Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/321/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie [1948] 1950-1975 [1992] 0 Unroll
I. Wydział Organizacyjno- Prawny 1950-1973 (601 j.a. ) w tym Powiatowa Rada Narodowa sygn. 1-102, Komisje Stałe sygn. 103-310, Komisje doraźne sygn. 311-316, Konwent Seniorów sygn. 317-332, Prezydium Rady sygn. 333-452, Urząd Powiatowy 1974-1975 sygn. 453-485, Planowanie i sprawozdawczość sygn. 486-524, analiza skarg i wniosków sygn. 525-540, sprawozdawczość statystyczna sygn. 541-545, Wydawnictwa sygn. 546-549, Biurowość sygn. 550-552, Kontrola sygn. 553-650, Urząd Powiatowy Biuro Ogólno - Organizacyjne Kontrole sygn. 651-656, ogólne zasady pracy i płacy sygn. 657-662, II. Wydział Budżetowo- Gospodarczy 1951-1972 - (80 j.a.) budżet i realizacja sygn. 663-704, planowanie i sprawozdawczość budżetowa sygn. 705-729, Inwestycje i kapitalne remonty sygn. 730-741, kontrola zewnętrzna sygn. 742, III. Wydział Finansowy 1950-1973 - (149 j.a.) budżety zbiorcze powiatu sygn. 743-816, Planowanie i sprawozdawczość sygn. 817-827, zmiany w kredytach budżetowych sygn. 828-842, inwestycje sygn. 843-862, kontrola zewnętrzna sygn. 863-866, kontrola wewnętrzna sygn. 867-884, rejestracja podatkowa sygn. 885-901, IV. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1953-1966 - (83 j.a.) Budżet wydziału sygn. 902-920, planowanie i sprawozdawczość sygn. 921-956, skargi i zażalenia sygn. 956-965, inspekcje wewnętrzne sygn. 966-980, inwestycje i kapitalne remonty sygn. 981-984 V. Wydział Zatrudnienia 1951-1966 - (50 j.a.) planowanie i sprawozdawczość sygn. 985-1007, skargi i zażalenia sygn. 1008-1013, kontrole sygn. 1014-1034, VI. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1958-1973 - (46 j.a.) organizacja wydziału sygn. 1035-1053, uchwały dot. Handlu sygn. 1054-1063, współpraca z innymi organami i instytucjami sygn. 1064-1075, skargi i zażalenia sygn. 1076-1080, nadzór o kontrole sygn. 1081-1084, VII. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1965-1973 - (113 j.a.) Budżet wydziału sygn. 1085-1090, planowanie i sprawozdawczość sygn. 1091-1146, planowanie dotyczące jednostek nadzorowanych sygn. 1147-1156, statystyka sygn. 1157-1172, wytyczne wydziału sygn. 1173-1186, analizy sygn. 1187-1201, komisje działające przy wydziale sygn. 1202-1220, skargi i wnioski sygn. 1221-1223, kontrola zewnętrzna sygn. 1224-1228, kontrole wewnętrzne sygn. 1229-1240, VIII. Wydział Spraw Wewnętrznych 1952-1973 - (108 j.a.) organizacja sygn. 1241-1249, planowanie i sprawozdawczość sygn. 1250-1259, szkolenia sygn. 1260-1265, skargi sygn. 1266, kontrole sygn. 1267-1273, odtworzenie aktów USC sygn. 1274-1291, zmiana imion i nazwisk sygn. 1292-1314, wywłaszczenia i odszkodowania sygn. 1315-1342, stowarzyszenia sygn. 1343-1357, stwierdzenie obywatelstwa polskiego sygn. 1358-1365, IX Wydział Oświaty i Kultury 1973 -(1 j.a.) stan dróg dojazdowych do szkół sygn. 1366, X. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji 1951-1973 - (24 j.a.) organizacja sygn. 1367-1371, polityka lokalowa sygn. 1372-1380, Urząd powiatowy - Komisja Lokalowa sygn. 1381-1383, planowanie sygn. 1384-1394, nadzór i kontrola sygn. 1395-1399, XI. Wydział Budownictwa i Urbanistyki (2 j.a.) plany zagospodarowania 1966 sygn. 1400-1401, XII. Wydział Skupu 1953-1973 - (152 j.a.) sygn. 1402-1560, XIII. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1952-1973 - (136 j.a.) sygn. 1561-1707, nab. 3159/ 2003.07.30 ( 103 j.a, 0,70 mb ) - Wydział Komunikacji 1952- 1975, sygn. 1708-1785, wydział organizacyjno- prawny, sygn.1786-1845 wydział finansowy, sygn.1846-1859 wydział zdrowia i opieki społecznej, sygn.1860-1869 wydział zatrudnienia, sygn.1870-1876 wydział Rolnictwa i Leśnictwa, sygn.1877-1960 wydział spraw wewnętrznych, sygn.1961-1963 wydział oświaty i kultury, sygn.1964-2194 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Komunikacji, sygn.2195-2197 wydział spraw wewnętrznych, sygn. 2198-2247 rejestry gruntów, wywłaszczenia i odszkodowania z lat 1954-1977 [1992] Number of units in the group: 2247
62/322/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sokołowie Podlaskim [1945] 1950-1975 0 Unroll
I. Wydział Organizacyjno-Prawny (protokóły PPRN, protokóły sesji, uchwały, plany pracy, protokóły kontroli GRN) 1950-1975 sygn. 1-380, II. Powiatowa Komisja planowania Gospodarczego (protokóły z posiedzeń, roczne, wieloletnie i perspektywiczne plany rozwoju gospodarczego powiatu i sprawozdania z realizacji planów gospodarczych) 1957-1975 sygn. 381-553, III. Wydział Finansowy (opracowania statystyczne o wynikach realizacji zobowiązań pieniężnych, inspekcje GRN, protokóły kontroli, zarządzenia pokontrolne) 1954-1975 sygn. 554-606, IV. Wydział Oświaty i Kultury (protokóły z konferencji, organizacja szkół średnich i podstawowych, kontrola szkół podstawowych i przedszkoli) 1954-11974 sygn. 607-676, V. Wydział Spraw Wewnętrznych (decyzje o zmianie imion i nazwisk, sprawy odtwarzania akt USC) 1956-1974 sygn. 677-716, VI. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu (sprawy wywłaszczeniowe, plany gospodarcze roczne i wieloletnie) 1964-1975 sygn. 717-734, VII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (plany gospodarcze, budżety, sprawozdania, założenia projektowe budownictwa) 1964-1973 sygn. 735-758, VIII. Wydział handlu, Przemysłu i Usług (lokalizacja sieci handlowych i zakładów gastronomicznych, protokóły kontroli jednostek terenowych) 1962-1973 sygn. 759-787, IX. Wydział zatrudnienia (plany pracy, sprawozdania z działalności) 1959-1973 sygn. 788-791, X. Referat Wojskowy (Komisja TOPL) 1952, 1970-1973 sygn. 792- 807, Zarządzenia, okólniki PPRN 1970-1972 sygn. 808-812, Organizacja jednostki własnej 1954-1969 sygn. 813-814, protokóły posiedzeń PPRN i uchwały 1969-1973 sygn. 815-822, Rejestracja i ewidencja przedpoborowych 1952-1953 sygn. 823-826, Zarządzenia i uchwały władz centralnych i WRN 1962-1972 sygn. 827-835, Protokóły Prezydium 1953-1961 sygn. 836-844, Biuletyny informacyjne wydziału statystycznego 1955-1958 sygn.845, Statystyka 1957-1961 sygn. 846-848, plany finansowe 1968-1974 sygn. 849-855, rejestry kart rzemieślniczych, zakładów, koncesje 1945-1972 sygn. 856-870, nab. 4042/09 - 1 ja. Wydział Budownictwa i Architektury opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych (PGRN Bielany, Rozbity Kamień) 1971, nab. 4522/2012 - 2 ja. podania o wydanie wtórników praw jazdy, nab. 4697/2013 - 4 ja. 0,07 mb z UG Sabnie: pozwolenia na budowę z terenu działania gm. Sabnie 1966-1972, ewidencja nieruchomości dot. PGRN Sabnie i Zembrów Number of units in the group: 877
62/323/0 vacat - Oddział Pocztowo - Telegraficzny w Zarembach Kościelnych - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/324/0 Akta gminy Dąbie powiat Łuków 1848-1954 0 Unroll
Akta z lat 18148-1918 (księgi ewidencji ludności, dzienniki korespondencyjne, akta wójta, nadzór policyjny, straż ziemska, statystyki, książki zebrań wiejskich, księgi przychodu i rozchodu, podatki, poborowi, szarwarki, przemysł i handel, budynki szkolne, składki na ubezpieczenia, kasa oszczędnościowa) sygn. 1-384, Akta z okresu 1918-1933 sygn. 385-717, Dział ogólno-organizacyjny 1923-1939 sygn. 718-760, Dział finansowo-budzetowy 1933-1940 sygn. 832-831, Dział gospodarki gminnej 1932-1940 sygn. 832-867, Dział administracyjny 1935-1940 sygn. 868-932, Dział ogólno-organizacyjny 1940-1947 sygn. 933-940, Dział finansowo-budżetowy 1940-1944 sygn. 941-986, Dział gospodarki gminnej 1939-1944 sygn. 987-1016, Dział administracyjny 1941-1944 sygn. 1017-1034, Dział ogólno-organizacyjny 1945-1954 sygn. 1035-1099, Dział finansowo-budżetowy 1944-1954 sygn. 1101-1174, Dział gospodarki gminnej 1945-1954 sygn. 1175-1190, Dział administracyjny 1930-1954 sygn. 1191-1282 Number of units in the group: 1186
62/325/0 Siedlecki Gubernialny Komitet do Spraw Drobnego Kredytu 1906-1913 0 Unroll
Protokóły posiedzeń Siedleckiego Gubernialnego Komitetu ds. Drobnego Kredytu 1906-1913 sygn. 1, Roczne sprawozdanie finansowe za 1912 rok (sprawozdania z 81 kas o 3 towarzystw kredytowych) sygn. 2 Number of units in the group: 2
62/326/0 Siedleckie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu 1900-1915 0 Unroll
Akta ułożono wg numerów spraw Zespół niniejszy ze względu na jego szczątkowy charakter nie odzwierciedla w pełni funkcjonowania urzędu. Zachowało się 6 teczek dotyczących spraw ogólnych towarzystwa – sygn. 25, 26,34, 35, 37, 41. Są to: bilans dochodów towarzystwa z 1911r., sprawozdanie finansowe z 1913r, upoważnienia, dokumentację osób występujących z towarzystwa, dokumenty inkasowe itp. Dwie jednostki sygn. 35, 41 mówią najwięcej o funkcjonowaniu towarzystwa, jego obrotach finansowych, rodzajach zabezpieczeń kredytów. Znaleźć w nich można także materiały dotyczące sprawy odwołania zarządu towarzystwa od obowiązku płacenia 5 % opłaty stemplowej. 35 spraw to dokumentacja związana z wstępowaniem poszczególnych osób do towarzystwa, zabezpieczaniem kredytu lub wkładu aż po likwidację konta lub też transferu pieniędzy do innego banku. Z usług korzystali głównie kupcy, czasem właściciele ziemscy, ale członkiem towarzystwa był także fotograf Adolf Gancwol. Number of units in the group: 41
62/327/0 Siedlecki Gubernialny Urząd do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1916 0 Unroll
Protokóły Siedleckiego Gubernialnego Urzędu do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1913 (sierpień) sygn. 1-11, Opisy spraw Siedleckiego Gubernialnego Urzędu do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1903, 1913-1916 sygn. 12-19, spis rezerwistów niezdolnych do służby wojskowej 1914 sygn. 20 Number of units in the group: 20
62/328/0 Węgrowski Powiatowy Urząd do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1918 0 Unroll
Poslužnoj spisok" [Wykaz przebiegu służby wojskowej ]1874 - 1918 (2 j. a. ) sygn. 1-2 Dziennik rejestracji korespondencji wychodzącej na 1914 ( 1 j. a.) sygn. 3 Akta spraw 1874 – 1917 (24 j. a. ) sygn. 4- 27 Number of units in the group: 27
62/329/0 Naczelnik Wojenny Oddziału Siedleckiego 1864-1865 1851 Unroll
sygn. 1 Skorowidz alfabetyczny za 1864r z uzupełnieniem za 1865r. sygn. 2 Miesięczne wykazy aresztowanych za przestępstwa polityczne 1864-1865 Number of units in the group: 2
62/330/0 vacat - Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Siedleckiego - włączony do zespołu 1293 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/331/0 Zarząd Powiatowy Sokołowski 1910-1914 0 Unroll
Sygnatura 1. Korespondencja tajna Zarządu Powiatowego Sokołowskiego za 1910-1914 rok Number of units in the group: 1
62/332/0 Sąd Policji Poprawczej Wydziału Siedleckiego 1854-1859 0 Unroll
Akta dochodzenia w sprawie przyczyn pożaru w Siedlcach 1854-1859 sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
62/333/0 Szkoła Powiatowa w Siedlcach 1855-1864 0 Unroll
Sygn. 1 Kopie świadectw uczniów Szkoły Powiatowej 5-klasowej w Siedlcach 1855-1860 Sygn. 2-3 Wykazy uczniów szkół elementarnych i rzemieślniczo-niedzielnych z terenu obwodu siedleckiego, którzy otrzymali nagrody za wyniki w nauce 1863-1864 Number of units in the group: 3
62/334/0 Żydowska Gmina Wyznaniowa w Siedlcach 1870-1942 156 Unroll
Sygnatura 1. Teczka dotycząca administracji synagogą w Siedlcach (załączony plan chóru żeńskiego z 1876) 1870-1932 Sygnatura 2. Wypisy z ksiąg rabinackich dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów 1941-1942. Number of units in the group: 2
62/335/0 Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej do Spraw Opieki Społecznej i Niesienia Pomocy dla Bezrobotnych na Okręg XIII w Siedlcach 1919-1921 0 Unroll
1. Korespondencja ogólna sprawy kadrowe 1921 sygn.1, 2. Sprawozdania 1919-1920 sygn. 2-3, 3. Pogotowie opiekuńcze 1920 sygn. 4, 4. Rady opiekuńcze 1920 sygn. 5, 5. Zakłady opieki 1920-1921 sygn. 6-11 Number of units in the group: 11
62/336/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Siedlcach [1916] 1919-1933 0 Unroll
Akta nie mają konsekwentnego układu chrologicznego, ani rzeczowego, zawierają m.in.. Akta ogólne, organizacyjne (listy członków straży obywatelskiej, listy poborów do policji, wykazy urlopów, sprawy kadrowe, Kasa Samopomocy, regulamin Milicji Miejskiej, prenumerata czasopism, sprawy biblioteki, Policyjny Klub Sportowy itp.) 1918-1932 sygn. 1-47, 50-53, Teczki dotyczące spraw politycznych 1918- 1932 sygn. 54-73,75, Nakazy prokuratora 1916 sygn. 74, postępowanie dochodzeniowe w sprawach karnych 1918- 1932 sygn. 76-95, raporty funkcjonariuszy 1917-1919 sygn. 96-98, sprawy kulturalno-oświatowe 1919- 1932 sygn. 99-102, spisy różne (pozwolenia na broń, rejestry dorożkarzy, właścicieli nieruchomości, reemigranci, lekarze, poborowi, sprawy meldunkowe itp.) 1916-1920- sygn. 103-121, korespondencja 1916-1919 sygn. 50, 122-143, księgi dyżurów policji w Siedlcach i posterunków gminnych 1919-1932 sygn. 48-49, 144-195. Sygn. 116 Spisy raporty - po konserwacji zabezpieczającej, nie udostępniać, raporty sytuacyjne 1922-1927, sygn.196, Podręcznik materiałów informacyjnych na terenie Posterunku Policji Państwowej w Skórcu 1937-1939, sygn. 197 Number of units in the group: 197
62/337/0 vacat - Siedlecki Gubernialny Urząd Fabryczny - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/338/0 Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Siedleckiej 1898-1913 0 Unroll
Korespondencja z urzędami żandarmerii, informacje statystyczne o zakładach przemysłowych w guberni 1911-1912 sygn.1, Korespondencja z okręgowymi inspektorami fabrycznymi na wypadek ewakuacji 1912-1913 sygn.2, sprawa strajków robotników w zakładach 1908-1909, 1912-1913 sygn. 3, 4, Wydatki na utrzymanie inspektora, zakres obowiązków 1909-1910 sygn. 5-6, Korespondencja tajna z Siedleckim Gubernialnym Urzędem Fabrycznym 1897-1898 sygn. 7, Okólniki Ministerstwa Handlu i Przemysłu 1913 sygn. 8, Nadzór nad kotłami w zakładach: stolarskim w Jesiorówce gm. Łochów 1899 sygn. 9, w młynie w Stoczku Węgrowskim 1900 sygn. 10, w Fabryce Baczki 1908 sygn. 11, w zakładzie krochmalu pow. Konstantynowski 1911-1912 sygn. 12, w hucie szkła Czechy k. Pilawy 1912 sygn.13, w fabryce Ostrówek 1913 sygn. 14 Number of units in the group: 14
62/339/0 vacat - Inspektor Szkolny w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/340/0 vacat - Inspektor Drogowy powiatu ostrołęckiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 321 to 340 of 1,973 entries.