Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/721/0 Posterunek Policji Państwowej w Huszlewie 1940-1942 0 Unroll
Protokóły odpraw szeregowych Policji powiatu siedleckiego, sprawozdania z wykazami statystycznymi wypadków, fonogramy i okólniki 1940-1942 sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
62/722/0 vacat - Akta wyborcze Urzędu Miejskiego w Łukowie - nie odnaleziono w czasie skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/723/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Serokomli powiat Łuków 1954-1972 0 Unroll
Wybory do Sejmu i rad narodowych 1961-1968 sygn. 1-4, protokoły z sesji rady 1954-1966 sygn. 5-18, protokoły komisji 1955-1972 sygn. 19-58, działalność organów kolegialnych 1964-1969 sygn. 59-64, komitet FJN i komitety wiejskie 1957-1968 sygn. 65-68, Komitet Gromadzki PZPR 1969 sygn. 69, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1967 sygn. 70-84, plany pracy prezydium, rady i komisji oraz sprawozdania z ich działalności 1955-1963 sygn. 85-88, zebrania wiejskie, sołtysi 1958-1972 sygn. 89-107, plany gospodarcze i sprawozdania 1966-1967 sygn. 108-109, spis powszechny 1960 sygn. 110, sprawozdawczość i statystyka 1965 sygn. 111, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960-1961, 1963-1969 sygn. 112-120, sprawy sądowe z 1965/1966 1965-1966 sygn. 121, kultura fizyczna i turystyka 1971 sygn. 122, znaki geodezyjne, sprawy ogólno-administracyjne 1964 sygn. 123, protokoły z pokazów rolniczych 1971-1972 sygn. 124, nab. 4114/10 - 28 j.a. 0,20 mb, nab.4680/2013 - 5 ja. 0,10 mb ewidencja gruntów 1963-1972 Number of units in the group: 157
62/724/0 Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego "Piechur" w Żelechowie 1948-1979 0 Unroll
Zespół nie systematyzowany: Bilanse 1950-1978 - 48 j.a., Plany techniczno-ekonomiczne 1951-1978 - 52 j.a., Kontrole 1951-1978 - 25 j.a., Sprawozdania 1951-1978 - 76 j.a., protokóły narad 1951-1954- 2 j.a.Protokóły posiedzeń zarządu i rady 1951-1978 - 26 j.a., Uchwały zarządu 1951-1978 - 21 j.a., Walne Zgromadzenie 1950-1976 - 37 j.a. , rejestr członków i deklaracje przystąpienia 1948-1963 - 3 j.a. , Zarządzenia wewnętrzne 1972-1977 - 2 j.a., likwidacja spółdzielni 1978-1979 -1 j.a., akta prawne 1953-1975 - 1 j.a., statut 1952-1 j.a, organizacja produkcji 1968- 1 j.a. protokóły zdawczo-odbiorcze Zarządu 1978 - 1 j.a. Komisja Rewizyjna 1970-1973- 2 ja.., przejęcia i współpraca z innymi zakładami- 1967-1974 - 6 j.a. Number of units in the group: 305
62/725/0 Więzienie w Siedlcach - akta osobowe Stefana Fidy 1932-1937 0 Unroll
akta osobowe strażnika więzienia w Siedlcach Stefana Fidy Number of units in the group: 2
62/726/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Garwolinie [1960] 1963-1974 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 30.12. 1987 Janusz Kuligowski (układ akt chronologiczny) Spisy powszechne, rolne 1963-1974 (28 j.a) Sprawozdawczość statystyczna, gospodarcza i społeczna (karty statystyczne, metryki statystyczne) 1960-1974 (11 j.a.) Publikacje statystyczne (sprawozdania z wykonania planów gospodarczych 1963-1974 (18 j.a.) Number of units in the group: 57
62/727/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Mińsku Mazowieckim [1945] 1962-1974 0 Unroll
Karta A z 30.12. 1987 Janusz Kuligowski Sprawy organizacyjne 1963-1971, 1973, 1974 (40 j.a.) Statystyka gospodarcza 1963-1974 (181 j.a) Opracowania zbiorcze i tabulogramy statystyki gospodarczej i społecznej 1963-1968, 1970-1974 (17j.a.) Publikacje statystyczne 1973-1974 (28 j.a.) Wydział Statystyki PPRN w Mińsku 1945-1963 (130 j.a.) sygn. 373-502 Number of units in the group: 502
62/728/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Sokołowie Podlaskim [1950-1961] 1962-1974 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 15.01.2004r W. Więch- Tchórzewska Organizacja i funkcjonowanie PIS w Sokołowie 1958-1973 sygn. 1-10, Wykazy zatrudnionych 1968-1974 sygn. 11-12,materiały statystyczne w układzie chronologicznym 1950-1974 sygn. 13-241 Number of units in the group: 241
62/729/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Adamowie powiat Łuków 1955-1972 0 Unroll
1. Wybory do Sejmu i rad narodowych , ewid. postulatów i wniosków 1961-1969r. Sygn 1-3, 2. Protokóły sesji GRN 1955-1972 syg. 4-17. 3.Komisje GRN : mienia gromadzkiego, kultury i spraw socjalnych , mandatowa 1968-1972r. sygn 18-23, 4. Protokóły posiedzeń prezydium GRN, plany pracy 1958-1972 sygn. 24-35, 5. Zebrania wiejskie, sołtysi, protokóły1957-1972r. Sygn 36-43. 6. Sprawy organizacyjne biura GRN 1961-1968 sygn. 44-46. 7. Programy rozwoju gromady , plany gospodarcze, sprawozdania 1964-1972 sygn. 47-54; 8. Narodowy spis powszechny 1970r. Sygn. 55, 9. Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960-1972r. sygn 56-61, 10. Sprawy pracownicze 1967 r. sygn 62, 10. Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1971-1972 sygn 63-64. 11. Sprawy melioracji, spis właścicieli i gruntów , rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny gromady 1968-1972r. Sygn 65-67, 12. Ludowy Klub Sportowy "Sokół "Adamów 1966 sygn 68, 13. Liceum Ogólnokształcące w Adamowie 1972 r. sygn 69, 14. Ewidencja i kontrola ruchu ludności, rejestry mieszkańców wg nazw ulic 1960-1975 r. sygn. 70-83. Number of units in the group: 83
62/730/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Gułowskiej powiat Łuków 1958-1972 0 Unroll
1. Protokóły sesji GRN 1962-1972r. sygn. 1-4; 2. Komisja Planowania Gospodarczego , Budżetu i Finansów -prot. Posiedzeń 1965-1969r. sygn. 5; 3. Dzialalność organów kolegialnych GRN(działalność zespołu partyjnego radnych , realizacja postulatów , wykazy osób, które zostały zamordowane na terenie gromady w okresie okupacji ) 1967 -1969r. sygn. 6-9; 4. Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, organizacja organów GRN 1965-1972r. sygn 10-12; 5. Sprawozdawczość -prace spisowe , zestawienia zbiorcze wieku ludności , zasobów mieszkaniowych , nieruchomości 1970r. sygn.13; 6.Plan gospodarczy gromady 1972r. sygn 14.;7.kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1972 sygn 15-20; 8.zebrania wiejskie, wybory sołtysów, wybory do sejmu 1958-1972r. sygn 21-31; 9.Sprawy pracownicze -wykaz pracowników biura GRN 1964r. Sygn. 32; 10; książka meldunkowa mieszkańców gromady 1968r. sygn. 33; 11.sprawy archiwum zakładowego 1972r., sygn. 34 ; 12. Sprawy sądowe 1966r. sygn 35 . Number of units in the group: 35
62/731/0 Archiwum Państwowe w Siedlcach 1950-1975 0 Unroll
Układ akt chronologiczno- rzeczowy: Organizacja jednostki własnej (0002) 1950 , 1951, 1955, 1956 , 1957, 1958, 1959 , 1961 , 1962 , 1963 sygn. 1, 3, 19, 30, 37, 42, 51, 64, 69, 79, Narady pracownicze i odprawy kierowników (0023) 1955, 1956 , 1959sygn. 20, 31, 52, Inne zjazdy i konferencje organizowane przez archiwa ( 0029) 1954 , 1955 sygn. 16, 21, Plany i sprawozdania roczne własnej jednostki (0120) 1951, 1952 , 1953, 1954, 1955, 1956, 1958 , 1959 , 1960 , 1961, 1962 , 1963, 1964 , 1966 sygn. 4, 7, 13, 17, 22, 32, 43, 54, 58, 65, 70, 80, 87, 100, Plany perspektywiczne i wieloletnie własnej jednostki 1959 , 1964 , 1965 sygn. 53, 88, 98, 99, Normatywy kancelaryjne ( 050) 1952, 1953, 1955, 1957 , 1958 , 1960 , 1962 sygn. 8, 9, 12, 23, 39, 44, 60, 71, Zbiór normatywów jednostki własnej 1953 sygn.11, Kontrola zewnętrzna (091) 1951 , 1963 , 1964, 1965 sygn. 5, 81, 89, 90, Metody i programy szkolenia (142) 1955 sygn. 24, Dokumentacja prawna i techniczna budynków własnych, inwestycji i kapitalnych remontów. (210) 1955 , 1960 , 1962, 1963-1965, 1965 sygn. 25, 59, 73, 82, 91, Wnioski i zezwolenia na brakowanie (403) 1953 sygn. 15, Materiały informacyjne o zakładach pracy ( 410) 1955 sygn. 26, Normatywy kancelaryjne zakładów pracy 1962 , 1963 , 1965 sygn. 74, 83, 92, Ewidencja archiwów zakładowych ( 411) 1955, 1956 , 1958 , 1959 , 1962, 1965 sygn. 27, 33, 45, 56, 75, 93, Przejmowanie materiałów archiwalnych z instytucji krajowych (51) 1955 , 1956 sygn. 28, 34, Nabytki w drodze kupna, darów lub depozytów oraz przekazywanie osobom prywatnym 1965 sygn. 94, Scalanie i rozmieszczanie zasobu (54) 1954 , 1960, 1962 , 1963 sygn. 18, 61, 76, 84, Instrukcje metodyczne (601) 1952, 1953, 1956, 1957 , 1958 , 1959, 1960 , 1961, 1965 sygn. 10, 14, 35, 40, 46, 57, 62, 66, 95, Kartoteki zasobu (611) 1956 sygn. 36, Ewidencja własnego zasobu archiwalnego 1962 sygn. 77, Referaty, protokóły oraz opinie 1958 sygn. 47, Programy, scenariusze, materiały propagandowe i księgi pamiatkowe 1958 , 1961sygn. 49, 67, Inne formy popularyzacji (86) 1955 , 1957, 1958 , 1961 , 1963 sygn. 29, 41, 50, 68, 86, Kwerendy dla krajowych instytucji naukowych 1958, 1962 , 1963 , 1965 sygn. 48, 78, 85, 96, Kwerendy dla instytucji zagranicznych 1965 sygn. 97, Sprawy osobowe, ewidencja osobowa 1950-1976, 1959 , 1962 sygn. 2, 55, 72, inwentarz uzupełniony w 2009r. Number of units in the group: 188
62/732/0 Inspektorat Szkolny w Łukowie 1938-1963 0 Unroll
Akta organizacyjne szkół powszechnych w układzie alfabetycznym wg gmin 1938-1962 (91j.a- miasto Łuków, Stoczek, Łukowski, gminy Celiny, Gołabki, Gułów, Jarczew, gm. Łuków, Łysobyki, Mysłów, Prawda, Radoryż, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Tuchowicz, Ulan, Wojcieszków), książka protokołów Zarządu Ogniska ZNP w Adamowie 1929-1944 sygn.92, sieć szkolna i organizacja szkół 1944-1950 sygn. 93-95, narady pracowników pedagogicznych 1945-1961 sygn. 96-109, w 2008r dopisano sygn. 110-127 - akta szkół z lat 1938-1963 Number of units in the group: 125
62/733/0 vacat - Narodowy Spis Powszechny - nie znaleziony w czasie skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/734/0 Akta gminy Kuflew powiat Mińsk Mazowiecki 1922-1946 0 Unroll
księga protokółów posiedzeń 1922-1928, księga wizytacyjna urzędu 1927-1942, księga protokółów Komisji Budowlanej 1928-1931 księgi uchwał rady 1928-1930, 1930-1933, 1934-1937, 1938-1946 (4 j.a. ) księga protokółów zarządu 1934-1936 Number of units in the group: 8
62/735/0 Plany folwarków guberni siedleckiej 1826-1924 0 Unroll
Układ alfabetyczny wg nazw dóbr i folwarków: Albinów, Andropol, Bachorza, Bejdy, Bezwola, Biała Podlaska, Białobrzegi, Bojmie, Bojanówka, Bruss, Brześce, Brzuza, Budy, Celbuda, Charlejów, Chlewiska, Chmielnik, Chotycze, Cichostów, Cierpięta, Cieszkowizna, Cyryn, Czachy, Czepielin, Czerniejew, Czortówka, Czyszków, Dąbrówka Wyłazy, D.-Niwka, D.-wieś, Dąbrowa Nowa, Długie Wszebory, Dmochy Reczki, Drupia, Dubica, Duplewice, Dwórzec, Dybów Fiukówka, Golice, Gołobórz, Gozd, Górki, G.-Borze, Gózd, Grala- Dąbrowizna, Grala, Grochów, Lipniak, Grodzisk, Gródek, Gułów, Helenów, Hołubla, Horostyta, Huszlew, Iganie, Jamniki, Jarnice, Jastrzębie Konty, Jeziory, Józefy, Kamieniec, Kamionna, Karlusin, Karskie, Liszki, Kiełpiniec, Klimczyce, Kobylany, Kodeń, Kołodziąż, komorówka, Korzeniów, Kossów, Kossów L, Kossów Ruski, Koszewnica, Kościeniewice, Kotuń, Kożuchówka, Krasówka, Krasuse Zembry, Krynica, Krześlin, Kulczyn, Las Mokobodzki, Lipniak, Liszki, Lubiczyn, Liwiec rzeka, Łagodziec, Ławki, Łazów, Łochów, Łuków miasto, Łuzki, Majdan, Marianów, Mężenin, Mokobody, Mołomotki, Mołożewo, Mordy, Mysłów, Niecieplin, Nosów, Nowawieś, Olszyc, Ozorów, Osiny, Patków Ruski, Pióry Pytki, Pióry Wielkie, Polubicze, Ponurzyca, Popławy, Poznań, prandocin, Prostyń, Proszew, Pruszyn, Przegaliny, Przewłoka, Przytoczno, Radoryż Kościelny, Radzików W, Romanów, Rossosz, Ryki, Sabnie, Sarnów, Sekuła, Sentki, Seroczyn, Sewerynówka, Sitnik, Skarzyn, Skolimów Wojnów, Skrzeszew, Sobienie Biskupie, Sobieska, Sobolew, Sokołów miasto, Stanisławów, Stanisławów Stawiny, Starawieś, Stoczek (węgr), Stok Lacki, Suchodół, Suchożebry, Suleje, Sycyna, Swaty, Śniadków Dolny, Toporów, Tosie, Trojanów, Tulniki, Turzystwo, Wagram, Wesoła, Węgrów miasto, Wieliczna, Wilczkowice Górne, Wiśniew (siedl), Włodawa, Wodynie, Wola Kisielska, wola Suchożbrska, Wola Wereszczyńska, Worsy, Wrzosów, wyszków, Zabiele, Zahorów, Zalesie, Zawadówka, Zawady, Zawiesiuchy, Zawitały, Zbuczyn, Zimnowoda, Złotki, Zofiówka, Żabokliki, Żelechów, Żeliszew, Żelków, Żuki, Żuków, Drupie, Gózd, Lipniak, Głoskowo, Jarnice, Krzesk, Olszyc, Sionna, Purzec. Number of units in the group: 294
62/736/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wodyniach powiat Siedlce 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy 1958-1965 sygn. 1-2, protokoły sesji rady 1955-1972 sygn. 3-14, protokoły posiedzeń prezydium 1955- 1972 sygn. 15-23, plany gospodarcze 1964-1966 sygn. 24-25, budżet 1966 sygn. 26, protokóły kontroli 1960-1963 sygn. 27, sprawozdawczość i statystyka 1968 sygn. 28, organizacja urzędu 1963, 1966 sygn.29-30 (zawartość na podstawie karty A sporzadzonej przez M. Niedziółka 12.03.2002) Number of units in the group: 30
62/737/0 Liceum Pedagogiczne w Siedlcach 1937-1969 0 Unroll
Akta Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego 1937 sygn. 1, Arkusze kandydatów do Liceum Pedagogicznego, katalogi okresowe i główne 1937-1940 sygn. 2-14, Protokół posiedzenia rady pedagogicznej z 28.06. 1940 sygn. 15, Regulamin matury w 1940 r sygn. 16, Spis absolwentów LP z lat 1945-1956 sygn. 17, Księga absolwentów 1957-1969 sygn. 18, Katalogi główne i okresowe Gimnazjum Ogólnokształcącego, Kursu Pedagogicznego, egzaminy maturalne stacjonarne i eksternistyczne przed Komisją Rejonową 1944- 1969 sygn. 19-49, 53-60, Lista personelu pedagogicznego 1954-1955 sygn. 50, Sprawozdania z pracy pedagogicznej 1959 sygn. 51, Protokół Rady Pedagogicznej 1960-1961 sygn. 52, Egzaminy maturalne 1950- 1968 sygn. 61- 122, Akta Komisji Rejonowej (powołanej dla podnoszenia kwalifikacji nauczycieli) 1945-1959 sygn. 123- 135, Akta osobowe nauczycieli 1945-1961 sygn. 136-157, Sprawy ZUS 1944-1950 sygn. 158, Budżet 1955 sygn. 159, Dokumenty eksternów 1957-1959 sygn. 160-166, Podania o wydanie duplikatów świadectw 1964-1967 sygn. 167 Number of units in the group: 167
62/738/0 Studium Nauczycielskie w Siedlcach 1962-1970 0 Unroll
księgi immatrykulacyjne SN i ZSN 1962-1968 (1970) sygn. 1-5, Dokumenty absolwentów (karty przebiegu studiów) Studium Nauczycielskiego 1962-1970 (36 ja.) sygn. 6-41 , Dokumenty absolwentów Zaocznego Studium Nauczycielskiego 1963-1970 sygn. 42-71 (30 j.a.), nieodebrane dokumenty, świadectwa dojrzałości 1964-1970 sygn. 72-74, 79 , Karty przebiegu studiów SN i ZSN (niekompletne) 1963-1970 sygn. 75-78. Number of units in the group: 79
62/739/0 Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych Koło Siedleckie 1930-1939 0 Unroll
1.Księga Główna Siedleckiego Koła TNSW 1931 (IV) -1939 (IV) sygn.1 2.Księga Główna Siedleckiego Koła TNSW 1939 (IV- VII) sygn. 2 3. Korespondencja, rachunki Koła Siedleckiego TNSW 1930-1939 sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/740/0 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Oddział w Siedlcach 1908-1915 0 Unroll
1. Kwitariusz (liczący 444 wpłaty) wpłat członkowskich, za prenumeratę pism, za wynajem lokali od 18 listopada 1908 do stycznia 1915 sygn. 1 2. Rachunek w Banku dla Handlu Przemysłu w Warszawie Oddział w Siedlcach - książeczka wpłat - wypłat z konta Oddziału Siedleckiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (3 wypłaty marzec - sierpień 1914r) Number of units in the group: 2
Showing 721 to 740 of 1,973 entries.