Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
59/148/0 Archiwum Franciszka Błońskiego (1903-1977; działacz Stronnictwa Demokratycznego, dziennikarz, społecznik) 1915-1977 0 Unroll
I. Twórczość i badania naukowe, lata 1932-1963, sygn. 1-9 - sprawozdania z działalności YMCA (z ang. Young Men's Christian Association - Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej) w Krakowie, opracowania z dziedziny historii i kultury artykuły z napisane z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego, artykuły dotyczące zagadnień muzealnych i historii Rzeszowa; II. Biografia, 1954 r., sygn. 10 - Pamiętnik Franciszka Błońskiego; III. Działalność publiczna, lata 1956-1964, sygn. 11-12 - wywiady prasowe, audycje radiowe; IV. Rodzinne, lata 1915-1977, sygn. 13-16 - album fotograficzny, świadectwa szkolne, akta metrykalne. V. Akta obce związane z działalnością zawodowo - polityczną, lata 1959-1975, sygn. 17-22 - informacje i protokoły z narad roboczych Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, protokoły posiedzeń i uchwały Stronnictwa Demokratycznego w Rzeszowie. Akta zinwentaryzowane, 1961 r., sygn. 23 - Sprawozdanie z działalności Stronnictwa Demokratycznego na terenie powiatu rzeszowskiego. Number of units in the group: 23
59/149/0 Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących Nr 2 w Rzeszowie 1947-1987 0 Unroll
Number of units in the group: 172
59/150/0 Technikum Mechaniczno - Elektryczne w Rzeszowie 1926-2000 0 Unroll
Szkoła Rzemiosł Towarzystwa Prywatnej Szkoły Przemysłowej w Rzeszowie, lata 1930-1939, sygn. 1-19 - katalogi podręczne, klasowe i klasyfikacyjne uczniów, pisma dotyczące powstania i rozwoju szkoły, świadectwa różnych szkół i ukończenia szkoły, protokoły z egzaminów czeladniczych; Gimnazjum Mechaniczne Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum Mechanicznego w Rzeszowie, lata 1938-1939, sygn. 20-23 - wykazy postępów, katalogi klasyfikacyjne, świadectwa ukończenia szkoły, akta dotyczące powstania Prywatnego 3-Letniego Gimnazjum Mechanicznego; Trzyletnia Publiczna Szkoła Ślusarsko - Mechaniczna w Rzeszowie [Dreijährige Öffentliche Handwerkerschule für Maschinenschlosser in Rzeszow], lata 1939-1944, sygn. 24-57 - katalogi klasyfikacyjne, podręczne, protokoły z egzaminów, świadectwa ukończenia szkół powszechnych z okresu okupacji.; 3-Letnie Gimnazjum i Liceum Mechaniczne w Rzeszowie, lata 1944-1946, sygn. 58-74 - katalogi klasyfikacyjne, protokoły z egzaminów, świadectwa ukończenia szkoły, wyciągi metrykalne uczniów; Państwowa Szkoła Przemysłowa w Rzeszowie z Wydziałami - Liceum Mechaniczne, Gimnazjum Mechaniczne, lata 1946-1951, sygn. 75-116 - katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen kursów dla eksternistów, protokoły egzaminów ukończenia szkoły, sprawozdania statystyczne, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej; Państwowe Gimnazjum Mechaniczne Nr 2 w Rzeszowie, lata 1950-1952, sygn. 117-119 - protokoły egzaminów kwalifikacyjnych i końcowych, spisy uczniów; Państwowe Liceum Mechaniczne Nr 2 w Rzeszowie, lata 1949-1951, sygn. 120-123 - sprawozdania z działalności Ośrodka Szkoleniowego przy WSK [Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego] w Rzeszowie, protokoły Rady Pedagogicznej i egzaminów dojrzałości; Państwowe Liceum Mechaniczne dla Dorosłych w Rzeszowie, lata 1950-1951, sygn. 124-125 - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej i egzaminu dojrzałości; Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Lotniczych WSK w Rzeszowie, lata 1949-1951, sygn. 126-130 - świadectwa złożenia egzaminu czeladniczego, protokoły z egzaminów kwalifikacyjnych, świadectwa ukończenia szkoły; Gimnazjum Przemysłowe Państwowych Zakładów Lotniczych WSK w Rzeszowie, lata 1947-1950, sygn. 131-134 - sprawozdania miesięczne i roczne, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, spisy uczniów; Liceum Przemysłu Metalowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, lata 1950-1955, sygn. 135-136 - protokoły egzaminu dojrzałości, spisy uczniów; Technikum Mechaniczno - Elektryczne w Rzeszowie, lata 1949-1955, sygn. 137-139 - protokoły Komitetu Opiekuńczego i Komitetu Rodzicielskiego, świadectwa, protokoły egzaminu eksternistów; Akta zinwentaryzowane, lata 1929-1945, sygn. 140-143 - materiały dotyczące działalności Szkoły Rzemiosł w Rzeszowie (sprawozdania z wizytacji korespondencja), Gimnazjum Mechanicznego Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum Mechanicznego w Rzeszowie - korespondencja, statut Towarzystwa, kronika), Państwowej Szkoły Przemysłowej w Rzeszowie z Wydziałami - Liceum Mechaniczne, Gimnazjum Mechaniczne (plany pracy, sprawozdania, dane organizacyjne). Number of units in the group: 239
59/151/0 Inspektorat Szkolny w Łańcucie [1923-1944] 1944-1950 [1951-1952] 0 Unroll
Dział Ogólno - Administracyjny - sprawozdania opisowe dotyczące strat i zniszczeń wojennych sporządzone przez szkoły w okresie 1944-1946, informacje o losach nauczycieli i uczniów w czasie okupacji, zniszczeń budynków szkolnych, pomocy naukowych; Dział Szkolnictwa Powszechnego - sprawozdania z wizytacji szkół przez władze szkolno oraz sprawozdania roczne kierowników szkół, formularze statystyczno - sprawozdawcze oraz projekty organizacyjne szkół; Dział Oświaty i Kultury Dorosłych - zestawienia z organizacji kursów i szkół dla dorosłych, przedstawiające walkę z analfabetyzmem na terenie obwodu Inspektoratu Szkolnego w Łańcucie, w pierwszych latach powojennych; Dzial Opieki nad Dzieckiem - wykazy sierot i półsierot, protokoły rozdziału środków materialnych dla sierot i dzieci z ubogich rodzin, sprawozdania dotyczące opieki nad dzieckiem Inspektoratu Szkolnego, formy pomocy dla dzieci ubogich; Akta zinwentaryzowane, lata 1938 - 1952 - sprawozdania ogólnoszkolne dotyczące frekwencji i klasyfikacji uczniów z zakończenia roku szkolnego oraz samorządów szkolnych, protokoły z kontroli Inspektoratu przez władze zwierzchni, materiały dotyczące akcji letniej, księga protokołów egzaminów nadzwyczajnych. Number of units in the group: 135
59/152/0 Wojewódzki Urząd Ziemski w Rzeszowie [1937] 1944-1947 [1949] 0 Unroll
Wydział Administracyjny, lata 1944–1949, sygn. 1–44 – organizacja wewnętrzna, zakres działania Urzędu, sprawozdania z działalności Wydziału, zarządzenia i korespondencja, organizacja i działalność powiatowych urzędów ziemskich, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli poszczególnych majątków; Wydział Rolny, lata 1945–1946, sygn. 45–54 – przemysł rolny, wykazy i korespondencja, produkcja roślinna województwa rzeszowskiego, plany zasiewów i korespondencja; Wydział Urządzeń Rolnych, lata 1944–1947, sygn. 55–419 – przepisy i zarządzenia własne, sprawozdawczość i statystyka parcelowych majątków ziemskich w powiatach, sprawozdawczość i statystyka województwa rzeszowskiego, majątków przejściowych administracji i wyłączonych z parcelacji w powiatach, wykazy majątków przejętych na cele reformy rolnej w województwie rzeszowskim, realizacja reformy rolnej w powiatach Brzozów, Jarosław Dębica, Gorlice, Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Lesko, Lubaczów, Mielec, Nisko, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Tarnobrzeg, wykazy resztówek na terenie województwa rzeszowskiego, wykazy zasiewów, inwentarza żywego oraz korespondencja, szkody wojenne w rolnictwie, szkody wojenne w rolnictwie spowodowane przez Armię Czerwoną; przebudowa ustroju rolnego w powiatach - sprawozdania i korespondencja; Wydział Techniczno – Pomiarowy, lata 1944–1946, sygn. 420–433 – przepisy i zarządzenia własne, współpraca z innymi województwami, realizacja reformy rolnej; Wydział Wodno – Melioracyjny, lata 1944–1946, sygn. 434–468 – przepisy i zarządzenia własne, organizacja i działalność Urzędu Wodno – Melioracyjnego w Jaśle, Mielcu, Rzeszowie, Sanoku, Tarnobrzegu, sprawozdawczość, rejestracja opuszczonych i porzuconych gospodarstw; Wydział Finansowy, lata 1944–1946, sygn. 469–492 – preliminarze budżetowe własne i powiatowych urzędów ziemskich, sprawozdawczość i statystyka, sprawy hipoteczne; Wydział Prawny, lata 1945–1947, sygn. 493–519 – sprawozdawczość i statystyka dotycząca województwa, sprawy wpisów do ksiąg hipotecznych, wykazy gospodarstw poniemieckich w województwie rzeszowskim, wykazy gospodarstw rolnych poniżej 50 ha ;Wydział Oświaty Rolniczej, lata 1944–1946, sygn. 520–521 – przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych i własne; Wydział Weterynarii, lata 1944–1947, sygn. 522–594 – sprawozdawczość i statystyka z powiatów, wykazy chorób zakaźnych; Wydział Funduszu Ziemi, lata 1944–1946, sygn. 595–818 – preliminarze, budżetowe, sprawozdania i statystyka, obiekty rolne, zakłady przemysłu rolnego, inwestycje Państwowego Funduszu Ziemi, materiały z kontroli podległych jednostek w poszczególnych powiatach, umowy o prace w gospodarstwach rolnych, przydziały gruntów, dzierżawy, sprawy dotyczące resztówek, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Rozdzielczej UNRRA; Akta zinwentaryzowane, lata 1944–1947, sygn. 819 –824 – materiały dotyczące parcelacji majątków w poszczególnych h miejscowościach, wykazy szkół rolniczych i sprawozdania z ich działalności, organizacja Urzędu, sprawozdania z realizacji reformy rolnej. Number of units in the group: 837
59/153/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Łańcucie 1952-1975 0 Unroll
Organy kolegialne, lata 1956–1974, 20 j.a. – protokoły z posiedzeń plenarnych, Prezydium, i komisji problemowych, komitetów; Planowanie i sprawozdawczość, lata 1952–1975, 7 j.a. – plany i sprawozdania z działalności; Akcje społeczne, lata 1952, 1958, 2 j.a. – materiały dotyczące organizacji kampanii wyborczej; Wykazy członków i programy wyborcze, lata 1954–1969, 1 j.a. Number of units in the group: 30
59/154/0 vacat - Państwowe Gospodarstwo Rolne Zakład Ogrodniczy w Łańcucie - włączono do zespołu nr 59/931 Zarząd Dóbr Ordynacji Łańcuckiej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
59/155/0 Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 1936-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 26
59/156/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Rudnej Wielkiej powiat Rzeszów 1893-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 14
59/157/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza w Weryni powiat Kolbuszowa 1950-1961 0 Unroll
Dokumenty organizacyjne, lata 1950-1956, sygn. 1-2; Dokumenty organów statutowych spółdzielni, lata 1950-1961, sygn. 3; Dokumenty dotyczące działalności ekonomicznej spółdzielni, lata 1950-1956, sygn. 4-9; Dokumenty dotyczące członków spółdzielni, lata 1950-1957, sygn. 10-13; Kontrole zewnętrzne, lata 1952-1954, sygn. 14; Likwidacja spółdzielni, lata 1956-1961, sygn. 15; akta zinwentaryzowane, lata 1952-1961, sygn. 16-24 - księgi inwentarzowe, dokumentacja rachunkowa, ewidencja dochodów w naturze, rozliczenia z pracującymi, księga kasowa. Number of units in the group: 24
59/158/0 Rolnicze Zrzeszenie Wytwórcze w Hadykówce powiat Kolbuszowa 1952-1959 0 Unroll
Dokumenty organizacyjne, lata 1952-1956, sygn. 1-2; Dokumenty organów statutowych spółdzielni, lata 1952-1957, sygn. 3-4; Dokumenty dotyczące działalności ekonomicznej spółdzielni, lata 1953-1957, sygn. 5-9; Dokumenty dotyczące członków spółdzielni, lata 1953-1957, sygn. 10-11; Likwidacja spółdzielni, lata 1956-1957, sygn. 13; Akta zinwentaryzowane, lata 1953-1959, sygn. 14-18 - księgi funduszów i inwentarzowe, umowy z Państwowym Ośrodkiem Maszynowym w Dzikowcu, rachunki. Number of units in the group: 18
59/159/0 Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Usług Rzemieślniczych w Łańcucie 1950-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 33
59/160/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Rzeszowie 1952-1975 0 Unroll
Działalność Powiatowego Komitetu, lata 1952–1975, 49 j.a. – protokoły zebrań plenarnych, Prezydium, narad roboczych, posiedzeń komisji problemowych i zespołów, komitetów; Normatywy, lata 1970–1974, 3 j.a – wytyczne, instrukcje, programy działania; Działalność miejskich i gromadzkich komitetów, lata 1954–1972, 13 j.a. – protokoły i materiały na posiedzenia, sprawozdania; Kontrole, 1970 r., 1 j.a.; Plany pracy i sprawozdania, , lata 1952–1975, 23 j.a.; Skargi i wnioski, lata 1965–1974 3 j.a.; Akcje społeczne, lata 1952–1975, 37 j.a. – materiały dotyczące organizacji kampanii wyborczej, spotkania posłów i radnych z wyborcami, organizacja uroczystości okolicznościowych; Odznaczenia, lata 1964–1975, 2 j.a.; Wykazy członków, lata 1961–1974, 8 j.a.; Korespondencja, lata 1960–1974, 4 j.a. – sprawy dotyczące działalności Komitetu. Number of units in the group: 143
59/161/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Kolbuszowej 1952-1974 0 Unroll
Działalność Powiatowego Komitetu, lata 1952–1975, 24 j.a. – protokoły zebrań plenarnych, Prezydium, posiedzeń komisji problemowych i zespołów, materiały na posiedzenia; Działalność gromadzkich i wiejskich komitetów, lata 1961, 1970, 3 j.a. – protokoły i materiały na posiedzenia; Plany pracy i sprawozdania, , lata 1952–1971, 8 j.a.; Ewidencja członków komitetów, komisji i zespołów, lata 1961, 1963, 3 j.a.; Ewidencja postulatów wyborców, lata 1969–1973, 3 j.a. – materiały dotyczące organizacji kampanii wyborczej, spotkania posłów i radnych z wyborcami, organizacja uroczystości okolicznościowych. Number of units in the group: 40
59/162/0 Szkoła Publiczna w Malawie powiat Rzeszów 1913-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 61
59/163/0 Szkoła Podstawowa w Zwięczycy powiat Rzeszów 1908-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 23
59/164/0 Szkoła Podstawowa w Zgłobniu powiat Rzeszów 1857-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 38
59/165/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Ropczycach 1956-1975 0 Unroll
Działalność Powiatowego Komitetu, lata 1956–1975, 11 j.a. – protokoły zebrań plenarnych, Prezydium, narad, posiedzeń komisji problemowych i zespołów, materiały Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Ropczycach; Plany pracy i sprawozdania, , lata 1959–1975, 5 j.a.; Wykazy członków, lata 1957–1969, 1 j.a. Number of units in the group: 17
59/166/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu w Rzeszowie [1931-1939] 1945-1975 [1975-1986] 0 Unroll
Zjazdy Oddziału, lata 1946–1972, 11 j.a. – protokoły i sprawozdania; Zarząd Oddziału i Prezydium, lata 1931–1972, 48 j.a. – protokoły; Komisja Rewizyjna, lata 1949–1972, 2 j.a. – protokoły; Sąd Związkowy, lata 1946–1947, 1962–1971, 2 j.a. – protokoły; Sekcje Związkowe, lata 1958–1972, 14 j.a. – protokoły; Zebrania sprawozdawczo – wyborcze, lata 1945–1972, 20 j.a – sprawozdania; Organizacja, lat 1945–1972, 13 j.a. – regulaminy, statuty; Porady prawne, lata 1962–1972, 10 j.a.; Konkursy, lata 1961–1972, 5 j.a.; Plany i programy, lata 1951–1972, 38 j.a. – plany pracy Oddziałów; Sprawozdania i statystyka, lata 1946–1972, 90 j.a.; Sprawozdania finansowe, lata 1951–1972, 13 j.a.; Skargi i wnioski, lata 1960–1972, 14 j.a.; Wydawnictwo i prasa, lata 1945–1986, 16 j.a. – wycinki prasowe, biogramy i wspomnienia nauczycieli, fotografie; Kontrola, lata 1965–1970, 4 j.a. – protokoły; Kadry, lata 1949–1955, 8 j.a. – obsada, ankiety; Środki rzeczowe, lata 1969–1972, 2 j.a. – opiniowanie projektów technicznych; Finanse, księgowość, lata 1950–1957, 1971–1972, 7 j.a. – preliminarze budżetowe; Szkolenia, lat 1950–1972, 20 j.a. – wykazy nauczycieli, protokoły szkoleń; Zagadnienia socjalno – bytowe, lat 1946–1972, 10 j.a. – ankiety i informacje o nauczycielach, sprawy mieszkaniowe, wypadki uczniowskie; Zagadnienia Kultury Fizycznej i Turystyki, lat 1970–1972, 3 j.a. – wycieczki zagraniczne. Number of units in the group: 350
59/167/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie [1966-1973] 1973-1990 0 Unroll
Wybory organów kolegialnych - materiały z wyborów do sejmu i senatu, rad narodowych, organów samorządu mieszkańców, komisji odwoławczych d/s pracy, ławników, kolegiów do spraw wykroczeń; Organizacja - sprawy organizacyjne Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN), wykazy członków komisji i zespołów WRN; Działalność WRN - materiały z sesji WRN, posiedzeń Prezydium WRN, jego postanowień i realizacji tych postanowień przez instytucje podległe, posiedzeń komisji i zespołów WRN, ich wniosków i opinii oraz realizacji tych wniosków; Akty normatywne organów naczelnych - interpretacja przepisów prawnych i ich opiniowania przez WRN; Nadzór WRN - materiały dotyczące ustawowej opieki i nadzoru nad radami narodowymi niższych szczebli, organów samorządu mieszkańców, inspektorów do spraw rad narodowych; Planowanie i sprawozdawczość - plany pracy komisji WRN, sprawozdania statystyczne dot. składów osobowych i działalności rad narodowych, dane dot. struktury osobowej i ewidencji zmian radnych; Odznaczenia państwowe i resortowe - obsługa Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Państwowych, wnioski na odznaczenia państwowe i ich rozpatrywanie, wykazy odznaczonych; Odznaczenia regionalne,komplety materiałów związanych z nadawaniem odznaki Zasłużony dla województwa rzeszowskiego; Skargi, wnioski i interwencje - skargi i zażalenia społeczne kierowane do Przewodniczącego WRN, interwencje radnych WRN, wnioski dot. zmian w podziale administracyjnym. Number of units in the group: 785
Showing 201 to 220 of 3,334 entries.