Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1381/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego "Polskie Zakłady Zbożowe" w Łukowie 1975-1994 0 Unroll
1. Organizacja przedsiębiorstw 1975-1994 sygn. 1-9, 2. Zarządzenia dyrektora 1975-1993 sygn. 10-12, 3. Protokóły z narad 1975-1991 sygn. 13-16, 4. Samorząd robotniczy, Rada Pracownicza 1978-1992 sygn. 17-33, 6. Plany skupu 1981-1983 sygn. 34-43, 7. Sprawozdania finansowe, bilanse 1975-1993 sygn. 44-46, 8. Sprawozdania roczne z inwestycji, produkcji, zatrudnienie i płac 1975-1983 sygn 78-83, 9. Analiza działalności gospodarczej 1976-1982 sygn. 84-86, 10. Pprotokóły kontroli 1978-1993 sygn. 87-91, 11. Zakładowy Program Wykorzystania Rezerw 1978 sygn. 92, 12. Inwestycja Elewator Łuków 1981 sygn. 93, 13. Projekty racjonalizatorskie 1977-1993 sygn. 95-96, 14. NSZZ Solidarność 1981-1993 sygn. 97-98, 15. Urząd Antymonopolowy 1990-1992 sygn. 99, 16. Korespondencja z UW 1989-1993 sygn. 100, 17. Akty notarialne 1993 sygn. 101, 18. Założenia gospodarcze 1990-1993 sygn. 102-108, 19. Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa 1983-1993 sygn. 109, 20. Legenda (mapka) 1975 sygn. 110 Number of units in the group: 110
62/1382/0 Gminna Rada Narodowa w Jabłonnie Lackiej 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji GRN 1973-1990 j.a.17 sygn.1-17, Spotkania radnych z wyborcami 1977-1981 j.a.1 sygn.18, Protokóły z posiedzeń Komisji GRN: Komisja Rolnictwa 1973-1988 j.a.1 sygn.19, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1973-1987 j.a.1 sygn.20, Komisja Ładu i Porządku Publicznego1973-1989 j.a.1 sygn. 21, Komisja Oświaty Kultury, Wychowania i Spraw Socjalnych 1973-1988 j.a.1 sygn.22, Komisja Samorządu Terytorialnego 1986-1990 j.a.1sygn 23, Komitet Kontroli Społecznej 1978-1981 j.a.1sygn.24, Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN 1973-1989 j.a.6 sygn. 25-30, realizacja postanowień 1982 sygn. 31, Uchwały GRN 1975,1978-1990 j.a.8 sygn. 32-39, Roczne i na okres kadencji plany komisji 1973-1988 j.a.3 sygn. 40-42 Number of units in the group: 42
62/1383/0 Urząd Gminy w Jabłonnie Lackiej [1954-1972] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
1. Realizacja wniosków komisji 1981-1989 sygn. 1-2; 2. Wybory sołtysów i podsołtysów 1976 sygn. 3; 3. Protokóły zebrań wiejskich 1975-1989 sygn. 4-33; 4. Protokóły z posiedzeń kolegiów, komisji, zespołów 1973-1989 sygn. 34-39, 5. Narady pracowników 1984-1989 sygn. 40-45, 6. Zarządzenia t.o.a.p. 1973-1990 sygn. 46-62, 7. Długotrwałe, roczne plany pracy jednostki własnej 1976-1990 sygn. 63-76, 8. Sprawozdania z realizacji planów pracy 1973-1989 sygn. 77-85, 9. Sprawozdania statystyczne 1973-1990 sygn. 86-93, 10. Analizy i oceny skarg i wniosków. Sprawozdania 1973-1989 sygn. 94-99, 11. Protokóły kontroli 1973-1989 sygn. 100-111, 12. Analizy, oceny, sprawozdania dotyczace informacji podatkowych 1979-1990 sygn. 112, 13. Przydziały etatów, plany rozmieszczenia pracowników 1986-1988 sygn. 113-114, 14. Budżety terenowe 1973-1990 sygn. 115-135, 15. Ostateczne wersje planów zbiorczych 1973-1990 sygn. 136-143, 16. Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 1973-1979 sygn. 144-172, 17. Analizy ekonomiczne własne 1977-1979 sygn. 173-175, 18. Wieloletnie i roczne plany czynów społecznych 1976-1977 sygn. 176, 19. Sprawozdania z realizacji czynów społecznych 1976-1988 sygn. 177-182, 20. Plany Obrony cywilnej 1987-1990 sygn. 183-185, 21. Programy rozwoju budownictwa wiejskiego 1983-1990 sygn. 186-194, 22. Analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej 1976-1981 sygn. 195-198, sprzedaż nieruchomości PFZ 1976-1990 24 j.a sygn 199-222 , decyzje wywłaszczeniowe 1983-1984 6 j.a. sygn. 223-228, Opinie i decyzje, wskazania lokalizacyjne 1977-1990- 20 ja sygn 229-248. , Regulamin 1989 1- j.a. 249, ewidencja parków 1977 - 1 j.a sygn 250. część opisowa do map glebowych 4 j.a. sygn 251-254, mapy rolniczo glebowe 34 j.a. sygn 255-288, nab. 5045/2015 - 363 j.a. 3,50 mb, nab. 5355/2017 koncesje na działalność gospodarczą, programy zagospodarowania lasów Number of units in the group: 748
62/1384/0 Gminna Rada Narodowa w Kołbieli 1973-1990 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 29.12. 1999 Małgorzata Niedziółka 1. Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1973- 1975 sygn. 1-3, 2. Protokóły z wyborczego zebrania wiejskiego 1974-1988 sygn. 4-6 3. Protokóły sesji Rady 1973-1990 sygn. 7-24, 4. Protokóły posiedzeń komisji stłych 1973-1990 sygn. 25-102, 5. Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn. 103-122, 6. Protokóły posiedzeń KKS 1978-1984 sygn. 123-128, 7. Postanowienia i ich realizacja 1976-1990 sygn. 129, 8. Roczne plany pracy GRN, Prezydium, komisji 1976-1990 sygn. 130, 9. Nadzór rady nad danymi organami 1978-1990 sygn. 131 dopływ 11 j.a. 0,06 mb doinwentaryzowane 2003r Protokóły komisji ds. czynów społecnych 1984-1987 sygn.132, Doraźna komisja ds. referendum 1987 sygn. 133, Rejestry wniosków komisji, prezydium, Komitetu Kontroli Społecznej 1973-1990 sygn.134-140, Gminne Kolegium Wyborcze 1984 sygn.141, Sprawozdania dotyczące kampanii wyborczej do samorządów 1984 sygn.142 Number of units in the group: 142
62/1385/0 Urząd Gminy w Kłoczewie [1960] 1973-1990 [1997] 0 Unroll
1. Realizacja wniosków komisji stałych 1979-1987, 1978 sygn. 1-3, 87, 2. Narady pracowników własnej jednostki 1976-1980 sygn. 4-6, 3. Wybory sołtysów i podsołtysów 1976-1985 sygn. 7-10, 4. Zebrania wiejskie, sołtysi 1973-1984 sygn. 11-18, 5. Plan pracy urzędu Gminy 1973-1975 sygn. 19-21, 6. Realizacja uchwał Rady 1986-1990 sygn. 22-23, 7. Zarządzenia Naczelnika Gminy 1975-1990, 1974 sygn. 24-29, 88, 8. Plany pracy jednostek własnych- sprawozdania 1976-1989 sygn. 30-38, 9. Analizy i oceny skarg i wniosków 1976-1989, 1976-1986,1990 sygn. 39-46, 89-90, 10. Zarządzenia wojewody dotyczace gminy Kłoczew 1975-1976 sygn. 47, 11. Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1975-1987 sygn. 48-55, 12. Dane statystyczne o pracownikach 1985-1989 sygn. 56-57, 1990 sygn. 100, 13. Plany i przydziały eatatów 1977-1989 sygn. 58-61, 14. Ewidencja pracowników odznaczonych 1976-1977 sygn. 62, 15. Budżety zbiorcze 1974-1975 sygn. 63-65 , 1977-1990 sygn. 122-134, 16. Ostateczne wersje planów zbiorczych 1984-1988 sygn. 66-72, 17. Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 1985-1988 sygn. 73-76, 18. Narady organizowane przez Naczelnika Gminy 1985-1988 sygn. 77-79, 19. Referat Społeczno-administracyjny- analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów 1980-1982 sygn. 80, 20. Ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1981-1988 sygn. 81-83, 1980 sygn. 143, 22. Rejestr potwierdzeń zgłosszeń na wykonanie rzemiosła 1973-1988 sygn. 84-85, Sygnatury do 86 do 143 doinwentaryzowano w 2004r 23. Podział administracyjny 1973 sygn. 86, 24. Plan działania Naczelnika 1976-1977 sygn. 91-92, 25. Wycinki prasowe dotyczące gminy 1977 sygn. 93, 26. Spisy zdawczo-odbiorcze przekazania PGRN 1973 sygn. 94-98, 27. Ewidencja archiwum zakładowego 1973-1979 sygn. 99, 28. Sprawozdania własne 1974-1990 sygn. 101-116, 29. Sprawozdania i analizy realizacji planów 1981-1988 sygn. 117-121, 30. Organizacja imprez 1977-1978 sygn. 135, 31. Ewidencja nieruchomości [1960] 1976-1997 sygn. 136-142, Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1981,1983-1987,1990 sygn.144-148, Program rozwoju budownictwa wiejskiego 1978,1980-1990 sygn.149-151, Analizy i oceny ruchu budowlanego 1976-1981, 1983-1990, sygn.152-154, nab. 4022/09 39 ja.. 0,60 mb, nab. 4666/2013 - 7 ja. 0,05 mb ewidencja ruchu budowlanego 1973-1981 Number of units in the group: 200
62/1386/0 Gminna Rada Narodowa w Kłoczewie 1973-1990 0 Unroll
1. Regulamin rady narodowej 1984-1990 sygn. 1-2, 2. Wybory ławników 1986-1990 sygn. 3, 3. Wybory do samorządu mieszkańców 1984-1987 sygn. 4-5, 4. Organizacja pracy rady 1979-1981 sygn. 6-7, 5. Sprawy ogólne GRN 1988-1990 sygn. 8-9, 6. Plany pracy GRN 1977-1990 sygn. 10-12, 7. Protokóły sesji GRN 1973-1990 sygn. 13-25, 8. Uchwały GRN 1980-1990 sygn. 26-32, 9. Protokóły posiedzeń komisji stałych 1979-1990 sygn. 33 -55, 10. Działalność koordynacyjna rad narodowych 1984-1988 sygn. 56 -60, 11. Nadzór rady nad danymi organami 1984-1987 sygn. 61, 12. Plany pracy Prezydium 1977-1990 sygn. 62 -64, 13. Protokóły posiedzeń Prezydium 1974-1990 sygn. 65 -77, 14. Postanowienia i ich realizacja 1979 - 1990 sygn. 78 -83, 15. Spotkania radnych z wyborcami 1979 - 1984 sygn. 84 -85, 16. Sprawy radnych 1979 - 1990 sygn. 89-96, 17. Gminna Komisja Kontroli Społecznej 1978 - 1984 sygn. 97-99, 18. Inne 1976-1990 sygn. 100-103 (inwentaryzacja dopływu:) 19. Organizacja pracy rady 1977, 1982-1984 sygn. 104-105, 20. Ankiety radnych 1973-1978 sygn. 106-107, 21. Protokóły komisji 1974, 1977-1978 sygn. 108-113 Number of units in the group: 113
62/1387/0 Gminna Rada Narodowa w Siennicy 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji GRN 1973-1990 sygn. 1-20, Rejestry uchwał 1973-1990 sygn. 21-24, Uchwały i ich realizacja 1973-1990 sygn. 25-44, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1973-1990 sygn. 45-64, Postanowienia Prezydium 1973-1990 sygn. 65-67, Prawa i obowiązki, ochrona radnych, reprezentacja 1981, 1987-1989 sygn. 68-71, Protokóły z posiedzeń Komisji: K. Rolnictwa 1973-1990 sygn. 72-90, K. Planu, Budżetu i Finansów (Rozwoju Gospodarczego) 1973-1990 sygn. 91-110, K. Ładu i Porządku (Przestrzegania Prawa) 1973-1990 sygn. 111-129, K. Oświaty i Kultury (Oświaty, Zdrowia) 1973-1990 sygn. 130-148, K. ds. Samorządu 1984-1990 sygn. 149-156, Wnioski Komisji 1973-1990 sygn. 157-160, Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1978-1983 sygn. 161-166, plany pracy Komisji, skład 1973-1988 sygn. 167-180, Sprawozdania zbiorcze i opisowe 1985-1989 sygn. 181-185, Odznaczenia 1988-1989 sygn. 187-188, Komisja Prawa i Porządku -protokóły posiedzeń 1989 sygn. 189, Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska - protokóły posiedzeń 1989 sygn. 190 (nab. 2771\00.12.29 - 2 j.a.), nab. 4076/10 - 3 ja. Plany pracy GRN i Prezydium 1976, harmonogram realizacji planu pracy 1989 Number of units in the group: 193
62/1388/0 Urząd Gminy w Siennicy [1956] 1973-1990 0 Unroll
Zebrania wiejskie (Protokóły) 1973-1988 sygn. 1-19 (19 j.a.), Sołtysi 1973-1988 sygn. 20-24 ,284 (8 j.a.), Narady pracowników UG 1986-1989 sygn. 25-28 (4 j.a), Długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych (plan pracy Naczelnika UG) 1976-1989 sygn. 29-42 (14 j.a.), Programy realizacyjne i okresowe plany pracy 1983-1988 sygn. 43-48 (6 j.a.), Postępowanie kancelaryjne 1973-1975 sygn. 50-51 (3 j.a.), Podział administracyjny gminy 1973, 1974, 1978 sygn. 52-54 (3 j.a), Akty normatywne własne (zarzadzenia, decyzje Naczelnika) 1973-1990 sygn. 57-91, 283 (36 j.a.), Sprawozdania i informacje Naczelnika 1987-1988 sygn. 55-56 (2 j.a), Plan rozwoju społeczno-gospodarczego 1973-1989 sygn. 92-110 (19 j.a.), Sprawozdania i analizy z realizacji planów społeczno-gospodarczych 1976-1989 sygn. 111-120 (10 j.a.), Analizy i oceny skarg i wniosków 1980-1989 sygn. 121-130 (10 j.a.), Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1973-1990 sygn. 131-148 (18 j.a.), Książka kontroli 1973-1982 sygn. 149 (1 j.a.), Szkolenie pracowników 1973-1990 sygn. 150-162,280-282 (16 j.a.), Dane statystyczne o pracownikach 1976-1989 sygn. 163-176 (14 j.a.), Budżet gminy i plan funduszu gminnego 1973-1990 sygn. 177-194 (18 j.a.), Roczne sprawozdania budżetowe 1973-1990 sygn. 195-212 (8 j.a.), Sprawozdawczość podatkowa 1973-1990 sygn. 213-217 (5 j.a.), Analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń 1976-1982 sygn. 218-224, 267, 268 (9j.a.), Zestawienia roczne, przebieg spisów rolnych 1980-1987 sygn 225-233, Sprawozdawczość zobowiązania pieniężnego 1977-1990, sygn 234-236, Program oszczędnościowy 1983 sygn.237, Decyzje i opinie lokalizacji szczegółowych 1978-1990 sygn 238-252, Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1982-1990 s: 253-261, Ewidencja i rejestracja lokalizacji1977,1988-1989, 1990 sygn 262-266, Projekt techniczny modernizacji Dworu w Pogorzeli 1989, sygn 269,270 2 j.a., Ochrona nad miejscami walki 1974-1975 sygn 271,272 2j.a., Gminny Komitet FJN 1976,1983, sygn. 273, 274 (2 j.a.), Sprawozdawczość USC 1978-1980 sygn. 275, 276, (2j.a), Zabezpieczanie realizacji planu pracy Gminnej Rady Narodowej przez Naczelnika Gminy 1987, 1988 sygn. 277-278 (2j.a.), Realizacja drogowych czynów społecznych 1989-1990 sygn. 279 (1j.a.), Ochotnicza Straż Pożarna 1959-1974 sygn. 285-295(11j.a.) Kółka Rolnicze 1959-1981 sygn. 296-304, nab. 4071/10 - 29 j.a. 0,30 mb, nab. 4655/2013 - 10 j.a. 0,30 mb przekazywanie nieruchomości na Skarb Państwa 1986-1990, nab. 4803/2013 - 65 ja. 1,20 mb przekazywanie gospodarstw, sprzedaż nieruchomości, ewidencja gruntów, przes.108/2014 - 6 j.a. rozgraniczenia nieruchomości 1980-1984, nab. 4999/2015 - 35 j.a. 0,70 mb - przekazywanie gospodarstw, wykup przymusowy, nab.5143/2015 ewidencja ruchu budowlanego, podział działek budowlanych Number of units in the group: 472
62/1389/0 Gminna Rada Narodowa w Strachówce 1977-1990 0 Unroll
Sesje Rady, uchwały 1977-1990 sygn. 1 – 22, Posiedzenia Prezydium,postanowienia 1978,1983-1990 sygn. 23 – 34, Posiedzenia Komisji 1983 –1990 sygn. 35 – 61, Nadzór Rady 1984 sygn. 62, Interpelacje 1985 sygn. 63, uchwały rady 1985, 1988-1990 sygn. 64-65, Nadzór nad organami rady 1988-1990 sygn. 66, spotkania radnych z wyborcami 1985-1988 sygn. 67-68, nadzór rady nad radami sołeckimi 1985 sygn. 69, kadencyjny program działania 1988 sygn.70 Number of units in the group: 70
62/1390/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Grębkowie 1918-1918 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 21.08.1998 (A. Kowalewska) 1. Akta spraw opiekuńczych 1918 sygn. 1-3, 2. Akta spraw cywilnych 1918 sygn. 4, 3. Akta spraw karnych 1918 sygn. 5 Number of units in the group: 5
62/1391/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Korytnicy Węgrowskiej 1917-1918 0 Unroll
zawartość na podstawie karty A z 21.08. 1998 (A. Kowalewska) 1. Akta spraw cywilnych 1917-1918 sygn. 1-40 2. Akta spraw karnych 1918 sygn. 41-44 Number of units in the group: 44
62/1392/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Sadownem 1917-1918 [1919 ] 0 Unroll
Akta spraw karnych z lat 1917 - 1918, sygn. 1 - 116, Repertorium spraw karnych z lat 1918 - 1919, sygn. 117 Number of units in the group: 117
62/1393/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Stoczku Węgrowskim 1917-1918 0 Unroll
Zawiera wyłącznie repertorium i akta spraw karnych. Akta spraw karnych 1917 – 1918 sygn. 1 – 21, Repertorium spraw karnych 1918 sygn. 22 Number of units in the group: 22
62/1394/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Węgrowie 1917-1918 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 21.08. 1998 (A. Kowalewska) 1. Akta spraw o sporządzenie spisu majątku 1917 sygn. 1-2, 2. Akta spraw o ustanowienie opieki 1917-1918 sygn. 3-8, 3. Akta spraw cywilnych 1918 sygn. 9-48 Number of units in the group: 48
62/1395/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Mordach 1917-1918 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 23.08. 1998 (A. Kowalewska) 1. Akta w sprawach o ustanowienie opieki 1917-1918 sygn. 1-28, 2. Akta spraw cywilnych 1917-1918 sygn. 29-70 Number of units in the group: 122
62/1396/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Siedlcach 1917-1918 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 23.08. 1998 (A. Kowalewska) 1.Akta spraw o ustanowienie opieki1917-1918 sygn. 1-21, 2. Akta spraw o wydanie klauzuli egzekucyjnej 1918 sygn. 22-42 Number of units in the group: 42
62/1397/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Skórcu 1918-1918 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 21.08. 1998 ( A. Kowalewska) 1.Akta spraw o ustanowienie opieki 1918 sygn. 1-27, 2. Akta spraw cywilnych 1918 sygn. 28, 3. Akta spraw karnych 1918 sygn. 29 Number of units in the group: 29
62/1398/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Wiśniewie 1917-1918 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 23.08. 1998 (A. Kowalewska ) 1.Akta o ustanowienie opieki 1917 - 1918 sygn. 1-14, 2. Akta w sprawach o przyznanie kuratorów 1918 sygn. 15-24, 3. Akta w sprawach o sporządzenie spisu inwentarza 1917-1918 sygn. 25-35, 4. Akta spraw cywilnych 1918 sygn. 36 Number of units in the group: 36
62/1399/0 Królewsko - Polski Sąd Pokoju w Zbuczynie 1918-1918 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 1998.08.23 (A. Kowalewska) 1. Akta w sprawach o sporządzenie spisu majątku i ustanowienie opieki 1918 sygn. 1-10, 2. Akta spraw cywilnych 1918 sygn. 11, 3. Akta spraw karnych 1918 sygn. 12 Number of units in the group: 12
62/1400/0 Gminna Rada Narodowa w Repkach 1973-1990 0 Unroll
Organizacja i protokóły sesji GRN 1973-1990 (j.a.19) sygn. 1-19, Postanowienia i rejestr postanowień 1973-1990 sygn.20-22, Protokóły z posiedzeń Prezydium GRN 1973-1990 sygn. 23-36 (j.a.14), Sprawy Komisji GRN- opinie i wnioski 1974-1989 (sygn. 37-39 (j.a.3), Protokóły posiedzeń komisji stałych 1974-1990 sygn. 40- 95 (j.a.56), Rejestr organów samorządu mieszkańców wsi 1984-1990 sygn. 96 (j.a.1), Sprawozdania zbiorcze o GRN 1988 sygn. 97 (j.a.1), Skargi, wnioski, interwencje 1987-1988 sygn. 98-99 (j.a.2) Number of units in the group: 99
Showing 1,381 to 1,400 of 1,973 entries.