Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/161/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Sokołowskiego 1864-1915 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki 1864-1915 sygn. 1-4, Korespondencja ogólna 1867-1915 sygn. 5-7, Nadzór nad gminami 1894-1915 sygn. 8-12, Przesiedlenia na Syberię 1901-1915 sygn. 13, Wykonanie postanowień Komitetu Urządzającego w różnych sprawach (uwierzytelnienie kontraktów, ochrona lasów, pożyczki na urządzenia rolne, wykonanie pomiarów gruntów) 1867-1915 sygn. 14-29, serwituty parafii unickich (prawosławnych) 1865-1904 sygn. 30-31, 32, sprawozdania i wytyczne do sprawozdań 1885-1915 sygn. 34-36, księgi postanowień, decyzje komisarza 1870-1915 sygn. 37-76, Urządzenia rolne poszczególnych osad i wsi 1864-1915 (układ alfabetyczny) sygn. 77-245, Korczewska Kasa zapomogowo-pożyczkowa 1915 sygn. 246, kontrola likwidacji serwitutów 1868-1913 sygn. 247-248, tabele likwidacyjne 1864-1888 sygn. 249-250, raporty dotyczące likwidacji serwitutów 1909-1913 sygn. 251, parcelacja gruntów szlacheckich 1914-1915 sygn. 252-253 Number of units in the group: 253
62/162/0 Siedlecki Komitet Ochrony Lasów 1898-1913 [1915] 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia, korespondencja nie wymagająca dalszego postępowania 1898-1913 [1915] sygn. 1-53, Zezwolenia na wyręby i tzw. "oczyszczanie" lasów, zatwierdzanie planów urzadzenia gospodarstw leśnych - układ wg powiatów 1898-1913 sygn. 54-427 Number of units in the group: 427
62/163/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sokołowie Podlaskim 1919-1933 0 Unroll
Kontrola protokółów Policji Komunalnej 1919-1920 sygn.1, Kontrola protokółów ekspozytury Śledczej 1920-1922 sygn.2- 4, Sprawy polityczne 1919-1922 sygn. 5-8, Stowarzyszenia Funkcjonariuszy 1920-1921, 1925-1927 sygn. 9-11, Sprawy kulturalno-oświatowe 1923-27 sygn.12, Protokóły posterunków w Korczewie, Kosowie, Sabniach, Sokołowie, Sterdyni, posterunku Kolejowego w Telakach 1920-1923 sygn. 13-27, Raport 1922 sygn. 28, Sprawozdania z działalności 1919-1920, 1923, 1932, sygn.29-30, wykazy członków 1921-1927, sygn.31, sprawozdania sytuacyjne 1925-1926, sygn.32, korespondencja dotycząca agitacji komunistycznej i żydowskiej, 1922-1926, sygn.33, wykazy związków i stowarzyszeń 1922, sygn.34, korespondencja i sprawozdania z odczytów organizacji syjonistycznych 1924-1926, sygn.35, raporty posterunkowych z działalności Komitetów Rewolucyjnych 1919-1920, 1922-1926, sygn.36, sprawa wicedyrektora cukrowni Elżbietów 1925, sygn. 37, wykaz kolonistów niemieckich i obcokrajowców w powiecie sokołowskim 1922, sygn.38, wykazy posterunków 1923-1927, 1933, sygn.39 Number of units in the group: 39
62/164/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Łukowie 1945-1950 0 Unroll
Seria I . Referat osadniczy: 1945-1950 sygn. 1-8, 10-18, 25, 45-46, 50, 53-56, 61, w tym: Okólniki, instrukcje i zarządzenia 1946- 1950, sygn. 1-2, 45, 50, 54-56, 61, Księga inspekcji 1946- [1948], sygn. 3, Książka meldunkowa 1945- 1949, sygn. 4, Skorowidz do książki meldunkowej 1945- 1948, sygn. 5, Sprawozdania i wykazy z osadnictwa 1946- 1950, sygn. 6- 8, 53, Sprawy różne i ogólne 1945 -1947 sygn.10-12, Przydziały gospodarstw i nieruchomości, nieruchomości poniemieckich 1945-1947 sygn. 13-18,46, Akta zwerobowanych robotników rolnych do Państwowych Nieruchomości Rolnych 1947 sygn. 25, a). Podreferat Przesiedleńczy (osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego) 1946-1950 sygn. 9, 57-60 w tym: Sprawozdania z przesiedleń 1949-1950 sygn.9, 59-60, Zarządzenia sygn. 57, sprawy ogólne sygn. 58, Akta Powiatowej Rady Społecznej ds. Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Łukowie 1946-1947, 1950 sygn. 19-21, Akta Powiatowej Rady Społecznej ds. Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Radzyniu 1950 sygn. 22-24 II. Referat Opiekuńczy 1945 sygn. 42 repartianci ze wschodu (1 j.a) III Referat Prawny 1945-1947sygn. 44, 49, 51-52 w tym: Zarządzenia 1945 sygn.44, Sprawy ogólne, wykazy osób, które utraciły dokumenty 1946-1947 sygn. 49, 51-52 IV Referat Transportowy 1945-1950 sygn. 26-41, 43, 47-48 w tym: zarządzenia i okolniki 1947 sygn. 26, Sprawozdania 1946-1947 sygn.27,48, sprawy ogólne 1946-1946 sygn. 31, 47, wykazy przesiedleńców, raporty stacyjne, osadnictwo indywidualne, Delegacje na osadnictwo Spółdzielczo-Parcelacyjne 1945-1950 sygn. 28-sygn. 28-41 Number of units in the group: 61
62/165/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zbuczynie Poduchownym powiat Siedlce 1961-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1965-1969 sygn. 1-3, protokóły z sesji rady 1961-1972 sygn. 4-20, protokoły posiedzeń komisji 1962-1972 sygn. 21-94, protokoły posiedzeń prezydium 1961-1972 sygn. 95-102, zebrania wiejskie 1961-1972 sygn. 103, plany spotkań radnych z wyborcami 1972 sygn. 102, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1965-1971 sygn. 105-108, budżety 1971-1972 sygn. 109-110, komitet budowy szkoły 1968-1971 sygn. 111 Number of units in the group: 111
62/166/0 Akta stanu cywilnego gminy Wierzbno powiat Węgrów 1810-1825 387 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 15 j.a. sygn. 1-15. Alegata z lat 1817-1822 r. 6 j.a. sygn. 16-21, 1824-1825 2 j.a. sygn. 22-23. Number of units in the group: 23
62/167/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarnowie powiat Łuków 1955-1959 [1960-1961] 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia 1956-1959 sygn. 1, protokoły z sesji rady i uchwały 1955-1959 sygn. 2-6, protokoły komisji 1955 sygn. 7-8, protokoły z posiedzeń prezydium i uchwały 1955-1959 sygn. 9-14, zebrania wiejskie 1956-1957 sygn. 15-16, plany pracy rady i komisji 1955 sygn. 17, budżet 1960 sygn. 18, nab. 4353/2011 - 2 j.a. 0,02 mb książki meldunkowe wsi Kierzków 1952-1957, 1957-1961 Number of units in the group: 20
62/168/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Czerwonce Liwskiej powiat Węgrów 1826-1918 [1969] 4325 Unroll
Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826-1852 sygn. 41-64, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 65-78, Cz.3Alegaty do aktów małżeństw 1853-1859 sygn. 79-85, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1880-1900 sygn. 86-106, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1901-1918 sygn. 107-124, akta zbiorowe do akt urodzeń [1969] sygn.1525-126 Number of units in the group: 126
62/169/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Węgrowie 1826-1936 5882 Unroll
Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1826-1856,1861-1865 sygn.1-37, Alegaty do aktów małżeństw 1826-1828,1831,1859 sygn. 38-41,47, Protokóły sprawdzenia akt 1839-1841,1844,1848 sygn. 42-46, Spis metryk z lat 1683-1810 sporządzony w 1854 sygn. 48, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 49-61, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1890,1896 sygn.62-72, 76, Akta urodzeń (unikaty) 1891-1902 sygn. 73, 75, 77, Akta zgonów (unikaty) 1891-1898 sygn.74, Alegata do aktów małżeństw 1900 sygn. 78, Alegaty do akt małżeństw 1860 - 1876, 1879, 1880 sygn. 79-97 (19 j.a.), ks. Unikat małżeństw 1891-1904, 1905-1911 sygn. 98, 102, księga unikat zgonów 1899-1904 sygn.99, księgi unikat urodzeń 1903-1906, 1907-1910 sygn. 100-101, alegaty do akt małżeństw 1881, 1895, 1901-1908 sygn. 103-112 (10 j.a.), księga zgonów 1905-1912 sygn. 113, alegaty 1909, 1911-1913 sygn. 114-117, księga urodzeń 1911-1915 sygn.118, księgi małżeństw 1912-1936 sygn.119-121, 126, księgi zgonów 1912-1935 sygn.122-125, alegaty do aktów małżeństw 1910,1914-1929, 1931,1936, sygn.127-149 Number of units in the group: 149
62/170/0 Obwodowy Urząd Miar w Siedlcach 1940-1944 0 Unroll
księgi legalizacji narzędzi mierniczych 1940-1944 sygn.1-9 Number of units in the group: 9
62/171/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Siedlcach 1951-1976 0 Unroll
Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Garwolin 1959 sygn. 1, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Łosice [brak daty, 1956-1975] sygn. 2, Mapa topograficzna skala 1:100000 Powiat Łuków/Sieradz 1959 sygn. 3, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Łuków 1960 sygn. 4, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Mińsk Mazowiecki 1959 sygn. 5, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Ryki 1960 sygn. 6, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Siedlce 1960 sygn. 7, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Sokołów Podlaski 1960 sygn. 8, Mapa topograficzna skala 1:100000 Powiat Sokołów Podlaski 1968 sygn. 9, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Węgrów 1960 sygn. 10, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Węgrów 1960 sygn. 11, Mapa topograficzna miasta Węgrów z podziałem na rejony i obwody spisowe 1973-1976 skala 1:5000 sygn. 12, Ośrodki gospodarcze - kartogram [ powiaty Węgrów, Sokołów Podlaski, Siedlce, Łosice] brak daty sygn. 13 Number of units in the group: 13
62/172/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Domanicach powiat Siedlce 1826-1918 [1934] 5254 Unroll
księgi UMZ 1826-1873,1875-1905 Alegaty 1826, 1830, 1832-1846, 1848-1875, 1877-1893, 1895-1897, 1900 [1934] Cz.1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-39, Alegaty do aktów małżeństw 1826, 1830, 1832-1845, 1848-1864 sygn. 40-72, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1873,1875-1879 sygn. 73-86, Alegaty do aktów małżeństw 1865-1875, 1877-1879 sygn. 87-101 (sygn. 97 alegata z 1874 przesunięta do parafii Wodynie), Cz.3 Alegata do aktów małżeństw 1846 sygn. 102, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 103-123, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1893, 1895-1897, 1900 sygn. 124-141, alegaty z lat 1901-1912, 1916-1929, 1931-1932, 1934 sygn. 142-170, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1918 sygn. 171-189, Akta zbiorowe do aktów urodzeń 1918, sygn.190 Number of units in the group: 189
62/173/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Górkach powiat Łosice 1826-1864 1713 Unroll
ksiegi UMZ 1826-1864 sygn. 1-39, Alegaty 1826-1836, 1838-1844, 1846-1864 sygn. 40-76 Number of units in the group: 76
62/174/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Grębkowie powiat Węgrów 1826-1914 4826 Unroll
Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-40 (40j.a.), Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 41-54 (14 j.a.), Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 55-75 (21 j.a.), Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901- 1914 sygn. 76-89 Number of units in the group: 89
62/175/0 Akta gminy Prawda powiat Łuków 1864-1954 [1957] 0 Unroll
1. Dział ogólno-organizacyjny 1944-1954 sygn. 1-50 (numery 52-55, 68-77, 112-115, 168, 176-180, 188-189 akta wybrakowane) 2. Dział finansowo-budżetowy 1942-1953 sygn. 51-111, 3. Dział gospodarki gminnej 1946-1957 sygn. 116-119, 4. Dział administracji społecznej 1946-1953 sygn. 120-124, 5. Dział administracyjny [1864] 1945-1953 sygn. 125-167, 6. Sprawy poruczone administracji gminnej 1948-1956 sygn. 168-175, 7. Dział administracyjny (sprawy USC) 1948 sygn. 181-183, 8. Statystyka na temat rolnictwa, przesiedleń, ewidencji zwierząt 1946-1949 sygn. 184-191, 9. Księgi ludności stałej i kontrola ruchu ludności 1911-1931 sygn. 192- 221, nab. 3432/05, księgi postanowień zebrań osady Stoczek 1878-1884, 1887-1897, 1905-1917 - 3 j.a, księgi przychodu i rozchodu, kwitariusze 1873, 1874, 1879, 1882, 1898-1901, 1901, 1904-1912, 1913-1914 -8 j.a. Number of units in the group: 202
62/176/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Hołubli powiat Siedlce 1826-1875 477 Unroll
księgi UMZ z lat 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty 1854, sygn. 41, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1875 sygn. 42-51, Alegata 1867, sygn. 52 Number of units in the group: 52
62/177/0 Komisje wyborcze do rad narodowych z województwa siedleckiego z wyborów z dnia 9 grudnia 1973 roku 1973-1973 0 Unroll
Gminne Komisje Wyborcze w Korczewie, Przesmykach (powiat łosicki) sygn. 1-2, Gminne Komisje Wyborcze w Staninie, Krzywdzie, Łukowie (powiat łukowski) sygn. 3-5, z terenu miasta-gminy Kałuszyn, GKW w Cegłowie, Jakubowie, Dobrem, Latowiczu, Mińsku, Stanisławowie (powiat miński) sygn. 6-12, Miejska Komisja Wyborcza w Siedlcach, Gminne Komisje Wyborcze w Kotuniu, Mokobodach, Paprotni, Siedlcach, Skórcu, Wiśniewie, Zbuczynie (powiat siedlecki) sygn. 13-20, Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie, Gminne Komisje Wyborcze w Bielanach, Ceranowie, Kosowie Lackim, Repkach, Sabniach, Sokołowie, Sterdynie (powiat sokołowski) sygn. 21-28, miasta-gminy w Łochowie, GKW w Grębkowie, Korytnicy, Miedznej, Sadownem, Stoczku Węgrowskim (powiat węgrowski) sygn. 29-34 Number of units in the group: 34
62/178/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836, 1885-1913 877 Unroll
cz. 1 [8 j.a 0,08 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1829, 1830-1832, 1834-1836 sygn. 1-8 Cz. 2 brak cz. 3 [30 j.a. 0,29 mb) Akta UMZ 1885-1900 sygn. 9-24 ( 16j.a.), Alegata 1885-1900 sygn. 25-38 (14j.a.) Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1913 sygn. 39-51, dokumenty do akt małżeństw 1898-1899, 1901-1913 sygn. 52-66 Number of units in the group: 66
62/179/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836 137 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1829, 1831-1836 sygn.1-10 Number of units in the group: 10
62/180/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kamionnej powiat Węgrów [1766-1810] 1826-1917 10018 Unroll
Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1829, 1842-1849,1853, sygn. 41-50, 57, Sumariusz alfabetyczny dla ksiąg urodzonych, zaślubionych i zmarłych z lat 1766-1810 sporządzony w 1853r. sygn. 57, Cz.2Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn, 58-71, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1826-1841,1850 sygn. 72-87, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 88-108, (Po skontrum brak j.a. o sygn. 51-56), Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1909 sygn. 109-117, Alegaty 1862-1866, 1881 (6j.a.) sygn. 118-123, alegata 1904, 1905 sygn. 124-125, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1910-1917 sygn. 126-133 Number of units in the group: 127
Showing 161 to 180 of 1,973 entries.