Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
64/101/0 Kuratorium Przedszkoli w Ełku 1854-1912 0 Unroll
akta ogólne, posiedzenia, sprawy budżetowe i rachunkowe Number of units in the group: 17
64/102/0 Powiatowa i Miejska Kasa Oszczędności w Ełku 1883-1944 0 Unroll
akta ogólne (zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne, protokoły), bilanse i statystyka, „Pomoc Wschodnia”, sprawy różne (loterie, kredyty kolei wąskotorowej, kredyty na rozbudowę budynków mieszkalnych), akta kredytowe klientów Number of units in the group: 465
64/103/0 Powiatowa Rada Narodowa w Grajewie 1945-1950 0 Unroll
Dział Ogólny: protokoły posiedzeń prn i prezydium prn, sprawozdawczość ogólna, Dział Gospodarczy i Administracyjno-Społeczny: sprawy wodno-melioracyjne, korespondencja, Dział Inspekcyjny: kontrola terenowych rad narodowych, Komisje: protokoły posiedzeń Number of units in the group: 32
64/104/0 Wydział Powiatowy Ełk 1915-1944 0 Unroll
Wydział Finansowy (budżety, zezwolenia na pożyczki, kredyty) sygn. 1-32, hipoteka podatków czynszowych sygn. 33-199, Wydział Rolny sygn. 200-300 Number of units in the group: 300
64/105/0 Pruski Sąd Obwodowy Wydział Hipoteczny w Olecku 1707-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 15791
64/106/0 Urząd Parafialny w Świętajnie powiat Olecko 1718-1887 0 Unroll
akta ogólne (sprawy administracyjne, wizytacje zboru i szkół, akta dotyczące podatków i rozliczeń); remonty i odbudowa budynków kościelnych, sprawy różne (zaopatrzenie inwalidów i wdów po pastorach, spisy ludności, opłaty, sprawy sierot i dzieci nieślubnych, procesy sądowe o należności); korespondecja i rozliczenia dot. darowizny Daniela Gramatzkiego; zbiórki pieniężne; akta dot. wojen (kontrybucja, dostawa żywności dla armii napoleońskiej, zarządzenia); sprawy medyczne (cholera, pomory bydła, szpitale); zapowiedzi i świadectwa ślubne; okólniki i zarządzenia ogłaszane w zborze, edykta i patenta; rachunki kasy kościelnej, kasy ubogich, dziesięciny kościelne i spisy konfirmantów, rachunki kas szkolnych Number of units in the group: 429
64/107/0 Superintendentura w Ełku 1844-1936 0 Unroll
akta ogólne superintendentury i zborów (spłaty ciężarów gruntowych przez wsie, zarządzenia, statystyka, korespondencja, sprawy budowlane) sygn. 1-57, zobowiązania dotyczące ciężarów gruntowych dla instytutu duchownego sygn. 58-89, spisy wpłat i rozliczenia podatków dla zborów sygn. 90-153, księgi zbiorcze wydatków, podatków i rachunkowe, rachunki i bilanse kasy zboru w Ełku sygn. 154-286, kasy wdowie, rachunki i bilanse sygn. 287-352, kasy szpitalne, rachunki sygn. 353-398, kasy dla ubogich i szkolne sygn. 399-404, sprawy różne sygn. 405-427 Number of units in the group: 427
64/108/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Olecku 1863-1937 0 Unroll
akta ogólne (kancelaryjne dzienniki podawcze, terminarze, skorowidze, sprawy budowlane) sygn. 1-37, akta szczegółowe różne (sprawy pracownicze, oferty, podatki) sygn. 38-55, budowa budynków żandarmerii (Wojnasy, Borawskie, Gąski, Raczki Wielkie, Kijewo, Kowale Oleckie, Mieruniszki, Urbanki, Wieliczki) sygn. 56-68, budowa domen (Budki, Cimochy, Doliwy, Drozdowo, Szwałk, Połom, Kije, Sedranki) sygn. 69-97 Number of units in the group: 97
64/109/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Gołdapi 1886-1937 0 Unroll
budowa Nadleśnictwa Czerwony Dwór i leśniczówek Number of units in the group: 17
64/110/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Ełku 1916-1937 0 Unroll
zabudowa rewiru leśnego w Przykopce Number of units in the group: 1
64/111/0 Sądy niemieckie w Ełku i Gołdapi - zbiór szczątków zespołów 1774-1942 0 Unroll
Sąd niemiecki w Gołdapi: testament, akta hipoteczne /1827-1938/ sygn. 1-8, sądy niemieckie w Ełku: księga wpisów hipotecznych Szestno, proces cywilny, rejestr stowarzyszeń, akta hipoteczne, rejestr praw majątkowych /1774-1942/ sygn. 9-16 Number of units in the group: 16
64/111/1 Sąd niemiecki w Gołdapi 1827-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 8
64/111/2 Sądy niemieckie w Ełku 1774-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 8
64/112/0 Urząd Skarbowy w Grajewie 1923-1939 0 Unroll
Akta Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej przy Urzędzie Skarbowym w Grajewie: zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły klasyfikacyjne i korespondencja w sprawach klasyfikacji, sprawozdania z prac pomiarowych, rejestry pomiarowe poszczególnych wsi, operaty pomiarowe,operaty techniczne, akta klasyfikacyjne gruntów wsi Number of units in the group: 60
64/113/0 Starostwo Powiatowe w Olecku 1840-1930 0 Unroll
akta registratury policyjnej urzędu: akta ogólne /1914-1926/, sprawy dot. głosowania /1919-1930/, sprawy ludnościowe /1912-1924/, obrona państwa /1914-1923/, sprawy mobilizacyjne /1919-1920/, sprawy policyjne i polityczne /1918-1921/, sprawy gospodarcze /1840-1844/ Number of units in the group: 27
64/114/0 Starostwa Powiatowe w Ełku i Gołdapi - zbiór szczątków zespołów 1881-1944 0 Unroll
STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU: preliminarze budżetowe /1936-1941/, sprawy różne miasta /1924-1931/ STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI: registartura policyjna: sprawy ludnościowe/ 1912-1932/, sprawy żydowskie /1888-1904/, registratura samorządowa: sądy polubowne /1914-1944/, sprawy rybołówstwa /1881-1918/ Number of units in the group: 11
64/114/1 Starostwo Powiatowe w Ełku 1924-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 4
64/114/2 Starostwo Powiatowe w Gołdapi 1881-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 7
64/115/0 Powiatowa Kasa Oszczędności w Grajewie 1941-1944 0 Unroll
wnioski kredytowe /1942-1944/, Oddział w Szczuczynie /1944/, akta personalne /1941-1944/ Number of units in the group: 11
64/116/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Ełku 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólny (sprawozdania, protokoły odpraw, korespondencja), Referat Finansowo-Budżetowy (preliminarze budżetowe), Referat Prawny (sprawozdania z działalności, zaświadczenia repatriacyjne, karty ewakuacyjne, sprawy odszkodowawcze), Referat Planowania i Statystyki (sprawozdania z działalności i ruchu repatriantów), Referat Osadnictwa (sprawozdania, karty ewidencyjne), Referat Pracy (sprawozdania, skierowania do pracy), Referat Etapowy (sprawozdania, księga rejestracji, zapomogi), Referat Transportowy (sprawozdania, zestawienia transportów) Number of units in the group: 69
Showing 101 to 120 of 508 entries.