Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/217/0 Miejskie Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum Administracyjno-Handlowe w Gorlicach 1940-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 37
56/218/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Krośnie 1893-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 71
56/219/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Lubaczowie 1946-1952 0 Unroll
Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe w Jarosławiu - Filia w Lubaczowie, 1946, sygn. 1 - statystyka szkoły (formularz sprawozdawczo-statystyczny); Państwowe Gimnazjum Handlowe w Lubaczowie, 1946-1948, sygn. 2-8 - sprawy organizacyjne, katalogi ocen; Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Lubaczowie, 1947-1950, sygn. 9-35 - sprawy organizacyjne, statystyka szkoły, wykazy nauczycieli, przydziały czynności dla nauczycieli i rozkłady zajęć, statystyka uczniów, propagowanie przyjaźni Polsko-Radzieckiej, wycieczki szkolne, katalogi ocen, protokół z egzaminu pisemnego z języka polskiego oraz wypracowania z tego egzaminu, protokoły egzaminu końcowego, preliminarz budżetowy, budynek szkoły, karta inwentaryzacyjna i dokumentacja techniczna; Zasadnicza Szkoła Metalowa w Lubaczowie, 1950-1952, sygn. 36 - preliminarze budżetowe. Number of units in the group: 36
56/220/0 Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 1914, 1918-1939, 1944-1951 0 Unroll
Akta do roku 1918, 1914, sygn. 1 - II sprawozdanie kierownika Miejskiego Gimnazjum Realnego w Leżajsku za rok szkolny 1913/14; Akta z okresu II Rzeczypospolitej, 1918-1939, sygn. 2-6 - katalogi główne ocen, protokoły główne egzaminu dojrzałości; Akta z okresu okupacji niemieckiej, 1945, sygn. 7 - tajne nauczanie (zestawienie ogólne zawierające wykaz uczniów, przerabianych klas i przedmiotów). Akta z okresu Polski Ludowej, 1944-1951, sygn. 8-26 - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, egzaminy wstępne, katalogi główne (zawierające wykaz uczniów, katalogi główne ocen), protokoły egzaminów dojrzałości (w tym dla eksternistów), protokoły ukończenia gimnazjum ogólnego. Number of units in the group: 26
56/221/0 Liceum Ogólnokształcące w Nisku 1944-1950 0 Unroll
Katalogi główne, 1944-1950, sygn. 1-6. Protokoły egzaminów ukończenia Gimnazjum, 1944-1947, sygn. 7-9. Świadectwa ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego, 1946-1948, sygn. 10-11. Protokoły egzaminów dojrzałości, 1944-1949, sygn. 12-14. Protokoły egzaminu dojrzałości kursu semestralnego (1948-1949) oraz protokoły egzaminu dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego (1950), 1948-1950, sygn. 15. Świadectwa dojrzałości, 1944-1949, sygn. 16. Świadectwa dojrzałości eksternistów, 1948-1949, sygn. 17. Świadectwa dojrzałości Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego, 1950, sygn. 18. Number of units in the group: 18
56/222/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. B. Limanowskiego w Przemyślu 1945-2001 0 Unroll
I Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych przy I Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego w Przemyślu: katalogi główne I-IV klasy gimnazjalnej i I-II klasy licealnej, protokoły i świadectwa ukończenia gimnazjum oraz egzaminu dojrzałości 1945-1947, sygn. 1-5; II Trzyletnia Szkoła Średnia Ogólnokształcąca o ustroju semestralnym dla Dorosłych ZNP w Przemyślu: katalogi główne klas I-VI, protokoły i świadectwa dojrzałości, 1947-1948, sygn. 6-18; III Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. B. Limanowskiego w Przemyślu: katalogi główne klas I-VI, protokoły i świadectwa egzaminu dojrzałości 1948-1950, sygn. 19-57. Number of units in the group: 204
56/223/0 Szkoła Podstawowa w Belnej powiat Gorlice 1897-1950 0 Unroll
zarządzenia i okólniki dotyczące organizacji i działalności szkół: Rady Szkolnej Okręgowej 1874, 1874-1920, sygn. 1-7; Rady Szkolnej Powiatowej w Gorlicach 1921-1933, sygn. 8-13; Inspektoratu Szkolnego Gorlickiego 1933-1939, sygn. 14-20; Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1931-1937, sygn. 21-22; zarządzenia i okólniki Starostwa Powiatowego w Gorlicach 1928-1939, sygn. 23; Tymczasowego Wydziału Powiatowego w Gorlicach 1928-1938, sygn. 24; Komitetów Społecznych w Gorlicach 1931-1937, sygn. 25; Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej 1933-1939, sygn. 26; Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Gorliach 1933-1939, sygn. 27; Związku Strzeleckiego Powiatu Gorlickiego 1936-1937, sygn. 28; Inspektoratu Szkolnego Gorlickiego 1940, sygn. 29; Inspektoratu Szkolnego Ukraińskiego dla powiatu szkolnego gorlickiego 1940-1941, sygn. 30; Starostwa Powiatowego w Jaśle 1940-1943, sygn. 31; organizacji gospodarczych charytatywnych 1940, 1942, sygn. 32; Ministerstwa Oświaty 1947-1949, sygn. 33; Inspektoratu Szkolnego w Rzeszowie 1949-1950, sygn. 34; Inpektoratu Szkolnego w Gorlicach 1945-1950, sygn. 35-39; Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach 1950, sygn. 40; Powiatowego Szkolnego Komitetu Odbudowy Warszawy 1950, sygn. 41; akta Szkoły Podstawowej w Belnej akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1936-1948, sygn. 42; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1938/39, sygn. 43; akta z okresu okupacji niemieckiej: katalogi klasyfikacyjne 1939/40-1940/41, sygn. 44-45; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1941/42-1943/44, sygn. 46-48; akta z okresu Polski Ludowej: księga inwentarza ruchomego 1948, sygn. 49; metryka szkolna 1946-1952, sygn. 50; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1946/47, sygn. 51-53; listy dzieci w wieku szkolnym 1943-1962, sygn. 54; arkusze ocen 1946/47-1950/51, sygn. 56. Number of units in the group: 56
56/224/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieczu powiat Gorlice 1912-1955 0 Unroll
akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1912/13, 1928/29, sygn. 1, 3; metryka szkolna 1935-1948, sygn. 2; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1941/42-1943/44, sygn. 4-5; akta z okresu Polski Ludowej: księgi protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej 1945-1953, sygn. 6-9; projekt organizacji publicznej szkoły powszechnej wraz z formularzem sprawozdawczo-statystycznym oraz arkuszem sprawozdawczym 1945-1950, sygn. 10; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów 1944-1950, sygn. 11-12; metryka szkolna 1946-1949, sygn. 13; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1946/47, sygn. 14-16; arkusze ocen 1947/48-1949/50, sygn. 17-19; arkusze ocen dla pracujących 1950/51, sygn. 20-21; protokoły egzaminów z kursu dla pracujących 1947, 1950, sygn. 22-23; świadectwa ukończenia kl. VI przez uczestników dla kursu dla pracujących 1938-1949, sygn. 24. Number of units in the group: 24
56/225/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bieczu powiat Gorlice 1915-1955 0 Unroll
akta z lat 1912-1918: metryka szkolna 1912/13-1931/32, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/1916-1917/18, sygn. 2-4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: książki inwentarza ruchomego 1925-1934, sygn. 5-6; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 7-22; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 23-28; akta z okresu okupacji niemieckiej: katalog klasyfikacyjny 1939/40, sygn. 29; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1941/42-1943/44, sygn. 30-32; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1946/47, sygn. 33-35; arkusze ocen 1948/49-1954/55, sygn. 36-43. Number of units in the group: 43
56/226/0 Szkoła Podstawowa w Bielance powiat Gorlice 1894-1949 0 Unroll
akta z lat 1894-1918: metryki szkolne 1894/95-1922/23, sygn. 1-2; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1916/17, sygn. 3-4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1934/35-1948/49, sygn. 5; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1932/33, sygn. 6-19; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 20-24; akta z okresu okupacji niemieckiej: katalogi klasyfikacyjne 1942/43-1943/44, sygn. 25-26, księgi ocen 1944/45, sygn. 27-28. Number of units in the group: 28
56/227/0 Szkoła Podstawowa w Bieśniku powiat Gorlice 1906-1950 0 Unroll
akta z lat 1906-1918: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1906/07-1913/14, sygn. 1-8; katalog uczniów nauki dopełniającej 1913/14, sygn. 9; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1916/17-1917/18, sygn. 10-11; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawy organizacyjne 1930-1938, sygn. 12; sprawy administracyjne 1929-1939, sygn. 13; dożywianie dzieci 1934, sygn. 14; udział w akacjach społecznych 1930-1937, sygn. 15; metryka szkolna 1928/29-1941/42, sygn. 16; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1928/29-1932/33, sygn. 17-30; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 31-36; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 37-41; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 42-43; arkusze ocen 1946/47-1949/50, sygn. 44-49. Number of units in the group: 49
56/228/0 Szkoła Podstawowa w Bystrej powiat Gorlice 1895-1951 0 Unroll
akta z lat 1894-1918: księga wizytacji Zarządu Szkoły 1896-1951, sygn. 1; księga protokołów wizytacyjnych 1898-1928, sygn. 2; metryki szkolne 1894/95-1946/47, sygn. 4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1929-1948, sygn. 5; akta z okresu Polski Ludowej: metryka szkolna 1939/40-1949/50, sygn. 6; listy dzieci w wieku szkolnym 1939/40-1949/50, sygn. 7; arkusze ocen 1946/47-1949/50, sygn. 8-10. Number of units in the group: 10
56/229/0 Szkoła Podstawowa w Dominikowicach powiat Gorlice 1893-1953 0 Unroll
akta z lat 1893-1918: metryki szkolne 1893-1947, sygn. 1-4; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1905/06-1917/18, sygn. 5-12; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1938-1946, sygn. 13; sprawy organizacyjne 1935-1939, sygn. 14; sprawozdania z wizytacji szkoły 1936-1938, sygn. 15; książka hospitacyjna kierownictwa szkoły 1932-1949, sygn. 16; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 17-22; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1939/40, sygn. 23-24; akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawy organizacyjne 1939-1942, sygn. 25; sprawy administracyjne 1941-1943, sygn. 26; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940-1946, sygn. 27; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1946-1953, sygn. 28; roczne sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego 1949-1950, sygn. 29; sprawozdania z wizytacji szkoły 1946-1949, sygn. 30; arkusze ocen 1946/47-1949/50. Number of units in the group: 34
56/230/0 Szkoła Podstawowa Męska w Dukli powiat Krosno 1945-1953 0 Unroll
akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1949-1950, sygn. 1; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946-1953, sygn. 2-9. Number of units in the group: 8
56/231/0 Szkoła Podstawowa w Gliniku Mariampolskim powiat Gorlice 1885-1962 0 Unroll
akta z lat 1885-1918: książka ważniejszych rozporządzeń i księga urlopów 1885-1933, sygn. 1; księga wizytacyjna 1897-1936, sygn. 2; metryka szkolna 1910-1926, sygn. 3; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1917/18; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga zarządzeń kierownictwa szkoły 1933-1950, sygn. 7-8; protokoły Rady Pedagogicznej 1931-1948, sygn. 9-11; księga inwentarza ruchomego szkoły 1924-1957, sygn. 12-13; metryki szkolne 1921-1950, sygn. 14-15; wykaz dzieci urodzonych w latach 1918-1939, sygn. 16; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów i dni nauki 1933-1938, sygn. 17; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1924/25-1932/33, sygn. 18-21; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1939/40, sygn. 22-27; akta z okresu okupacji niemieckiej: metryki wpisowe 1940-1945, sygn. 28-29; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1944/45, sygn. 30-31; akta z okresu Polski Ludowej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1948-1957, sygn. 32-33; projekt organizacji szkoły 1947-1951, sygn. 34; metryki wpisowe 1945-1954, sygn. 35-37; wykaz dzieci urodzonych w latach 1940-1952, sygn. 38-39; lista dzieci w wieku szkolnym 1943-1954, sygn. 40; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 41; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1946/47-1950/51, sygn. 42-46; dzienniki lekcyjne szkoły dla dorosłych 1949/50, sygn. 47-48; wykaz analfabetów 1950/51, sygn. 49; protokoły z posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego 1945-1952, sygn. 50. Number of units in the group: 50
Showing 226 to 240 of 2,777 entries.