Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/781/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze - Oddział w Siedlcach 1980-1981 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, protokóły zebrań, uchwały 1980-1981 sygn. 1, Korespondencja 1980-1981 sygn. 2-3, Podział i zakres czynności prezydium 1981 sygn.4, Protokół kontroli Oddziału przez Komisję Rewizyjną 1981 sygn. 5, Sprawy finansowe 1981 sygn. 6-7, Wybory 1981 sygn. 8-9, Oferty, reklamy, zaproszenia 1981 sygn. 10-11, Materiały informacyjne i instruktażowe 1981 sygn.12, Oświadczenia komisji zakładowych 1980-1981 sygn.13, Komisje zakładowe 1980-1981 sygn. 14-17, Notatnik wiceprzewodniczącego 1981 sygn. 18, Materiały ulotne 1980-1981 sygn.19, sygn. 20 Protokóły z posiedzeń MKZ 1980-1981, sygn. 21 plakat z lokalu przy ul. Kochanowskiego 7, nab. 4329/11 (4 j.a. 0,04 mb) Komitet Organizacyjny Niezależnego Zw. Zawodowego w Odlewni Stalchemak. Deklaracje 1980, Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej, Komisja Interwencyjna- Korespondencja, Oświadczenia w sprawie zagospodarowania budynku przy Ul Świerczewskiego 45, nab. 4366/2011 - 1 j.a. Komitet Zakładowy Odlewni Staliwa Number of units in the group: 26
62/782/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Siedlcach 1976-1990 0 Unroll
Statuty 1982-1984 - (3 j.a.) sygn. 1-3 , Walne Zgromadzenie 1984-1986 sygn. 4-10, Rada 1982-1990 sygn. 11-23, Zarząd 1982-1990 sygn. 27-38, Komisje 1982-1990 1982-1989 sygn. 24-26, Regulaminy 1982-1988 sygn. 39-43, Rejestracja sądowa 1982-1984 sygn. 44, Likwidacja WZSM i Nadzwyczajny Zjazd 1990 syg. 46-47, narady z Prezesami SM 1984-1990 (1 j.a.) sygn. 48, Plany gospodarcze 1983-1989 sygn. 49-55, Plany pracy 1988/89 sygn. 56, Sprawozdania finansowe WSM 1975-1980 sygn. 57- 62, Bilans WSM 1979-1981 sygn. 63-65, bilans WZSM 1982-1989 sygn. 66-73, Informacje statystyczno-ekonomiczne 1983-1989 sygn. 74-77, Regulaminy, wynagrodzenia 1977-1989 (3 j.a.) sygn. 78-79, Fundusz socjalny 1982-1985 sygn. 80, Rozliczenie dotacji 1985-1990 (4 j.a), sygn. 81-84 Książka kontroli WSM/ WZSM 1976-1989 (1 j.a) sygn. 85 Number of units in the group: 85
62/783/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podłężu powiat Garwolin 1955-1971 0 Unroll
Protokóły z sesji 1955-1967 sygn. 1-7, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1955-1967 sygn. 8-11, Protokóły posiedzeń Komisji 1955-1969 sygn. 12-28, Protokóły kontroli 1955-1969 sygn.29-30, Plany gospodarcze 1962-1970 sygn.31, Zebrania wiejskie, sołtysi 1958-1970 sygn. 32-34, Budżet 1955-1971 sygn. 35-48 Number of units in the group: 48
62/784/0 I Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Prusa w Siedlcach [1908] 1923-1989 0 Unroll
nab. 1571/1988.01.05 (5 j.a 0,01 mb- dar) inwentarz kartkowy 7 ja. - protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1925-1928 (1 j.a.), 1928-1930 (1 j.a.) 1930-1932 (1 ja.), projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły 1938-1939 (dok. Techniczna na tekturze), Komitet Budowy Pomnika Szkoły w Siedlcach (1947-1949) 1 j.a. , Protokóły posiedzeń Komitetu Budowy Szkoły im. B. Prusa 1947-1950 ( 1 j.a), Akta osobowe nauczyciela Jana Lewińskiego 1928-1964 (1 j.a.), nab. 3179/2003.10.02 Katalog główny 1923-1938 (spis nr 1 poz. 1-15), Katalogi dyrektora 1938-1960 (spis nr 2 poz. 1-19), księgi protokółów Rady Pedagogicznej 1932-1960 (spis nr 3 poz. 1-13), nab. 3887/09 - (41 j.a. 0,65 mb) księgi posiedzeń Rady Pedag 1961-1980, protokóły egzaminów wst. 1964-1984, księgi ewidencji dzieci 1952-1981, protokóły komisji egzaminacyjnej 1973-1980, Zespół Wychowawczy 1970-1987, zarządzenia dyrektora 1975-1989, Szkolne Koła LOP, ZSMP, gazetki szkolne, konkurs "100 lat w Herbie", księga inwentaryzacji powszechnej 1944-1984, nab. 4210/10 - 267 ja..2,40 mb katalogi okresowe, główne, klasyfikacyjne, świadectwa ukończenia, nab. 4322/11 - 66 j.a. 0,35 mb (spis nr 8 i 9/2011) Number of units in the group: 428
62/785/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach [1944] 1975-1990 0 Unroll
Akta registraturalne- Władze: Protokóły i stenogramy z konferencji wojewódzkich z załącznikami z lat1975-1989 sygn. 1-32, Protokóły posiedzeń plenarnych z załącznikami z lat 1975-1989 sygn. 33-67, sygn. 1412 Problematyka posiedzeń z lat 1975-85, Wojewódzka Komisja Rewizyjna z lat [1972] 1975-1990 sygn. 68-163, Protokóły posiedzeń Egzekutywy z załącznikami z lat 1975-1989 sygn. 164-220, Wojewódzka Komisja Kontrolni Partyjnej z lat 1975-1989 sygn. 221-85, Protokóły posiedzeń Sekretariatu 1975-1990 sygn. 286-359, Aparat partyjny- Wydziały KW akta Kancelarii I Sekretarza (Wydz. Organizacji Pracy) 1975-1989 sygn. 360-449, Wydział Administracyjny [1972] 1975-1989 sygn.450-555: (akta dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, organów wymiaru sprawiedliwości, kontroli , obronności, służby zdrowia, szczątkowe akta z Kancelarii Tajnej o stosunkach z kościołem, o działalności opozycji politycznej) sygn. 510- 519, Referat Listów i Inspekcji z lat 1975-1989 sygn.556-602, Wydział Kadr 1975-1989 sygn. 603-617, Referat Działaczy Ruchu Robotniczego [1946] 1975-1989 sygn. 618-680,Wydział Organizacyjny 1975-1989 sygn. 681-974, Sektor Informacji 1977-1981 sygn. 975-1200, Wydział Propagandy i Agitacji (Ideologiczny) [1974] 1975-1990 sygn. 1201-1422, Archiwum [1951] 1971-1990 sygn. 1423-1440, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego 1975-1988 sygn. 1441-1538, Wydział Ekonomiczny [1973] 1975-1989 sygn.1539-1653,Wydział Rolny 1975-1988 sygn. 1654-1776, Wydział Ogólny (Gospodarki Wewnątrzpartyjnej) 1974-1986 [1990] sygn. 1777-1805, Związki Zawodowe Pracowników PZPR w KW PZPR w Siedlcach 1987-1989 sygn. 1806-1807, Rejonowe Ośrodki Pracy Partyjnej 1981-1989 sygn. 1808-1883, Wspomnienia, materiały biograficzne sygn. 1884-2054, Akta działaczy zmarłych, skreślonych z ewidencji, wydalonych: 1944-1989 Rejon Garwolin sygn. 2055-2195, Rejon Łuków sygn. 2196-2440, Rejon Mińsk Mazowiecki sygn. 2441-2764, Rejon Siedlce sygn. 2765-3226, Rejon Sokołów Podlaski sygn. 3227-3539, Rejon Węgrów sygn. 3540-3736, Bez określonej przynależności do rejonu sygn. 3737- 4242, Ewidencja partyjna sygn. 4243-4269. Zbiory: (nieopracowane): 57 j.a. Albumy - inw. kartkowy, Fotografie, sztrajfy - bez ewidencji (ok.. 3660j.a, 0,50 mb ), 1037 plakaty (księga inwentarzowa), 12 sztandarów, spis : akta osobowe pracowników- 882 j.a. , 309 j.a. Kadra kierownicza KM PZPR w Siedlcach, Akta nomenklatury 143 j.a., Akta emerytalne wdów po działaczach b.d. = 1354 j.a., listy płac, karty wynagrodzeń - 150 j.a. Spis OGÓŁEM - 6268 j.a.. 12 mb Number of units in the group: 10537
62/786/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Garwolinie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1981-1989 sygn. 1, Konferencje 1974-1989 sygn. 2-12, Plenum 1973-1989 sygn. 13-24, Miejska Komisja Rewizyjna 1976-85 sygn. 25-27, Egzekutywa 1973-1989 sygn. 28- 49, M K Kontroli Partyjnej 1976-1987 sygn. 50-63, Ankieta statystyczna 1975-1988 sygn. 64-68, Komisja Współdziałania 1980-1989 sygn. 69, Narady aktywu 1980-1988 sygn. 70-77, Kartoteki rejestracyjne b.d. sygn. 78 Number of units in the group: 78
62/787/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łukowie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1977-1990 sygn. 1, Konferencje 1975-1989 sygn. 2-11, Plenum 1975-1989 sygn. 12-26, Miejska Komisja Rewizyjna oświadczenie o braku akt sygn. 27, Egzekutywa 1973-1989 sygn. 28-56, M K Kontroli Partyjnej 1978-1989 sygn. 57-61, Ankieta statystyczna 1975-1986 sygn. 62-67, Komisja Współdziałania 1981-1989 sygn. 68-73, Narady aktywu 1981-1989 sygn. 74-81, Realizacja planów 1975-76 sygn. 82 Number of units in the group: 82
62/788/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mińsku Mazowieckim 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-85 sygn. 1, Konferencje 1974-1989 sygn. 2-12, Plenum 1975-1989 sygn. 13-29, Miejska Komisja Rewizyjna 1974-1983 sygn. 30-36, Egzekutywa 1975-1989 sygn. 37-53, Miejska Komisja Kontroli Partyjnej ( MKK-R) 1973-1987 sygn. 54-58, Ankiety statystyczne 1976-1978 sygn. 59-60, Komisja Współdziałania 1987-1989 sygn. 61, Narady aktywu 1982-1989 sygn. 62-63, Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej 1976-1984 sygn. 64, Nomenklatura kadr 1975-1982 sygn. 65, Związki zawodowe 1984 sygn. 66, Rozmowy indywidualne 1979 sygn. 67 Number of units in the group: 67
62/789/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach [1949-1968]1975-1989 [1990] 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-90 sygn.1-2, Konferencje 1975-1989 sygn.3-11, Plenum 1975-1989 sygn.12-25, Miejska Komisja Rewizyjna 1976-1983 sygn.26-32, Egzekutywa 1975-1989 sygn.33-65, MKKP 1975-1989 sygn.66-84, Ankieta statystyczna 1975-1988 sygn.85-92, Komisja Współdziałania 1981-1989 sygn.93-96, Narady aktywu 1979-1989 sygn.97-104, Komisje problemowe 1983-1989 sygn.105-109, Różne. Współpraca z zagranicą 1985-1989 sygn. 110, Związki zawodowe 111-115 1982-1988 sygn.111-115, Inwestycje 1986-1989 sygn.116-118, Nomenklatura 1968-1988 sygn.119-135, konferencje 1949-1953, sygn.136-137, plenum 1949-1959, sygn.138-140, egzekutywa 1949-1959, sygn.141-166, wydział organizacyjny 1949-1959, sygn.167-169 Number of units in the group: 169
62/790/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sokołowie Podlaskim 1973-1988 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1988 sygn. 1, Konferencje 1974- 1986 sygn. 2-8, Plenum 1973-1988 sygn. 9-23, Miejska Komisja Rewizyjna 1975-1986 sygn. 24-27, Egzekutywa 1973-1988 sygn. 28-42, M K Kontroli Partyjnej 1983 sygn. 43, Ankieta statystyczna 1976-1982 sygn. 44-45, Komisja Współdziałania 1982-1985 sygn. 46-47, Narady aktywu 1985-1986 sygn. 48-49, nab. 4151/10 Księga pamiątkowa (album z wręczenia sztandaru) 1980 Number of units in the group: 50
62/791/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węgrowie 1975-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1989 sygn. 1, Konferencje 1975-1989 sygn. 2-11, Plenum 1975-1989 sygn. 12-25, MKR, MKK-R 1975-1989 sygn. 26-39, Egzekutywa 1975-1989 sygn. 40-59, PKKP 1975 sygn. 60, MKKP 1975-1988 sygn. 61-66, Ankiety statystyczne 1976-1981 sygn. 67-73, Komisja Współdziałania 1982-1989 sygn. 74-80, Narady aktywu 1982-1989 sygn. 81-87, Komisje problemowe 1987-1988 sygn. 88-89 Number of units in the group: 89
62/792/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kałuszynie 1975-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1989 sygn. 1, Konferencje 1975-1989 sygn. 2-11, Plenum 1975-1989 sygn. 12-26, Miejska Komisja Rewizyjna ( M-G K-R) 1975-1989 sygn. 27-38, Egzekutywa 1975-1989 sygn. 39-54, Zespół Kontroli Partyjnej 1978-1983 sygn. 55-61, Ankiety statystyczne 1975-1984 sygn. 62-65, Komisja Współdziałania 1981-1989 sygn. 66-68, Narady aktywu 69-71 1982-1989 sygn. 69-71, Plany pracy 1983-1984 sygn. 72-73, Wytyczne władz nadrzędnych 1985 sygn. 74 Number of units in the group: 74
62/793/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łaskarzewie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Konferencje 1974-1989 sygn. 2-11, Plenum 1975-1989 sygn. 12-26, Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna (Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna )1974-1989 sygn. 27-41, Egzekutywa 1973-1989 sygn. 42-56, Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1979-1980, 1982 sygn. 57-59, Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 61-65, Komisja Współdziałania 1984-1989 sygn. 68-72, Narady aktywu 1984-1989 sygn. 73-79 Number of units in the group: 79
62/794/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łochowie 1972-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Konferencje1972-1989 sygn. 2-13, Plenum 1973-1989 sygn. 14-29, Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1972-1985 sygn. 30-39, Egzekutywa 1973-1989 sygn. 40-55, M-G K Kontroli Partyjnej 1981-1983 sygn. 56-58, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 59-62, Komisja Współdziałania 1981-1989 sygn. 63-69, Narady aktywu 1983-1989 sygn. 70-74 Number of units in the group: 74
62/795/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mordach 1973-1986 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1988 sygn. 1, Konferencje 1974-1986 sygn. 2-9, Plenum 1973-1985 sygn. 10-22, M-GKR 1976-1984 sygn. 23-31, Egzekutywa 1975-1985 sygn. 32-42, M-G K Kontroli Partyjnej 1980-1982 sygn. 43-44, Komisja Współdziałania 1981-1984 sygn. 45-48, Narady aktywu 1976-1983 sygn. 49-55 Number of units in the group: 55
62/796/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stoczku Łukowskim 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Konferencje1974-1989 sygn. 2-13, Plenum 1973-1989 sygn. 14-30 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1989 sygn. 31-45, Egzekutywa 1973-1989 sygn. 46-62, Zespół Kontroli Partyjnej 1978-1983 sygn. 63-68, Ankiety statystyczne 1978-1986 sygn. 69-72, Komisja Współdziałania 1981-1989 sygn. 73-81, Narady aktywu 1982-1989 sygn. 82-88 Number of units in the group: 88
62/797/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żelechowie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1 1976-1989 sygn. 1, Konferencje 1974-1986 sygn. 2-11, Plenum 1973-1989 sygn. 12-27, Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1985 sygn. 28-33, Egzekutywa1975-1989 sygn. 34-48, Komisja Kontroli Partyjnej 1979, 1982 sygn. 49-50, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 51-55, Komisja Współdziałania 1983-1986 sygn. 56-58, Narady aktywu 1982-1986 sygn. 59-62, Dokumentacja tajna i poufna 1978-1989 sygn. 63-64 Number of units in the group: 65
62/798/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pilawie 1984-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1987-1989 sygn. 1, Konferencje 1985-1989 sygn. 2-4, Plenum 1984-1989 sygn. 5-10, M-GKR 1984-1989 sygn. 11-12, Egzekutywa 1984-1989 sygn. 13-17, M-G K Kontroli Partyjnej 1984 sygn. 18, Komisja Współdziałania 1987-1989 sygn. 19-20 Number of units in the group: 20
62/799/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Adamowie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn.1, Konferencje 1974-1989 sygn. 2-12, Plenum 1973-1989 sygn. 13-28, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1989 sygn. 29-40, Egzekutywa 1975-1989 sygn. 41–55, Ankiety statystyczne 1982-1988 sygn.56-60, Komisja Współdziałania 1981-1989 sygn.61-68, Narady aktywu 1982-1983 sygn. 69-70 Number of units in the group: 70
62/800/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bielanach 1972-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1979-1989 sygn. 1, Konferencje 1972-1989 sygn. 2-13, Plenum 1973-1989 sygn. 14-29, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1987 sygn.30-39, Egzekutywa sygn. 1975-1989 sygn. 40–52, Ankiety statystyczne 1973-1984 sygn. 53-55, Komisja Współdziałania 1981-1985 sygn. 56-57, Narady aktywu 1987 sygn. 58. Number of units in the group: 58
Showing 781 to 800 of 1,973 entries.