Rady Narodowej i Komisji 1948-1954, sygn. 1-11; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie, rejestr wymiarowy podatku gruntowego w ziemiopłodach, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Hujsko, Huwniki, Kalwaria, Kopysno, Leszczyny, Makowa, Nowosiółki Dydyńskie, Posada Rybotycka, Rybotycze, Sopotnik; rejestry wymiarowe podatku gruntowego gospodarstw opuszczonych, niezamieszkałych i z Nadleśnictwa Państwowego Trójca; rejestr wymiarowy podatku gruntowego cz. I-III 1944-1953, sygn. 12-44; Dział Rolnictwo: wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, spis zwierząt gospodarskich, sprawozdawczość i statystyka 1947-1950, sygn. 45-48. Akcesja: skład Zarządu i GRN, wykazy gospodarstw rolnych 1944-1953, sygn. 49-54. B-dal. 2 j.a. Number of units in the group: 54
56/210/0 Akta gminy Stubno powiat Przemyśl 1944-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: księgi protokołów GRN, protokoły z sesji GRN, kwartalne plany pracy i sprawozdania GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, akta komisji, księga protokołów z sesji sołtysów, kontrola wewnętrzna, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę, książki meldunkowe gromad gminy Stubno; spis wyborców, współzawodnictwo pracy 1945-1954, sygn. 1-22; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarze zbiorcze i indywidualne, wykazy podatników podatku gruntowego podlegających daninie narodowej, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Barycz, Chałupki Dusowskie, Kalników, Nakło, Poździacz, Skład Solny, Starzawa, Stubienko, Stubno; księga biercza podatku na elektryfikację i radiofonizację wsi 1944-1953, sygn. 23-47; Dział Socjalno-Kulturalny: oświata dla dorosłych, szkoły, świetlice, kina 1948-1952, sygn. 48; Dział Rolnictwo: imienne wykazy właścicieli gruntów, wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, wykazy mienia poukaińskiego, klasyfikacja gruntów 1945-1951, sygn. 4-52; Akcesja: protokoły z sesji sołtysów, księgi uchwał GRN, spisy wyborców, sprawozdania sytuacyjne, wykazy gospodarstw rolnych, skład Zarządu i GRN, wybory sołtysów 1945-1953, sygn. 53-61. B-dal. 1 j.a. Number of units in the group: 61
56/211/0 Akta gminy Żohatyn powiat Przemyśl 1944-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z posiedzeń GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, plany pracy rady, prezydium i komisji, rejestr osób przybywających i opuszczających gminę 1948-1954, sygn. 1-5; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, rejestr wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Borowica, Brzeżawa, Dobrzanka, Jawornik Ruski, Kotów, Lipa, Malawa, Piątkowa, Tarnawka, Żohatyń; księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze 1944-1953, sygn. 6-25; Dział Socjalno-Kulturalny: oświata dla dorosłych 1949-1950, sygn. 26; Dział Rolnictwo: wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, statystyka rolna 1947, 1950, sygn. 27-28; Akcesja: książki meldunkowe gromad gminy Żohatyń, skład Zarządu i HRN, sprawozdania z działalności GRN 1946-1954 [1955-1956], sygn. 29-35. Number of units in the group: 35
56/212/0 Akta gminy Żurawica powiat Przemyśl 1944-1954 0 Unroll
Dział Ogólno-Administracyjny: księgi protokołów GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, akta komisji gminnych, protokoły z sesji sołtysów, podział administracyjny, Referendum Ludowe, spisy wyborców, statystyka ludności, rejestry mieszkańców gromad: Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Walawa, Wyszatyce, Żurawica; skorowidze do rejestrów mieszkańców, książki meldunkowe gminy Żurawica, skorowidze do ksiąg meldunkowych, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę 1925-1954-sygn. 1-3, 5-75; Dział Finansowo-Budżetowy: księga wymiaru i wykonania świadczeń w naturze, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad gminy Żurawica, dziennik główna, budżety gromadzkie 1935-1942, 1944-1954sygn. 4, 76-106; Dział Socjalno-kulturalna: sprawy socjalno-kulturalne 1951-1954, sygn. 107; Dział Rolnictwo: klasyfikacja gruntów, statystyka rolna 1949-1954, sygn. 108-119; Akcesja: Number of units in the group: 189
56/213/0 Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Dukli 1944-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 19
56/214/0 Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach 1915-1953 0 Unroll
1. Akta do roku 1918 (katalogi główne, protokoły egzaminów dojrzałości), 1915-1918, 1921, sygn. 1-3; 2. Akta z okresu II Rzeczypospolitej (katalogi główne, katalogi okresowe, katalog podręczny, protokoły egzaminu dojrzałości), 1918-1939, sygn. 4-37; 3. Akta z okresu Polski Ludowej (sprawozdania roczne, sprawozdania z wizytacji, protokoły zdawczo-odbiorcze w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora, zarządzenie w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Koedukacyjnej Stopnia Licealnego, protokoły Rady Pedagogicznej, katalogi główne, wtórniki świadectw ukończenia gimnazjum, protokoły egzaminu ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego, protokoły egzaminu dojrzałości, księga protokołów posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego z lat 1949-1953), 1945-1950, sygn. 38-73 Number of units in the group: 73
56/215/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Gorlicach 1890-1950 0 Unroll
1. Szkoła Przemysłowa Uzupełniająca w Gorlicach, 1890..1917, 1-27, (katalogi klasyfikacyjne i frekwencyjne uczniów), 1890-1917, sygn. 1-27; 2. Publiczna Szkoła Zawodowa Dokształcająca w Gorlicach (spisy uczniów, katalogi klasyfikacyjne, odpisy świadectw ukończenia szkoły, książka egzaminów eksternów, rejestr egzaminów czeladniczych i kwalifikacyjnych), 1918-1946, sygn. 28-108; 3. Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Gorlicach (katalogi klasyfikacyjne, odpisy świadectw ukończenia szkoły - klasy metalowej, ogólnej, krawieckiej i kupieckiej), 1946-1950, sygn. 109-159 Number of units in the group: 159
56/216/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Gorlicach 1945-1950 0 Unroll
1. Akta organizacyjne (zarządzenie dotyczące utworzenia szkoły i sprawozdanie z rozpoczęcia roku szkolnego), 1946, 1949, sygn. 1; 2. Katalogi główne, 1945-1950, sygn. 2-6; 3. Protokoły egzaminu ukończenia dwuletniego gimnazjum ogólnokształcącego, 1947-1948, sygn. 7; 4. Protokoły gimnazjum (kursu przygotowawczego do zawodu nauczycielskiego), 1947, sygn. 8; 5. Sześciomiesięczny Wstępny Kurs Pedagogiczny - zaświadczenia ukończenia kursu, 1946, sygn. 9; 6. Kursy dla kandydatów na nauczycieli szkół podstawowych, 1950, sygn. 10-11; 7. Protokoły egzaminów dojrzałości, 1947-1950, sygn. 12-15; 8. Sprawozdania z wizytacji szkoły, 1949, sygn. 16; 9. Księgi protokołów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Gorlicach, 1948-1950, sygn. 17-18; 10. Kronika zakładu, 1948-1949, sygn. 19; 11. Arkusze ocen klasy wstępnej do Liceum Pedagogicznego w Gorlicach w roku szkolnym 1948/49; 1948-1949, sygn. 20; 12. Protokoły z egzaminów poprawkowych w Liceum Pedagogicznym w Gorlicach z dnia 31 VIII 1949, 1949, sygn. 21; 13. Sprawozdania z działalności organizacji młodzieżowych oraz szkolnych kół innych organizacji, 1949-1950, sygn. 22 Number of units in the group: 22
Showing 211 to 225 of 2,777 entries.