Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/41/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kotuniu - podłączono do zespołu 203 - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Oleksinie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/42/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zarembach Kościelnych - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/43/0 Zjazd Sędziów Pokoju 1 Okręgu Guberni Siedleckiej 1876-1915 0 Unroll
Schemat inwentarza 1.Akta spraw cywilnych 1876-1913, sygn. 1-1449, w skontrum stwierdzono brak j.a. o sygnaturach: 215, 232, 278, 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 526, 537, 707, 709,710, 713, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 722, 723, 724, 725, 734, 735, 740, 743, 751, 752, 753, 759, 770, 772, 773, 915, 1012,1178, 1183, 1212, 1219, 1220, 1221, 1234, 1239, 1240, 1244, 1245, 1246, 1252, 1385,1548, 1585, 1611, 1709 ( j.a 59) w 2007r. podczas inwentaryzacji odnalezione zostały j.a. o następujących sygnaturach: 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 710, 713, 1178, 1385 (12j.a.) 2.Fascykuły protokółów1876-1915, sygn.1450-1810, 3.Skorowidze spraw cywilnych 1876-1877, 1885-1915, sygn.1811-1819 4.Repertoria spraw cywilnych 1877-1903, sygn.1820-1842, sygn.1820-1842, 5.Skorowidze spraw karnych 1876, 1881-1882, sygn.1843-1849, 6.Repertoria spraw karnych 1876-1878, 1897, 1880-1893, sygn.1850-1858, 7.Repertorium spraw karnych dotyczące 1300 ust. kodeksu karnego 1890-1913, sygn.1859, 8.Skorowidz nazwisk byłych właścicieli majątków zlicytowanych 1876-1914, sygn.1860, 9.Fascykuły spraw dotyczących nieruchomości wyznaczonych do publicznej licytacji 1878-1889, 1892-1894, 1896-1901, 1903-1907, 1909, 1911-1913, sygn.1860-1879, 10.Spis kandydatów na stanowisko sędziego i ławników w powiecie siedleckim, łukowskim, garwolińskim, sokołowskim 1897, sygn. 1880, 11.Wykaz spraw w Sądzie Pokoju miasta Węgrowa 1898, sygn. 1881, 12.Fascykuły spraw cywilnych 1882, 1892, 1903, sygn.1882-1884, 13.Akta spraw cywilnych 1876-1915, sygn.1885-2025, Fascykuły spraw dotyczących nieruchomości wyznaczonych do publicznej licytacji 1890-1891, 1910 sygn. 2026-2028, W 2010 r. doinwentaryzowano 6 j.a. 0,10 mb. Sygn. 2029-2033 akta spraw 1884-1897, sygn. 2034- korespondencja 1899-1910 Number of units in the group: 1987
62/44/0 Akta gminy Stok Ruski z siedzibą w Mordach powiat Siedlce 1919-1954 0 Unroll
1. Protokóły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej 1951-1952 sygn. 1-2, 2. Protokóły posiedzeń gminnej rady narodowej 1948-1953 sygn. 3-6, 3. Protokóły posiedzeń komisji 1953 sygn. 7-8, 4. Uchwały z zebrań wiejskich 1919-1948 sygn. 9, Protokóły z zebrań sołtysów 1939-1954 sygn. 13-20, Protokóły z sesji 1954 sygn. 21, protokóły z posiedzeń Prezydium 1954 sygn.22 Number of units in the group: 22
62/45/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Małkini - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/46/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/463/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/47/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wąsewie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/48/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Andrzejewie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/49/0 vacat - Akta miasta Ostrów Mazowiecka - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/50/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarczach powiat Siedlce 1959-1972 0 Unroll
1. Plany pracy 1962-1966 sygn. 1-3, 2. Protokóły sesji GRN 1961-1972 sygn. 4-12, 3. Protokóły posiedzeń Komisji 1959 sygn. 13-16, 4. Protokóły posiedzeń Prezydium 1962-1972 sygn. 17-28, 5. Zebrania wiejskie 1969 sygn. 29, 6. Plan gospodarczy 1962-1965 sygn. 30-31, 7. Plan rozwoju gromady 1966-1970 sygn. 32, 8. Protokóly kontroli 1962-1972 sygn. 33-42, 9. Budżet 1970-1972 sygn. 43-46 Number of units in the group: 46
62/51/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Siedleckiego 1866-1915 0 Unroll
Korespondencja ogólna 1914- 1915 sygn. 1, O zaspokojeniu potrzeb na utrzymanie 1915, sygn. 2, O ewidencji rodzin urzędników 1915, sygn. 3, O tymczasowej likwidacji kas oszczędnościowych 1915 sygn. 4, O wydaniu zapomóg 1910- 1915, sygn. 5, 6, O kolonijnym urządzeniu gruntów wsi 1911- 1915, sygn. 7-32, 34, 35, Dokumenty dotyczące pomiarów 1882- 1891, sygn.33, O wydaniu niektórym chłopom zapomóg 1908- 1915, sygn. 36-37, tabele likwidacyjne i rejestry pomiarowe dóbr Krześlin 1866-1888, miasta Mokobody 1869, wsi Przywory 1869, wsi Jastrzębie Pluty 1871, Jastrzębie Mroczki 1872, wsi Jastrzębie Łupiny 1872 sygn. 38-43, rejestr lasu wsi Głuchówek 1912-1915, urządzenie włościan osady Hołubla 1912-1915 sygn. 45 Number of units in the group: 45
62/52/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bogutach Piankach - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/53/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotuniu powiat Siedlce 1961-1972 0 Unroll
1. Plany pracy 1961-1962 sygn. 1, 2. Działalność organów kolegialnych, komisje 1964-1972 sygn. 2-26, 3. Zebrania wiejskie, sołtysi 1971 sygn. 27, 4. Plany gospodarcze, sprawozdania 1964-1967 sygn. 28-32, 5. Kontrole 1965-1972 sygn. 33-35, 6. Sprawy organizacyjne 1965 sygn. 36, 7. Budżet i jego wykonanie 1972 sygn. 37, 8. Sprawozdawczość i statystyka 1966 sygn. 38, 9. Spis powszechny 1961 sygn. 39, 10. Wybory do Sejmu i rad narodowych 1966 sygn. 40, 11. Komisje 1970-1972 sygn. 41-58 Number of units in the group: 58
62/54/0 Akta gminy Gułów powiat Łuków 1944-1954 0 Unroll
Dział ogólno-organizacyjny 1844-1954 sygn. 1-48, Dział finansowo-budżetowy 1946-1953 sygn. 49-94, Dział gospodarki gminnej 1948-1954 sygn. 97-112, 126, Dział ogólno-administracyjny 1948-1953 sygn. 120-125, Różne dopisane po skontrum 1948-1953 sygn. 127-162 UWAGA: numery 45-46, 78, 80, 95-96, 109-110, 113-119, 127-128 akta wybrakowane Number of units in the group: 161
62/55/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prawdzie Starej powiat Łuków 1955-1962 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1955-1956 sygn. 1, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1961 sygn. 2, budżety 1955-1962, sygn. 3-10 Number of units in the group: 10
62/56/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołaszynie powiat Łuków [1951] 1955-1962 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia 1955-1958 sygn. 1-2, wybory do Sejmu i rad narodowych 1957-1961 sygn. 3-4, protokoły sesji, ewidencja uchwał 1956-1960 sygn. 5-11, protokoły komisji 1956-1961 sygn. 12-32, protokoły posiedzeń i uchwały prezydium 1956-1961 sygn. 33-37, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960-1961 sygn. 38, zebrania wiejskie, sołtysi 1955-1961 sygn. 39-43, organizacja pracy biura 1959-1961 sygn. 44-46, plany gospodarcze i ich wykonanie 1958-1961 sygn. 47-54, budżety gromady 1955-1962 sygn. 55-62, rejestr gospodarstw i wymiaru podatku 1957-1962 sygn. 63-72, akta związane z budową szkoły w Gołaszynie 1961 sygn. 73, sprawy rolnictwa, melioracji, PFZ 1960-1961 sygn. 74-75, spis rolny 1955-1961 sygn. 76-81, skup żywca i obowiązkowe dostawy 1961 sygn. 82-83, sprawy wojskowe 1951-1961 sygn. 84-86 Number of units in the group: 86
62/57/0 Urząd Powiatowy w Węgrowie 1973-1975 0 Unroll
Biuro Rady Narodowej 1974-1975 sygn. 1-6 [ w tym: Odznaczenia państwowe , rejestr, skorowidz sygn. 1-3, sprawy karno-administracyjne 1974 sygn.4, spotkania z wyborcami 1974 -1975 sygn. 5-6], Wydział Finansowy 1973-1975 sygn. 7-9 [w tym: Projekt budżetów terenowych 1973-1974 sygn. 7, Plan finansowy, budżet 1974-1975 sygn. 8, budżet terenowy 1973-1975 sygn. 9] , Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 1971-1975 sygn. 10-30 [ w tym: Protokóły i uchwały Rady zakładowej 1972-1974 sygn. 10, Plan budowy dróg na lata 1971-1975 sygn. 11, 12, 13, Program zabezpieczenia realizacji zadań na 1975r sygn. 13, Sprawozdanie w wykonania zadań 1972-1975 sygn. 14-19, Plany fiansowe 1972-1975 sygn. 20, Plan robót drogowo-mostowych 1975 sygn21, Budżet 1974-1975 sygn. 22-23, Sprawozdania finansowe 1974-1975 sygn. 24-26, Realizacja remontów kapitalnych 1973-1975 sygn.27, Protokóły rewizji kasy 1975 sygn.28, Czyny społeczne 1972-1975 sygn.29, 30, wywłaszczenia nieruchomości 1973-1974 [1983], sygn.31-40 Ponadto 164 j.a akt Urzędu Powiatowego w Węgrowie zostało opracowane i włączone do zespołu nr 321 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Węgrowie. Są to następujące kategorie akt: Biuro Powiatowej Rady Narodowej 1973-1975 - 61 j.a., Wydział Finansowy 1974-1975 - 10 j.a., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1974-1975 - 4j.a. , Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1974-1975 - 61 j.a. Wydział Spraw Wewnętrznych 1974-1975 - 18 ja., Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1974-1975 - 9 j.a., Powiatowa Komisja Planowania 1974-1975 - 11 ja. Number of units in the group: 40
62/58/0 Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego w Siedlcach 1918-1939 0 Unroll
Zawiera akta śledztw prowadzonych przez Sędziów Śledczych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach poszczególnych rewirów w sprawach kryminalnych o : zabójstwa, morderstwa, podpalenia, fałszowanie pieniędzy, przestępstwa popełniane przez urzędników oraz przestępstwa polityczne (działalność antypaństwową członków partii komunistycznych i współpracę z wrogiem w czasie wojny polsko – radzieckiej 1920 r. ). - Akta Sędziego Śledczego bez rewiru 1922 – 1932 sygn. 1 – 30 - Akta Sędziego Śledczego rewiru garwolińskiego 1919 – 1932 sygn. 31 – 72 - Akta Sędziego Śledczego rewiru łukowskiego 1918 – 1930 sygn. 73 – 90 - Akta Sędziego Śledczego na miasto Siedlce 1919 – 1922 sygn. 91 – 316 - Akta Sędziego Śledczego rewiru siedleckiego 1918 – 1939 sygn. 317 – 657 - Akta Sędziego Śledczego rewiru sokołowskiego 1922 – 1931 sygn. 658 – 689 - Akta Sędziego Śledczego rewiru węgrowskiego 1918 – 1931 sygn. 690 – 754 - Akta Sędziego Śledczego rewiru żelechowskiego 1919 – 1931 sygn. 755 – 771 Number of units in the group: 771
62/59/0 vacat- Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łosicach - akta włączono do zespołu 1221 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łosicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/60/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Seroczynie powiat Sokołów Podlaski 1878-1880, 1901 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw 1878, 1880 sygn. 1, 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ( nab. 3230/04) 1901 Number of units in the group: 3
Showing 41 to 60 of 1,973 entries.