Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1161/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Siedlcach [1969] 1976-1993 0 Unroll
Regulaminy organizacyjne 1973, 1983, 1990,sygn.1 – 4, Regulamin kontroli wewnętrznej 1980 sygn. 5, Protokóły Rady Pracowniczej 1988-1991 sygn.6 – 9, Statut samorządu załogi 1983-1988 sygn.10, Zarządzenia dyrektora 1976-1991 sygn.11 – 18, Akta rejestracyjne przedsiębiorstwa 1986-1993sygn.19 – 20 , Plany pracy i ocena działalności dyrekcji 1980-1991 sygn.21 – 24, Zakładowy plan kont 1987-1990 sygn.25 – 26, Instrukcje [1969], [1971], [1975], 1977-1990 sygn.27 – 47 , Zakładowy system wynagrodzeń 1985-1992 sygn. 48 – 49, Bilans i załączniki, orzeczenie badania bilansu 1982-1990 sygn.50 – 61, Sprawozdania finansowe 1976 – 1990 sygn.62 – 76, Analiza ekonomiczna 1987 – 1990 sygn. 77 – 79, Akta dotyczące likwidacji 1991-1993 sygn. 80 – 83, Wykazy kartotek osobowych 1992 sygn. 84-87 Number of units in the group: 87
62/1162/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosowie Lackim powiat Sokołów Podlaski 1957-1972 0 Unroll
Plany pracy rady 1962-1972 sygn. 1-8, protokoły sesji rady 1957-1972 sygn. 9-24, protokoły posiedzeń komisji 1958-1972 sygn. 25-75, sprawy organizacyjne gromady 1963-1969 sygn. 76-82, składy osobowe rady, prezydium i komisji 1961 sygn. 83, zarządzenia przewodniczącego GRN 1964-1970 sygn. 84-89, protokoły posiedzeń prezydium 1958-1972 sygn. 90-103, uchwały prezydium 1959-1972 sygn. 104-107, plany gospodarcze i sprawozdania 1963-1972 sygn. 108-124, kontrole 1959-1972 sygn. 125-136, budżet 1970-1971 sygn. 137-138, sprawy dot. gospodarki ziemią 1960-1972 sygn. 139-150, współpraca z organizacjami społeczno-politycznymi 1972 sygn. 151, Komitet Budowy Pomnika Walki i Męczeństwa 1966-1968 sygn. 152, akta wyborcze 1969, 1972 sygn. 153-154, nab. 4198/10 - 12 j.a. 0,20 mb Number of units in the group: 166
62/1163/0 Urząd Gminy w Łukowie [1945-1972] 1973-1990 [1991-2003] 0 Unroll
1.Samorząd mieszkańców – protokóły zebrań wiejskich, wybory i ocena pracy sołtysów, ewidencja sołtysów i podsołtysów 1975-1987 sygn.1-25, 2.Analizy i oceny, sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy 1975-1980 sygn.26-33, 3. Narady koordynacyjne i zebrania –protokóły 1973-1990 sygn.34-52 4.Narady pracowników własnej jednostki 1984-1990 sygn. 53-57 5. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy 1976- 1990 sygn. 58-77 6. Regulaminy, statuty, akty normatywne własne1973-1988 sygn. 78-84 7. Analizy i sprawozdania statystyczne 1974-1984 sygn. 85-95, 8. Plany rozwoju i zagospodarowania przestrzennego 1973-1987 sygn. 96-115 9. Analizy ekonomiczne własne 1976-1990 sygn.116-122 10. Plany pracy i roczne i wieloletnie urzędu 1976-1990 sygn.123-144 Plany i programy szkolenia pracowników - realizacja 1976-1988 sygn.145-153, 12. Podział administracyjny, sołectwa, zmiany granic 1975-1990 sygn.154-160 13. Analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania 1976-1990 sygn.161-185 14.Kontrole i inspekcje zewnętrzne, protokóły, zarządzenia 1973-1989 sygn.186-204, 15.Dane statystyczne o pracownikach, zasady wynagradzania, wykazy etatów 1977-1990 sygn.205-239, 16. Budżet i jego realizacja 1973 -1990 sygn.240-284, 17.Konkurs „Gmina -Mistrz Gospodarności” realizacja przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i administracyjnych w ramach konkursu 1977-1988 sygn. 285-293, 18. Przejmowanie ziemi w zamian za rentę, przekazywanie gospodarstw, zadrzewianie, zalesiani1975-1989 sygn. 294-327, 19.Gospodarka żywnościowa, zaopatrzenie rynku 1976-1985 sygn. 328-335, 20.Analizy i oceny ruchu budowlanego,program rozwoju ruchu budowlanego 1977-1985 sygn. 336-342, 21.Nadzór nad stowarzyszeniami 1983-1985 sygn.343-348, 22.Analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej 1976-1990 sygn. 349-395 (pomyłka w sygnowaniu na karcie o numerze 367 stąd przesunięcie w sygnaturach jednostek o jeden do tyłu ) 23. Cmentarze i grobownictwo wojenne 1978 sygn. 396,24. Sprawy obrony cywilnej 1978 - 1980 sygn. 397-404 część II inwentaryzacja w 2005 roku 25. Samorząd mieszkańców -wybory sołtysów, prot. zebrań 1973-1988 sygn. 405-447, 26. Narady koordynacyjne –protokóły, materiały 1989 -1990 sygn.448-449, 27.Akty normatywne–regulamin, statut, zarządzenia Naczelnika Gminy Łuków 1973-1990 sygn. 450-456, 28.Okresowe plany pracy 1982-1985 sygn.457-459, 29.Plany i programy badań statystycznych 1978 sygn. 460,30.Podział administracyjny, podział na sołectwa 1973-1987 sygn. 461-464, 31.Analizy i oceny skarg i wniosków 1983 sygn. 465, 32.Kontrole i inspekcje –protokóły, materiały 1973-1990 sygn.466-468, 33.Dane statystyczne o pracownikach, etaty, szkolenia 1983 sygn.469-472, 34.Budżet i jego realizacja 1973 -1990 sygn.473-479, 35.Plany społeczno-gospodarczego rozwoju 1973-1989 sygn.480-486,36.Wieloletnie i roczne plany czynów społecznych 1985-1990 sygn.487-494, 37. Sprawy nieruchomości rolnych- dzierżawa, sprzedaż 1973-1978 sygn.495-499,38.Ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1982-1984 sygn.500-503, 39.Sprawy przejmowania, wykupu przymusowego 1973-1978 sygn.504-521, 40.Plany zagospodarowania przestrzennego gminy 1974-1981 sygn.522-526,41.Opinie i decyzje lokalizacji ogólnych, plany rozwoju budownictwa 1976-1990sygn.527-546,42. Opieka społeczna –zasady udzielania, plany, analiza potrzeb 1976-1987sygn.547-551, część III inwentaryzacja w 2008 roku (dopływ ze Starostwa Powiatowego w Łukowie w 2007 roku i z Urzędu Gminy w Łukowie) : 43. Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1983- 1985-1990 sygn. 552-562, 44. ewidencja ruchu budowlanego z lat 1979-1991 sygn. 563, 45.analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1986-1990 sygn. 564-567, 46.ewidencja gruntów i budynków, zmiany 1976-1982 sygn. 568-570, 47. rozgraniczenia nieruchomości 1982r sygn.571, 48. rejestr gruntów -brak dat sygn. 572 . 3724/07 - 110 j.a. mapy ewidencyjne gruntów, nab. 4325/11 - 34 j.a. 0,30 mb programy urbanistyczne wsi, nab. 4356/2011 - 91 j..a 1,10 mb przekazywanie gospodarstw, regulowanie własności, nab. 4792/2013 - 143 ja. 1,90 mb, ewidencja ruchu budowlanego, plany zagospodarowania lasów wiejskich, plany zagospodarowania przestrzennego gminy, nadzór nad stowarzyszeniami- kółka rolnicze Gm. Zw.Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, koła gospodyń, OSP, koła ZSL, LZS, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, nab. 4796/2013 spis III - 213 ja. 1,20 mb działalność gospodarcza, spis IV 20 ja. 0,10 mb- koperty dowodowe osób, które wyjechały za granice lub zmarłych, nab.5320/2017 spis poz. 1184-2298 Number of units in the group: 2298
62/1164/0 Gminna Rada Narodowa w Łukowie 1973-1990 0 Unroll
1) wybory do Sejmu PRL, Senatu RP, Referendum ogólnokrajowe 1976-1989 sygn. 1-6, 2) wybory do rad narodowych 1973-1988 sygn. 7-14, 216, 3) wybory do organów samorządu mieszkańców 1984 sygn. 15-16, 4)wybory ławników ludowych i członków kolegium 1986 sygn. 17, 5) organizacja i sesje rady narodowej własnej 1974-1989 sygn. 18-29, 217, 6) sesje rady narodowej (protokóły, materiały, uchwały) 1973-1987 sygn. 30-48, 7) uchwały gminnej rady narodowej i ich realizacja 1973-1988 sygn. 49-66, 8) współpraca z Wojewódzką Radą Narodową 1984-1989 sygn. 67-72 9)organizacja prezydium, plany pracy 1974-988 sygn. 73-75 ,10) posiedzenia prezydium rady 1973-989 sygn. 76-91, 11) postanowienia prezydium 1984-1989 sygn. 92-97, 12) radni- kwestionariusze , ewidencja, skład rady 1973-1989 sygn. 98-104, 13) spotkania radnych z wyborcami 1973-1988 sygn. 105-119, 14) Komisje stałe rady: plany pracy, protokóły : 1973-1989 sygn. 120-128,-K. Planu, Budżetu i Finansów 1973-1990 sygn. 129-144,-K. Rolnictwa 1973-1990 sygn. 145-159 K. Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1973-1989 sygn. 160-173,-K. Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1973-1990 sygn. 174-189,K. ds. Samorządu 1984-1989 sygn. 190-194, 15) Gminna Komisja Czynów Społecznych 1986-1988 sygn. 195-196, 16) Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu 1973-1983 sygn. 197-202, 215, 17) Rada Gminna PRON w Łukowie 1984-1988 sygn. 203-207, 18) Gminny Komitet Kontroli Społecznej-prot, plany pracy 1981-1984 sygn. 208-211, 19) Wnioski Komisji stałych 1984-1988 sygn. 212-213, nab. 4793/2013 - 6 ja. 0,10 mb sesje 1973, materiały na sesje 1987-1988 Number of units in the group: 223
62/1165/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chruszczewce powiat Sokołów Podlaski 1957-1972 0 Unroll
Protokoły sesji 1961-1965, 1971-1972 sygn. 1-8, realizacja uchwał 1971-1972 sygn. 9, rejestr uchwał 1972 sygn. 10, protokoły komisji 1957-1959, 1961-1966, 1972 sygn. 11-18, protokoły posiedzeń prezydium 1957, 1959, 1961-1965, 1972 sygn. 19-26, ewidencja członków rady, prezydium i komisji 1969 sygn. 27, zebrania wiejskie 1957-1959, 1961, 1963-1964, 1966, 1971-1972 sygn. 28-33, konferencje i narady 1963-1965, 1972 sygn. 34-35, plany gospodarcze 1964, 1966, 1971-1972 sygn. 36-39, kontrole i inspekcje zewnętrzne 1963-1972 sygn. 40-42, administracja nieruchomości własnych 1972 sygn. 43, dokumentacja budowy siedziby rady w Chruszczewce 1970 sygn. 44, zasady pracy i płac 1972 sygn. 45, współpraca z organizacjami społeczno-politycznymi 1972 sygn. 46, wykazy i ochrona znaków geodezyjnych 1964-1971 sygn. 47, założenia terenowe elektryfikacji 1969 sygn. 48, informacja o terenie – realizacja inwestycji 1970-1972 sygn. 49, decyzje o planowaniu przestrzennym 1970-1972 sygn. 50, budżety 1964-1965, 1971-1972 sygn. 51-58, ewidencja postulatów i wniosków 1969 sygn. 59, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1972 sygn. 60, wybory do Sejmu i rad narodowych 1972 sygn. 61 Number of units in the group: 61
62/1166/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gutach powiat Sokołów Podlaski 1963-1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1963-1969, 1972 sygn. 1-5, 33, księga uchwał 1966-1967 sygn. 6, protokoły posiedzeń komisji 1969, 1972 sygn. 7-8, protokoły posiedzeń prezydium 1963-1972 sygn. 9-16, działalność organów kolegialnych 1970 sygn. 17, plan gospodarczy 1964-1972 sygn. 18-19, decyzje o planowaniu przestrzennym 1971 sygn. 20, protokoły kontroli 1964-1970 sygn. 21-26, gospodarka gruntami rolnymi 1966-1972 sygn. 27-31, plany elektryfikacji 1969 sygn. 32 Number of units in the group: 32
62/1167/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skibniewie-Podawcach powiat Sokołów Podlaski 1958-1972 0 Unroll
Sesje i sprawy organizacyjne rady 1958-1972 sygn. 1-4, protokoły sesji i posiedzeń 1972 sygn. 5, protokoły komisji 1961-1963, 1965-1972 sygn. 6-12, posiedzenia i sprawy organizacyjne prezydium 1959-1960, 1969-1972 sygn. 13-14, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1962-1972 sygn. 15-16, kontrole 1958-1972 sygn. 17, sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1971 sygn. 18, zasady pracy i płac 1971-1972 sygn. 19, zestawienie jednostek rejestracyjnych wsi Skibniew Sągole 1968 sygn. 20, ewidencja postulatów i wniosków 1969 sygn. 21, decyzje o planowaniu przestrzennym 1971-1972 sygn. 22 Number of units in the group: 22
62/1168/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Turnie 1958-1992 [1993] 0 Unroll
Zgłoszenia rejestracyjne 1958-1992 sygn.1-2, - Plany gospodarczo- finansowe 1958-1989 sygn. 3-39, - Sprawozdania 1959-1961 sygn. 40-41, Plan 5-letni 1979-1980 sygn. 42, Bilanse 1958-1991 sygn. 43-78 , Bilanse PGR Brzuza 1968-1972 sygn.79-80, Sprawozdania finansowe PGR Równe 1973-1975 sygn. 81-82, nab. 4552/2012 - 25 ja. 0,45 mb, nab. 4598/2012 (4 ja.0,04 mb) Number of units in the group: 111
62/1169/0 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Bartkowie Starym 1969-1993 0 Unroll
Konferencje Samorządu Robotniczego i Rady Pracowniczej 1981-1982 sygn.1, Organizacja jednostki akty normatywne 1969-1993 sygn.2-7, Plany i sprawozdania roczne i wieloletnie 1983-1990 sygn. 8-9, Bilanse 1977-1992 sygn. 10-24 , Kontrole własnej jednostki 1978-1992 sygn. 25-31 Number of units in the group: 31
62/1170/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Mińsku Mazowieckim 1952-1995 0 Unroll
akta erekcyjne 1959-1994 sygn1, statuty, regulaminy 1987-1990 sygn. 2-3, opracowania własne 1990-sygn. 4-5, akta zdawczo-odbiorcze filii POM, dzierżawa nieruchomości 1962-1995 sygn. 6-12, likwidacja POM 1991-1995 sygn. 13-14, Konferencje samorządu 1969-1979 sygn. 15-17, uchwały rady Pracowniczej 1990-1992 sygn.18, zarządzenia dyrektora 1970-1992 [1994] sygn. 19-24, instrukcje, regulaminy kontroli 1981-1993 sygn. 25-33, plany gospodarczo-finansowe (techniczno-ekonomiczne) 1958-1981 34-66, bilanse 1952-1992 sygn. 67-105, badanie bilansu 1973-1992 sygn. 106-109, analiza ekonomiczna 1968-1981 sygn. 110-119, sprawozdawczość 1975-1994 sygn. 120-122, protokóły kontroli 1952-1991 sygn. 123-140, system wynagradzania 1985-1995 sygn. 141-144, archiwum zakładowe 1970-1978 sygn. 146-147, sprawozdania 1974-1986 sygn. 148-150, Dokumentacja Pracowni Wniosków Racjonalizatorskich i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (urządzeania, dokumentacja techniczna obiektów) 1965-1990 sygn. 151-252, dokumentacja techniczna filii POM w Dobrem, filii POM w Gończycach, RSP w Kałuszynie, POM w Mińsku Mazowieckim, RSP w Siennicy 1965-1978 sygn. 253-281 Number of units in the group: 281
62/1171/0 Siedleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Siedlcach 1976-1992 0 Unroll
Organizacja przedsiębiorstwa 1976-1991 sygn.1, Statut przedsiębiorstwa 1976- 1987 sygn.2, Regulamin organizacyjny, schemat organizacyjny 1984 sygn. 3, Rejestr przedsiębiorstwa 1983-1992 sygn.4, Protokół odbioru PBP Puławy 1976 sygn.5, Satuty organizacji zakładowych 1982-1983, 1985 sygn. 6-8, Regulaminy1979, 1982-1992 sygn.9-13, Porozumienie płacowe 1986-1987 sygn.14, Uchwały Rady Pracowniczej 1989-1992 sygn.15, Zarządzenia dyrektora 1976-1992 sygn.16-33, Rejestr zarządzeń 1976-1992 sygn.34, Polecenia służbowe dyrektora 1977-1991 sygn.35-48, Sprawozdania 1976-1992 sygn. 49-54, Badanie bilansu 1976-1991 sygn. 55-59, Kontrole 1984-1991 sygn. 60-62, Zakładowa tabela norm 1988-1992 sygn.63, Szyfry budów 1977-1990 sygn.64, Protokoły z posiedzeń ogólnego zebrania delegatów i załogi 1989-1992 sygn.65 Number of units in the group: 65
62/1172/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilawie powiat Garwolin 1965-1973 0 Unroll
Materiały na posiedzenia rady i prezydium 1967-1970 sygn. 1, protokoły sesji rady 1969-1972 sygn. 2-3, protokoły komisji 1965-1972 sygn. 4-6, protokoły posiedzeń prezydium i komisji 1969-1972 sygn. 7, 9, materiały dot. posiedzeń prezydium i komisji 1969-1972 sygn. 8, zebrania wiejskie, sołtysi 1967-1973 sygn. 10-12, rejestr uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej, Powiatowej, Wojewódzkiej 1965-1971 sygn. 13 Number of units in the group: 13
62/1173/0 Gminna Rada Narodowa w Pilawie [1970-1972] 1973-1990 0 Unroll
Sesje Rady 1976-1980,sygn.1-2, Materiały na sesję 1985-1986 sygn.3, Protokóły komisji 1974, 1976-1978,1984-1989 sygn. 4-11, Realizacja wniosków komisji, sesji, prezydium 1984-1985 sygn.12 , Protokóły prezydium 1976-1978 sygn.13, Uchwały Rady 1973-1985,1985-1990 sygn.14-16, Uchwały PWRN [1972] 1973 sygn.17, nab. 4382/2011 36 j.a. 0,70 mb, nab. 5023/2015 - 16 j.a 0,20 mb Number of units in the group: 69
62/1174/0 Urząd Miasta i Gminy w Pilawie [1957-1972] 1973-1989 0 Unroll
Materiały na Sesję, Egzekutywę, Plenum 1979-1981 sygn.1, Protokóły z Sesji 1984, 1984-1985 sygn. 2-3, organy kolegialne, wnioski prezydium 1973 sygn. 4, realizacja postanowień prezydium 1986 sygn. 5, zebrania wiejskie, soltysi 1973-19878 sygn. 6-11, narady pracowników jednostki własnej 1979-1989 sygn. 12-13, ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1973 sygn. 14, realizacja uchwał GRN 1973 sygn. 15, zarządzenia i decyzje Naczelnika 1973-1980 sygn. 16-18, plan działania Naczelnika 1977-1978 sygn. 19, długofalowe i roczne plany pracy jednostki 1985, 1987 sygn.20-21, plany pracy 1985-1989 sygn. 22-26, programy działania Urzędu 1986-1989 sygn. 27-30, programy realizacyjne i okresowe plany pracy 1986-1988 sygn. 31-35, cząstkowe opracowania statystyczne 1982 sygn. 36, analiza skarg i wniosków 1977, 1985-1986 sygn. 37-38, protokóły z kontroli 1976-1977, 1981, 1985-88 sygn.39-42, dane statystyczne o pracownikach 1976 sygn. 43, przydziały etatów 1985-1989 sygn. 44, odznaczenia państwowe 1975-1979 sygn. 45, szkolenia pracowników 1988-1990 sygn. 46-47, budżety 1976-79 sygn. 48, sprawozdania z realizacji planow 1976-1977 sygn. 49-50, analizy, sprawozdania z działalności Kolegium 1980, 1982 sygn. 51-52, ewidencja gruntów i budynków 1976-1984 sygn. 53-61, bilanse siły roboczej 1987-1989 sygn. 62, Analizy skarg i wniosków 1989 sygn. 63 [nab. 2892/01.12.12 (1 j.a.) ], nab. 4382/2011 - 11 j.a. 0,20 mb, nab. 4562/2012 - 1 ja. 0,01 mb ewidencja gruntów- przejęcie 1 gospodarstwa 1975, nab. 5022/2015 - 35 j.a. 0,40 mb plany urzadzenia gospodarstw leśnych, kółka rolnicze, ewidencja PFZ Number of units in the group: 110
62/1175/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siedlcach 1919-2004 0 Unroll
Organizacja szkoły 1940-1942 sygn.1, 1943-1943 sygn. 2, Księga główna 1919-1920 sygn. 3, Oceny postępów w nauce i zachowaniu klas I-V 1920/1921 sygn. 4-12, księgi główne 1921-1932 sygn. 13-24, księgi ocen, sprawowania 1932/33- 1944/45 sygn. 25-36, Księga protokółów 1928/29 - 1946/1947 sygn. 37, księga inwentarza 1927-1947 sygn. 38, Księga protokółów z posiedzeń Opieki Szkolnej Komitetu Rodzicielskiego, zebrań rodziców 1934-1947 sygn. 39, nab. 5280/2017 - 106 j.a. 1,40 mb Number of units in the group: 145
62/1176/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Węgrowie 1892-1912 321 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1892-1912 sygn. 1-12 Number of units in the group: 21
62/1177/0 Gminna Rada Narodowa w Siedlcach 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji 1974-1977 sygn.1-2, 1978-1984 sygn. 13-15, 1984-1988 sygn. 22-26, 1988-1990 sygn. 38-39, Protokóły Prezydium 1975-1977 sygn. 3, 1978-1984 sygn. 16-17, 1984-1988 sygn. 27-29, 1988-1990 sygn.40, Protokóły Komisji Rolnictwa 1975-177 sygn. 4-5, 1978-1984 sygn.18, 1984-1988 sygn. 30, 1988-1990 sygn.43, Protokóły Komisji Rozwoju Gospodarczego 1975-1977 sygn. 6-8, 1978-1984 sygn. 19, 1984-1988 sygn.31-32, 1988-1990 sygn. 41, Protokóły Komisji Przestrzegania Prawa 1975-1977 sygn. 9, 1978-1984 sygn.20, 1984-1988 sygn. 33-34, 1988-1990 sygn. 42, Protokóły Komisji Oświaty, Kultury 1975-1977 sygn. 10-12, 1978-1984 sygn.21, 1984-1988 sygn. 35, 1988-1990 sygn. 44, Protokóły Komisji ds. Samorządu 1984-1988 sygn. 36-37, 1973-1990 sygn.45, działalność koordynacyjna rad 1977-1983 sygn. 46-47, wybory do rad narodowych 1984-1988 sygn. 48-50, Komitet Kontroli Społecznej 1978-1983 sygn. 51-58, Zarządzenia i okólniki 1983-1987 sygn. 59-63, pisma organów nadrzędnych 1988-1989 sygn. 64-65, uchwały i ich realizacja 1986-1990 sygn. 66-68, nab. 5181/2016 - 14 ja. 0,20 mb sesje 1973, 1975, komisje 1973-1974, prezydium 1973-1974 Number of units in the group: 82
62/1178/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Siedlcach 1870-1871 0 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 - 1871 sygn.1-2 Number of units in the group: 2
62/1179/0 II Liceum Ogólnokształcące imienia Królowej Jadwigi w Siedlcach 1920-1978 0 Unroll
nab. 1570/1988.01.05 ( dar córki Jana Jędrychowskiego - 1 j.a. 1936r), nab. 3181/2003.10.15 (159 j.a. 2,10 mb - w tym 97 j.a. akta osobowe nauczycieli spis nr 1 poz. 1-98 nr 56 pusta teczka), katalogi ocen główny, okresowy 1920-1950, katalog dyrektora 1945-1962 (spis nr 2 poz. 1-62), 3201/04.01.27 (19 ja. 0,95mb) katalog klasyfikacyjny 1952/53, arkusze ocen 1961-1978, nab. 4153/10-9 j.a. Arkusze ocen 1946-1955. Number of units in the group: 188
62/1180/0 Urząd Gminy w Górznie 1973-1990 0 Unroll
Spotkania radnych z wyborcami 1974-75 sygn1, Zebrania wiejskie 1974 sygn.2,, realizacja wniosków komisji 1985-1988 sygn. 3-4, wybory sołtysów 1976-1985 sygn. 5-8, zebrania wiejskie 1976-1988 sygn. 9-16, powoływanie jednostek podległych 1975 sygn.17, akty normatywne własne, zarządzenia, decyzje 1973- 1988 sygn. 18-41, plany pracy i plany rozwoju gminy i ich realizacja 1973- 1988 sygn. 42-73, ustalanie nazw 1987 sygn. 74, analiza skarg i wniosków 1976-1990 sygn. 75-85, kontrole 1973-1986 sygn. 86-89, dane statystyczne o pracownikach 1976-80 sygn. 90-94, przydziały etatów 1976-1987 sygn. 95-102, szkolenia 1976-1990 sygn.103-114, realizacja planow 1977-1978 sygn. 115-116, sieć szkół i przedszkoli 1985 sygn. 117, zasady zaopatrzenia rynku 1976-1983 sygn. 118-12, ewidencja zakładów przemysłowych 1979-1983 sygn. 122, polityka lokalowa 1983 sygn. 123, opinie i decyzje lokalizacyjne 1982, 1984 sygn. 125-126, program rozwoju budownictwa wiejskiego 1981-1985 sygn. 127-130, budżet 1973-1974 sygn. 131-132 Number of units in the group: 149
Showing 1,161 to 1,180 of 1,973 entries.