Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
67/61/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kamieniu Pomorskim [1945] 1950-1975 0 Unroll
1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY: sygn. 1-388(388 j.a.), lata 1950-1975: protokoły sesji PRN (lata 1950-1975; sygn. 1-47); rejestry uchwał (lata 1958-1975; sygn. 48-52); wykazy radnych, oceny działalności radnych, zestawienia statystyczne dot. Składu rad narodowych – PRN i rad podległych (lata 1969-1973; sygn. 53-65); spotkania posłów i radnych z wyborcami, wnioski i interpelacje radnych, realizacja wniosków (lata 1959-1975; sygn. 66-85); kluby i zespoły radnych, konwent seniorów (lata 1962-1975; sygn. 86-90); komisje stałe PRN – protokoły posiedzeń, rejestry wniosków, ocena działalności (lata 1950-1975; sygn. 91-148); komisje doraźne, zespoły i komisje działające przy PRN (lata 1950-1962; sygn. 149-155); protokóły posiedzeń Prezydium PRN(lata 1950-1975; sygn. 156-298); rejestry uchwałPrezydium PRN (lata 1955-1963; sygn. 299-301); konferencje, zjazdy i narady(lata 1952, 1959-1973; sygn. 302-308); zarządzenia Przewodniczącego Prezydium PRN(lata 1966-1973; sygn. 309); sprawy organizacyjne Prezydium PRN i Urzędu Powiatowego, plany pacy(lata 1950, 1964-1974; sygn. 310-329); podział administracyjny powiatu(lata 1951, 1959-1973; sygn. 330-335); nadzór nad radami niższych stopni(lata 1959-1962, 1968-1975; sygn. 336-341); komitety blokowe, samorząd mieszkańców (lata 1961-1973; sygn. 342-348); skargi, wnioski, zażalenia, krytyka prasowa (lata 1952, 1965-1974;sygn. 349-356); audycje radiowęzła z 1953 r., kronika powiatu za lata 1945-1974(sygn. 357-369); protokóły kontroli i zalecenia pokontrolne(lata 1963-1973; sygn. 370-374); korespondencja ogólna Przewodniczącego PPRN, akcje polityczne, realizacja zarządzeń władz zwierzchnich(lata 1957-1973; sygn. 375-388). 2. POWIATOWA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: sygn. 389-589 (201 j.a.), lata 1950-1975: sprawy organizacyjne PKPG, protokoły posiedzeń PKPG (lata 1953-1973; sygn. 389-396); plany wieloletnie i 5-letnie (założenia do roku 1990), sprawozdania z ich wykonania (lata 1950-1973; sygn. 397-427); plany i sprawozdania roczne - zbiorcze i problemowe (lata 1951-1975; sygn. 428-476); pozostałe plany i sprawozdania – resortowe (lata 1951-1975; sygn. 477-538); bilanse siły roboczej (lata 1954-1975; sygn. 539-561); problemowe opracowania monograficzne (lata 1953-1973; sygn. 562-568); programy rozwoju miast i gromad (lata 1955-1975; sygn. 569-582); korespondencja, informacje, sprawozdania z realizacji uchwał partyjnych (lata 1959-1973; sygn. 583-588); protokoły kontroli PKPG(1954 r.; sygn. 589). 3. WYDZIAŁ STATYSTYKI: sygn. 590-625 (36 j.a.), lata 1950-1961: metryki statystyczne powiatu, informatory statystyczne (lata 1950-1961; sygn. 590-600); sprawozdania statystyczne i opracowania zbiorcze z zakresu statystyki ludności i struktury zatrudnienia (lata 1951-1954, 1959-1960; sygn. 601-605); spisy rolne (lata 1951-1952, 1959-1960), sprawozdania statystyczne z zakresu rolnictwa (lata 1951, 1958-1959) (sygn. 606-616); pozostałe sprawozdania GUS – resortowe(lata 1957-1960; sygn. 617-622); Narodowy Spis Powszechny 1960 r. (sygn. 623-624); kontrole prowadzone przez Wydział (1959 r.; sygn. 625). 4. WYDZIAŁ FINANSOWY: sygn. 626-747 (122 j.a.), lata 1950-1975: organizacja wewnętrzna, narady i konferencje, plany pracy (lata 1950-1954, 1957-1961, 1972-1975;sygn. 626-633); budżety terenowe - zbiorcze i jednostkowe. Sprawozdania z ich wykonania (lata 1950-1975; sygn. 634-727); plany finansowe przedsiębiorstw państwowych (lata 1952, 1968-1974; sygn. 728-730); podatki i opłaty(lata 1950-1951, 1969-1975; sygn. 731-735); protokoły inspekcji i rewizji finansowych (lata 1959-191963, 1972-1975; sygn.736-747). 5. WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY: sygn. 748-879 (132 j.a.), lata 1950-1975: organizacja Wydziału, preliminarze budżetowe, protokoły narad i konferencji (lata 1950-1955, 1966-1975; sygn. 748-755); organizacja sieci szkół podstawowych, projekty organizacyjne, sprawozdania statystyczne szkół (lata 1950-1973; sygn. 756-782); organizacja szkół średnich, sprawozdania (lata 1963-1974; sygn. 783-787); przedszkola, dziecińce, domy dziecka (lata 1950-1974; sygn. 788-798); plany, programy i sprawozdania z zakresu oświaty i kultury (lata 1950-1975; sygn. 799-829); wizytacje i inspekcje szkół i Wydziału (lata 1950-1956, 1967-1974; sygn. 830-840); wyniki nauczania, klasyfikacja uczniów – sprawozdania (lata 1951-1962; sygn. 841-844); organizacje społeczne w szkołach (lata 1950-1952, 1969-1973; sygn. 845-848); likwidacja analfabetyzmu (lata 1950-1952; sygn. 849-854); oświata dorosłych (lata 1950-1962, 1971-1973; sygn. 855-862); biblioteki, domy kultury, inne placówki kulturalno-oświatowe (lata 1951-1959, 1971-1975; sygn. 863-870); muzealnictwo, ochrona zabytków (lata 1966-1975; sygn. 871-872); kinematografia, amatorski ruch artystyczny, konkursy, festiwale, obchody rocznicowe (lata 1966-1975; sygn. 873-879). 6. POWIATOWY KOMITET KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI: sygn. 880-899 (20 j.a.),lata: 1958-1975: protokóły posiedzeń zespołów kolegialnych, organizacja PKKFiT (lata 1965-1973; sygn. 880-883); plany, sprawozdania, informacje z działalności PKKFiT oraz jednostek podległych (lata 1958-1973; sygn. 884--887); sprawozdania statystyczne i opisowe, kontrola i ewidencja obiektów sportowych (lata 1966-1975; sygn. 888-899). 7. WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH: sygn. 900-968 (69 j.a.), lata: [1948-] 1950-1975: organizacja Wydziału, normatywy, instrukcje (lata 1950-1958, 1964-1973; sygn. 900-909); kontrole Wydziału i jednostek podległych (lata 1956-1971; sygn. 910-916); nadzór nad stowarzyszeniami (lata 1957-1973; sygn. 917-927); ewidencja i kontrola ruchu ludności (lata 1954-1966; sygn. 928-932); sprawy narodowościowe, autochtoni, Niemcy, Cyganie, repatriacja, łączenie rodzin niemieckich (lata 1948-1970; sygn. 933-945); nadzór nad MO (lata 1955-1962; sygn. 946-948); sprawy wyznaniowe (lata 1950-1961; sygn. 949-956); analizy, sprawozdania dot. Sytuacji pożarowej (lata 1957-1961, 1971; sygn. 957-958); sprawy Referatu Wojskowego, ochrona tajemnicy wojskowej, korespondencja (lata 1953-1971; sygn. 959-962); inne sprawy Wydziału, informacje, analizy skarg i wniosków (lata 1952-1973; sygn. 963-968). 8. WYDZIAŁ SKUPU: sygn. 969-988 (20 j.a.), lata 1957-1975: organizacja wewnętrzna, protokoły narad (lata 1963-1973; sygn. 969-970); plany (założenia do roku 1980), sprawozdania, informacje roczne i za okresy wieloletnie (lata 1957-1975; sygn. 971-982); protokoły kontroli (lata 1962-1973; sygn. 983-988). 9. WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA: sygn. 989-1115 (127 j.a.), lata 1950-1975: organizacja Wydziału, protokoły narad (lata 1966-1975; sygn. 989-996); plany perspektywiczne i wieloletnie (założenia do roku 1980) (lata 1951, 1961, 1965-1975; sygn. 997-1006); plany i sprawozdania roczne (lata 1951-1975; sygn. 1007-1041); plany i sprawozdania dot. Spółdzielni produkcyjnych (lata 1967-1975; sygn. 1042-1045); wykazy gospodarstw rolnych (lata 1953, 1955; sygn. 1046-1065); operaty pomiarowe gruntów rolnych (lata 1973 r.; sygn. 1066-1095); oświata rolnicza(lata 1966-1975; sygn. 1096-1098); pomniki przyrody, leśnictwo, zadrzewienia, łowieckie plany hodowlane (lata 1958-1975;sygn. 1099-1103); kontrole Wydziału i jednostek podległych (lata 1962-1974; sygn. 1104-1110); odbudowa zagród wiejskich, skargi rolników (lata 1950-1954, 1958-1959, 1966-1972; sygn. 1111-1115). 10. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ: sygn. 1116-1253 (138 j.a.) lata: 1950-1975: sprawy organizacyjne Wydziału (lata 1951-1953, 1968-1975; sygn. 1116-1123); plany i sprawozdania 5-letnie i wieloletnie (lata 1955, 1961-1965, 1971-1975;sygn. 1124-1126); plany i sprawozdania roczne, informacje, oceny(lata 1950-1975;sygn. 1127-1150); inwestycje i budownictwo komunalne (lata 1957-1972; sygn. 1151-1163); gospodarka mieszkaniowa(lata 1963-1973;sygn. 1164-1173); zaopatrzenie gospodarki komunalnej (lata 1963-1972; sygn. 1174-1181); akta różne: poszczególne jednostki zawierają całą gamę problemów znajdujących się w gestii Wydziału m.in.urządzenia komunalne, cmentarze, place, zieleń, drogi, remonty, sprawy finansowe, kontrole i rewizje (lata 1950-1973; sygn. 1182-1231); przedsiębiorstwa komunalne (lata 1951, 1965-1975; lata sygn. 1232-1239); protokóły kontroli (lata 1950-1960, 1972-1974; sygn. 1240-1242); skarg i wnioski (lata 1964-1975; sygn. 1243-1253). 11. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY: sygn. 1254-1267 (14 j.a.), lata 1958-1960, 1965-1975: plany, sprawozdania z ruchu budowlanego (lata 1958-1960, 1965-1975; sygn. 1254-1257); odbudowa i renowacja zabytkowych kamieniczek w Kamieniu Pomorskim – dokumentacja techniczna (lata 1967-1973; sygn. 1258-1266); urządzenia podziemne – dokumentacja techniczna trasy kabla telekomunikacyjnego relacji Kamień Pomorski - Dziwnów (1974; sygn. 1267). 12. WYDZIAŁ HANDLU, PRZEMYSŁU I USŁUG: sygn. 1268-1305 (38 j.a.); lata 1950-1975: plany wieloletnie (założenia do 1990r.), 5-letnie i roczne rozwoju handlu (lata 1959-1975; sygn. 1268-1288): analizy obrotu towarowego, informacje Wydziału (lata 19571975; sygn. 1289-1298); rozwój sieci handlowej, skargi na pracę handlu (lata 1960-1968, 1972; sygn. 1299-1303); licencje i karty rzemieślnicze (lata 1950-1967;sygn. 1304-1305). 13. WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ: sygn. 1306-1361 (56 j.a.); lata 1952-1975: organizacja Wydziału i jednostek podległych (lata 1970-1972; sygn. 1306); plany i sprawozdania 5-letnie (lata 1955-1975; sygn. 1307); plany, sprawozdania, bilanse roczne Wydziału i jednostek podległych (lata 1952-1974; sygn. 1308-1340); sprawozdania GUS dot. Działalności służby zdrowia (lata 1956-1974; sygn. 1341-1353); nadzór i inspekcje w jednostkach służby zdrowia (lata 1969-1974; sygn. 1354-1358); opieka społeczna, walka z alkoholizmem (lata 1957-1962, 1967; sygn. 1359-1361). 14. WYDZIAŁ ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH: sygn. 1362-1383 (22 j.a.), lata 1952-1974: organizacja Wydziału, plany pracy, kierunki działań (lata 1952-1956, 1965-1974; sygn. 1362-1364); analizy i opracowania, informacje o rynku pracy, bilanse siły roboczej (lata 1957-1974; sygn. 1365-1376); aktywizacja kobiet i ludności cygańskiej, praca nakładcza(lata 1963-1973; sygn. 1377-1380); kontrole i zalecenia pokontrolne (lata 1966-1973; sygn. 1381-1382); skargi i zażalenia w sprawach zatrudnienia(lata 1969-1972; sygn. 1383). 15. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – ZBIÓR: sygn. 1384-1387 (4 j.a.): zdjęcia z odbudowy Ratusza w Kamieniu Pomorskim (lata 1967-1968; sygn. 1384); zdjęcia obrazujące odbudowę i rozbudowę Kamienia Pomorskiego (album Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim, sygn. 1385); zbiór fotografii dot. Historii Kamienia Pomorskiego i Wolina (sygn. 1386); Księga zasłużonych powiatu kamieńskiego (sygn. 1387). 16. AKCESJA nr 415/1997: sygn. 1388-1390 (3 j.a.); lata 1966-1967, 1975: a) Wydział Organizacyjno-Prawny (sygn. 1388, 1975 r.): akta Komisji Likwidacyjnej Urzędu Powiatowego; b) Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (sygn. 1389-1390, lata 1966-1967): dokumentacja techniczna dot. Zabudowy Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim. 17. AKCESJA nr 547/2004; 565/2004; 569/2004: sygn. 1391-1434 (44 j.a.), lata 1945-1972: a) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: (sygn. 1391-1428, lata 1945-1969): „akta osadników” z lat 1945-1969 z terenu gminy Golczewo (38 j.a.; sygn. 1391-1428); gospodarka nieruchomościami nierolniczymi (2 j.a.; sygn. 1429-1430): wyciągi z matrykuł i ksiąg budynkowych; kopie map katastralnych z 1950 r. nieruchomości położonych na terenie wsi Ościęcin (gm. Golczewo) oraz Strzeżewo (gm. Trzebieszewo), a będących we władaniu Mleczarni w Ościęcinie; dokumentacja dotyczącą sprzedaży nieruchomości nierolniczych położonych na terenie Golczewa z 1960 r.; projekt kompleksowego zadrzewienia wsi Chomino na lata 1970-1972 (sygn. 1431); b) Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury: sygn. 1432-1434, lata 1970-1972: dokumentacja dot. Lokalizacji inwestycji na terenie gminy Świerzno. 18. AKCESJA nr 588/2005 - Wydział Oświaty i Kultury: sygn. 1435-1436 (2 j.a.), lata 1965-1975: plany finansowe, bilanse i sprawozdania finansowe Powiatowego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. 19. AKCESJA nr 641/2007 – Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: sygn. 1437-1458 (22 j.a.), lata 1946-1971: akta dot. Regulacji gruntów (sygn.1437-1453: akta formalno-prawne regulacji, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne gruntów, skorowidze działek, skorowidze właścicieli); akta osadników osiadłych po II wojnie światowej na terenie gminy Wolin (sygn. 1454-1458): dokumenty dot. Nabycia i/lub zdania gospodarstwa rolnego oraz dot. Spraw regulowania własności ziemi. 20. Akta osobowe - Akta osobowe pracowników: sygn. 1459 (1 j.a.), 1953 r. 21. AKCESJA 11/2015 przes. międzyzespołowe z 67/189 Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim;a) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa sygn. 1460-1466 lata [1948] 1950-1975; b) Wydział Organizacyjno-Prawny sygn. 1467 lata 1974-1975. 22. Dopływ 23.03.2018 r. Akta osobowe Gromadzkiej Rady Narodowej w Świerznie 12 j.a. z lat 1955-1966, sygn. 1968-1479 Number of units in the group: 1479
67/62/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Nowogardzie [1947] 1950-1975 [1976] 0 Unroll
Akta usystematyzowane są według struktury organizacyjnej (wydziałami). W zespole, w niektórych wydziałach, znajdują się - jako anteriora - akta Starostwa Powiatowego Nowogardzkiego z lat 1947-1950 oraz - jako posteriora - akta Urzędu Miasta i Gminy w Nowogardzie z lat 1975-1976. 1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY (599 j.a., sygn. 1-599, lata 1950-1975) protokoły posiedzeń plenarnych (sesji) PRN (1950-1975); rejestry uchwał PRN (1961-1974);sprawozdania i informacje z działalności PRN i jej organów, ocena pracy rad niższego szczebla (1951, 1954, 1957, 1959, 1969-1974); realizacja uchwał Rady (1974-1975); protokoły posiedzeń Zespołu Radnych PZPR i Konwentu Seniorów (1965-1975);akta komisji PRN (1950-1975); ewidencja radnych, zestawienia statystyczne, ankiety, analizy działalności radnych (1953-1966, 1969, 1972-1975);spotkania posłów i radnych z wyborcami, interpelacje radnych (1955-1956, 1961, 1965-1975); protokoły posiedzeń Prezydium PRN(1950-1975); uchwały Prezydium PRN (1953, 1956, 1964-1975); plany pracy Prezydium PRN, sprawozdania z działalności (1950-1954); komisje i zespoły działające przy Prezydium PRN (1953, 1955, 1968-1974); konferencje, zjazdy i narady organizowane przez Prezydium PRN(1950-1955, 1958-1963, 1966-1974); organizacja wewnętrzna Wydziału, zakresy czynności, wykazy akt (1951-1953, 1958-1963, 1971-1975); plany pracy wydziałów i referatów, sprawozdania z ich działalności(1951-1952, 1970-1974); zarządzenia i okólniki Przewodniczącego PPRN, zarządzenia i decyzje Naczelnika Powiatu oraz naczelników miast i gmin (1967-1975); podział terytorialny powiatu (1951, 1954, 1957, 1970-1973); nadzór nad radami niższego stopnia (1951-1967, 1972-1975); sprawy kadrowe PPRN i rad podległych - wykazy pracowników, analizy stanu zatrudnienia, sprawozdania (1953, 1958, 1961-1963, 1966-1974); samorząd mieszkańców wsi i miast, sołtysi ( 1952, 1955, 1964-1965, 1972-1973); protokoły kontroli (1954, 1967-1975); teksty audycji radiowęzła lokalnego w Nowogardzie (1955-1957, 1959-1960); Biuletyny Informacyjne PPRN (1954, 1958), meldunki i sprawozdania PPRN (1960 r.), kronika wydarzeń – wycinki prasowe z lat 1966-1974; skargi i wnioski(1951-1956, 1961-1963, 1967-1974); akta Komisji Likwidacyjnej Urzędu Powiatowegoz 1975 r. 2. POWIATOWA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO (117 j.a., sygn. 600-117, lata 1949-1975) organizacja wewnętrzna PKPG, regulaminy (1971-1975); protokoły posiedzeń kolegium PKPG (1954-1956, 1961-1973); plany perspektywiczne, wieloletniei roczne na lata 1949-1975; plany i sprawozdania z zakresu inwestycji (1962-1965, 1971-1975); czyny społeczne - plany i sprawozdania (1961-1975); bilanse siły roboczej na lata 1960-1975; opracowania i informacje tematyczne (1952-1956, 1967-1975). 3. WYDZIAŁ STATYSTYKI (20 j.a., sygn. 717-734 i 2061-2062, lata 1950-1961) Narodowy Spis Powszechny 1950 r. i 1960 r.; zestawienia spisów rolnych (1953-1954, 1956-1960); sprawozdania statystyczne – według gałęzi gospodarki narodowej (1951-1957, 1958-1961). 4. WYDZIAŁ FINANSOWY (482 j.a., sygn. 735-1216, lata 1947-1975) sprawy organizacyjne Wydziału, zakresy czynności, plany pracy i sprawozdania, protokoły narad, zespoły działające przy Wydziale, opracowania Wydziału (l1949-1974); budżety zbiorcze i jednostkowe (1950-1975); sprawozdania z wykonania budżetu (1951-1975); podatki i opłaty - plany, sprawozdania, bilanse przedsiębiorstw komunalnych, jednostek państwowych i spółdzielczych (1950-1961, 1967-1972); podatki wiejskie – m.in. Rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego na lata 1950-1951, 1957-1963; protokoły kontroli i rewizji (1951-1956, 1961-1962, 1967-1975). 5. WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY (198 j.a., sygn. 1217-1414, lata 1949-1975) organizacja wewnętrzna, zarządzenia, plany pracy (1951, 1967-1975); materiały Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych (1951-1956); konferencje i narady organizowane przez Wydział (1951-1954, 1959-1974); plany i sprawozdania w zakresie oświaty (1949-1974); budżety i sprawozdania finansowe (1951-1974); sieć szkolna (1957-1974); kadra nauczycielska (1952-1968); projekty organizacyjne szkół (1951-1975); sprawozdania jednostkowe szkół i przedszkoli, wyniki nauczania (1951-1955, 1969-1974); oświata dorosłych, walka z analfabetyzmem (1949-1958); sprawozdania z nadzoru pedagogicznego (1955, 1966-1975); sprawozdania bibliotek i świetlic (1951-1959, 1962, 1974). 6. POWIATOWY KOMITET KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI (49 j.a., sygn. 1415-1463, lata 1961-1974) protokoły posiedzeń PKKFiT, uchwały; plany pracy, programy rozwoju kultury fizycznej i turystyki; budżet PKKFiT – plany i ich wykonanie; plany pracy Powiatowej Rady LZS, sprawozdania z działalności klubów LZS; działalność PTTK, przebieg sezonu turystycznego; nadzór nad stowarzyszeniami sportowymi, sprawozdania z działalności klubów sportowych; informacje i sprawozdania PKKFiT dot. Imprez sportowych i turystycznych; budowa stadionu w Nowogardzie(dokumentacja techniczna). 7. WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH (49 j.a., sygn. 1464-1512, lata 1951-1975) organizacja wewnętrzna Wydziału, plany pracy (1964-1968, 1972-1975); sprawozdania z orzecznictwa karno-administracyjnego, bezpieczeństwo publiczne (1963-1966, 1970-1973); plany, sprawozdania, współdziałanie w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności (1960-1972); nadzór nad stowarzyszeniami (1966-1974); mniejszości narodowe – Cyganie (1970-1973); sprawy obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, odtwarzanie treści akt USC, nadzór nad USC, obrzędowość świecka (1951-1975); kontrole, realizacja zaleceń pokontrolnych (1970-1974). 8. WYDZIAŁ SKUPU (22 j.a., sygn. 1513-1534, lata 1954-1975) protokoły posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Skupu (1954-1955, 1968-1970); plany i sprawozdania z przebiegu skupu (1955, 1968-1975); protokoły kontroli przebiegu skupu (1964-1971). 9. WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA (181 j.a., sygn. 1535-1715, lata 1949-1976) organizacja wewnętrzna, plany pracy, zarządzenia (1967-1974); narady i odprawy organizowane przez Wydział (1968-1974); budżety i sprawozdania finansowe (1951-1955); plany gospodarcze (wieloletnie i roczne), sprawozdania z ich wykonania (1951-1975); analizy i informacje Wydziału (1967-1975); protokoły kontroli (1967-1973); rejestry klasyfikacyjno-pomiarowe gruntów, wykazy gospodarstw rolnych (1949-1954, 1961-1969, 1973-1976); rolnicze spółdzielnie produkcyjne (1950-1956, 1966-1975); oświata rolnicza (1971-1975); sprawy leśnictwa – plany, sprawozdania statystyczne, programy kompleksowego zadrzewiania wsi (1967-1975). 10. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ (226 j.a., sygn. 1716-1941, lata 1948-1975) organizacja wewnętrzna Wydziału, narady kolegialne (1948-1974); plany wieloletnie na lata 1949-1975, plany roczne, sprawozdania, analizy (1950-1975); przedsiębiorstwa komunalne, hotele - plany, sprawozdania, bilanse (1950-1975); cmentarze; groby wojenne (1953-1954, 1957-1969); informacje i opracowania tematyczne (1950-1954, 1957-1973); czyny społeczne (1955, 1962-1974); kontrole i zalecenia pokontrolne (1951-1953, 1957-1958, 1964-1971); skargi i zażalenia (1954-1956). 11.WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY (21 j.a., sygn. 1942-1962, lata 1954-1974) sprawozdania z ruchu budowlanego (1958-1960, 1970-1974); odbudowa Ratusza i murów obronnych w Nowogardzie – dokumentacja techniczna (1954-1956, 1959). 12. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (4 j.a., sygn. 1963-1966, lata 1956-1974) zakresy czynności pracowników z 1974; plany modernizacji i budowy drógna lata 1969-1980; sprawozdania z rejestracji pojazdów samochodowych (1956-1974). 13. WYDZIAŁ HANDLU, PRZEMYSŁU I USŁUG (60 j.a., sygn. 1967-2026, lata 1951-1975) organizacja wewnętrzna, protokoły narad (1954, 1958-1959, 1974); plany, sprawozdania i analizy dot. Handlu (1951-1975); kontrole placówek handl. (1954-1975); notowania cen (1951, 1953, 1956-1957). 14. WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ (29 j.a., sygn. 2027-2055, lata 1961-1975) zarządzenia kierownika Wydziału(1973 r.); plany, sprawozdania, analizy, sprawozdania jednostek podległych (1961-1975); wykazy kadry medycznej, sprawozdania z fundusz płac (1965-1974); protokoły kontroli (1963-1975). 15. WYDZIAŁ ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH (5 j.a., sygn. 2056-2060, lata 1950-1975). Sprawozdania z zakresu pomocy społecznej (1950-1952, 1957-1959); sprawy zatrudnienia w gospodarce narodowej (1958 r.); sprawy organizacyjne Wydziału, protokoły kontroli (1974-1975). 16. Akta osobowe (12 j.a., sygn. 2063-2074, lata 1950-1955); akta osobowe pracowników Number of units in the group: 2074
67/63/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świnoujściu [1945] 1950-1972 [1990] 0 Unroll
1. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY: sygn. 1–397 (397 j.a.), lata [1948] 1950–1972 [1973]: protokoły sesji PRN (sygn. 1-54); sprawozdania z działalności PRN i jej organów, rejestry uchwał (sygn. 55-62); sprawozdania i informacje o składzie socjalnym rady, oceny radnych (sygn. 63-70); spotkania radnych z wyborcami, wnioski wyborców i ich realizacja (sygn. 71-78); interpelacje i postulaty radnych (sygn. 79-87); protokoły posiedzeń Klubu Radnych PZPR i Konwentu Seniorów (sygn. 88-89); akta komisji stałych PRN (sygn. 90-215); komisje doraźne i zespoły działające przy PRN i PPRN (sygn. 216-221); protokoły posiedzeń Prezydium PRN (sygn. 222-335); konferencje i narady organizowane przez PPRN (sygn. 336-339); sprawy organizacyjne PPRN, instrukcje, zarządzenia, wykazy akt, przejmowanie agend Starostwa Powiatowego (sygn. 340-350); informacje i opracowania dla PPRN, akcje społeczne i polityczne kierowane przez Prezydium (sygn. 351-358); podziały administracyjne powiatu, zmiany nazw miejscowości (sygn. 359); nadzór nad radami niższych szczebli (sygn. 360-370); sprawy kadrowe pracowników własnych i jednostek podległych (sygn. 371-376); skargi i wnioski, analizy, informacje o ich realizacji (sygn.377-380); biuletyny informacyjne PPRN (sygn.381-394); kontrole i inspekcje zewnętrzne (sygn.395–397). 2. POWIATOWA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: sygn. 398–649 (252 j.a.), lata 1950–1972 [1973]: sprawy organizacyjne PKPG, przepisy prawne, protokoły posiedzeń Kolegium PKPG (sygn. 398-405); plany perspektywiczne i wieloletnie (sygn. 406-410); plany 5-letnie (sygn. 411-437); plany i sprawozdania roczne powiatu (sygn. 438-479); plany i sprawozdania roczne miast i gromad (sygn. 480–495); plany i sprawozdania roczne z wykonania zadań gospodarczych w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej (sygn. 496-594); bilanse siły roboczej (sygn. 595-604); opracowania monograficzne, w tym materiały Komisji rządowej ds…Rozwoju Świnoujścia (sygn. 605-644); korespondencja PKPG i inne informacje (sygn. 645-649). 3. WYDZIAŁ FINANSOWY: sygn. 650-782 (133 j.a.), lata [1949] 1950–1972 [1973]: budżety jednostkowe i zbiorcze, ich zmiany i aktualizacje, sprawozdania z wykonaniaza lata 1950-1972(sygn. 650-774); plany finansowe zakładów i przedsiębiorstw działających na terenie powiatu, ankiety dot. Gospodarki finansowej miast z lat 1955-1959 (sygn.775-779); protokoły rewizji i kontroli finansowych z lat 1959-1972 (sygn. 780-782); 4. WYDZIAŁ OŚWIATY: sygn. 783–894 (112 j.a.), lata [1947] 1950–1972 [1973]: organizacja sieci szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych, sprawozdania statystyczne szkół i organizacji (sygn.783-821); plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju oświaty (sygn.822-824); plany gospodarcze, inwestycyjne i finansowe resortu oświaty, sprawozdania z ich wykonania (sygn. 825-841); sprawozdania i statystyka kadrowa, wykaz nauczycieli (sygn. 842-857); informacje o działalności własnej i jednostek podległych (sygn. 858-867); wizytacje szkół (sygn.868-869); wyniki nauczania, sprawozdania, oceny, analizy (sygn. 870-873); organizacje społeczne w szkołach i placówkach oświaty, organizacje wspierające szkoły (sygn. 974-978); oświata dorosłych (sygn. 879-880); akta szkół z lat 1947-1962 (sygn. 881-894). 5. WYDZIAŁ KULTURY: sygn. 895–911 (17 j.a.), lata [1952] 1958–1972 [1973], nie ma akt z lat 1954-1955, 1961-1962 i 1964-1966: sprawy organizacyjne Wydziału, utworzenie Powiatowego Komitetu Kultury i Sztuki (sygn. 895-896); plany gospodarcze resortu kultury i ich realizacja (sygn. 897-902); sprawozdania GUS Wydziału i jednostek podległych (sygn. 903-905); festiwale, konkursy (sygn. 906-911). 6. POWIATOWY KOMITET KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI: sygn. 912–944 (33 j.a.), lata: 1956–1972: sprawy organizacyjne PKKFiT, protokoły posiedzeń i konferencji (sygn. 912-919); plany gospodarcze, budżet, inwestycje dot. Kultury fizycznej (sygn. 920-925); stowarzyszenia sportowe - ich organizacja i kontrola działalności; koordynacja imprez sportowych (sygn. 926-931); sprawozdania statystyczne z zakresu kultury fizycznej sygn. 932-934); turystyka: plany rozwoju turystyki, organizacja i oceny sezonów wczasowo-turystycznych, sprawozdania GUS z zakresu ruchu turystycznego (sygn. 935-943); kontrole NIK(sygn. 944). 7. WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH: sygn. 945–1034 (90 j.a.), lata [1946-] 1950-1972 [1978]: plany i sprawozdania z działalności referatów Wydziału (sygn. 945-967); sprawy graniczne, współdziałanie z WOP, wymiana słupów granicznych, korespondencja z NRD (sygn. 968-970); współpraca i współdziałanie z MO (sygn. 971-979); rozminowanie terenu z niewypałów, statystyki pożarów (sygn. 980-982); statystyka ludności (sygn. 983-988); zmiana imion i nazwisk, nadzór nad USC (sygn. 989-993); stowarzyszenia i zgromadzenia, ich rejestracja i nadzór nad działalnością (sygn. 994-1024); sprawy narodowościowe i obywatelskie, repatriacja, sprawy wyznaniowe i wywłaszczeniowe (sygn. 1025-1034). 8. WYDZIAŁ SKUPU: sygn. 1035–1049 (15 j.a.), lata 1955–1963, 1968: protokoły posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds.Skupu (sygn. 1035); plany i sprawozdania z przebiegu skupu i dostaw obowiązkowych (sygn. 1036-1048); organizacja skupu, sieć magazynów (sygn. 1049). 9. WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA: sygn. 1050–1219 (170 j.a.), lata [1945] 1950–1972: sprawy organizacyjne Wydziału (sygn. 1050); plany perspektywiczne i wieloletnie (sygn. 1051-1062); plany i sprawozdania roczne Wydziału i jednostek podległych (sygn. 1063-1087); akta rolniczych spółdzielni produkcyjnych (sygn. 1088-1114); przebudowa ustroju wsi, regulowanie własności, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne (sygn. 1115-1151); akta gospodarstw indywidualnych z lat 1945-1967 (sygn. 1152-1196); ochrona użytków rolnych, zmiany użytkowania (sygn. 1197-1206); oceny stanu rolnictwa (sygn. 1207-1214); kontrole i inspekcje (sygn. 1215-1217); inwentaryzacja zadrzewień, mapy lasów, utworzenie Wolińskiego Parku Narodowego (sygn. 1218-1219). 10. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ: sygn. 1220–1369 (150 j.a.), lata 1950–1968: sprawy organizacyjne Wydziału (sygn. 1220-1222); plany, sprawozdania, informacje i analizy (sygn.1223-1304); urządzenia komunalne; eksploatacja, karty inwentaryzacji powszechnej (sygn. 1305-1327); czyny społeczne, odgruzowywanie (sygn. 1328-1332); sprawozdania statystyczne (sygn. 1333-1345); plany i sprawozdania jednostek podległych, nadzór nad ich działalnością (sygn. 1345-1368); cmentarze, w tym materiały dot. Grobów wojennych (sygn. 1369). 11. WYDZIAŁ HANDLU PRZEMYSŁU I USŁUG: sygn. 1370–1434 (65 j.a.), lata [1945] 1950–1972 [1990]: plany wieloletnie rozwoju handlu, rzemiosła i usług (sygn. 1370-1371); plany i sprawozdania roczne (sygn. 1372-1396); inne opracowania i informacje (sygn. 1397-1402); statystyka, sprawozdania z kontroli i analizy działalności jednostek podległych sygn. 1403-1411); rejestry kart rzemieślniczych wydanych w latach 1947-1972 oraz zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, wydanych w latach 1973-1988; akta rzemieślników z lat 1945-1990 (sygn. 1412-1434). 12. WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ: sygn. 1435–1486 (52 j.a.), lata 1950–1965: plan 5-letni na lata 1956-1960 (sygn. 1435); plany i sprawozdania roczne, w tym sprawy budżetu (sygn. 1436-1463); sprawozdania statystyczne Wydziału i placówek służby zdrowia (sygn. 1464-1480); nadzór i kontrola jednostek podległych (sygn. 1481); opracowania monograficzne i informacje z zakresu służby zdrowia (sygn. 1482-1486). 13. WYDZIAŁ ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH: sygn. 1487–1525 (39 j.a.), lata 1951–1972 [1973]: protokoły narad i odpraw, zbiory normatywów (sygn. 1487-1489); analizy rynku pracy i bilansów siły roboczej (sygn. 1490-1497); sprawozdawczość i statystyka (sygn. 1498-1516); kontrole i inspekcje (sygn. 1517-1525). 14. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY: sygn. 1526–1535 (10 j.a.), lata 1964–1968, 1972; informacje i statystyka dot. Ruchu budowlanego w powiecie (sygn. 1526-1527); plany zagospodarowania przestrzennego Kołczewa i Wolina (sygn. 1528-1533); konkurs na dzielnicę nadmorską w Świnoujściu, plany miasta Świnoujścia; (sygn. 1534-1535). 15. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI: sygn. 1536–1545 (10 j.a.), lata 1964–1972 [1973]: plany wieloletnie w zakresie dróg lokalnych (sygn. 1536-1538); plany roczne, sprawozdania i analizy Wydziału (sygn. 1539-1541); plany, sprawozdania i analizy działalności jednostek podległych (sygn. 1542-1545). 16. WYDZIAŁ STATYSTYKI: sygn. 1546–1591 (46 j.a.), lata 1950–1962: zarządzenia i normatywy (sygn. 1546); wnioski Narodowego Spisu Powszechnego z roku 1950 i 1960 (sygn. 1547-1556); spisy rolne - zestawienia powiatowe i gromadzkie (sygn. 1557-1568); metryki statystyczne powiatu, informatory statystyczne (sygn. 1569-1576); sprawozdania statystyczne GUS (jednostkowe i zbiorcze) (sygn. 1577-1591). 17. AKCESJA nr 462/2001: sygn. 1592–1604 (13 j.a.), lata 1958–1972 [1974]: a) Wydział Oświaty: projekty organizacyjne szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z lat 1963-1972 (sygn. 1592-1600); b) Wydział Spraw Wewnętrznych: akta Jacht-Klubu „Cztery Wiatry” ze Świnoujścia z lat 958-1974 oraz Wolińskiego Towarzystwa Kultury w Wolinie z 1971 r. (sygn. 1601-1602); c) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: akta Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Świnoujście w Świnoujściu z lat 1970-191972 (sygn. 1603); d) Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: zakresy czynności pracowników Wydziału Zatrudnienia z lat 1970-1972 (sygn. 1604). 18. AKCESJA nr 555/2004: sygn. 1605-1620 (16 j.a.), lata 1951-73: a) Wydział Organizacyjno-Prawny (9 j.a.): rejestry uchwał PRN i Prezydium PRN z lat 1959-1972; protokoły posiedzeń Komisji Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z lat 1965-1972; wnioski, postulaty i interpelacje radnych z lat 1961-1972; sprawozdania o stanie personalnym z 1953 r.; skargi i wnioski z lat 1959-1973;); b) Wydział Spraw Wewnętrznych (3 j.a.): plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania z lat 1969-72; informacje z lat 1971-1972 o realizacji programu walki z pijaństwem i alkoholizmem na terenie powiatu wolińskiego; protokoły kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Wydziale w latach 1969-1972); c) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (2 j.a.): rejestr gruntów miasta Świnoujście z 1955 r.; rejestr gruntów gromady Kołczewo z lat 1955-1960; d) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1 j.a.): sprawozdania statystyczne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świnoujściu za lata 1966-1972; e) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1 j.a.): wykaz personelu służby zdrowia na terenie powiatu wolińskiego z 1951 r. 19. AKCESJA nr 640/200: sygn. 1621-1657 (37 j.a.), lata 1948-1973: a) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: sygn. 1621-1648 (28 j.a.), lata 1947-1973: regulacja gruntów (akta formalno-prawne regulacji, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne gruntów, skorowidze działek, skorowidze właścicieli); akta osadników osiadłych po II wojnie światowej na terenie wsi Ładzin(sygn. 1649, lata 1948-1967); akta spółek wodnych z lat 1964-1972 (sygn. 1650-1657); 20. AKCESJA nr 646/2007: sygn. 1658-1661 (4 j.a) lata 1947-1973: a) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: sygn. 1658: przejęcie do ewidencji nieruchomości komunalnych budynku piekarni w Przytorze (sygn. 1958, lata 1960-1973); b) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: sygn. 1659-1660 (2 j.a.), lata 1968-1973: rozgraniczenie terenów pod budowę obiektów Nadmorskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Świnoujściu; wywłaszczenie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Słowianin” w Świnoujściu; c) Wydział Organizacyjno-Prawny: sygn. 1661 (1 j.a.), lata 1947-1954: skorowidz osobowy pracowników prezydiów miejskich i gromadzkich rad narodowych z terenu powiatu wolińskiego. 21. AKCESJA nr 674/2010: sygn. 1662-1671(10 j.a.) lata 1953-1972: a) Wydział Spraw Wewnętrzych: sygn. 1662-1671 (10 j.a.), lata 1953-1972: korespondencja w sprawie przekazania i zniszczenia akt tajnych i ściśle tajnych (sygn. 1662) rok 1953; podział rzeczowy akt tajnych oraz protokoły przekazania akt do Archiwum Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Toruniu lata 1964-1970 (sygn. 1663-1665); sprawy ogólno-organizacyjne związane z organizacją kancelarii tajnej, sprawozdania (sygn. 1666); kontrole prasy, publikacji, widowisk z lat 1954-1970 (sygn. 1667-1668); zarządzenia w sprawie strefy nadgranicznej (sygn. 1669) z lat 1964-1970; nadawanie i zmiana obywatelstwa polskiego oraz osiedlanie ludności cygańskiej (sygn. 1670-1671) z lat 1967-1972. 22.AKCESJA 781/2015; Akta osobowe - sygn. 1672-2258 z lat 1946-1963 587 j.a. Number of units in the group: 2258
67/64/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Trzebiatowie 1950-1973 0 Unroll
1. Sprawy organizac. MRN: plany pracy Rady i jej organów, skład osobowy, karty ewiencyjne radnych, sprawozdania z działalności (4 j.a., sygn. 1-4, lata 1952-1954). 2. Protokoły sesji MRN, rejestry uchwał(23 j.a., sygn. 5-27, lata 1951-1973; brak protokołów z 1950 i 1953 r.). 3. Spotkania posłów i radnych z wyborcami (3 j.a., sygn. 28-30, lata 1969-1973). 4. Akta komisji stałych (20 j.a., sygn. 31-50, lata 1951-1958, 1963-1973). 5. Sprawy organizacyjne Prezydium MRN i Biura MRN (2 j.a., sygn. 51-52, lata 1969-1973). 6. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN (27 j.a., sygn. 53-79, lata 1950-1973). 7.Akta komitetów blokowych (2 j.a., sygn. 80-81, lata 1965-1971). 8. Konferencje organizowane przez Prezydium MRN, referaty wystąpień (3 j.a., sygn. 82-84, lata 1953-1955, 1971-1972). 9. Plany gospodarcze (6 j.a., sygn. 85-90, lata 1960-1962, 1971, 1973). 10. Inne plany i sprawozdania (1 j.a., sygn. 91, lata 1957-1959). 11. Sprawozdawczość GUS z zakresu rolnictwa. Wyniki NSP 1960 r. (10 j.a., sygn. 92-101, lata 1950-1953, 1960). 12. Skargi i wnioski (1 j.a., sygn. 102, lata 1954). 13. Teksty audycji radiowęzła lokalnego (4 j.a., sygn. 103-106, lata 1953-1956). 14. Protokoły kontroli i inspekcji (5 j.a., sygn. 107-111, lata 1954, 1957-1959, 1967-1973). 15. Budżet miasta i jegorealizacja (45 j.a., sygn. 112-156, lata 1950-1973; brak budżetu na 1956r.). 16. Zakłady i przedsiębiorstwa miejskie: plany gosp. i finans., sprawozdania z dzialalności (28 j.a., sygn. 157-183 i 185, lata 1953-1971). 17. Dokumentacja techniczna dot. przebudowy Ratusza w Trzebiatowie (1 j.a., sygn. 184, lata 1960-1964). 18. AKCESJA nr 474/2002: mapy gruntów rolnych z 1971r., dokum. geologicznazłóż surownców ilastych Cegielni Włodarka z lat 1955 i 1961 (3 j.a., sygn. 186-188). 19. AKCESJA nr 593/2005: metryki ulic Trzebiatowa z 1971 r. (12 j.a., sygn. 189-200). Number of units in the group: 200
67/66/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gryficach [1949] 1950-1973 0 Unroll
1) Sprawy organizacyjne MRN i jej organów, regulaminy i sprawozdania opisowe (2 j.a. z lat 1953-1973). 2) Protokoły sesji MRN (32 j.a. z lat 1950-1973). 3) Rejestry uchwał i realizacja uchwał (6 j.a. z lat 1949-1960) 4) Spotkania radnych z wyborcami (1 j.a. z lat 1961-1873) 5) Komisje stałe MRN (27 j.a. z lat 1950-1973) 6) Zespół Radnych PZPR (1 j.a. z lat 1963-1973) 7) Protokoły posiedzeń Prezydium MRN (37 j.a. z lat 1950-1973) 8) Rejestry uchwał Prezydium MRN (5 j.a. z lat 1950-1960) 9) Komitety blokowe (1 j.a. z lat 1961-1970) 10) Konferencje i narady zespołów powoływanych przez Prezydium MRN (2 j.a. zlat 1952-1955 i 1959-1960) 11) Plany gospodarcze i programy rozwoju miasta na lata 1960-1965 (2 j.a. z 1960r.) 12) Inne plany i sprawozdania problemowe (2 j.a. z lat 1962-1970) 13) Sprawozdania statystyczne (w tym – spisy rolne), informator statystyczny MRN (4 j.a. z lat 1961-1970) 14) Skargi i wnioski (2 j.a. z lat 1959-1960 i 1967) 15) Wydawnictwa własne, kroniki, monografie; obchody 700-lecia miasta, plakaty, odezwy do mieszkańców (2 j.a. z lat 1950-1973) 16) Kontrole i inspekcje zewnętrzne (6 j.a. z lat 1961-1973) 17) Budżet miasta i jego wykonanie, sprawozdania finansowe własne (31 j.a. z lat 1950-1973; brak budżetów za lata 1956, 1969-1973) 18) Plany oraz sprawozdania finansowe i gospodarcze przedsiębiorstw i zakładów miejskich (MPGK, MZBM, Żłobka Miejskiego: 11 j.a. z lat 1959-1973) 19) Archiwum zakładowe – spisy zdawczo-odbiorcze akt (gł. Referatu Finansowego) oraz spisy akt przekazanych do Archiwum Państwowego (1 j.a. z lat 1970-1973) Number of units in the group: 175
67/67/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świnoujściu 1950-1973 [1974] 0 Unroll
1) Sprawy organizacyjne MRN (3 j.a. z lat 1950-1973):plany pracy Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium MRN, komisji stałych i Konwentu Seniorów na rok 1973; sprawozdania z działalności MRN z lat 1950-1954 i 1964-1968. 2) Sesje MRN (49 j.a. z lat 1950-1973):kompletny zbiór protokołów sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950-1973 (brak 2 protokołów z 1953 r.) 3) Uchwały MRN (3 j.a. z lat 1964-1973):rejestr uchwał MRN z 1973 r.; akta dot. realizacji uchwał MRN z lat 1964-1965. 4) Spotkania posłów i radnych z wyborcami (6 j.a. z lat 1965-1972): protokoły spotkań przedwyborczych kandydatów na radnych z wyborcami z 1965 r., protokoły spotkań posłów i radnych z wyborcami z lat 1965-1967 i 1969-1972; wnioski i postulaty zgłaszane na tych spotkaniach przez wyborców w1965 r. 5) Interpelacje i postulaty radnych (5 j.a. z lat 1961-1973):interpelacje, wnioski i postulaty zgłaszane przez radnych MRN w latach 1961-1971; informacje o realizacji takich postulatów w latach 1972-1973. 6) Komisje stałe MRN (60 j.a. z lat 1950-1973): akta komisji stałych działających przy MRN z lat 1958-1973 - gł. protokoły posiedzeń, protokoły kontroli przeprowadzanych przez te komisje oraz sprawozdania z ich działalności. Do grupy tej włączono1 teczkę z aktami Komisji Kontroli Społecznej z 1950 r. (sygn. 90) 7) Komisje i zespoły doraźne (1 j.a. z 1973 r.): akta Miejskiego Zespołu ds. Odznaczeń Państwowych. 8) Zespoły radnych (1 j.a. z lat 1969-1972):akta Zespołu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 9) Sprawy organizacyjne Prezydium MRN (5 j.a. z lat 1952-1973):m.in. akta dot. organizacji pracy i podziału czynności w Prezydium MRN z lat 1956-1968 i organizacji resortu kultury w 1973 r.; zbiór instrukcji, zarządzeń i okólników własnych (m.in. wykaz akt dla prezydiów miejskich rad narodowych z 1956 r.); „Biuletyn Informacyjnyo Prezydium MRN” z lat 1964-1965 (pojedyncze numery). 10) Posiedzenia Prezydium MRN (52 j.a. z lat 1950-1973):prawie kompletny zbiór protokołów posiedzeń Prezydium MRN z lat 1950-1973 (pojedyncze braki występują w rocznikach 1958 i 1973); rejestry uchwał Prezydium z lat 1950-1951 oraz z 1973 r. 11) Zebrania wiejskie (1 j.a. z 1973 r.):protokoły zebrań wiejskich z 1973 r.; wykazy sołtysów. 12) Plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji (6 j.a. z lat 1963-1973): plany i/lub materiały do rocznych planów gospodarczych na lata 1963, 1968 i 1970-1971 i 1973; projekt planu gospodarczego resortu oświaty na lata 1974-1976; analiza wykonania planu gospodarczegoza rok 1972. 13) Inne plany i sprawozdania z ich realizacji (16 j.a. z lat 1958-1973):akta dot. realizacji uchwały nr 230 Rady Ministrów z 1958 r. o aktywizacji Świnoujścia (sygn. 183-185); informacje m.in. o realizacji polityki mieszkaniowej (w latach 1961-1973), planów estetyzacji miasta (lata 1963-1967), polityki zatrudnienia (oceny i analizy za 1973 r.), rozwoju handlu (program na lata 1972-1990), rolnictwa (plany, sprawozdania i informacje z lat 1972-1973), kultury (program na lata 1973-1975) i sportu (program na lata 1974-1980). 14) Sprawozdawczość GUS i resortowa (18 j.a. z lat 1950 i 1960-1973)z zakresu:gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (lata 1960-1972), oświaty (1973 r.), kultury i sztuki (1973 r.) Są tu również materiały spisu rolnego z 1950 r. (sygn. 194) oraz sprawozdania statystyczne z działalności Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium MRN i radnych z lat 1969-1971 (sygn. 192). 15) Skargi i wnioski (2 j.a. z lat 1964-1973):przykładowe skargi i wnioski z lat 1964-1965 i 1973. 16) Normatywy kancelaryjne i archiwalne (1 j.a. z lat 1961-1964):zarządzenie Prezydium MRN z 1961 r. wprowadzające jednolity sposób znakowania teczek w referatach Prezydium MRN; rzeczowy podział teczek w referatach Prezydium z 1963 r.; rzeczowy wykaz akt Referatu Ogólno-Administracyjnego z 1964 r. 17) Kontrole i inspekcje zewnętrzne (2 j.a. z 1973 r.): protokoły kontroli finansowych przeprowadzonych przez Wydział Finansowy Prezydium MRN w jednostkach podległych; protokoły kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Wewnętrznych Prezydium MRN w Świnoujściu w 1973 r. 18) Budżet i jego wykonanie (44 j.a. z lat 1950-1973): budżety (i/lub materiały do budżetu) na lata 1950, 1952-1954, 1957-1958, 1960-1965, 1967-1971 i 1973; projekty budżetu na lata 1974-1975 jednostek podległych Miejskiemu Komitetowi Kultury i Sztuki; sprawozdania i analizy z wykonania budżetu za lata1956, 1960-1971 i 1973. 19) Plany, budżety i sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i zakładów miejskich (26 j.a. z lat 1951-1972): są tu akta (plany, sprawozdania, protokoły kontroli) takich przedsiębiorstw jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nr 1 w Świnoujściu z lat 1960-1967; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nr 2 w Świnoujściu z lat 1960-1968; Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z Świnoujściu z lat 1961-1964; Przedsiębiorstwo Morskie „Żegluga Świnoujska” z 1963r.; Miejski Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku „Wyspiarz” w Świnoujściu z 1972r. 20) Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i organizacji społecznych (3 j.a. z 1973 r.):akta 3 organizacji: Klubu Sportowego „Flota” w Świnoujściu; Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Świnoujściu; Stowarzyszenia Księgowych Oddział Terenowy w Świnoujściu. 21)Sprawy nieruchomości miejskich(1 j.a. z lat 1957-1964): akta dotyczą przejmowania nieruchomości od jednostek Armii Radzieckiej, stacjonującej na terenie miasta. 22) AKCESJA nr 675/2010; 4 j.a., lata 1953-1973: rejestr pracowników 1953-1957; sprawy ogólno-organizacyjne związane z organizacją kancelarii tajnej, sprawozdania,nadawanie i zmiana obywatelstwa polskiego, osiedlanie ludności cygańskiej z roku 1973; Number of units in the group: 309
67/68/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Międzyzdrojach 1950-1972 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne MRN (sygn. 1-2, lata 1950-1954). 2. Protokoły sesji MRN (sygn. 3-38, lata 1951-1972). 3. Spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn. 39, lata 1969-1972). 4. Komisje stałe MRN (sygn. 40-59, lata 1950-1972). 5. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN (sygn. 60-93, lata 1950-1972). 6. Plan gospodarczy miasta (sygn. 94-96, lata 1961-1963). 7. Inne plany i sprawozdania (sygn. 97-101, lata 1951-1972). 8. Sprawozdawczość GUS; sprawozdania resortowe (sygn. 102-106, lata 1955-1972). 9. Skargi i wnioski (sygn. 107-108, lata 1956-1958, 1971). 10. Kontrole i inspekcje zewnętrzne (sygn. 109-110, lata 1954-1972). 11. Budżet i jego wykonanie (sygn. 111-133, lata 1950-1971). 12. Plany przedsiębiorstw i zakładów miejskich (sygn. 134-135, lata 1965-1972). 13. Plan Międzyzdrojów z 1911 r. – kopia z 1951 r. [?] (sygn. 136). 14. Akta osobowe; 1 j.a. (sygn. 137) z lat 1959-1962; Akta osobowe pracowników (kwestionariusze osobowe, podania o pracę, zaświadczenia). Number of units in the group: 137
67/69/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Goleniowie [1949] 1950-1973 [1974] 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne MRN, ewidencja i sprawy osobowe radnych (sygn. 1-4, lata 1952, 1958-1961). 2. Protokoły sesji MRN, rejestry uchwał (sygn. 5-39, lata 1950-1974). 3. Wykonanie uchwał MRN (sygn. 40-41, lata 1951, 1961). 4. Komisje stałe MRN (sygn. 42-79, lata 1950, 1953, 1958-1973). 5. Konwent Seniorów MRN (sygn. 80, lata 1967-1972). 6. Kluby radnych (sygn. 81-84, lata 1961-1964, 1966-1972). 7. Protokoły posiedzeń MRN (sygn. 85-124, lata 1950-1973). 8. Komitety osiedlowe i blokowe, zebrania mieszkańców, działalność Społecznej Komisji Pojednawczej przy Administracji Domów Mieszkalnych (sygn. 125-130, lata 1958-1971). 9. Roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta (sygn. 131-134, lata 1961-1966). 10. Inne plany i sprawozdania (dot. Gł. Gospodarki komunalnej i rolnictwa) (sygn. 135-150, lata 1952-1965, 1968-1971). 11. Wyniki Narodowych Spisów Powszechnych oraz zestawienia spisów rolnych (sygn. 151-171, lata 1950-1954, 1960, 1963-1968). 12. Instrukcje kancelaryjne i wykazy akt (sygn. 172, lata 1962-1973). 13. Kontrole i inspekcje zewnętrzne (sygn. 173-174, lata 1967-1972). 14. Sprawozdania i informacje związane z zatrudnieniem w Prezydium MRN i jednostkach podległych (sygn. 175-176, lata 1952-1953, 1964). 15. Budżet i jego wykonanie, sprawozdawczość finansowa (sygn. 177-221, lata 1950-1973): nie ma budżetu na rok 1956 i 1957. 16. Bilanse i sprawozdania finansowe jednostek podległych (sygn. 222-223, lata 1969, 1972). 17. Akta osobowe (sygn. 224-244, lata [1949] 1950-1960): akta osobowe pracowników. Number of units in the group: 244
67/70/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowogardzie 1950-1973 [1975] 0 Unroll
1) Sprawy organizacyjne MRN; ewidencja, sprawy osobowe i oceny pracy radnych (3 j.a. z lat 1958-1972). 2) Protokoły sesji MRN, rejestry uchwał (28 j.a. z lat 1950-1973; nie ma prot. z 1952r.). 3) Realizacja uchwał MRN; informacje i sprawozdania z działalności Rady i jej organów (3 j.a. z lat 154-1957, 1967-1972). 4) Spotkania radnych i posłów z wyborcami (2 j.a. z lat 1965-1972). 5) Komisje stałe MRN (20 j.a. z lat 1950-1972). 6) Protokoły posiedzeń Prezydium MRN; rejestry uchwała Prezydium MRN (37 j.a. z lat 1950-1973). 7) Komitety blokowe (1 j.a. z lat 1958-1969). 8) Narady z aktywem gosp. miasta organizowane przez PMRN (1 j.a. z 1957). 9) Plany gospodarcze miasta (5-letnina lata 1966-1970 i roczne na lata 1960-1972) na lata 1960-1965 (9 j.a.) 10) Inne plany i sprawozdania problemowe (6 j.a. z lat 1950-1957 i 1963-1975; dot. gł. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz budownictwa i handlu). 11) Sprawozdania statystyczne (10 j.a. z lat 1970-1973; m.in. zestawienia wyników NSP i spisów rolnych, statystyka kadrowa). 12) Skargi i wnioski (1 j.a. z lat 1971-1973). 13) Kontrole zewnętrzne. Kontrole PMRN w jednostkach podległych (1 j.a. z lat 1965-1972). 14) Budżet miasta i jego wykonanie (39 j.a. z lat 1950-1972). 15) Akta dot. rozwoju kultury i sztuki; obchody 700-lecia Nowogardu (2 j.a. z lat 1968-1972). Number of units in the group: 163
67/71/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kamieniu Pomorskim 1950-1973 [1974] 0 Unroll
1. Protokoły sesji MRN (sygn. 1-26, lata 1950-1973). 2. Spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn. 27, lata 1964-1972). 3. Komisje stałe MRN (sygn. 28-58, lata 1950-1973). 4. Zespoły radnych PZPR (sygn. 59, lata 1965-1969). 5. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN (sygn. 60-82, lata 1951-1973). 6. Komitety blokowe (sygn. 83-84, lata 1955-1972). 7. Konferencje i narady (sygn. 85-86, lata 1960-1970). 8. Plany gospodarcze (sygn. 87-88, lata 1968-1969). 9. Inne plany i sprawozdania (sygn. 89-90, lata1962-1980). 10. Sprawozdania GUS (sygn. 91-92, lata 1967-1973). 11. Sprawozdania z realizacji skarg i wniosków (sygn. 93, lata 1972-1974). 12. Protokoły kontroli (sygn. 94-95, lata 1962-1973). 13. Budżet i jego wykonanie (sygn. 96-117, lata 1950-1973). 14. Sprawozdania z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (sygn. 118-120, lata 1959-1971). Number of units in the group: 120
67/72/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dobrej [1949] 1950-1972 [1973] 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne MRN, ewidencja radnych, przygotowywanie do wyborów 1954 r. i 1965 r. (sygn. 1-3, lata 1951-1955, 1965). 2. Protokoły sesji MRN (sygn. 4-33, lata 1950-1972). 3. Spotkania posłów i radnych z wyborcami, realizacja postulatów i wniosków wyborców (sygn. 34, lata 1965-1972). 4. Komisje stałe MRN (sygn. 35-49, lata 1951-1952, 1954, 1963-1972). 5. Komisje niestałe MRN (Komisja Przydziału Mieszkań) (sygn. 50, lata 1961-1970). 6. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN (sygn. 51-78, lata 1950-1972). 7. Komitety blokowe (sygn. 79-81, lata 1964-1971). 8. Konferencje i narady organów kolegialnych, narady z aktywem organizacji i komitetów społecznych (m.in. „Służba Polsce”, SFBSiI) (sygn. 82-83, lata 1953, 1961-1963). 9. Roczne plany gospodarcze (sygn. 84-87, lata 1961, 1964-1965, 1968). 10. Inne plany i sprawozdania placówek i instytucji, plany i sprawozdania dot. czynów społecznych, sprawozdania resortowe (sygn. 88-102, lata 1951-1956, 1960-1964, 1966-1973). 11. Sprawozdawczość GUS (m.in. zestawienia NSP i spisów rolnych) (sygn. 103-108, lata 1951, 1955, 1957, 1959-1967, 1970, 1972). 12. Audycje radiowęzła lokalnego (sygn. 109, lata 1955-1956). 13. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego (sygn. 110, lata 1957). 14. Kontrole i inspekcje zewnętrzne (sygn. 111-114, lata 1952, 1960-1972). 15. Sprawozdania o stanie zatrudnienia w Prezydium MRN i jednostkach podległych (sygn. 115, lata 1963-1972). 16. Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 116-135, lata 1950-1954, 1957-1972) 17. Sprawozdania finansowe (sygn. 136-144, lata 1956-1971). 18. Plany i sprawozdania przedsiębiorstw i zakładów miejskich (sygn. 145-147, lata 1959, 1963-1972). Number of units in the group: 147
67/73/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Maszewie 1950-1972 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne MRN, ewidencja i sprawy osobowe radnych (sygn. 1, lata 1954-1955). 2. Protokoły sesji MRN (sygn. 2-23, lata 1951-1972): brak protokołów z 1950 r. i II półrocza 1954 r. 3. Komisje stałe MRN(sygn. 24-47, lata 1950-1972). 4. Klub radnych PZPR. Konwent Seniorów (sygn. 48, lata 1962-1969). 5. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN (sygn. 49-72, lata 1950-1972): nie ma protokołów z I półrocza 1969 r. i IV kwartału 1970 r. 6. Komitety blokowe (sygn. 73, lata 1958-1959). 7. Protokoły narad gospodarczych z aktywem kierowniczym miasta; narady i odprawy pracowników Prezydium MRN (sygn. 74-80, lata 1951-1964). 8. Plany gospodarcze (sygn. 81-84, lata 1956-1962). 9. Inne plany i sprawozdania (dot. głównie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej) (sygn. 85-96, lata 1950-1966). 10. Sprawozdania GUS i inne sprawozdania resortowe; zestawienia NSP i spisów rolnych (sygn. 97-108, lata 1950-1969). 11. Wydawnictwa własne – materiały do audycji radiowęzła lokalnego (sygn. 109, lata 1955-1956). 12. Protokoły kontroli i inspekcji przeprowadzonych w Prezydium MRN (sygn. 110-113, lata 1958, 1963-1972). 13. Budżet i jego wykonanie. Sprawozdania finansowe (sygn. 114-148, lata 1950-1972): brak budżetów na rok 1954 i 1955. 14. Akta przedsiębiorstw i zakładów miejskich (plany rozbudowy Spółdzielczych Zakładów Przemysłowych „Pomorzanin”) (sygn. 149, lata 1959). Number of units in the group: 149
67/75/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Goleniowie 1954-1989 0 Unroll
1. Protokoły kontroli i rewizji zewnętrznych (5 j.a., sygn. 1-5, lata 1955-1977) 2. Informacje nadsyłane do Banku (15 j.a., sygn. 6-10, lata 1967-1984): informacje oprac. przez NBP O/W Szczecin oraz Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Goleniowie. 3. Bilanse roczne netto oraz sprawozdania z wykonania planu kasowego (36 j.a., sygn. 21-36, lata 1954-1989) 4. Akta dot. finansowej działalności Banku (31 j.a., sygn. 57-87, lata 1959-1983): akta dot. finansowania inwestycji (oceny zadań inwestyc., rozliczenia zakończonych zadań inwestyc, sprawozdaniastystytyczne z inwestycji) oraz kredytowania (arkusze ewidencyjno-analityczne jednostek kredytowanych) 5. Akta jednostek kredytowanych przez Bank (523 j.a., sygn. 88-610, lata 1954-1989): plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowe, bilanse, analizy działalności,protokoły kontroli dzialalności ponad 30 jednostek (gł. przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni), które ubiegały się o kredyt. 6. AKCESJA nr 545/2004: akta Wydz. Kredytów:informacje o sytuacji pieniężno-rynkowej goleniowskiego okręgu bankowego za lata 1978-1988 (1 j.a.);sprawozdania Banków Spółdzielczych w Goleniowie, Maszewie i Przybiernowie z działalności oszczędnościowej i kredytowej za okres od stycznia 1988 r. do stycznia 1989 r. (1 j.a.);akta jednostek kredytowanych (głównie bilanse oraz sprawozdania finansowe i statystyczne) z lat 1986-1989(18 j.a.). Number of units in the group: 630
67/76/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Gryficach 1953-1989 0 Unroll
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1: Regulaminy (4 j.a. z lat 1963-1976, 1988: regulaminy organizacyjne NBP i PKO oraz regulaminy premiowania i nagradzania pracowników NBP); 2: Planowanie i sprawozdawczość z zakresu działalności własnej Banku (1 j.a. z 1972 r.); 3: Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Oddziału (6 j.a. z lat 1957-1978 i 1988); 4: Rejestry stempli i pieczęci urzędowych (1 j.a. z 1987 r.); 5: Rewizje i kontrole (9 j.a. z lat 1954-1988: protokoły kontroli i rewizji pełnych i problemowych przeprowadzonych w Oddziale przez inspektorów Oddziału Wojewódzkiego NBP) II. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNO-RACHUNKOWA 6: Bilanse netto Oddziału (32 j.a.: roczne bilanse za lata 1953-1988; brak bilansów za lata 1960, 1981 i 1982). III. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWO-KONTROLNA7: Kredytowanie i kontrola inwestycji (4 j.a. z lat 1967-1982: rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych oraz sprawozdania opisowe i statystyczne z nadzorowanych przez Bank inwestycji, a przesyłane do NBP przez inwestorów); 8-11: Kredytowanie i kontrola działalności eksploatacyjnej - akta podmiotów gospodarczych kredytowanych przez NBP (501 ja z lat 1954-1983): opracowania nadsyłane przez jednostki ubiegające się o przyznanie kredytu: gł. plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowe, bilanse i sprawozdania finansowe, analizy i oceny działalności. 12) AKCESJA nr 549/2004:rys historyczny Oddziału (lata 1945-1980) opracowany z okazji 35-lecia NBP (1 j.a. z 1980r.) Number of units in the group: 559
67/77/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Kamieniu Pomorskim 1951-1989 0 Unroll
1. Organizacja i zarządzanie (29 j.a. z lat 1951-1988): a) zarządzenia i wytyczne nadrzędnych władz bankowych, dot. spraw organizacyjnych oddziałów regionalnych i planu kasowego; b) sprawy organizacji Oddziału NBP w Kamieniu Pom. (regulaminy organizacyjne i zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Oddziału; protokoły zdawczo-odbiorcze i korespondencja dotycząca przejmowania i przekazywania agend Banku Rolnego, PKO, Banku Inwestycyjnego, pomiędzy oddziałami NBP); c) protokoły kontroli i rewizji z lat 1967-1988; d) współpraca i współdziałanie - z organami administracji państwowej oraz partiami i organizacjami politycznymi (m.in. z PZPR); e) skargii wnioski –z lat 1961-1988 (rejestr skarg i wniosków, rozpatrywanie skarg i zażaleń, sprawozdania dot. występowania oraz załatwiania skarg i wniosków); f) biurowość i archiwum zakładowe – z lat 1954-1987 (rejestry obowiązujących wzorów pieczęci urzędowych i stempli oraz środki ewidencyjne i protokoły kontroli archiwum zakładowego); g) akta związków zawodowych: Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych z lat 1951-1981; Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” - Komisji Zakładowej oraz Międzybankowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” z lat 1980-1981 (protokoły posiedzeń, deklaracje członkowskie, komunikaty i wydawnictwa prasowe). 2. Opracowania zewnętrzne nadsyłane do Oddziału NBP (11 j.a. z lat 1960-1975): a) opracowania Centrali NBP - na temat sytuacji ekonomicznej kraju w III kw. 1961 r. oraz zadań NBP na lata 1961-1965; b) opracowania Oddziału Wojewódzkiego NBP w Szczecinie - o sytuacji finansowej województwa szczecińskiego w latach 1961-1971 oraz o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych na terenie województwa w latach 1972-1975; c) opracowania Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Kamieniu Pomorskim – sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej powiatu za lata 1974 i 1975. 3. Plany i sprawozdania z działalności własnej Oddziału NBP(24 j.a. z lat 1956-1989): m.in. plany pracy Oddziału; plany i sprawozdania z zakresu zatrudnienia i funduszu płac; plany i sprawozdania z działalności socjalnej; plany dochodów i kosztów rzeczowych oraz sprawozdania z ich wykonania; plany p.poż., sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych, o konserwacji maszyn biurowych. 4. Bilanse Oddziału NBP (39j.a. z lat 1951-1989): komplet bilansów rocznych Oddziału za lata 1951-1988. 5. Plan kasowy i jego realizacja (13j.a. z lat 1965-1987): a) plany kasowe i sprawozdania z wykonania planu z lat 1965-1981; b) informacje z oddziaływania Banku na sytuację pieniężno-rynkową powiatu (dot. sektora pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej oraz finansowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego ) – z lat 1971-1987. 6-11:Akta jednostek kredytowanych- z zakresu ich działalności eksploatacyjneji inwestycyjnej - 411 j.a. z lat 1958-1989: 6) z siedzibą w Kamieniu Pomorskim (290 j.a. z lat 1958-1989; akta 16 podmiotów gospodarczych); 7) z siedzibą w Dziwnowie (44 j.a. z lat 1958-1989; akta 2 podmiotów gospodarczych); 8) z siedzibą w Golczewie (45 j.a. z lat 1958-1989; akta 3 podmiotów gospodarczych); 9) z siedzibą w Wolinie (19 j.a. z lat 1970-1989; akta 2 podmiotów gospodarczych); 10) akta jednostek kredytowanych – domy wczasowe FWP w Pobierowie (3 j.a. z lat 1958-1964; akta 2 podmiotów gospodarczych); 11) akta jednostek kredytowanych - działalność inwestycyjna jednostek budżetowych: 10 j.a. z lat 1968-1985: rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych oraz sprawozdania statystyczne z realizacji inwestycji. Number of units in the group: 527
67/78/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Nowogardzie 1952-1989 [1992] 0 Unroll
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1) Narady (1ja z lat 1960-1970: protokoły narad roboczych pracowników Oddziału); 2) Planowanie i sprawozdawczość z zakresu działalności własnej Banku (8 ja z lat 1961-1986: roczne programy działania Oddziału NBP, plany kosztów i dochodów oraz sprawozdania z ich wykonania,plany funduszu płac i sprawozdania z ich wykonania.); 3) Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Oddziału (1 ja z lat 1955-1976); 4) Rejestry stempli i pieczęci urzędowych (5 jaz lat 1953-1974.); 5) Rewizje i kontrole (3 ja z lat 1952-1960 i 1978-1985; protokoły kontroli zewnętrznych oraz rewizji pełnych i problemowych przeprowadzonych Oddział Wojewódzki NBP;plany i protokoły kontroli wewnętrznych). II. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNO-RACHUNKOWA 6) Bilanse netto Oddziału (38 ja; komplet bilansów rocznychza lata 1952-1988); 7) Sprawozdania z wykonania budżetu (4 ja z lat 1962-1978: sprawozdania opisowe przesyłane do Oddziału Wojewódzkiego NBP) III.DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWO-KONTROLNA 8) Plany kasowe i ich realizacja (6 ja z lat 1958-1975; plany kasowe i sprawozdania opisowe z ich wykonania oraz bilanse pieniężnych przychodów i wydatków ludności); 9) Kontrola i rozliczenia inwestycji (8 ja z lat 1962-1978: analizy planów i projektów inwestycyjnych, protokoły kontroli realizacji inwestycji oraz rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych);10) Arkusze ewidencyjno-analityczne jednostek kredytowanych (14 ja z lat 1960-1975); 11) Akta podmiotów gospodarczych kredytowanych przez NBP (379 ja z lat 1954-1985); akta ponad 20 podmiotów - gł. z terenu Nowogardu - opracowania nadsyłane przez jednostki ubiegające się o przyznanie kredytu (plany techn.-ekonom., plany finansowe, bilanse i sprawozdania finansowe, analizy i oceny działalności. Dla żadnego z podmiotów nie ma kompletu akt. IV. AKCESJA nr 539/2004.1) Sprawy organizacyjne – 3 j.a. z lat 1963-1988: regulaminy organizacyjne, przeglądy struktur organizacyjnych, organizacja czasu pracy, regulaminy nagradzania pracowników Oddziału; 2) Planowanie i sprawozdawczość (z zakresu działalności własnej) – 4 j.a. z lat 1984-1988: sprawozdania z czynów społecznych; informacje o stanie zatrudnienia oraz ruchu usprawnień pracowniczych; oceny i programy poprawy warunków pracy; plany i analizy działalności socjalnej. 3) Współpraca i współdziałanie, skargi i wnioski – 3 j.a. z lat 1979-1988: informacje z 1984 r. na temat realizacji porozumień zawartych w Gdańsku i Szczecinie w październiku 1980 r. między Komisjami Rządowymi a załogami pracowniczymi NBP; współdziałanie Oddziału NBP z Radą PRON w Nowogardzie w 1983 r.; załatwianie skarg i wniosków z lat 1979-1988; 4) Biurowość – 3 j.a. z lat 1974-1992: rejestry stempli i pieczęci urzędowych;5) Kontrole – 1 j.a. z lat 1970, 1980-1988; protokoły kontroli zewnętrznych oraz plany kontroli wewnętrznej;6) Bilanse – 1 j.a: załączniki do bilansów netto Oddziału za lata 1962-1967;7) Akta jednostek kredytowanych – 22 j.a. z lat 1983, 1985-1987: plany i sprawozdania finansowe 7 podmiotów gospodarczych ubiegających się o kredyt w NBP; są one uzupełnieniem akt podmiotów występujących w I części inwentarza. Number of units in the group: 504
67/79/0 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Nowogardzie 1945-1995 [1996] 0 Unroll
1. Organizacja i zarządzanie: sygn. 1-77 (77 j.a.), lata 1946-1994: organy kolegialne (sygn. 1-3, lata 1994-1995); narady (sygn. 4-9 lata 1949-1973); organizacja przedsiębiorstwa (sygn. 10-19, lata 1953-19940; zarządzenia i pisma okólne (sygn. 20-32, lata 1949-1994); instrukcje i regulaminy (sygn. 33-41, lata 1949-19940; zasady pracy i płacy (sygn. 42-48, lata 1946-1994); współzawodnictwo pracy (sygn. 49-55, lata 1953-1964); wynalazczość pracownicza (sygn. 56-59, lata 1952-1973); współpraca krajowa i zagraniczna (sygn. 60-62, lata 1953-1974); kontrole i rewizje (sygn. 63-75, lata 1948-1992); archiwum zakładowe sygn. 76-77, lata 1960-1970). 2. Planowanie i sprawozdawczość: sygn. 78-504 (427 j.a.), lata 1946-1996: plany perspektywiczne i wieloletnie (sygn. 78-100, lata 1949-1988); projekty i materiały do planów rocznych (sygn. 101-107, lata 1953-1960); Plany finansowe i kosztów (sygn. 108-169, lata 1947-1989); Bilanse i sprawozdania finansowe (sygn. 170-254, lata 1947-1996); plany techniczno-ekonomiczne; sprawozdania z ich wykonania (sygn. 255-275, lata 1949-1988); plany i sprawozdania z produkcji (sygn. 276-307, lata 1949-1994); plany i sprawozdania z inwestycji (sygn. 308-322, lata 1947-1992); plany i sprawozdania z remontów kapitalnych (sygn. 323-329, lata 1949-1978); plany i sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (sygn. 330-354, lata 1950-1978); pozostałe plany roczne i sprawozdania opisowe (sygn. 355-372, lata 1951-1989); sprawozdania statystyczne (sygn. 373-423, lata 1946-1994); bilanse techniczne (sygn. 424-436, lata 1948-1976); analizy ekonomiczne i problemowe (sygn. 437-504, lata 1954-1989). 3. Nieruchomości i środku trwałe: sygn. 505-515 (11 j.a.) lata 1945-1976: inwentaryzacje (sygn. 505-506, lata 1945-1950); dokumentacja dotycząca nieruchomości (sygn. 507-511, lata 1950-1976); rozbudowa przedsiębiorstwa (sygn. 512-515, lata 1951-1970). 4. Paszportyzacja przedsiębiorstwa: sygn. 516-525 (10 j.a.), lata 1951-1957. 5. Samorząd pracowniczy: sygn. 526-550 (25 j.a.), lata 1954-1993: samorząd robotniczy, Rada Robotnicza (sygn. 526-538, lata 1957-1970); Rada Zakładowa (sygn. 539-545, lata 1954-1975); Samorząd Załogi. Rada Pracownicza (sygn. 546-550, lata 1984-1993). Number of units in the group: 550
67/80/0 Cukrownia "Gryfice" w Gryficach 1946-2005 0 Unroll
1.Organizacja i zarządzanie 1946-2005 sygn. 1-218, 218 j.a.: Organy kolegialne; Zebrania, narady, komunikaty; Organizacja przedsiębiorstwa;Akta rejestracyjne przedsiębiorstwa, odbudowa i likwidacja; Statuty, regulaminy, instrukcje; Zarządzenia wewnętrzne ; Zatrudnienie i płace; Kontrole; Kancelaria i archiwum zakładowe; Skargi i wnioski; Wypadki śmiertelne; Współzawodnictwo pracy; Współpraca krajowa i zagraniczna; Racjonalizacja i wynalazczość pracownicza; Kroniki, monografie, albumy; 2 Planowanie i sprawozdawczość 1946-2004 sygn. 219-502 - 368 j.a.; Planowanie; Plany wieloletnie;Plany techniczno - ekonomiczne; Plany kosztów i finansowe; Plany inwestycyjne i remontowe; Plany produkcji i zaopatrzenia; Plany rozwoju technicznego; Plany zatrudnienia i funduszu płac; Plany kontraktacji; Inne plany; Sprawozdania, analizy i bilanse; Bilanse i sprawozdania finansowe; Sprawozdania statystyczne; Sprawozdania techniczne ; Meldunki dekadowe i miesięczne; Sprawozdania surowcowe; Zestawienia zbiorcze wyników kontraktacji; Analizy działalności gospodarczej; Inne sprawozdania; 3 Nieruchomości i środki trwałe 1950-1991 sygn. 503-519 17 j.a.; Inwentaryzacja; 4 Paszportyzacja przedsiębiorstwa 1950-1959 sygn. 520-528 9 j.a.; Paszporty techniczne i ich aktualizacje; 5 Laboratorium i technologia produkcji 1948-1999 sygn. 529-569 38 j.a.; Akta laboratorium; Akta technologii produkcji; 6 Samorząd pracowniczy 1980-2004 sygn. 567-586 20 j.a.; Samorząd Załogi; Rada Pracownicza; Związki zawodowe Number of units in the group: 586
67/81/0 Powiatowy Pełnomocnik Ministerstwa Skupu w Gryficach [1950]1952-1955 0 Unroll
1. Referat produkcji roślinnej: sygn. 1-13 (13 j.a.), lata 1952-1955: wytyczne i zarządzenia dot. Kontraktacji, skupu i dostaw obowiązkowych; plany skupu i kontraktacji; sprawozdania z realizacji planów skupu i dostaw obowiązkowych; protokoły kontroli w Gminnych Delegaturach Ministerstwa Skupu; odwołania i umorzenia dostaw obowiązkowych; cennik skupu. 2. Referat produkcji zwierzęcej: sygn. 14-15 (2 j.a.), lata 1952-1953: wytyczne i zarządzenia dot. Skupu, kontraktacji i dostaw obowiązkowych. 3. Referat budżetowo-gospodarczy: sygn. 16 (1 j.a.), 1952 r.: instrukcja kancelaryjna dla gminnych delegatów Ministerstwa Skupu. 4. Akta osobowe; sygn. 17-32 (16 j.a.), z lat 1951-1952: Akta osobowe pracowników (kwestionariusze osobowe, podania o pracę, zaświadczenia). Number of units in the group: 32
67/82/0 Powiatowy Pełnomocnik Ministerstwa Skupu w Nowogardzie 1951-1953 0 Unroll
1. Referat produkcji roślinnej: sygn. 1-11 (11 j.a.), lata 1951-1953: okólniki i zarządzenia dot. dostaw obowiązkowych i kontraktacji; planowanie skupu i kontraktacji; sprawozdania z realizacji planów skupu, kontraktacji i dostaw obowiązkowych; skargi i zażalenia. 2. Referat produkcji zwierzęcej: sygn. 12-15 (4 j.a.), lata 1951-1953: instrukcje i zarządzenia; planowanie skupu, kontraktacji i dostaw obowiązkowych; sprawozdania z wykonania planów skupu; skargi i zażalenia. 3. Referat budżetowo-gospodarczy: sygn. 16-17 (2 j.a.), lata 1951-1952: instrukcja kancelaryjna; sprawy personalne. Number of units in the group: 17
Showing 61 to 80 of 330 entries.