Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1201/0 Urząd Gminy w Skórcu [1962-1972] 1973-1990 0 Unroll
Realizacja wniosków komisji 1987-1989 sygn.1-3, Zebrania wiejskie, sołtysi 1974, 1977-1990 sygn.4-25, Narady pracowników własnej jednostki 1976-1977,1984-1990 sygn.26-35, Statut 1988-1989 s.36-37, Regulamin organizacyjny 1984,1987,1989 sygn.38-39, Uchwały rady narodowej własnej 1986-1990 sygn.40-44, Zarządzenia i decyzje naczelnika 1975-1990 sygn.45-74, Plany pracy urzędu i naczelnika 1976-1979,1981-1990 sygn. 75-112, Narady koordynacyjne 1976-1980 s.113-117, Skargi i wnioski – opieka społeczna 1981-1990 sygn.118-128, Łączenie gmin 1990 sygn.129, Informacja o gminie 1989 sygn.130, Ustalanie nazw miejscowości 1987 sygn.131, Kontrole 1974-1984,1986-1989 sygn.132-137, Dane statystyczne o pracownikach 1976-1977sygn.138-144, Sprawozdania z zatrudnienia 1983-1990sygn.145-147, Przydziałów etatów 1987-1990 sygn.148-150, Ewidencja pracowników odznaczonych 1975-1988 sygn.151, Szkolenia pracowników 1984-1988 sygn.152-158, Instrukcja kancelaryjna 1987 sygn.159, Budżet i bilans Zespołu Ekonomicznego Szkół 1984-1989 sygn.160-167, Budżet 1974-1990 sygn.168-191, Bilans 1978,1984,1986-1990 sygn.192-199, Czyny społeczne 1986-1990 sygn.200-204, Organizacje społeczne 1985-1990 sygn.205-207, Gospodarka ziemią 1976-1990 sygn.208-211, Zasady zaopatrzenia rynku 1988-1990 sygn. 212-214, Badania gleb 1974,1985,1988-1990 sygn. 215-218, Lokalizacje szczegółowe,ewidencja 1983,1986,1989 s.219-221, Budownictwo wiejskie 1974,1983-1984,1988-1990 sygn.222-224, uzup. 2008 (nab.3627/07 - 60 j.a. 0,70 mb ) Protokóły zebrań wiejskich 1984-1990 sygn. 225-226, realizacja uchwał rady 1989 sygn. 227, archiwum zakładowe [1966] 1985 sygn. 228, dokumenty dot. przekazania materiałów nadzoru budowlanego 1990 sygn. 229, dokumenty dot. przekazania materiałów GZEAS, GOZ 1990 sygn.230, spisy zdawczo-odbiorcze 1986-1991 sygn. 231, kontrole zewnętrzne 1985-1988 sygn. 232-235, nadzór nad stowarzyszeniami 1985-1988 sygn. 236, realizacja programu dyscypliny, porządku i bezpieczeństwa 1981 sygn.237, mapa glebowo-rolnicza b.d. Sygn. 238, przekazywanie nieruchomości PFZ 1979-1980 sygn. 239-240, darowizny i spadkobrania 1980-1986 sygn. 241-246, przejmowanie nieruchomości na skarb państwa 1976- 1980 sygn. 247-248, cmentarze i grobownictwo 1986-1990 sygn. 249, sprzedaż gruntów PFZ 1977-1990 sygn. 250-284, nab. 4176/10 przekazanie gospodarstwa na Skarb Państwa 1 ja.. 1984-1990, nab. 4212/10 - 21 j.a 0,20 mb, nab. 4737/2013 - dok. aktowa 236 ja. 2,10 mb - koncesje na uprawianie rzemiosła, przejmowanie gospodarstw, obrót nieruchomościami, nab. 4738/2013 - 23 j.a. 0,30 mb mapy, nab. 5392/2017 61 j.a przekazywanie gospodarstw Number of units in the group: 626
62/1202/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skórcu powiat Siedlce 1961-1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1961-1963, 1965, 1967-1972 sygn. 1-10, protokoły posiedzeń prezydium 1961-1964, 1966, 1968-1972 sygn. 11-20 Number of units in the group: 20
62/1203/0 Gminna Rada Narodowa w Skórcu 1973-1990 0 Unroll
Sesje Rady 1973-1990 sygn.1-20, Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn.21-36, Uchwały Rady 1980-1985,1988-1990 sygn.37-43, Protokóły Komisji 1973-1990 sygn.44-59 Number of units in the group: 59
62/1204/0 Urząd Gminy w Wierzbnie 1973-1990 0 Unroll
Zebrania wiejskie, sołtysi 1973 sygn.1, Podział gminy na sołectwa 1983 sygn.2, Wybory sołtysów 1976-1982 sygn. 3-7, protokóły zebrań wiejskich 1975-1983 sygn. 8-16, sprawozdania z działalności sołtysów 1978 sygn.17, Kontrole i inspekcje 1973-1975 sygn.18-21, narady i konferencje 1977-1989 sygn.22-35, wybory samorządu mieszkańców i postulaty wyborcze 1988 sygn. 36-37, regulaminy organizacyjne 1973, 1975 sygn.38-39, uchwały rady 1982 sygn.40, rejestr aktów normatywnych 1983-1989 sygn. 41, zarządzenia TOAP (Naczelnika) 1976-1990, sygn. 42-54,228-235, realizacja zarządzeń 1987 sygn. 54, Decyzje i zarządzenia Naczelnika 1988-1989 sygn. 55-58, Długofalowe i roczne plany jednostek własnych 1983,1989-190 sygn. 59,236, programy realizacyjne i plany pracy jednostki własnej 1975-1981, 1983-1989sygn. 60-79, 237-245 sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej 1979,1989,1990 sygn.80,246,247, Budżet i jego wykonanie 1973- (1 j.a. bez daty) sygn. 81-82, Nazwy miejscowości 1977 sygn.83,248 Analizy i oceny skarg i wniosków 1976-1989 sygn. 84-97, wycinki prasowe 1977 sygn.98, materiały przedkładane pod obrady organów kolegialnych 1983 sygn.99, informacja o rzeczowym wykazie akt 1976 sygn.100, tezy do kontroli 1976, 1982-1985 sygn. 101-105, Kontrole i inspekcje 1976-1989 sygn.106-121, Dane statystyczne o pracownikach 1976- 1978 sygn.122-124, przydziały etatów 1976-1989 (bez 1980) sygn.125-137, szkolenia 1975-1989 sygn.138-148, Protokóły i zarządzenia porewizyjne 1976-1977 sygn. 149-150, realizacja planów 1976-1990 sygn. 151, 156-166, ostateczne wersje planów zbiorczych 1977-1980 sygn.152-155, analizy ekonomiczne własne 1976-1981 sygn.167-170, ewidencja zabytków 1983,1988 sygn.171,291-292 nadzór nad stowarzyszeniami 1979, 1982 sygn. 172-173, 293 działalność kolegiów ds. wykroczeń 1976-1980 sygn. 174-178,294,295 nadzór nad działalnością USC 1976-1983 sygn.179-187, testamenty, sprawy notarialne 1983-1989 sygn. 187-192, Państwowy Fundusz Ziemi 1977-1981 sygn. 193-197,296 sprawozdawczość dotycząca obrotu ziemią 1982-1985 sygn.198-201, ewidencja gruntów rolnych 1980-1981 sygn. 202-203, opinie i decyzje lokalizacyjne ogólne i szczegółowe 1977-1989 sygn. 204-210, 330-339 plany zagospodarowania 1988-1989 sygn. 211-212, ruch budowlany 1977- 1989 sygn. 213, 340-352, analiza potrzeb pomocy społecznej i bezpłatne świadczenia lekarskie 1983-1989 sygn. 214-219, 363-364, Protokóły z posiedzeń Społecznej Komisji Pojednawczej 1973-1982 s. 220-224, Statut organizacyjny Urzędu 1984,88,89 s. 225-227, Regulamin pracy 1986-1989 s. 249-252, Finansowanie remontów 1979-1982 s. 253-256, Bilanse 1980-1989, s. 257-275, Plany czynów społecznych 1977-1990, s. 276-290, Darowizny, akty notarialne 1980-1982, s. 297-299, Zaopatrzenie, analiza rynku 1984-1989, s. 301-306, Inwentaryzacja urządzeń komunalnych 1974-1987, s. 308-312, Cmentarze i groby wojenne 1977-1987, s. 313-322, Polityka lokalowa 1982-1987, s. 323-329, Rejestr Stowarzyszeń i Związków 1981, s. 365, nab. 4088/10 - 58 ja. ewidencja gruntów PFZ 1975-1988 Number of units in the group: 511
62/1205/0 Gminna Rada Narodowa w Wierzbnie 1973-1990 0 Unroll
Zawartość na podstawie Inwentarza arch. T. 168 1. Protokóły z posiedzeń gminnej rady oraz organizacja posiedzeń: 1973-1990 - 19 j.a. sygn. 1-14, 111-115, 2. Uchwały rady, rejestry uchwał 1974-1990 - 10 j.a. sygn. 15-24, 50, 116-121, 3. Wybory ławników i członków kolegiów 1986-1988 - 2 j.a. Sygn. 25-26, 4. Protokóły z posiedzeń prezydium 1976- 1986 - 12 j.a. Sygn. 27-38, 5. Protokóły zebrań wiejskich 1985 - 1 j.a. Sygn. 39, 6. Rejestry wniosków i postulatów 1973-1988 - 2 j.a. Sygn. 40-41, 7. Szkolenia 1995 - 1j.a. Sygn. 42, 8. Samorząd wiejski 1984 - 1987 - 7 j.a. Sygn. 43-49 , 9. Uchwały wnioski i postulaty 1990 - 1j.a., 10. Komisje rady 1974-1987 - 50 j.a. Sygn. 51-99, 11. Komitet Kontroli Społecznej 1978- 1982 - 10 j.a. Sygn. 100-110, 12. Protokóły z posiedzeń prezydium 1987-1990 - 5 j.a. Sygn. 125-129, 13. Postanowienia prezydium i ich realizacja 1986-1990 - 6 j..a sygn. 130-135, 14. Ochrona prawna radnego 1986- 1989 - 4 j.a. Sygn. 136-139, 15. Komisje rady 1985- 1990 - 28 j.a. Sygn. 140-167, 16. Plany pracy prezydium 1989 - 1 j.a. Sygn. 168, 17. Plany pracy komisji 1988-1990 - 3 j.a. Sygn. 170-171, 18. Sprawozdania GUS 1976-1989 - 14 j.a. Sygn. 172-185, 19. Informacje o przebiegu sesji 1988-1990 sygn. 122-124 Number of units in the group: 185
62/1206/0 Urząd Gminy w Liwie [1928-1972]1973-1990 [1991-1998] 0 Unroll
Wybory sołtysów i zebrania wiejskie 1980-90, sygn 1-31, Narady pracowników 1986-1990, sygn 32-35, Uchwały rady narodowej 1979-1990, sygn 36-42, Zarządzenia własne toap 1976-1990, sygn 43-54, Plany pracy i programy realizacyjne 1976-1990, sygn 55-75, Sprawozdania z realizacji planów 1979-1989, sygn 76-91, Analizy i oceny skarg i wniosków 1986-90, sygn 92-93, Wycinki prasowe 19181, sygn 94, Instrukcje kancelaryjne 1987, sygn 95, Protokóły kontroli i inspekcji 1985-1989, sygn 96-100, Przydziały etatów 1980-90, sygn 101-112, Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 1977-1979, sygn 113-114, Sieć szkół i przedszkoli 1979, 1983, sygn 115-116, Imprezy kulturalne i ewidencja zabytków 1973-1989, sygn 117-127, Pomoc społeczna i opieka socjalna 1985-1989 sygn 128-134, Wybory sołtysów, protokóły zebrań wiejskich 1973, 1974, 1977-1983, 1988, 1989 sygn 135-148, Statut organizacyjny, Regulamin 1984, 1988 sygn. 149-151, Akty normatywne własne 1974-1975 sygn. 152, Długofalowe i roczne plany pracy 1974, 19821985-1990 sygn.153-157, Protokóły z narad 1975, 1980, 1983, 1986, 1987 sygn158-162, Protokóły kontroli 1973 sygn. 163, Gminny program poprawy efektywności gospodarowania 1986-1988 sygn 164, Plany finansowe, Budżet, sprawozdania 1979-1990 sygn 165-179, Wykonanie ważniejszych zadań planu społeczno-gospodarczego 1981 sygn 180, Analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej 1976, 1977, 1979-1984 sygn 181-188, Rejestr zakładów handlowo-usługowych 1973-1990 sygn 189, Wybory do rad narodowych 1980,1988, 1989 sygn 190-192, nab. 4709/2013 - 74 j.a. 2 mb przejmowanie gospodarstw, na Skarb Państwa i następcę, zmiany użytkowania gruntów, gospodarka rolna, nab. 4730/2013 - spis nr 3 działalność gosp. 91 ja. 0,70 mb, spis nr 4 -78 ja. 1,40 mb zarządzanie nieruchomościami, gospodarka rolna, decyzje lokalizacyjne, nab. 4886/2014 dok. aktowa, nab. 4887/2014 -5 j.a. Mapy, nab. 5372/2017 - 121 ja.0,70 mb koperty dowodowe z lat 1975-1991 sygn.510-630, ewidencja gruntów 1978-1990 sygn.631-639 Number of units in the group: 639
62/1207/0 Gminna Rada Narodowa w Liwie 1977-1990 0 Unroll
Protokóły i wybory organów samorządu 1988 sygn.1-2, protokóły z sesji GRN 1977-1990 sygn. 3-16, uchwały GRN 1988-1990 sygn.17, 103, plany pracy 1978, 1985 sygn.18-19, podział gminy na sołectwa 1987 sygn.20, Komisja Ładu i Porządku Publicznego/ Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego 1977 - 1984, 1984-1990 sygn. 21-35, Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych 1978- 1990 sygn. 36-49, Komisja Rolnictwa / Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Ochrony Środowiska 1977- 1990 sygn. 50-60, 62-65 Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 1988, 1977- 1990 sygn. 61, 66-79, komisja ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 80-87, plany pracy komisji 1987 sygn. 88, załatwianie wniosków komisji 1982-1987 sygn. 89-90, Protokóły z Prezydium 1977-1987, 1988-1990 sygn. 91-102, 104-106, plany pracy Prezydium 1984, 1988 sygn. 107-108, protokóły z posiedzeń rad sołeckich 1989 sygn. 109, Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1978-1983 sygn.110-111 Number of units in the group: 111
62/1208/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 23 marca 1980 roku 1980-1980 0 Unroll
Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Jakubów sygn. 1 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Kłoczew sygn. 2 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu miasta-gminy Łaskarzew sygn. 3 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wierzbno sygn. 4 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wiśniew sygn. 5 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Zbuczyn sygn. 6 Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu miasta-gminy w Żelechowie sygn. 7 Number of units in the group: 7
62/1209/0 Urząd Gminy w Wiśniewie [1963] 1973-1990 [1992] 0 Unroll
1. Wnioski komisji i ich realizacja 1981-1988 sygn. 1-7, 2. Realizacja postanowień prezydium 1981-1983 sygn. 8-9, 3. Podział na sołectwa 1983 sygn. 10 , 4. Wybory sołtysów 1975-1990 sygn. 11-20, 5. Protokóły zebrań wiejskich i sprawozdania z działalności samorządu 1977-1990 sygn. 21-37, 6. Narady pracowników 1981-1990 sygn. 38-42, 7. Nadzór nad organizacją urzędu 1976-1977 sygn. 43-44, 8. Akty normatywne 1975-1990 sygn. 45-66, 9. Akty normatywne organów nadrzędnych 1975 sygn. 67, 10. Informacje z realizacji uchwał i decyzji 1988-1989 sygn. 68-73, 11. Plany pracy jednostki własnej 1981-1990 sygn. 74-102, 12. Programy realizacyjne 1976-1988 sygn. 103-131, 13. Sprawozdania z realizacji planów 1982-1990 sygn. 132-141, 14. Analizy i oceny skarg 1976-1989 sygn. 142-154, 15. Ogłoszenia i obwieszczenia 1979-1984 sygn. 155-160, 16. Wycinki prasowe dot. Urzędu 1978-1983 sygn. 161-166, 17. Ewidencja odznak i pieczęci 1976-1978 sygn. 167-169, 18. Protokóły narad 1981-1982 sygn. 170-171, 19. Protokóły kontroli 1981-1989 sygn. 172-179, 20. Dane statystyczne o pracownikach 1978-1990 sygn. 180-192, 21. Skargi i zażalenia 1976-1986 sygn. 193-197, 22. Przydziały etatów 1976-1989 sygn. 198-211, 23. Ewidencja odznaczonych 1978 sygn. 212, 24. Plany szkoleń 1979-1988 sygn. 213-224, 25. Budżety 1976-1987 sygn. 225-229, 1983, 1988-89 sygn. 382-284, 26. Plany finansowania inwestycji i remontów 1981-1985 sygn. 230-231, 27. Konkurs "Mistrz gospodarności" 1987-1989 sygn. 232-234, 28. Plany społ.- gosp. Rozwoju 1975-1990 sygn. 235-254, 29. Społeczna Komisja Pojednawcza 1973-1990 sygn. 258-273, 30. Realizacja czynów 1975 sygn. 274, 31. Ewidencja zabytków 1978 sygn. 275, 32. Kolegium ds.. Wykroczeń 1976-1982 sygn. 276-278, 33. Pomoc społeczna 1983-1990 sygn. 279-281, 34. Analiza stanu zatrudnienia 1983-1990 sygn. 282-283, 35. Komitet Kontroli Społecznej 1982-1983 sygn. 284, dopływ: 3252/05. - 140 j.a. doinwentaryzowany w 2006r BAZA IZA 36. Podział administracyjny 1973 sygn. 285, 37. Gminny Zespół Koordynacyjny ds. wyborów samorządów 1988 sygn. 286, 38. Realizacja postanowień Prezydium 1985 sygn. 287, 39. Wybory sołtysów, statuty sołectw, zebrania wiejskie (protokóły, uchwały) 1973-1990 sygn. 288-354, 40. Ewidencja komisji, zespołów 1976-1983 sygn. 355, 41. Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1976-1989 sygn. 356-357, 42. Ewidencja odznak i pieczeci 1974 sygn. 358, 43. Statuty, regulaminy jednostki własnej 1988-1990 sygn. 359-362, 44. Uchwały rady własnej otrzymane do realizacji 1976-1990 sygn. 363-372, 45. Akty normatywne własne (zarządzenia i decyzje Naczelnika) 1975-1986 sygn. 373-376, 46. Realizacja uchwał KC PZPR 1985 sygn. 377, 47. Plany działania Urzędu 1985, 1990 sygn. 378, 379, 48. Sprawozdania z działalności 1987-1988 sygn. 380, 49. Książka kontroli 1963-1980 sygn. 381, 50. Budżet gminy 1983, 1988, 1989 sygn. 382-384, 51. Inwestycje (plany, realizacja) 1985-1990 sygn. 385-386, 52. Planowanie 1982-1983 sygn. 387-389, 53. Bilans dochodów i kosztów 1986-1987, 1989 sygn. 390-394, 54. . Podatek rolny- sprawozdawczość 1986 sygn. 395, 55. Plany i realizacja czynów 1979-1989 sygn. 396-400, 56. Opieka nad miejscami walki i męczeństwa 1988-1989 sygn. 401, 57. Stowarzyszenia 1981-1985 sygn. 402-403, 58. Plan samoobrony 1973 sygn. 404, 59. Sprawy wyznaniowe 1975 sygn. 405, 60. Zadrzewianie 1983-1987 sygn. 406-408, 61. Rejestr wydanych legitymacji Strażnik Łowiecki 1975-1987 sygn. 409, 62. Ochrona przyrody 1985 sygn. 410, 63. Plany zagospodarowania przestrzennego 1975 sygn. 411, 64. Budownictwo- lokalizacje szczegółowe, sprawozdawczość 1978-1984 sygn. 412-415, 65. Sprawozdawczość dot. Zatrudnienia 1989-1990 sygn. 416, 66. Konkurs Gmina Mistrz Gospodarności 1974-1984 sygn. 417, 67.Społeczna Komisja Pojednawcza 1990 sygn. 418, 68. Związek zawodowy PP 1979-1981 sygn. 418-421, 69. Gminny Komitet Frontu Jedności Narodowej 1973 sygn. 422, 70. Stan dróg 1975-1976, 1983-1991 sygn. 423, 425, 71. Przydziały, dzierżawa nieruchomości 1976 sygn. 424, nab. 3987/09 - 76 j.a. 0,60 mb, nab. 4185/10 204 ja. 1,10 mb spis nr 4 przekazywanie gospodarstw na SP (33 ja.) i spis 5 Przekazywanie gospodarstw na następcę, renty inwalidzkie (171 j.a.) 1975-1990 [1992], nab. 4588/2012 - 149 ja. 3,60 mb przekazywanie gospodarstw, sprzedaż PFZ, znaki geodezyjne, nab. 5176/2016 - 79 j.a. 0,80 mb rada sołecka, przekazywanie gospodarstw, sprzedaż gruntów PFZ Number of units in the group: 1009
62/1210/0 Gminna Rada Narodowa w Wiśniewie 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Cz. I opracowana 1996r 1. Protokóły z sesji 1975-1990 - 20 j.a. sygn. 2, 9, 19, 24, 30, 36, 42, 48, 55, 61, 73, 82, 92, 101, 108, 125, 137, 141, 2. Spotkania radnych z wyborcami 1975-1977 sygn. 3, 3. Protokóły posiedzeń Prezydium 1978-1988 - 13 j.a. sygn. 25, 31, 37, 43, 49, 56, 66, 75, 85, 94, 102, 116, 129, 4. Posiedzenia komisji stałych 1975-1989 sygn. 4-8, 10-18, 20-23, 26-29, 32-35, 38-41, 44-47, 51-54, 58-60, 68-72, Cz. II (ogółem 24 j.a. ) opracowana w 2006r dopływ: 3402/05 ( 21 j.a.), przesunięcie z zespołu 1208 (3 j.a.), Protokóły posiedzeń Prezydium 1990 sygn. 142, Protokóły posiedzeń Komisji stałych 1984-1986, 1990, sygn. 143-147, 148, Protokóły posiedzeń Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej 1978-1982 sygn. 149-151, Rejestr uchwał GRN i ich realizacji 1981-1983 sygn. 152, Kwestionariusze radnego 1978 sygn. 153, Regulamin pracy GRN 1978, 1984 sygn. 154-155, Plany pracy GRN, uchwały, regulamin Rady Gminy 1987-1991 sygn. 156, Dokumentacja z wyborów do Rady Gminy i Prezydenta RP 1990 sygn. 157-159, Protokóły posiedzeń Komisji 1990 sygn. 160-165, nab. 3988/09 - 7 j.a., Number of units in the group: 172
62/1211/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Sokołowie Podlaskim 1958-1994 0 Unroll
Bilans z załącznikami 1958-1994 sygn. 1-37, Protokóły z lustracji, zalecenia polustracyjne 1974-1987 sygn. 38 Number of units in the group: 38
62/1212/0 Fabryka Maszyn Rolno - Spożywczych w Sokołowie Podlaskim 1971-1994 0 Unroll
Zarządzenia wewnętrzne dyrektora 1975-1986, 1988-1990 sygn. 1-7, statuty organizacyjne, regulaminy, instrukcje 1977, 1978, 1983, 1971-1999, 1975-1982, 1986 sygn. 8-29, plany gospodarczo – ekonomiczne, analizy techniczno – ekonomiczne 1975-1976, 1978, 1980 [1982], 1983-1991 sygn. 30-41, Rada Pracownicza, Rada Zakładowa – protokóły posiedzeń, sprawy socjalne pracowników, sprawy płacowe 1975-1981, 1984-1994 sygn. 42-51, analizy modernizacyjne i ekonomiczno – finansowe 1975, 1982 , 1985-1986, 1988, 1989 sygn. 52-57, sprawozdania GUS 1981-1994 sygn. 58-65,dokumentacja technologiczna wyrobów własnych, ceny, kalkulacje, badania technologiczne 1982-1983, 1986-1991, 1993 sygn. 66-76, bilanse roczne i orzeczenia biegłych księgowych 1970-1991 sygn.77-104, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, zarządzenia pokontrolne 1975, 1985-1994 sygn. 105-110 Number of units in the group: 110
62/1213/0 Urząd Gminy w Jakubowie 1973-1990 0 Unroll
Zebrania wiejskie. Sołtysi 1973-1975, 1979,1984,1988 sygn. 1-8, j.a.8, Narady pracowników 1984,1986 sygn. 9-10, j.a.2, Organizacja i podział pracy 1973,1975 sygn. 11-13, j.a.3, Uchwały GRN i ich realizacja 1973,1975-82, 1988-1990 sygn. 14-25, j.a.12, Realizacja postanowień Prezydium GRN 1979-1981 sygn. 26-30, j.a.5, Realizacja wniosków komisji stałych GRN 1978-81, 1984 sygn. 31-35, j.a.5, Akty normatywne własne. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy 1973,1975, 1979-81, 1985-1986 sygn. 36-42, j.a.7, Realizacja zarządzeń terenowych organów administracji 1986 sygn. 43, j.a.1, Programy i plany rozwoju 1973 sygn. 44, j.a.1, Plany pracy Urzędu Gminy 1989-1990 sygn. 48-49, j.a.2, Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1979-81, 1984 sygn. 45-47, j.a.3, Sprawozdania z realizacji planów pracy 1976, 1986-1990 sygn. 50-55, j.a.6, Podział administracji gminy 1973,1975 sygn. 56-57, j.a.2, Analizy i oceny skarg i wniosków- sprawozdania 1977-1981, 1984 sygn. 58-60, j.a.3, Protokóły kontroli 1979-1988 sygn. 61-64, Dane statystyczne o pracownikach 1979-81, 1984,1986 sygn. 65-69, j.a.5, Przydziały etatów, wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników 1978-80 sygn. 70-71, j.a.3, Programy szkoleń 1980 sygn.72, Sprawozdawczość gospodarcza 1973-1975 sygn. 73-74, Plany czynów społecznych 1976 sygn. 75, j.a.1, nab. 4001/09 - 302 j.a. 3,30 mb samorząd mieszkańców, protokóły kontroli, Przejmowanie gospodarstw, mapy glebowo-rolnicze i modernizacji sieci, plany zagospodarowania lasów i inne Number of units in the group: 377
62/1214/0 Gminna Rada Narodowa w Jakubowie 1973-1990 0 Unroll
Organizacja pracy Gminnej Rady Narodowej w Jakubowie 1973-1983 j.a.6, Protokóły z sesji GRN 1973-1990 j.a.19, Uchwały GRN 1973-1984 j.a.4, Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN 1973-1989 j.a.18,Postanowienia Prezydium GRN 1973-1990 j.a.12, Posiedzenia komisji stałych GRN: Komisja Rolnictwa 1973-1988 j.a.11, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1976-1990 j.a.12, Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1976-1990 j.a.12, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1973-1990 j.a.13, komisja do spraw Samorządu 1984-1990 j.a.4, rejestr wniosków komisji 1974-1981 j.a.4, Regulamin GKKS 1978 j.a.1, Organizacja GKKS 1978-1982 j.a.5, Protokóły z posiedzeń GKKS 1978-1982 j.a.5, Postanowienia GKKS 1979-1981 j.a.3, Rejestr wniosków GKKS 1979-1981 j.a.1, Plany i programy działania GRN 1988-1990 j.a.4, Plany pracy prezydium GRN 1989-1990 j.a.3, Plany pracy komisji GRN 1973,1989 j.a.2, Plany pracy GKKS 1978-1982 j.a.5, Społeczne Komisje Pojednawcze 1978-1982 j.a.5, Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu 1976-1977 j.a.2, Gminna Rada Kobiet 1976-1977 j.a.2, nab. 4002/09 (5 j.a.) organizacja sesji 1974, Komisje GRN 1974, Posiedzenia Prezydium GRN 1981, Uchwały rady 1987-1988 Number of units in the group: 158
62/1215/0 Kombinat Gospodarki Parkiem Obrabiarkowym "PONAR-REMO" Zakład Remontowy Obrabiarek w Łukowie [1969] 1970-1992 0 Unroll
Konferencje Samorządu Robotniczego 1973, 1975-1980 sygn. 1 – 13, 97 – 112, Protokóły Rady Pracowniczej 1981, 1983-1985 sygn. 14 – 18, Narady robocze 1973-1980, 1984 sygn. 19 – 24, 113 – 121, 501 – 503, 509, Regulaminy różnego rodzaju, zakładowy system wynagradzania 1971-1990 sygn. 25 – 96, 122 – 129, 504 – 507; 557 – 559; 565; 566, Monografia zakładu 1977 sygn.130, Schematy organizacyjne 1978-1983, 1987, 1990 sygn.131 – 140; 508, Zarządzenia, polecenia Dyrektora 1971-1992 sygn. 141 – 208, 510 – 517, Instrukcje 1971-1980, 1983, 1991 sygn. 209–260, 518 – 520, 556, Plany i programy 1971-1989 sygn. 261–353, 383, 451, 521–522, 568–571, Analizy ekonomiczne 1972-1982, 1984-1985, 1988-1991 sygn. 354 –382, 452 – 453, 523–527, 560 – 563, 567, Sprawozdania 1972-1991 sygn.384 – 429, 528–552, Bilans 1980-1991 sygn. 430 – 450, 553, 554, Kontrole 1972-1983, 1985, 1990 sygn. 454–500, 555, 564, Gospodarka materiałowa 1973, 1979, 1981,1983, 1987 sygn. 572 – 580, Normy pracy 1973-1976, 1978-1980, 1981, 1987, 1991 sygn.581 – 591, Związki, organizacje, komisje 1973-1980,1983-1987,1989,1990 sygn.592 – 624, BHP 1979, 1981, 1991 sygn.625 – 640, Sprawy majątkowe 1975-1976 sygn. 641 – 642, Projekty racjonalizatorskie 1972-1981, 1986 sygn. 643 – 761, 765-771, Projekty budowlane [1969] 1972 sygn.762 –764 Number of units in the group: 771
62/1216/0 Urząd Gminy w Trzebieszowie [1944-1972] 1973-1990 0 Unroll
1. Protokóły z narad sołtysów 1973-1990 sygn. 1-3, 2. Wybory samorządu mieszkańców wsi 1988 sygn. 4, 3. Protokóły zebrań wiejskich 1973-1977 sygn. 5-9, 4. Regulamin organizacyjny UG 1984-1986 sygn. 10-11, 5. Decyzje i zarządzenia Naczelnika 1973-1989 sygn. 12-23, 6. Plany i programy działania UG 1987-1989 sygn. 24-27, 7. Protokóły kontroli 19973-1989 sygn. 28-40, 8. Przydziały i wykazy etatów 1974-1976 sygn. 41-44, 9. Protokóły szkoleń pracowników 1976 sygn. 45, 10. Budzet i plan funduszu gminnego 1973-1989 sygn. 46-60, 11. Bilanse i sprawozdania finansowe 1975-1989 sygn. 61-74, 12. Plany, programy i realizacja czynów społecznych 1973-1987 sygn. 75, 13. Oświata 1983-1990 sygn. 76, 14. Kultura fizyczna, turystyka 1986-1990 sygn. 77, 15. Gminny Komitet ORMO w Trzebieszowie 1973-1976 sygn. 78, 16. Analizy, oceny, sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń 1976-1983 sygn. 79-80, 17. Sprawozdania z działalności OSP 1978-1980 sygn. 81, 18. Liga Obrony Kraju 1976-1978 sygn. 82, 19. Sprawozdania GUS dotyczące rolnictwa 1973-1989 sygn. 83-84, 20. Rolnictwo 1974-1990 sygn. 85-103, 21. Analizy ruchu budowlanego. Sprawozdania 1973-1989 sygn. 104-109, 22. Inne 1973-1989 sygn. 110-118. nab. 3591/06 40 ja. 0,50 mb doinwentaryzowany w 2007 r sygn. 119-158, sprawozdania GUS 1983-90 (2 ja.) sygn. 119-120, zarządzenia i decyzje Naczelnika 1989-1990 (2 j.a.) sygn. 121-122, plany urządzenia gospodarstwa leśnego 1962-1983 (19 ja.) sygn. 123-141, rejestry gruntów 1961-1974 (17 j.a.) sygn. 142-158, nab. 3703/07 (2 ja. 0,05 mb) analizy i oceny ruchu budowlanego 1986-1989 sygn. 159, ewidencja ruchu budowlanego 1987-1989 sygn. 160, nab. 4055/09 (44 ja.) obrót cywilno prawny, sprzedaż gruntów PFZ, podział gospodarstw, nab. 4758/2013- 95 ja. 2,80 mb przekazywanie gospodarstw na następcę i Skarb Państwa 1974-1990, nab. 5177/2016 - 86 j.a. 0,70 mb Number of units in the group: 385
62/1217/0 Gminna Rada Narodowa w Trzebieszowie 1973-1990 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 28.12. 1995 Elżbieta Sałamacha Protokóły sesji GRN 1973-1990 sygn. 1-34, Ewidencja uchwał i postulatów, realizacja uchwał 1973-1990 sygn. 35-41, Komisje stałe GRN 1973-1990 sygn. 42-54, Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn. 55-71, Plany rozwoju gminy, narady, konferencje 1973-1974 sygn. 72-75, nab. 2720\00.04.10 (13 j.a 0,15 mb) Number of units in the group: 88
62/1218/0 Hipoteka w Węgrowie 1820-1946 0 Unroll
Księgi wieczyste zawierają informacje dotyczące opisania nieruchomości, wymienienia właścicieli, tytułów prawnych na podstawie których weszli w posiadanie nieruchomości, ciężary wieczyste oraz obciążenia dłużne zabezpieczone na nieruchomości. Zbiory dokumentów zawierają: upoważnienia, kontrakty, testamenty, odpisy aktów stanu cywilnego i aktów notarialnych, protokóły rad familijnych, zaświadczenia o ubezpieczeniu, wyroki sądowe, gazety urzędowe, plany, rejestry pomiarowe, tabele likwidacyjne, korespondencję. Księgi wieczyste dóbr ziemskich 1822 - 1946 sygn. 1 – 540, - akta dla nieruchomości miejskich m. Węgrowa 1827 – 1946 sygn. 541 – 721, - akta dla nieruchomości osady miejskiej Liw 1826 – 1866 sygn. 722 – 727, - akta dla nieruchomości osady miejskiej Miedzna 1836 – 1910 sygn. 728 – 731, - akta dla nieruchomości rolnych drobnoszlacheckich 1829 – 1939 sygn. 732 – 762, - skorowidze do ksiąg z reformy rolnej 1931 – 1933 sygn. 763 – 770, - księgi zakładane w ramach reformy rolnej 1929 – 1942 sygn. 771 – 1009, - księgi dóbr ziemskich zakładane w hipotece wojewódzkiej 1873 – 1942 sygn. 1010 – 1018, Nab. 3446/05 - 1 j.a.,0,01 mb Repertorium hipoteczne 1937, nab. 4710/2013 księga dóbr Jadów z dokumentami Number of units in the group: 1021
62/1219/0 Mapy wojskowe 1928-1943 0 Unroll
5 map ziem polskich - dar R. Dmowskiego 22 mapy Europy Śr-Wsch. Number of units in the group: 27
62/1220/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Garwolinie 1890-1936 2280 Unroll
Księgi unikat urodzeń 1890-1911 sygn. 1-4, 8, Księga unikat małżeństw 1890-1931 sygn. 5, 13-15, Księga unikat zgonów 1890-1931 sygn. 6-7, 9-12 Number of units in the group: 15
Showing 1,201 to 1,220 of 1,973 entries.