Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1101/0 vacat - Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Miedzna - włączony do zespołu 1355 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1102/0 vacat - Wybory do Sejmu i Senatu w gminie Paprotnia - włączony do zespołu 1355 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1103/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hołubli powiat Siedlce 1956-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1959-1967 sygn. 1-2, działalność organów kolegialnych 1965 sygn. 3, protokoły sesji rady 1956-1966, 1968-1972 sygn. 4-22, komisje 1957, 1959-1960, 1962-1972 sygn. 23-39, protokoły posiedzeń prezydium 1959-1964, 1967-1972 sygn. 40-53, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania 1965-1971 sygn. 54-55, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1970 sygn. 56, budżety 1959-1960, 1971 sygn. 57-60 Number of units in the group: 60
62/1104/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Paprotni powiat Siedlce 1961-1972 0 Unroll
Plany pracy 1961, 1963 sygn. 1-2, działalność organów kolegialnych 1964-1970 sygn. 3-9, protokoły sesji rady 1961-1964, 1966-1967, 1969, 1971-1972 sygn. 10-19, komisje 1961-1972 sygn. 20-77, 117, protokoły posiedzeń prezydium 1961-1964, 1966-1972 sygn. 78-89, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania 1966-1969, 1972 sygn. 90-95, sprawozdawczość gospodarcza i ogólna 1971 sygn. 96, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1962, 1964-1967, 1966-1972 sygn. 97-105, budżety 1961-1965, 1967-1968, 1971-1972 sygn. 106-114, sprawozdawczość 1962-1963 sygn. 115-117 (Zawartość na podstawie karty A 12.03.2002 M. Niedziółka ) Number of units in the group: 117
62/1105/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kosowie Lackim powiat Sokołów Podlaski [1829] 1885-1935 3444 Unroll
Księgi urodzeń 1885-1914 sygn. 1, 4, 26-28, 47, Skorowidze do akt urodzeń 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, sygn. 6-13, Skorowidze do akt urodzonych (lit. A-M): 1885-1891 sygn. 27, skorowidze do akt 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 sygn. 28-37, księgi małżeństw 1886-1911 sygn. 2, 38, Skorowidz do akt małżeństw 1886-1888 sygn. Sygn. 39, Księgi zmarłych 1890-1910 sygn. 3, 40, Skorowidze do akt zgonów za 1890-1910 sygn. 5, 41, Alegaty 1829, 1831, 1843, 1845, 1847, 1864, 1869, 1870, 1884 sygn. 14-22, Akta zbiorowe (Sprostowania aktów stanu cywilnego) 1885, 1896, 1897, 1905-1909, 1912-1914 sygn. 23-25, 42-46, 48-50, księgi urodzeń(unikat) 1915-1918, sygn.51, księgi małżeństw (unikat) 1912-1935, sygn.52-55, księgi zgonów (unikat), sygn. 56-59, akta zbiorowe do aktów urodzeń 1915-1918, sygn. 60-63, akta zbiorowe do aktów małżeństw 1915, 1919, 1920, 1931,1935, sygn.64-68, akta zbiorowe zgonów 1928, sygn.69 Number of units in the group: 69
62/1106/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Hadynowie powiat Łosice 1826-1865 1470 Unroll
Księgi UMZ 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty 1843-1850, 1852-1865 sygn. 41-63 Number of units in the group: 63
62/1107/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skrzeszewie powiat Łosice 1829-1916 2288 Unroll
cz. 1. Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1829-1857, 1864 sygn. 1-11, Alegaty i protokóły kontroli akt 1835-1859 sygn. 12-18, dopisane Księga Urodzeń, Małżeństw, zgonów 1859, 1865 sygn. 19-20 cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1868-1870, sygn. 21-23, Księgi małżeństw 1881-1903 sygn. 24, 33, Księgi zgonów 1884-1906 sygn. 25, 28, 34, Księgi urodzeń 1889-1916 sygn. 26-27, 29, 32-36, Alegaty 1868, 1869 sygn. 30, 31 Number of units in the group: 36
62/1108/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wirowie powiat Łosice 1827-1861 98 Unroll
księgi UMZ 1827, 1829-1830, 1838, 1861 sygn. 1-5, alegaty 1830, 1838 sygn. 6-7 Number of units in the group: 7
62/1109/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Chotyczach powiat Łosice 1826-1865 216 Unroll
Księgi UMZ z lat 1826-1865 sygn. 1- 40. Alegaty z lat 1826-1837, 1840-1848, 1850-1865, 1838-1839, 1849 sygn. 41-77, 78-80 Number of units in the group: 77
62/1110/0 Urząd Gminy w Stanisławowie [1952-1972] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Podział gminy na sołectwa 1977 sygn.1, Wybory sołtysów, protokóły zebrań wiejskich 1973-1990 [1994] sygn. 2-77, Protokóły zebrań Społecznych Komisji Pojednawczych 1973-1990 sygn. 78-108, Narady pracowników 1983-1990 sygn. 109-116, uchwały GRN, rejestry, wykonanie 1973-1990 sygn. 117-147, decyzje i zarządzenia 1973-1990 sygn. 148-185, długofalowe i roczne plany pracy 1976-11990 sygn. 186-205, programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki 1982- 1988 sygn. 206-224, plany badań statystycznych 1977, 1984 sygn. 225-226, ustalanie nazw miejscowości 1976-1977 sygn. 227-228, rejestr skarg i wniosków 1984-1987 sygn. 229-231, analizy skarg 1976-1989 sygn. 232-240, kroniki i monografie 1976-1980 sygn. 241-242, instrukcje kancelaryjne 1976 sygn243, tezy kontrolne i kontrole 1973- 1989 sygn. 244-264, dane statystyczne o pracownikach 1973-1990 sygn. 265-273, przydziały etatów 1984-1990 sygn. 274-276, ewidencja odznaczonych 1976 sygn. 277, plany i programy szkoleń 1973- 1990 sygn. 278-293, ostateczne wersje planów społ.-gosp. 1973-1974, 1980-1990 sygn. 294-303, Sprawozdania z realizacji planów 1975-1989 sygn.304-317, budżety 1973- 1984 sygn. 318-329, bilanse 1976-1990 sygn. 330-344, sprawozdania z realizacji budżetu 1976-1990 sygn. 345-376, działalność Kolegium ds. Wykroczeń 1978 sygn. 378, nadzór nad USC 1980 -1989 sygn. 379-388, zadrzewianie 1977 sygn. 389, ewidencja gruntów 1975-1978 sygn. 390-393, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1981-1985 sygn. 394-395, ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1977-1990 sygn. 396-408, ewidencja zakładów przemysłowych 1979 sygn.409, ewidencja kopalin 1977-1978 sygn. 410-411, analiza potrzeb pomocy społecznej 1977-1983 sygn. 412-418, analiza stanu zatrudnienia 1980-1981 sygn. 419, kwestionariusze radnych 1988 sygn.420, ankieta osobowa organu wykonawczego samorządu mieszkańców wsi (sołtysów) 1984 sygn. 421, podziały nieruchomości 1990 sygn.422 nab. 3958/09 74 ja. 1,80 mb mapy rolniczo-glebowe (2 j.a.), programy zagospodarowania lasów 1975-1987, uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych 1968-1973, analizy oceny sprawozdania z działalności kolegiów 1979-1982, sprzedaż gruntów i nieruchmości 1975-1990, obrót cywilno-prawny 1981-1990, scalanie gruntów 1986-1991, informacje urbanistyczne 1973-1974, wskazania i decyzje lokalizacyjne 1985-1990, ich rejestr 1976-1983, informacje o terenie 1975-1984, cmentarze 1988-1990, nab. 4462/2012 - 32 j.a. 0,05 mb sieć OSP, ochrona gruntów, wyłączanie gruntów z produkcji, nab. 4771/2013 - 124 ja. 0,50 mb koncesje na działalność gospodarczą, przes.112/2014 podziały nieruchomości 1990, nab. 5024/2015 - 60 j.a. 1,20 mb przekazywanie gospodarstw na następców za rentę i na Skarb Państwa, przekazywanie gruntów PFZ, nab. 5209/2016 - 82 j.a 0,80 mb działalność gospodarcza, obrona cywilna, budownictwo, nab. 5241/2016 koperty dowodowe, planowanie przestrzenne, decyzje lokalizacyjne, nadzór nad archiwum, nab.5337/2017 (koperty dowodowe - 13 szt, koncesje na działalność gosp. 7) Number of units in the group: 889
62/1111/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Węgrowie 1947-1950 [1953] 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń Społecznego Powiatowego Komitetu ds. podatku gruntowego 1948-1950 sygn.1 Zarządzenia i okólniki 1948 sygn. 2-3, plany i sprawozdania z działalności 1947-1948 sygn. 4-8, Sprawy pracownicze, szkolenia 1949-1950 sygn. 9-12, sprawy ustalenia wymiaru i poboru podatku 1948-1949 sygn. 13-27, sprawy tajne i poufne (majątki kościelne) 1949 sygn. 28, majątki państwowe 1949 sygn.29, zestawienia wymiaru podatków, sprawozdania 1947-1950 sygn. 30-35, Protokół stwierdzenia nadużyć podatkowych 1953 sygn. 36, protokóły kontroli nad poborem podatków w gminach 1950 sygn.37 Number of units in the group: 37
62/1112/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Siedlcach 1947-1950 [1951] 0 Unroll
Sprawy tajne (realizacja podatku gruntowego w tym z majątków kościelnych) 1947-1950 [1951] sygn. 1-4, kontrole gmin 1949-1950 sygn. 5-6, Sprawozdania Społecznych Delegatów 1949-1950 sygn. 7, Protokóły Powiatowej Komisji i Komitetu Współdziałania z Pełnomocnikiem 1947-1950 sygn. 8-9, Sprawy budżetowo-gospodarcze 1949 sygn. 10 Number of units in the group: 10
62/1113/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Sokołowie Podlaskim 1948-1948 0 Unroll
Zestawienie wymiarów podatków i podatników, którym przyznano ulgi 1948 sygn. 1-3, Zestawienia Społecznego Funduszu Oszczędzania 1948 sygn. 4, Ewidencja punktów odbioru zboża i sprawozdania z wpływu zboża 1948 sygn. 5 Number of units in the group: 5
62/1114/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Mińsku Mazowieckim [1929] 1962-1975 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 30.12. 1993 (406 ja. 7,8 mb) Janusz Kuligowski Referat Ewidencji Gruntów 1963-1969 sygn. 1-234 (234 j.a. 5,3 mb) - Operaty ewidencji gruntów poszczególnych wsi i gromad Referat Ochrony Użytków Rolnych, Ochrony Terenów Rolnych (1929) 1962-1974 sygn. 235-273, Referat Państwowego Funduszu Ziemi i Obrotu Nieruchomości (1936) 1962-1975 sygn. 274- 396 (133 j.a. 2 mb) sygn. 397- planowanie i sprawozdawczość 1972-1974, sygn. 398-403 Scalenia wsi 1969-1971, sygn. 404-406 Rekultywacja gruntów 1972-1974, sygn. 407-414 projekty wyznaczania terenów budowlanych wsi 1968-1971, sygn. 415- 416 operaty ewidencji gruntów 1965-1967, sygn. 417 Organizacja Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych 1965-1975 Number of units in the group: 417
62/1115/0 Akta spraw majątkowych książąt Czartoryskich 1814-1834 0 Unroll
Akta zamiany dóbr ziemskich z województwa podlaskiego na dobra w województwie lubelskim 1816 – 1823, sygn. 1 – 4, Pożyczki 1814 – 1834, sygn. 5 – 7, Plenipotencje 1816, sygn. 8. Number of units in the group: 8
62/1116/0 Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Siedlcach [1946-1975] 1976-1989 0 Unroll
sygn. 1-112 Dokumenty instancji wojewódzkich [1946] 1975 -1989 - 112 j.a, sygn. 113-761 Instancje miejskie, gminne, miejsko-gminne 1978-1984 - 649 j.a., Sygn. 762-798 Zbiory fotografii, plakatów, flagi 1957-1981 - 37 j.a, sygn. 799-843 Kroniki, plakaty, flagi 1946-1989 - 45 j.a., nab. 4878/2014 - 1 ja. 0,02 mb Wojewódzki Ośrodek Społeczno-Prawny przy Zarzadzie Wojewodzkim ZSMP w Siedlcach 1985-1987 sygn.844 Number of units in the group: 844
62/1117/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i rad narodowych z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 marca 1976 roku 1976-1976 0 Unroll
Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Jakubów sygn. 1, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Krzywda sygn. 2 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu miasta-gminy Łaskarzew sygn. 3, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wierzbno sygn. 4, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Zbuczyn sygn. 5, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Adamów sygn. 6 (nab. 3677/07), Wybory do Sejmu PRL i WRN w Siedlcach 1976 (d. sygn. 25 w zespole 64 Urząd Powiatowy w Siedlcach), obecnie sygn. 7 Number of units in the group: 7
62/1118/0 Państwowa Szkoła Rzemieślniczo - Przemysłowa imienia Stanisława Staszica w Siedlcach 1919-1939 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1919-1941 sygn. 1-2 2. Świadectwa złożenia egzaminu na czeladnika 1929-1939 sygn. 3-12 3. Świadectwa ukończenia szkoły 1923-1939 sygn. 13-16 4. Wykazy postępów 1925-1939 sygn. 17-30 5. Książka komunikatów dyrektora 1936-1941 sygn. 31 Number of units in the group: 31
62/1119/0 Szkoła Rzemieślnicza Przemysłu Metalowego w Siedlcach [1938] 1940 -1944 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Wykazy postępów uczniów eksternistycznych kl.III oraz uczniów Państwowego Gimnazjum Mechanicznego im. St. Staszica z 1938/39, 1939/40 sygn. 1 2. Katalog ocen kl. I 1941-1943 sygn. 2 3. Wykazy postepów uczniów kl. III 1943 sygn. 3 4. Katalogi ocen kl. I-II 1943-1944 sygn. 4 5. Odpisy świadectw czeladniczych 1940-1942 sygn. 5 Number of units in the group: 5
62/1120/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Siedlcach 1947-1951 0 Unroll
Zawartość na podstawie inwentarza: 1. Katalog główny ocen 1947/48 -1950/51 sygn. 1-4, 2. Świadectwa ukończenia szkoły 1946/47 - 1950/51 sygn. 5-9, 3. Świadectwa kwalifikacyjne I st. [także Państwowej Średniej Szkoły Zawodowej w Mordach] 1950/51 sygn. 10, nab. 5323/2017 księga protokółów Rady Pedagogicznej 1948-1951 sygn.11 Number of units in the group: 11
Showing 1,101 to 1,120 of 1,973 entries.