Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/50/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Jarosławiu 1944-1950 [1951-1960] 0 Unroll
Number of units in the group: 60
56/51/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Przemyślu 1944-1950 0 Unroll
Referat Administracyjny: pisma dotyczące przejęcia przez PUZ agend Powiatowego Pełnomocnika do Spraw Referatu Rolnego - protokoły zdawczo-odbiorcze, 1945-1946, sygn. 1; Referat Urządzeń Rolnych: protokoły przejęcia majątków na cele reformy rolnej, ewidencje prywatnych gospodarstw rolnych w powiecie przemyskim powyżej 25 ha i do 50 ha, ewidencja gospodarstw rolnych poniżej 5 ha (w gminach: Fredropol, Przemyśl-wieś, Stubno, Żurawica , Krzywcza, Krasiczyn, Kuńkowce, Orzechowce), opisowe i statystyczne sprawozdania Komisarza Ziemskiego z przebiegu parcelacji w powiecie przemyskim, ewidencja nieruchomości podlegających parcelacji, wykazy stanu posiadania, szkody wojenne, sprawy dotyczące osadnictwa i repatriacji, spisy dzierżawców majątków porzuconych i opuszczonych, wykazy majątków poukraińskich, (gmina: Bircza, Kuńkowce, Przemyśl-wieś, Dubiecko, Rybotycze, Żurawica), wykazy majątków opuszczonych pożydowskich (w gminach: Dubiecko, Fredropol, Przemyśl-wieś, Krzywcza), statystyka rolna, 1944-1946, sygn. 2-16; Referat Majątków Przejętych: produkcja roślinna, akcja siewna i żniwno-omłotowa (sprawozdania o stanie upraw w majątkach, charakterystyka gruntów), produkcja zwierzęca, zestawienia statystyczne inwentarza żywego i martwego w majątkach w tymczasowej administracji i wyłączonych, wykazy majątków poniemieckich, administracja ośrodków kultury rolnej i majątków wyłączonych, resztówki, 1944-1945, sygn. 17-22; Referat Techniczno-Pomiarowy: zarządzenia Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego, wykazy operatów parcelacyjnych, planów i szkiców, 1945, sygn. 23; Instruktor Oświaty Rolniczej: sprawozadnia opisowe ze stanu szkół rolniczych, protokoły przejmowania, urzędowania i majątku szkolnego; protokoły konferencji kierowników szkół rolniczych w powiecie przemyskim, ankiety dotyczące szkół rolniczych, produkcja roślinna i hodowla zwierząt, akcja siewna i żniwno-omłotowa, 1945-1946, sygn. 24-28; Referat Funduszu Ziemi: wykazy statystyczne stanu inwentarza żywego i martwego w majątkach państwowych i administracji przejściowej, sprawozdania z lustracji majątków państwowych, wykazy majątków po wysiedlonych do ZSRR (gmina: Dubiecko, Fredropol, Kuźmina, Krasiczyn, Krzywcza, Kuńkowce, Przemyśl-wieś, Studno), prośby obywateli narodowości żydowskiej o przywrócenie stanu posiadania,1946, sygn. 29-32. Kat. B do dalszego przechowywania - 6 j.a. - 0,10 m.b. Tymczasowe przydziały gospodarstw poukraińskich, ewidencja umów dzierżawnych majątków poukraińskich i pożydowskich, 1944-1947. Number of units in the group: 34
56/52/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Lubaczowie 1944-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 39
56/53/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Jarosławiu 1944-1946 [1947-1949] 0 Unroll
Referat Administracyjno-Personalny: Okólniki zarządzenia władz zwierzchnich dot. spraw administracji i osobowych, sprawy ogólno-administracyjne, protokoły posiedzeń Komisji Ziemskiej, 1944-1946, sygn. 1-3; Referat Urządzeń Rolnych (Powierniczy i Prawny): Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich dot. obrotu nieruchomościami ziem, dzierżaw itp. parcelacje – sprawy ogólne, korespondencja dot. parcelacji majątków, okresowe sprawozdania Komisarza Ziemskiego, aparat parcelacyjny majątków: Różniatów gm. Roźwienica, majątku Pełniatycze gm. Roźwienica, folwarku Zarzecze gm. Pruchnik, rejestr szacunkowo-pomiarowy majątku Cieszacin Mały gm. Jarosław – wieś, spółki maszynowe i statystyka rolna, wykazy majątków powyżej 25 ha, sprawy sporne wynikłe na tle przeprowadzenia reformy rolnej, sprawy majątków opuszczonych i porzuconych, wykazy majątków poniemieckich, poukraińskich i pożydowskich, 1944-1946, sygn. 4-14; Referat Majątków Przejętych: Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, Administracja Ośrodków Kultury Rolnej – protokoły przejęcia, opis majątku, stan inwentarza (Częstkowice, Jankowie, Moszczony, Surochów, Zmiechów, Zarzecze) sprawozdania z obrotów produktów zbożowych, inwentarza żywego i martwego, majątków upaństwowianych, rodzaj upraw, powierzchnia, zbiór, przychód, rozchód, przemysł rolny, gorzelnie, młyny, gospodarstwa rybne, plantacje wikliny, plany produkcji, resztówki – protokoły zdawczo-odbiorcze, przekazania resztówek poparcelacyjnych, opis zabudowań, wykazy statystyczne resztówek, statystyka referatu – zestawienia inwentarza żywego i zapasów, statystyka ogrodnicza dla każdego majątku oddzielnie, wykazy szkód wojennych w rolnictwie, sprawy majątków w administracji przejściowej - protokoły zdawczo-odbiorcze, opisy majątków, sprawy zabezpieczenia mienia państwowego w majątkach przejętych, sprawy orek i odsiewów, sprawy dot. układu zbiorowego pracy dla robotników rolnych, 1944-1946, sygn. 15-22; Referat Pomiarowy: Okólniki władz zwierzchnich i sprawozdawczość parcelacyjna (wykaz operatów parcelacyjnych), 1944-1946, sygn. 23; Referat Finansowy: Sprawy finansowe – okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich zarządzenia własne, sprawy organizacji pracy i kontroli, preliminarze wydatków i rozliczenia finansowe, 1944-1946, sygn. 24; Referat Osadnictwa: Sprawozdania z akcji osadniczej, wykazy gospodarstw poukraińskich i osadników, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich dot. obsadzania gruntów po repatriantach do ZSRR i akcji osadniczej na terenach zachodnich, 1944-1946, sygn. 25-26; Referat Weterynaryjny: Sprawy organizacyjne Referatu, pismo Wojew. I Urz. Powołujące referaty weterynaryjne PUZ, program przeglądu zwierząt, sprawozdanie referatu z dochodowości funduszu weterynaryjnego, 1945-1946, sygn. 27; Referat Oświaty Rolniczej: Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich dot. organizacji szkół rolniczych, zaopatrzenia szkół rolniczych, zaopatrzenia szkół, bibliotek szkolnych, sprawy ogólne, protokoły gospodarczej lustracji szkół, wykazy szkół, wykaz sieci szkół rolniczych, sprawy organizacyjne Oświaty Rolniczej i szkół rolniczych. Teczki Oświaty Rolniczej: 1. Gimnazjum Rolnicze w Jarosławiu, 2. Gminna Szkoła Rolnicza w Cieszacinie Wielkim, 3. Ośrodek Oświaty Rolniczej w Laszkach, 4. Ośrodek Oświaty Rolniczej w Ożańsku, 5. Ośrodek Oświaty Rolniczej w Sieniawie, 6. Gminna Szkoła Rolnicza w Węgierce, Statuty szkół, protokoły zdawczo-odbiorcze majątków, sprawozdania opisowe kierowników szkół, 1943-1946, sygn.28-31; Kat. B do dalszego przechowania: akta osobowe (wykazy pracowników, listy płac) 1944-1946, 1 j.a.; Referat Majątków Przejętych – prośby o pracę, zaświadczenia, podania o zwolnienie pracowników zatrudnionych w majątkach ziemskich 1944, 1 j.a.; Referat Urządzeń Rolnych – prośby o przydział gruntów poukraińskich i pożydowskich 1945-1946, 2 j.a.; Referat Osadnictwa – prośby o przydział gruntów poukraińskich, o zamianę gospodarki własnej na poukraińską 1945, 1 j.a.; Referat Oświaty Rolniczej – wykazy młodzieży uczęszczającej do szkół rolniczych 1946-1947, 1 j.a. Number of units in the group: 62
56/55/0 Sąd Grodzki w Rzeszowie 1898-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 935
56/56/0 Sąd Powiatowy w Głogowie [1900-1918] 1919-1928 [1929-1946] 0 Unroll
Number of units in the group: 1469
56/60/0 Sąd Grodzki w Przemyślu [1923] 1929-1939 0 Unroll
Terminarz rozpraw, 1935-1939, sygn. 1; akta spraw cywilnych spornych 1933-1938, sygn. 2-6; akta spraw spadkowych [1923] 1929-1939, sygn. 7-10; akta spraw opiekuńczych 1932, sygn. 11; akta spraw karnych, 1936-1937, sygn. 12. Number of units in the group: 13
56/61/0 Sąd Ludowy II Dzielnicy miasta Przemyśla 1940-1941 479 Unroll
Number of units in the group: 50
56/62/0 Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych w Przemyślu 1939-1941 1344 Unroll
Number of units in the group: 14
56/64/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Przeworsku 1938-1950 0 Unroll
Akta z okresu II Rzeczypospolitej: dokumentacja przebudowy mostu, 1938, sygn. 1; Akta z okresu Polski Ludowej: dokumentacja projektowa budowy dróg i mostów, dziennik korespondencyjny 1947-1950, sygn. 2-9. Number of units in the group: 9
56/65/0 Sąd Powiatowy w Strzyżowie [1868, 1891-1918] 1919-1946, 1951-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 3748
56/66/0 Jednostki Policji Państwowej w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów 1921-1939 9 Unroll
1. Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Sanoku (zarządzenia i okólniki jednostek nadrzędnych; sprawy polityczne; sprawy rejestracyjno-rozpoznawcze; zarządzenia i okólniki jednostek nadrzędnych; pisma w sprawie poszukiwania osób; pisma w sprawie zapotrzebowania i przydziału materiałów; sprawy personelu), 1931-1939, sygn. 1-3, 17-21, 2. Posterunek Policji Państwowej w Niżankowicach (rozkazy Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie; rozkazy Komendy Policji Państwowej Okręgu VIII we Lwowie; rozkazy Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej we Lwowie; wykaz skonfiskowanej broni oraz karanych przez Sąd Grodzki; ewidencja stowarzyszeń), 1921-1922, 1925-1939, sygn. 4-14; 3. Posterunek Policji Państwowej w Ropie pow. Gorlice (sprawy dotyczące wykonywania służby), 1921, sygn. 15; 4. Posterunek Policji Państwowej w Woli Michowej pow. Lesko (doniesienia o przekroczeniach), 1924-1931, sygn. 16 Number of units in the group: 21
56/66/1 Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Sanoku 1922-1923, 1931-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 8
56/66/2 Posterunek Policji Państwowej w Niżankowicach 1921-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 11
56/66/3 Posterunek Policji Państwowej w Ropie powiat Gorlice 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
Showing 46 to 60 of 2,777 entries.