Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1421/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kupientynie powiat Sokołów Podlaski 1966-1968 0 Unroll
Budżet gromady. Plan funduszu gromadzkiego 1966-1968 sygn.1-2 Number of units in the group: 2
62/1422/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kurowicach powiat Sokołów Podlaski 1956-1956 0 Unroll
Protokóły z Sesji 1956 sygn.1 Number of units in the group: 1
62/1423/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zembrowie powiat Sokołów Podlaski [1959] 1961-1972 0 Unroll
Protokóły z Sesji GRN 1961-1970 sygn.1-10, Protokóły Komisji 1969-1971 sygn.11-13, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1962-1971 sygn. 14-23, Protokóły kontroli 1968-1972 sygn. 24, Budżet gromady. Plan funduszu gromadzkiego 1967-1972 sygn. 25-30, Sprawozdawczość budżetowa 1967-1972 sygn.31-37, nab. 4107/10 ewidencja nieruchomości 1959-1963 (1 j.a) Number of units in the group: 38
62/1424/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stoku Ruskim powiat Siedlce 1954-1955 0 Unroll
Plany pracy 1954-1955 sygn.1-4 Number of units in the group: 4
62/1425/0 Urząd Gminy w Zbuczynie [1947-1972] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Wnioski i postulaty radnych 1984 sygn. 1, realizacja wniosków komisji 1984-1985 sygn. 2-3, samorząd wiejski 1973-1990 sygn. 4-87, konferencje i narady pracowników 1974-1989 sygn. 88-102, organizacja urzędu, regulaminy organizacyjne 1973-1984 sygn. 103-108, akty normatywne własne 1973-1988 sygn. 109-118, plany pracy i sprawozdawczość 1976-1987 sygn. 119-140, analizy i oceny skarg i wniosków 1977-1983 sygn. 141-144, współdziałanie z organizacjami społecznymi i innymi jednostkami 1976-1988 sygn. 145-163, protokoły kontroli, lustracji 1973-1989 sygn. 164-180, analizy, oceny, sprawozdawczość 1983-1985 sygn. 181-185, plany i programy szkolenia pracowników 1976-1986 sygn. 186-192, budżet 1973-1990 sygn. 193-227, plany społeczno-gospodarczego rozwoju 1975-1990 sygn. 228-245, Sprawozdania finansowe 1976-1990 sygn. 246-275, czyny społeczne 1976-1988 sygn. 276-280, sprawy oświaty i wychowania, kultury 1975-1989 sygn. 281-296, zgromadzenia 1981 sygn. 297, kolegium ds. wykroczeń 1979-1982 sygn. 298-300, organizacja OSP 1977-1990 sygn. 301-332, program ochrony środowiska 1990 sygn. 333, zespół ds. profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży 1981 sygn. 334, Komitet Higienizacji 1974-1979 sygn. 335, akcja żniwna 1981-1986 sygn. 336-337, konkurs Mistrz gospodarności 1978 sygn. 338, program rozwoju usług 1978 sygn. 340, Komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 1989 sygn. 341, gospodarka gruntami PFZ 1976, 1979 sygn. 342, 351, akcja Posesja 1983 sygn.343, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1984-1990 sygn. 344-350, uwłaszczenia gospodarstw 1985-1987 sygn. 352-353, opieka społeczna 1983-1984 sygn. 354-355 nab. 4601/2012 - 224 j.a. 4 mb 1976-1990 [1991] zmiany użytkowania nieruchomości, przekazywanie gospodarstw na następców i Skarb Państwa, PFZ, podziały gospodarstw, nadzór nad gospodarką gruntami, nab. 4890/2014 - 52 j.a. ewidencja zakładów handlu i przemysłowych, umowy przekazania gospodarstw Number of units in the group: 631
62/1426/0 Urząd Gminy w Staninie 1973-1990 0 Unroll
1. Realizacja wniosków Komisji, Prezydium 1985, 1976-1977 sygn. 1-2, *2. Podział gminy na sołectwa 1975 sygn. 3, *3. Protokóły z zebrań wyborczych sołtysów i podsołtysów 1974-1978 sygn. 4-5,*4. Protokóły zebrań wiejskich 1973-1987 sygn. 6-17, *5. Protokóły z narad 1973-1988 sygn. 18-34, *6. Statut organizacyjny UG 1975-1988 sygn. 35-38, *7. Zarządzenia, decyzje Naczelnika 1975-1988 sygn. 39-64, *8. Plany pracy 1976-1988 sygn. 65-74, *9. Sprawozdania z realizacji planów pracy jedniostki własnej 1984-1987 sygn. 75-84, *10. Sprawozdania statystyczne 1976-1989 sygn. 85-97, *11.Analizy i oceny skarg i wniosków. Sprawozdania 1976-1990 sygn. 98-108, *12. Ogłoszenia, obwieszczenia 1976-1988 sygn. 109-110, *13. Protokóły kontroli 1973-1988 sygn. 111-117, *14. Dane statystyczne o pracownikach 1980-1983 sygn. 118-119, *15. Przydziały etatów, wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników 1977-1987 sygn. 120-129, *16. Plany i programy szkolenia pracowników t.o.a.p 1983-1990 sygn. 130-135,*17. Budżet gminy 1973-1990 sygn. 136-152, *18. Analizy, oceny, sprawozdania dotyczące informacji podatkowych 1974-1989 sygn. 153-164, *19. Sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 1978 sygn. 165,*20. Plan rozwoju społ. -gosp. 1973-1975, 1986-1990 sygn. 166-168, *21 Sprawozdania z wykonania planu społ.-gosp. 1989 sygn. 169, *22. Bilanse 1987-1989 sygn. 170-180, *23. Sprawozdania finansowe 1973-1989 sygn. 181-191, 24. Wieloletnie i roczne plany czynów społecznych 1973-1982 sygn. 192-194, *25. Realizacja czynów społecznych 1976-1982 sygn. 195-197, *26. Ewidencja miejsc walki i męczeństwa 1974-1978 sygn. 198-199,*27. Opieka nad miejscami walki i męczeństwa 1974-1978 sygn. 200-201,*28. Analizy i oceny sprawozdania z działalności Kolegium 1977-1978 sygn. 202-203, *29. Plany i programy działania Komitetów Obrony 1984-1988 sygn. 204-205, *30. Sprawy wyznaniowe 1980-1984 sygn. 206, *31. Przebieg kontraktacji roślinnej, meldunki, sprawozdania, analizy 1984-1988 sygn. 207-211, *32. Ewidencja parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody 1978-1979, sygn. 212, *33. Analizy rynku, opinie, badanie rynku 1989 sygn. 213, *34. Analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej 1974 sygn. 214, *35. Program zapobiegania i zwalczania przestepczości 1986- 1990 sygn. 215, *dokumentacja geodezyjno- kartograficzna sygn. 216-269, analizy ruchu budowlanego 1984-1990 sygn. 270- 271, nab. 3962/09 - 4 ja. (ewidencja PFZ 1981-1982, sprawozdawczość z obrotu nieruchomościami 1978-1979, mapy sytuacyjne wsi Tuchowicz 1976, 1979, nab. 4395/2011 - 78 j.a. 1,30 mb (dok. Aktowa), 4396/2011 mapy 45 j.a. 0,30 mb Number of units in the group: 398
62/1427/0 Urząd Rejonowy w Łukowie 1990-1998 0 Unroll
nab. 2580/ 1999 -41 ja. 0,65 mb, nab. 3698/07 - 5 j.a. lokalizacje szczegółowe, analizy ruchu budowlanego, nab.4054/09 (3 ja.) szkolenia pracowników 1995-1997, narady pracowników 1997-1998, nab. 4584/2012 - 22 ja. 0,65 mb zatwierdzanie planów realizacyjnych, Number of units in the group: 71
62/1428/0 Sejmik Samorządowy Województwa Siedleckiego 1990-1998 0 Unroll
1.Protokóły z sesji Sejmiku 1990-1998 sygn. 1-17 2.Protokóły z posiedzeń Prezydium 1990- 1998 sygn. 18 – 35 3.Protokóły posiedzeń Komisji Regulaminowej 1994-1998 sygn. 36-40 4.Protokóły posiedzeń Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych / Społecznych 1994-1998 sy-gn. 41-45 5.Protokóły posiedzeń Komisji Upowszechniania Doświadczeń Samorządowych i Współpracy z Gminami 1992-1997 sygn. 46-51 6.Protokóły posiedzeń Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego / Rozwoju Gospo-darczego 1991-1998 sygn. 52-59 7.Protokóły posiedzeń Komisji Rolnej / Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1992-1998 sygn. 60-66 8.Protokóły posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1994-1998 sygn. 67-71 9.Protokóły posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 1994-1998 sygn. 72-76 10.Protokóły posiedzeń Komisji ds. Przeprowadzenia Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Ziem Województwa Siedleckiego 1996-1998 sygn. 77-79, Samorządowe Kolegium Odwoławcze przy Sejmiku 1990-1994 sygn.80-86 Number of units in the group: 86
62/1429/0 Urząd Gminy w Wojcieszkowie [1952-1964] 1973-1990 0 Unroll
1. Podział administracyjny gminy 1974, 1983 sygn. 1-2, * Samorząd mieszkańców wsi 1984-1989 sygn. 3-10, *. Sołtysi 1974-1988 sygn. 11-24, *. Protokóły zebrań wiejskich 1974-1988 sygn. 25-59, *. Protokóły z narad pracowników UG 1983-1988 sygn. 60-68, *. Statut organizacyjny UG 1978-1985 sygn. 69-73, *. Zarządzenia Naczelnika 1974-1979 sygn. 74-86,352 *. Plany pracy i sprawozdania z ich realizacji 1977-1988, 1990 sygn. 87-107,353 * Zmiany granic gminy 1981 sygn. 108, * Analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania 1983-1987 sygn. 109-113, 354 * Wycinki prasowe 1979-1981 sygn. 114, * Protokóły kontroli 1973-1989 sygn. 115-133, 355-357 * Protokóły z narad koordynacyjnych 1978-1990 sygn. 134-139, * Dane statystyczne o pracownikach 1977-1988, 1990 sygn. 140-148, 358 * Przydziały etatów wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników 1979-1985, 1990 sygn. 149-152, 359 * Protokóły szkoleń pracowników 1973-1987 sygn. 153-155, * Budżet gminy 1973-1990 sygn. 156-184, * Plan społeczno-gospodarczego rozwoju gminy 1973-1990 sygn. 185-201, *Bilanse sprawozdania 1973-1990 sygn. 202-227, * Sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych 1975-1990 sygn. 228-244, * Wieloletnie i roczne plany czynów społecznych i ich realizacja 1977-1983,1988,1989 sygn. 245-249,361,362 * Ewidencja orkiestr 1981 sygn. 250, * Ewidencja zabytków 1981- 1986 sygn. 251-254, * Analizy, oceny sprawozdania z działalności Kolegium 1976-1980 sygn. 255-258, * Protokóły z zebrań Kółka Rolniczego 1981 sygn. 259-276, * Rolnictwo 1975-1990 sygn. 277-280, * Sprawozdawczość z gospodarki gruntami, Ewidencja gruntów rolnych 1984-1986 sygn. 281-296, * Nadzór nad zagospodarowaniem lasów 1980 sygn. 297, * Program rozwoju usług bytowych 1990 sygn. 298, * Ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1988-1990 sygn. 299-300, *. Ewidencja zakładów rzemieślniczych 1974-1988 sygn. 301-302, * Polityka lokalowa- przepisy szczegółowe 1981 sygn. 303, *Opinie i decyzje lokalizacyjne 1978 sygn. 304, * Program rozwoju budownictwa wiejskiego. Sprawozdania z ruchu budowlanego 1984-1988 sygn. 305-308, * Ewidencja urządzeń podziemnych 1986-1988 sygn. 309-318, * Analiza potrzeb i efektów pomocy społeczne 1980-1988 sygn. 319-324, * Rozwój kultury w gminie 1980-1986 sygn. 325-331* Inne sygn. 332-351*Ewidencja pracowników odznaczonych 1976 sygn.360, Analizy i oceny ruchu budowlanego 1982-1990 sygn. 363, nab. 3995/09 - 73 ja. dok. aktowa, nieruchomości PFZ, ustalenia gruntów, obrót cywilno-prawny, przejmowanie na Sk. Państwa, 19 j.a. mapy glebowo-rolnicze, nab. 4593/2012 - 202 ja. 1,60 mb przejmowanie gospodarstw za rentę i podupadłych 1973-1984, koncesje na wykonywanie rzemiosła 1964-1988, decyzje lokalizacyjne (1 j.a. z lat 1978-1985), nab.5713/2019 -sprawozdania z działalności, plany obrony cywilnej, sygn. 666-676 Number of units in the group: 676
62/1430/0 Gminna Rada Narodowa w Wojcieszkowie 1973-1990 0 Unroll
Organizacja i sesje GRN 1973-1988 j.a. Sygn. 1-9,Protokóły z sesji GRN 1986 sygn. 10, Uchwały GRN 1974-1990 sygn. 11-17, Organizacja i posiedzenia Prezydium GRN 1973-1982 sygn. 18-21,Postanowienia Prezydium 1982 sygn. 22, Protokóły komisji GRN 1973-1974 sygn. 23-24, Plan pracy komisji 1975-1987 sygn. 25-27, Ewidencja i skłąd komisji 1974 sygn.28, Protokóły z posiedzeń GKKS 1979 sygn.29 Number of units in the group: 29
62/1431/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Miastkowie Kościelnym powiat Łuków [1870] 1883-1919 1812 Unroll
Alegata do aktów małżeństw 1870 sygn. 1, Akta urodzeń 1890-1897, 1898-1904, 1905-1910, 1911-1914 sygn. 3-4, 10-11, akta małżeństw 1883-1906 sygn. 5, Akta zgonów 1883-1900, 1901-1914, 1914-1919 sygn. 2, 12-13, akta zbiorowe 6-9, 14-22 Number of units in the group: 22
62/1432/0 Odlewnia Staliwa "Stalchemak" w Siedlcach [1961-1974] 1975-2010 [2011-2012] 0 Unroll
nab. 2597.1999.03.30 (225 ja.2,50 mb) , 2845/2001.06.12 (8 j.a. 0,10 mb), nab. 3838/08 spis nr 1 - dokumentacja aktowa 422 j.a,6,00mb spis nr 3 dokumentacja techniczna 642 j.a, spis nr 4 dokumentacja technologiczna 530 j.a. , spis nr 5 dokumentacja archiwalna techniczno-konstrukcyjna (rysunki) 53 j.a, nab. 3842/08 - 74 j.a. Dokumentacja aktowa spis nr 2., nab. 3863/08 dokumentacja aktowa spis nr 2 od poz. 75 do 156, nab. 3942/09- 4 j.a. 0,05 mb (spis poz. 157-160), nab. 4506/2012 - 18 ja. 0,30 mb Number of units in the group: 2058
62/1433/0 Miejska Rada Narodowa w Łukowie 1973-1990 0 Unroll
Karta A z 2003r E. Sałamacha * wybory do Sejmu PRL 1980-1989 sygn. 1-3, * wybory do rad narodowych 1984-1988 sygn. 4-6, * wybory do samorządu mieszkańców 1980-1988 sygn. 7-8, * interpelacje , wnioski ,postulaty wyborców 1974-1982 sygn. 9-12, * sesje rady – protokóły 1973-1990 sygn. 13-51, * posiedzenia komisji stałych- protokóły 1) ds. samorządu 1984-1988 sygn. 52-56, 2) rozwoju gospodarczego i zaopatrzenia, od 1984 rozwoju gospodarczego przestrzennego i gospodarki finansowej 1974-1989 sygn. 57-70, 3) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, od 1975 gospodarki miejskiej i rolnictwa, od 1984 gospodarki terenowej i ochrony środowiska 1974-1989 sygn. 71-85, 4) wychowania, oświaty, kultury i spraw socjalnych 1974-1989 sygn. 86-100, 5) zaopatrzenia, usług, rzemiosła ochrony konsumenta i gospodarki żywnościowej 1984-1989 sygn. 101-105, 6) przestrzegania prawa i porządku publicznego 1974-1989 sygn. 106-120, * posiedzenia prezydium rady –protokóły 1980-1990 sygn. 121-131, * Miejski Komitet Kontroli Społecznej –protokóły 1979-1983 sygn. 132-136, * Społeczny Komitet Obchodów 750-lecia m. Łukowa 1983 sygn. 137, * regulaminy MRN 1984-1989 sygn. 138-139, * uchwały , postanowienia i ich realizacja 1973-1990 sygn. 140-144, * plany pracy MRN. Prezydium, komisji 1975-1989 sygn. 145-157, * sprawozdania Biura MRN 1984-1990 sygn. 158, doinwentaryzowane: protokóły sesji 1988-1990 sygn. 159-172, uchwały MRN i ich realizacja 1986-1988 sygn. 173 Number of units in the group: 173
62/1434/0 Spółdzielnia Pracy Spółdzielcze Zakłady Metalowe w Siedlcach 1951-1971 0 Unroll
Number of units in the group: 24
62/1435/0 Urząd Gminy w Latowiczu 1973-1990 0 Unroll
Cz. I Inwentaryzowana w 200r 1. Realizacja postanowień Prezydium GRN 1985-1990 sygn. 1-3, 2. Protokóły zebrań wiejskich 1973-1989 sygn. 4-69, 3. Sołtysi (wybory, ewidencja) 1973-1990 sygn. 70-75, 4. Samorząd mieszkańców wsi 1973-1988 sygn. 76-86, 5. Protokóły z narad pracowników UG 1983-1990 sygn. 87-104, 6. Regulamin organizacyjny UG 1973-1984 sygn. 105-107, 7. Zarządzenia, decyzje Naczelnika i ich realizacja 1973-1990 sygn. 108-155, 8. Plany pracy Naczelnika UG i sprawozdania z ich realizacji 1976-1990 sygn. 156-190, 9. Analizy i oceny skarg i wniosków. Sprawozdania 1977-1987 sygn. 191-195, 10.Protokóły kontroli 1973-1990 sygn. 196-227, 11. Zespół Koordynacyjny ds. Pomocy Społecznej 1977-1986 sygn. 228-229, 12. Protokóły narad koordynacyjnych 1974-1979 sygn. 230-234, 13. Protokóły szkoleń pracowniczych 1974-1989 sygn. 235-258, 14. Budżet gminy 1973-1989 sygn. 259-196, 15. Plany finansowania inwestycji własnych 1981-1985 sygn. 297-304, 16. Plany rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 1975-1990 sygn. 305-328, 17. Bilanse 1973-1989 sygn. 329-348, 18. Wieloletnie i roczne plany czynów społecznych 1976-1989 sygn. 349-359, 19. Ochrona i opieka nad miejscami walki i straceń 1980-1983 sygn. 360, 20. Analizy, oceny, sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń 1976-1982 sygn. 361-363, 21. Ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1985-1988 sygn. 364-366, 22. Opinie i decyzje lokalizacji ogólnych 1976-1988 sygn. 367-381, 23. Program rozwoju budownictwa wiejskiego 1976-1986 sygn. 382-387, 24. Analiza i ocena ruchu budowlanego 1971-1987 sygn. 388-393, 25. Inne sygn. 394-402 Cz.II Rejestr Aktów Normatywnych 1985, 1987-1988 sygn 403-405, Decyzje Naczelnika 1989-1990 sygn 406, Plany pracy 1985-1990 sygn. 407-415, Realizacja planu działania Naczelnika 1977-1982 sygn.416-434, Realizacja ważniejszych zadań z planu społeczno-gospodarczego 1981-1988 sygn 435-455, Sprawozdania analizy 1981, 1984, 1987 sygn. 456-462, Protokoły kontroli, inspekcji , zarządzenia pokontrolne i zarządzenia z ich realizacji 1984, 1986, 1989-1990 sygn 463-465, Plany finansowania inwestycji i remontów oraz ich realizacja 1977 sygn 466, Realizacja czynów społecznych sprawozdawczość 1990 sygn 467, Sprawozdanie z działalności gospodarczo-finansowej GS Sam Chł. 1988 sygn 468, Rejestr Stowarzyszeń zarejestrowanych 1979-1985 sygn 469, Sprawy archiwum zakładowego 1972-1979 sygn. 470-472 Wnioski i interpelacje radnych 1984-1988 sygn 473 Number of units in the group: 473
62/1436/0 Gminna Rada Narodowa w Latowiczu 1973-1990 0 Unroll
Wybory do sejmu PRL 1985-1989 j.a.3, sygn.1-3, Wybory do Rad Narodowych 1976-1988 j.a.6, sygn. 4-9, Protokóły z sesji GRN 1973-1990 j.a.28, sygn. 10-38, Uchwały GRN 1973-1990 j.a.16, sygn. 39-55, Plan pracy 1973-1990 j.a.6, sygn. 56-62, Organizacja pracy GRN 1973-1990 j.a.5, sygn. 63-68, Sprawy osobowe radnych, ewidencja 1973-1988 j.a.2, sygn. 69-70, Spotkania radnych z wyborcami 1974-1984 j.a.10, sygn. 71-81, Wnioski i postulaty radnych 1976-1984 j.a.3, sygn. 82-84, Ochrona prawna radnego1977-1989 j.a.5, sygn. 85-89, Pomoc dla radnych w sprawowaniu mandatu 1977-1988 j.a.5, sygn. 90-94, Protokóły z posiedzeń Komisji GRN: Komisja Rolnictwa 1973-1990 j.a. 16, sygn. 95-110, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1973-1990 j.a.17, sygn. 111-127, Komisja przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1973-1990 j.a.17, sygn. 128-144, Komisja Wychowania, Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych 1973-1990 j.a.18, sygn. 145-162, Komisja ds. Samorządu 1984-1990 j.a.7, sygn. 163-169, Rejestr wniosków, Komisji 1973-1988 j.a.4, sygn. 170-173, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1974-1990 j.a.19, sygn. 174-192, Postanowienia Prezydium 1973-1990 j.a.8, sygn. 193-200, Komitet Kontroli Społecznej 1978-1983 j.a.11, sygn. 201-211, Społeczna Komisja Pojednawcza 1975-1989 j.a.12,sygn. 212-223, Gminny Komitet FJN 1973-1983 j.a.2 sygn. 224-225, Protokóły Komisji rolnictwa 1981 sygn.226 Number of units in the group: 226
62/1437/0 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach [1977] 1984-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 164
62/1438/0 Urząd Miejski w Sokołowie Podlaskim [1937-1973] 1974-1990 [2001] 0 Unroll
Realizacja wniosków komisji stałych 1976-1978, 1983-1987 sygn.1-2, Uchwały Miejskiej Rady Narodowej 1978 sygn. 3, Zarządzenia naczelnika 1983-1990 sygn. 4, Dane statystyczne o pracownikach 1978-1987 sygn.5 , Narady pracowników 1988 sygn.6, Plany i programy szkolenia pracowników 1977-1986 sygn. 7, Przydziały etatów 1986-1989 sygn.8, Plany pracy i sprawozdania 1976-1990 sygn. 9-19, Program oszczędnościowy 1985-1988 s.20-23, Plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania 1983-1984,1987-1990 s.24-26, Sprawozdania i analizy 1985 –1987, s.27-31, Protokóły kontroli 1982-1990 s.32-36, Analizy skarg i wniosków 1976-1990 s.37-38, Kolegium ds. wykroczeń 1986 s.39-46, Zarządzenia Naczelnika 1974 - 1978 sygn. 47-51 nab. 3740/08 (25 j.a. 0,50mb) plany finansowania inwestycji (dworzec PKS) 1985-1987 - 3 ja. Rejestry, skorowidze wydanych decyzji budowlanych 1974-1983 (12 j.a), realizacja planów i zadań 1978-1984, 1989, 1990 (4 j.a), protokóły kontroli 1990 (1 j.a), rejestr ewidencji gospodarczej 1989 (1 j.a), czyny społ. 1985-1986 (1 j.a), plan zagospodarowania 1988-1990 (1 j.a), statystyka 1981-1983 (1 j.a), plan roczny 1988/89 (1 j.a.), sygn.52-80, nab. 4289/11 - plany pracy, analiza stanu zatrudnienia 1975-1989- 20 j.a. 0,25 mb, sygn.81-100, nab. 4479/2012 - 30 ja. 0,30 mb inwestycje, zatrudnienie, dokumentacja archiwum zakładowego1974-1989 sygn.101-130, nab. 4507/2012 - 10 ja. 0,08 mb. plany finansowania inwestycji 1983-1990, sygn.131-140, nab. 4889/2014- 11 j.a. ,przekazywanie gospodarstw 1979-1989 sygn.141-151, nab. 4913/2014 -2583 ja. 6 mb koperty dowodowe 1952-1987 sygn.874-3457, nab. 5038/2015 koncesje na działalność gospodarczą 1947-1988 sygn.152-873, nab.5213/2016 koperty dowodowe 725 j.a 4,40 mb. sygn.4183-4851, nab. 5731/19 karty rzemieślnicze 1946-1972, sygn.4183-4851 Number of units in the group: 4851
62/1439/0 Miejska Rada Narodowa w Sokołowie Podlaskim 1973-1990 0 Unroll
Protokóły sesji 1973-1981, 1983-1984, 1988-1990, 1986 syg.1-14, 67, Posiedzenia prezydium 1974-1975, 1981, 1983-1984, 1986-1990 sygn.15-23, Posiedzenia komisji 1974-1979, 1981, 1982, 1984-1989 sygn. 24-66, realizacja wniosków komisji 1984-1987 (1j.a) sygn. 68 Number of units in the group: 68
62/1440/0 Urząd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim 1990-1998 0 Unroll
nab. 2619\99 (112 j.a.) , nab. 2741\00.07.04 (2 j.a.), 3282/04.09.17 (20 j.a.), nab. 4769/2013 - 10 ja. 0,30 mb, nab. 4927/2014 -10 ja. 0,10 mb Number of units in the group: 154
Showing 1,421 to 1,440 of 1,973 entries.