Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
68/1/0 Starostwo Powiatowe Choszczeńskie 1945-1950 0 Unroll
1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 65 j.a. 1.1. Podreferat Ogólny (4 j.a.) - materiały dotyczące organizacji uroczystości z udziałem Starosty, protokoły z zebrań i narad odbywających się w Starostwie. 1.2. Podreferat Organizacyjny (30 j.a.) - materiały dotyczące zasad organizacji i działania Urzędu Pełnomocnika Rządu na obwód Choszczno, Starostwa Powiatowego Choszczeńskiego, zarządów miejskich i gminnych powiatu choszczeńskiego oraz urzędów niezespolonych pośrednio podległych staroście. Są tu okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych dotyczące organizacji tych urzędów, zarządzenia wewnętrzne starosty, protokoły kontroli Urzędu Pełnomocnika i Starosty, sprawozdania z działalności tych instytucji, wykazy osób zatrudnionych w Starostwie. Znajdują się tu również informacje dotyczące działalności urzędów niezespolonych, sprawozdania z działalności zarządów miejskich i gminnych powiatu choszczeńskiego, protokoły kontroli tych urzędów oraz protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych w administracji terenowej. 1.3. Podreferat Ogólno-Statystyczny (31 j.a.) - raporty sytuacyjne (miesięczne i kwartalne) składane przez Starostę i przez zarządy miejskie i gminne powiatu. Są tu kwestionariusze jednostkowe, sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych w poszczególnych gminach oraz zestawienia statystyczne związane z napływem i rozmieszczaniem ludności w powiecie z roku 1946, jednostki dotyczące podziałów administracyjnych i zmian nazw miejscowości w powiecie choszczeńskim. 2. Referat Administracyjno-Prawny, 1945-1950, 20 j.a. - akta dotyczące nadania lub uznania obywatelstwa polskiego, kartoteki szkód wojennych dla miast i wsi i związane z tym kwestionariusze rejestracji tych szkód, wykazy obywateli niemieckich, wykazy wydanych zaświadczeń tożsamości oraz wykaz mieszkańców powiatu choszczeńskiego z roku 1946. 3. Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1950, 33 j.a. - organizacja partii politycznych, stan bezpieczeństwa, stowarzyszenia, organizacje społeczne, związki zawodowe, stowarzyszenia kościelne, akta dotyczące majątków kościelnych, deklaracje rejestracyjne obywateli niemieckich, korespondencja w sprawach weryfikacji autochtonów oraz repatriacji cudzoziemców, materiały dotyczące podziału mieszkańców powiatu choszczeńskiego w referendum w 1946 roku oraz wyborach do Sejmu w 1947 roku. 4. Referat Osiedleńczy, 1945-1950, 53 j.a. - wykazy Niemców zamieszkujących powiat, repatriacja obywateli niemieckich i radzieckich, sprawozdania sytuacyjne z osadnictwa składane przez Starostwo Powiatowe, a także przez zarządy miejskie i gminne, wykazy gospodarstw rolnych zasiedlonych i przeznaczonych do zasiedlenia, protokoły wprowadzenia na gospodarstwa rolne w poszczególnych gminach, wykazy wystawionych aktów nadania, protokoły Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego, wykaz gospodarstw nadanych orzeczeniami PKOR, protokoły Komisji Osadnictwa Nierolniczego, sprawozdania z uwłaszczeń nierolniczych, sprawozdania Spółdzielni Produkcyjnych. 5. Referat Przemysłu i Handlu, 1945-1950, 21 j.a. - zachowane materiały dotyczą działalności Referatu Przemysłu i Handlu, organizację tych dziedzin życia od pierwszych dni po wyzwoleniu, akta zdawczo-odbiorcze zakładów przemysłowych, wykazy wydanych kart rzemieślniczych, korespondencja ogólna z cechami rzemieślniczymi. 6.Referat Odbudowy, 1945-1950, 8 j.a. - rejestry nieruchomości oraz korespondencja w sprawie odbudowy Ratusza w Reczu, karty ewidencyjne grobów poległych w czasie działań wojennych na terenie powiatu choszczeńskiego. 7. Referat Zdrowia, 1946-1950, 9 j.a. - sprawozdania z działalności placówek służby zdrowia: Punktów Opieki nad Matką i Dzieckiem, kuchni ludowych i ośrodków zdrowia. 8. Referat Kultury i Sztuki, 1945-1948, 4 j.a. - wykaz analfabetów, opis zabytków znajdujących się na terenie powiatu sporządzony w roku 1948. 9. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1947-1950, 22 j.a. - obwody rybackie, obwody i spółek łowieckich, spraw hipotecznych, akcja szacunkowo-hipoteczna, sprawozdania z wykonanych prac pomiarowych w związku z przebudową ustroju rolnego, protokoły zdawczo-odbiorcze majątków powyżej 40 ha, opisy obiektów przemysłu rolnego, sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Choszcznie, sprawozdania z działalności Inspektoratu Rolnego, protokoły przejęcia gospodarstw szkolnych, plan sieci szkół rolniczych, protokoły zebrań Gminnych Kierowników Oświaty Rolniczej, budżety gospodarstw i ośrodków szkolno-rolnych. 10. Akta osobowe pracowników starostwa powiatowego i jednostek niższego szczebla, 1945-1948, 73 j.a. Number of units in the group: 308
68/2/0 Starostwo Powiatowe Łobeskie [1944] 1945-1950 [1959] 0 Unroll
1. Referat Ogólny, [1944] 1945-1950, 136 j.a. 1.1. Podreferat Ogólny, [1944] 1945-1949, 23 j.a.: okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły zjazdów pełnomocników i starostów województwa szczecińskiego oraz zjazdów burmistrzów, wójtów i sekretarzy, protokoły zebrań urzędów niezespolonych, które w sposób pośredni nadzorował pełnomocnik rządu, a potem starosta, korespondencja tych urzędów ze starostą, sprawozdania z akcji społecznych kierowanych lub popieranych przez starostę, sprawozdania z rejestracji szkód wojennych. 1.2. Podreferat Ogólno-Statystyczny, 1945-1949, 77 j.a.: wykazy miejscowości i zmiany ich nazw, raporty sytuacyjne powiatu sporządzone przez pełnomocnika, a później starostę i przesyłane do Urzędu Wojewódzkiego oraz raporty zarządów miejskich i gminnych przesyłane do Starostwa Łobeskiego, kwestionariusze jednostkowe dotyczące chłonności osadniczej powiatu, sprawozdania z działalności starostwa powiatowego oraz zarządów miejskich i gminnych, sprawozdania z ruchu budowlanego, raporty inwestycyjne, ewidencja ludności: sumaryczne zestawienia wykazów aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego, statystyczne zestawienia urodzeń, zgonów i zawartych związków małżeńskich, wykazy ludności oraz sprawozdania z kontroli ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego. Rolnictwo w powiecie łobeskim: akcja żniwna w roku 1946, stan mechanizacji oraz wykazy gospodarstw rolnych. 1.3. Podreferat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 36 j.a.: materiały organizacyjne, instrukcje i zarządzenia dotyczące organizacji urzędów, protokoły kontroli starostwa, wykazy osób zatrudnionych w Urzędzie Pełnomocnika Rządu i w urzędach podległych, sprawozdania z działalności urzędów, protokoły zdawczo–odbiorcze przy zmianach personalnych, protokoły przekazania spraw Powiatowego Urzędu Ziemskiego w gestię Starostwa Powiatowego Łobeskiego, charakterystyki miast i gmin powiatu łobeskiego, protokoły z odbytych roków urzędowych. 2. Referat Finansowo-Budżetowy, 1947, 4 j.a.: kredytowanie Starostwa Powiatowego Łobeskiego. 3. Referat Administracyjno-Prawny, 1945-1950, 24 j.a.: dokumentacja zawiązana z nadaniem i poświadczeniem obywatelstwa, zmianami nazwisk, odszkodowaniami wojennymi, rejestracją szkód wojennych, korespondencja dotycząca organizacji i zakresu działania USC, sprawozdania z działalności tych urzędów oraz protokoły kontroli biur ewidencji ludności. 4. Referat Karno-Administracyjny, 1947-1948, 6 j.a.: statystyka przestępczości oraz rejestr spraw karnych. 5. Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1950, 74 j.a.: sprawozdania o sytuacji ogólnej i politycznej powiatu, ewidencja działaczy społecznych i politycznych, materiały dokumentujące powstawanie partii politycznych. Ponadto akta stowarzyszeń, organizacji społecznych i związków zawodowych, sprawy wyznaniowe, a także majątków kościelnych. Akta związane z repatriacją obywateli niemieckich, repolonizację na terenie powiatu, wykazy innych narodowości zamieszkujących powiat oraz wykazy obywateli polskich przybyłych ze strefy angielskiej i amerykańskiej w 1946 r. Sprawozdania z przebiegu głosowania w poszczególnych gminach i miastach powiatu podczas referendum w 1946 r., sprawozdania miesięczne z działalności referatu. 6. Referat Osiedleńczy, 1945-1950, 33 j.a.: instrukcje i zarządzenia dotyczące osadnictwa oraz sprawozdania z przebiegu akcji osiedleńczej w powiecie łobeskim wykazy przesiedleńców z akcji „W”, korespondencja w sprawach osiedleńczych, skierowania osadników i przesiedleńców na gospodarstwa rolne, opisy mienia pozostawionego na Wschodzie przez przesiedleńców w wyniku akcji „W”, wykazy osadników wojskowych wprowadzonych na gospodarstwa rolne, wykazy gospodarstw będących w posiadaniu kościoła katolickiego, protokoły posiedzeń Komisji Osadnictwa Nierolniczego oraz Wojskowej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej. 7. Referat Przemysłu, 1945-1950, 62 j.a.: informacje dotyczące organizacji przemysłu i handlu na terenie powiatu i stopnia zniszczeń wojennych w przemyśle, regulacje stosunków prawnych między wojskiem a ludnością cywilną w zakresie przemysłu i handlu, uprzemysłowienie gmin, sprawozdania z ochrony czynnych i nieczynnych zakładów przemysłowych, spisy istniejących przedsiębiorstw i zakładów, protokoły zdawczo-odbiorcze przedsiębiorstw i zakładów istniejących na terenie powiatu łobeskiego (warsztatów rzemieślniczych, młynów, wiatraków, gorzelni, mleczarni, tartaków, elektrowni, gazowni i innych), materiały dotyczące rozwoju rzemiosła, cechów i organizacji rzemieślniczych, sprawozdania z rozwoju placówek handlowych, protokoły z ich kontroli, korespondencja w sprawach aprowizacji, a także protokoły posiedzeń Komisji Usprawnień Zaopatrzenia i protokoły Komisji Notowań Cen. 8. Referat Opieki Społecznej, 1945-1949, 35 j.a.: sprawozdania dotyczące charakteru i formy pomocy udzielonej osadnikom, wykazy obiektów pomocy społecznej na terenie powiatu łobeskiego, sprawozdania z kontroli referatów opieki społecznej zarządów miejskich i gminnych, dane statystyczne podopiecznych, nadzór nad Punktami Opieki nad Matką i Dzieckiem, Domami Opieki Społecznej dla Dorosłych oraz innymi zakładami opieki społecznej. 9. Referat Odbudowy, 1945-1950, 53 j.a.: sprawozdania BiuraTechniczno-Budowlanego z rozmiaru szkód wojennych, informacje dotyczące nadzoru nad przedsiębiorstwami budowlanymi, dokumentacja techniczno-budowlano-finansowa budynków użyteczności publicznej (ośrodków zdrowia, szkół, remizy strażackiej, budynku PUR-u, budynku urzędu pełnomocnika) oraz zakładów przemysłowych powiatu łobeskiego, sprawozdania Referatu Odbudowy z przebiegu prac obejmujących likwidację zniszczeń wojennych, w tym cmentarzy, plany techniczne młynów, piekarni i warsztatów. 10. Referat Pomiarów, 1947-1951 [1959], 36 j.a.: sprawozdania z działalności Referatu Pomiarów, przegląd powierzchni poszczególnych gromad, wykazy nieruchomości, spis ksiąg i dokumentów katastralnych, materiały związane z przebudową ustroju rolnego wsi, wyciągi z ksiąg katastralnych. 11. Referat Zdrowia, 1945-1949, 6 j.a.: sprawozdania z organizacji służby zdrowia, wykazy zachorowań i zgonów. 12. Referat Kultury i Sztuki, 1945-1949, 7 j.a.: sprawozdania z działalności referatu, informacje dotyczące teatrów amatorskich, spraw muzealnych i zabytków, powoływanie gminnych i gromadzkich Komitetów do Walki z Analfabetyzmem, liczba dzieci w wieku szkolnym w poszczególnych wsiach. 13. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1946-1950 [1951], 32 j.a.: sprawy łowieckie, sprawy połowów rybackich, spisy rolne, w tym: spisy zwierząt gospodarskich, wykazy powierzchni gospodarstw, sadów, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych. Ponadto sprawozdania z działalności Inspektoratu Oświaty Rolniczej oraz Powiatowego Pełnomocnika do spraw podatku gruntowego, spisy rolne, sprawozdania GUS i akty nadania gospodarstw, rejestry wymiarowe podatku obrotowego i dochodowego, rejestr formularzy spisowych zawierających mienie zgłoszone do nabycia lub oddania na własność. 14. Referat Weterynarii, 1947-1950, 7 j.a.: sprawozdania z działalności referatu. 15. Akta osobowe, 1945-1948, 118 j.a. - akta osobowe pracowników Starostwa i jednostek podległych. Number of units in the group: 633
68/3/0 Starostwo Powiatowe Myśliborskie 1945-1950 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY, 1945-1950, 90 j.a. - materiały organizacyjne Urzędu Pełnomocnika Rządu, Starostwa Powiatowego Myśliborskiego, zarządów gmin i zarządów miejskich powiatu, materiały z zakresu nadzoru nad działalnością urzędów podległych starostwu, zarządzenia wewnętrzne i okólniki Starosty, akta dotyczące zjazdów i konferencji Starosty z wójtami i burmistrzami, protokoły kontroli Urzędu Pełnomocnika i starostwa oraz zarządzenia pokontrolne, korespondencja w sprawach odszkodowań wojennych. Akta Podreferatu Statystycznego: sprawozdania z działalności Urzędu Pełnomocnika, Starostwa, zarządów miejskich i zarządów gmin oraz instytucji podległych Staroście, raporty sytuacyjne Pełnomocnika, Starostwa, zarządów miejskich i zarządów gmin, wykazy statystyczne ludności, kwestionariusze chłonności gospodarstw, wykazy gospodarstw, sprawozdania dotyczące rolnictwa, sprawozdania urzędów stanu cywilnego, wykazy urzędów, instytucji, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych na terenie powiatu. Są też akta dotyczące podziału administracyjnego powiatu, zmiany nazw miejscowości z niemieckich na polskie. 2. REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY, 1945-1950, 12 j.a. - akta dotyczące nadania obywatelstwa polskiego: indywidualne wnioski weryfikowanych osób, opinie o tych osobach wydawane przez ówczesne władze, protokoły przesłuchań świadków, deklaracje wierności, a także akta dotyczące zrzeczenia się obywatelstwa polskiego. Ponadto, zachowane są protokoły kontroli Biur Ewidencji Ruchu Ludności oraz z zakresu nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego. 3. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY, 1946-1950, 17 j.a. - materiały dotyczące rejestracji, zatrudniania i repatriacji Niemców z terenu powiatu myśliborskiego, imienne wykazy Niemców, podania z prośbą o przydział obywateli niemieckich do pracy w gospodarstwach rolnych oraz uruchamianych zakładach przemysłowych, informacje dotyczące obywateli innych narodowości zamieszkujących powiat myśliborski. Zachowane są informacje dotyczące stowarzyszeń i związków społecznych, majątków kościelnych, spraw wyznaniowych, działalności legalnych partii politycznych, wyborów do Sejmu i referendum. 4. REFERAT WOJSKOWY, 1945-1949, 2 j.a. - zachowane jednostki dotyczą potwierdzenia wpłat podatku wojskowego płaconego przez zarządy gmin i zarządy miejskie. 5. REFERAT OSIEDLEŃCZY, 1945-1950, 33 j.a. - akta dotyczące organizacji referatu, sprawozdania dotyczące osadnictwa na terenie powiatu – wykazy gospodarstw przeznaczonych do osadnictwa, ewidencja repatriantów, wykazy chłonności osiedleńczej oraz materiały dotyczące wprowadzania osadników na gospodarstwa rolne (podania z załącznikami o przydział gospodarstw, inwentarza). 6. REFERAT PRZEMYSŁU I HANDLU, 1945-1949, 21 j.a. - wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych istniejących na terenie powiatu, informacje dotyczące ich uruchamiania, protokoły przejęć tych przedsiębiorstw od władz radzieckich, dane szacunkowe tych zakładów, sprawozdania Referatu Przemysłu i Handlu przesyłane do Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego dotyczące stopnia uprzemysłowienia powiatu, rozwoju placówek handlowych, uboju zwierząt gospodarczych, produkcji przetworów mlecznych, informacje dotyczące organizacji spółdzielczości oraz cechów. 7. REFERAT ODBUDOWY, 1945-1950, 27 j.a. - akta dotyczące odbudowy miast i wsi oraz kredytów udzielanych na odbudowę, podania osób prywatnych i instytucji państwowych z prośbami o pomoc w odbudowie, wykaz pracowników Obwodowego Biura Odbudowy i sił technicznych, wykazy grobów poległych żołnierzy w poszczególnych gminach, sprawozdania Referatu Odbudowy przesyłane do Urzędu Wojewódzkiego dotyczące ruchu budowlanego, odbudowy budynków prywatnych i państwowych, robót rozbiórkowych, zatrudniania w przedsiębiorstwach budowlanych. 8. REFERAT ZDROWIA, 1945-1949, 13 j.a. - wykazy zachorowań na choroby zakaźne na terenie powiatu myśliborskiego, sprawozdania przesyłane do Urzędu Wojewódzkiego dotyczące ilości urodzeń i zgonów w poszczególnych gminach powiatu, zapotrzebowanie na lekarzy i pielęgniarki, tworzenie Ośrodków Zdrowia, opieka nad matką i dzieckiem, walką z chorobami zakaźnymi, tworzenie Punktów Szczepień. 9. REFERAT KULTURY I SZTUKI, 1945-1948, 14 j.a. - informacje dotyczące kultury i oświaty na terenie powiatu myśliborskiego: wykazy zespołów amatorskich, wykazy występów teatrów objazdowych w poszczególnych gminach, wykazy zabytków, informacje o sposobach zabezpieczania przedmiotów o wartości trwałej, spis mebli wschodnich przekazanych do magazynu Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego, wykazy obrazów znalezionych w poszczególnych gminach, sprawozdania referatu dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, sal teatralnych w powiecie. 10. REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH, 1946-1949, 540 j.a. - sprawozdania z przebudowy ustroju rolnego: sprawozdania z parcelacji gruntów, nadań gospodarstw rolnych indywidualnym rolnikom, regulacji wsi i scalania gruntów, wykazy gospodarstw osiedlonych oraz przeznaczonych do zasiedlenia, akta chłonności osadniczej na terenie powiatu, protokoły przekazania osadnikom gospodarstw rolnych, zaświadczenia o przyznaniu ziem na terenie powiatu Myślibórz. Sprawozdania dotyczące powstawania i rozwoju ośrodków kultury rolnej, akcji żniwnej i wykopkowej w powiecie, stanu zabudowy w gospodarstwach rolnych, sprawy łowieckie na terenie powiatu (podział na okręgi łowieckie, korespondencja w sprawach łowieckich), obwody i zarządzenia rybackie. 11. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO MYŚLIBORSKIEGO, 1945-1949, 365 j.a. 11.1. KARTY RZEMIEŚLNICZE, 1945-1949, 226 j.a. 11.2. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO MYŚLIBORSKIEGO, 1945-1949, 89 j.a. 11.3. AKTA OSOBOWE SOŁTYSÓW I PODSOŁTYSÓW, 1945-1946, 50 j.a. Number of units in the group: 1134
68/4/0 Starostwo Powiatowe Pyrzyckie z siedzibą w Lipianach 1945-1950 [1957] 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY, 1945-1950, 15 j.a. - materiały dotyczące organizacji Urzędu Pełnomocnika Rządu na obwód Pyrzyce, zarządzenia wewnętrzne starosty, sprawozdania ze szkód wojennych, raporty sytuacyjne składane przez starostę oraz przez zarządy miejskie i gminne. 2. REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY, 1945-1949, 2 j.a. - poświadczenie obywatelstwa, sprawozdania dotyczące ewidencji ludności. 3. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY, 1945-1948, 14 j.a. - organizacje życia społeczno-politycznego w powiecie pyrzyckim, powstawanie partii politycznych, stowarzyszeń, repatriacja obywateli niemieckich, repolonizacja, zaświadczenia dotyczące tymczasowych dowodów osobistych. 4. REFERAT OSIEDLEŃCZY, 1945-1950 [1957], 57 j.a. - sprawozdania z osadnictwa w powiecie pyrzyckim: wykazy gospodarstw przeznaczonych do osadnictwa, wykazy osadników, wykazy chłonności osiedleńczej oraz materiały dotyczące wprowadzania na gospodarstwa rolne - podania z załącznikami o przydział gospodarstwa, inwentarza, udzielenie kredytu. Protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolniczego, sprawozdania z uwłaszczenia nierolniczego. 5. REFERAT POMIARÓW, 1948-1953, 16 j.a. - plany zagospodarowania poszczególnych gromad i wsi powiatu pyrzyckiego związane z przebudową ustroju rolnego. 6. REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH,, 1945-1950, 101 j.a. - sprawozdania z chłonności gospodarstw przeznaczonych do osadnictwa w powiecie pyrzyckim, wykazy gospodarstw przeznaczonych do parcelacji, sprawozdania z ogrodnictwa i warzywnictwa, pszczelarstwa oraz z regulacji wsi powiatu pyrzyckiego, rejestr osiedleńców. 7. REFERAT STATYSTYCZNY, 1945-1950 [1953], 7 j.a. - sprawozdania GUS z zakresu ludności, rolnictwa, przemysłu, Narodowy Spis Powszechny. 8. REFERAT PRZEMYSŁU I HANDLU, 1947-1949, 3 j.a. - sprawy administracji handlowej. Number of units in the group: 215
68/5/0 Starostwo Powiatowe Stargardzkie 1945-1950 [1951-1960] 0 Unroll
1. REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY, 1945-1950, 42 j.a. - materiały dotyczą bieżącej działalności starostwa, nadzoru nad jednostkami podległymi, spraw personalnych urzędu, m. in. Skład osobowy grupy inicjatywnej przybyłej z Piły. Na końcu tej grupy akt umieszczono jednostkę składającą się z bardzo różnorodnych pism niepowiązanych treściowo, ale mających wartość historyczną. Dotyczą one wydarzeń z 1945 roku 2. REFERAT BUDŻETOWO-GOSPODARCZY, 1945-1950, 83 j.a. - są to preliminarze, budżety i sprawozdania z ich wykonania w miastach i gminach powiatu. 3. REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY, 1945-1948, 33 j.a. - są to materiały sprawozdawcze dotyczące oceny szkód wojennych i opis zastanego majątku (lub stwierdzenie braków), stan ilościowy ludności, wykazy obiektów przemysłowych, charakterystykę miast i gmin powiatu, miesięczne sprawozdania zarządów miejskich i gminnych, wydziału powiatowego oraz samego starostwa, raporty o stanie przejętych akt poszczególnych Urzędów Stanu Cywilnego, poszukiwaniu akt w terenie oraz obsadzeniu stanowisk kierowników tych urzędów. 4. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY, 1945-1949, 21 j.a. - są to rejestry cudzoziemców, Niemców, Rosjan, nadania obywatelstwa polskiego, dane o kampanii wyborczej do Sejmu oraz dane o działalności Urzędu Kontroli Prasy i Publikacji i Widowisk. 5. REFERAT WOJSKOWY, 1946-1947, 3 j.a. - sprawozdania i wykazy sporządzone pod kątem potrzeb wojska i zabezpieczenia terenu, rejestr wdów i sierot po partyzantach, konspiratorach i żołnierzach, wykaz posiadaczy koni, zabezpieczenie kwater dla wojska, wypłaty zasiłków dla powracających z frontu oraz sprawozdania z działalności referatu i wykazy stanu ludności. 6. REFERAT OSIEDLEŃCZY, 1945-1950, 431 j.a. - materiały dotyczące procesu zasiedlania powiatu stargardzkiego. Miesięczne raporty sytuacyjne dotyczące napływu osadników, stanu majątków, akcji wysiedlania Niemców, a także akcji „W”. Najliczniejszą grupą akt w tym referacie stanowią wnioski osiedleńcze, akty nadania gospodarstw i akty uwłaszczeniowe. 7. REFERAT APROWIZACJI I HANDLU, 1945-1949, 1 j.a. - zachowane materiały dotyczą organizacji a później likwidacji tego referatu. 8. REFERAT PRZEMYSŁU, 1945-1950, 340 j.a. - materiały statystyczne mówiące o rozwoju rzemiosła na terenie powiatu, dokumentacja techniczna niektórych zakładów, protokoły zdawczo-odbiorcze przedsiębiorstw, ogólne sprawozdania dotyczące przemysłu, handlu i usług. 8.1. KARTA RZEMIEŚLNICZA - BIELIŹNIARSTWO, 1947-1950, 1 j.a. 8.2. KARTA RZEMIEŚLNICZA - BLACHARSTWO, 1949, 1 j.a. 8.3. KARTA RZEMIEŚLNICZA - BRUKARSTWO, 1948, 1 j.a. 8.4. KARTA RZEMIEŚLNICZA - CHOLEWKARSTWO, 1947-1950 [1951-1954], 2 j.a. 8.5. KARTA RZEMIEŚLNICZA - CIESIELSTWO, 1945-1948, 1 j.a. 8.6. KARTA RZEMIEŚLNICZA - CIASTKARSTWO, 1947-1950, 1 j.a. 8.7. KARTA RZEMIEŚLNICZA - CUKIERNICTWO, 1946-195 [1951], 3 j.a. 8.8. KARTA RZEMIEŚLNICZA - CZYSZCZENIE DYWANÓW, 1947-1950 [1951-1955], 1 j.a. 8.9. KARTA RZEMIEŚLNICZA - FOTOGRAF, 1946-1950 [1951-1956], 4 j.a. 8.10. KARTA RZEMIEŚLNICZA - FRYZJERSTWO, 1946-1950, 14 j.a. 8.11. KARTA RZEMIEŚLNICZA - INSTALATORSTWO CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 1949-1950 [1951-1953], 2 j.a. 8.12. KARTA RZEMIEŚLNICZA - KARMELARSTWO, 1945-1948, 1 j.a. 8.13. KARTA RZEMIEŚLNICZA - KOŁODZIEJSTWO, 1945-1950 [1951], 5 j.a. 8.14. KARTA RZEMIEŚLNICZA - KOWALSTWO, 1946-1950 [1951-1959], 28 j.a. 8.15. KARTA RZEMIEŚLNICZA - KRAWIECTWO, 1945-1950 [1951], 25 j.a. 8.16. KARTA RZEMIEŚLNICZA - LODZIARSTWO, 1947-1949, 3 j.a. 8.17. KARTA RZEMIEŚLNICZA - MALARSTWO, 1947-1950 [1951-1953], 7 j.a. 8.18. KARTA RZEMIEŚLNICZA - MŁYNARSTWO, 1946-1950 [1951-1957], 17 j.a. 8.19. KARTA RZEMIEŚLNICZA - MODNIARSTWO, 1947-1950, 1 j.a. 8.20. KARTA RZEMIEŚLNICZA - MURARSTWO, 1945-1949, 5 j.a. 8.21. KARTA RZEMIEŚLNICZA - MYDLARSTWO, 1948, 1 j.a. 8.22. KARTA RZEMIEŚLNICZA - ODLEWNICTWO, 1946-1947, 1 j.a. 8.23. KARTA RZEMIEŚLNICZA - PANTOFLARSTWO, 1945-1950 [1951-1957], 3 j.a. 8.24. KARTA RZEMIEŚLNICZA - PIEKARSTWO, 1945-1950 [1951-1953], 36 j.a. 8.25. KARTA RZEMIEŚLNICZA - RADIOMECHANIK, 1948-1950, 1 j.a. 8.26. KARTA RZEMIEŚLNICZA - RYMARSTWO, 1948, 1 j.a. 8.27. KARTA RZEMIEŚLNICZA - RZEŹNICTWO, 1945-1950 [1951-1952], 30 j.a. 8.28. KARTA RZEMIEŚLNICZA - SIODLARSTWO, 1949-1950 [1951-1954], 1 j.a. 8.29. KARTA RZEMIEŚLNICZA - STOLARSTWO, 1945-1950, 8 j.a. 8.30. KARTA RZEMIEŚLNICZA - SZCZOTKARSTWO, 1946-1948, 1 j.a. 8.31. KARTA RZEMIEŚLNICZA - SZEWSTWO, 1946-1950 [1951-1953], 1 j.a. 8.32. KARTA RZEMIEŚLNICZA - SZKLARSTWO, 1946-1950, 2 j.a. 8.33. KARTA RZEMIEŚLNICZA - ŚLUSARSTWO, 1945-1950 [1951-1953], 15 j.a. 8.34. KARTA RZEMIEŚLNICZA - WĘDLINIARSTWO, 1946-1949, 2 j.a. 8.35. KARTA RZEMIEŚLNICZA - WULKANIZATORSTWO, 1948, 1 j.a. 8.36. KARTA RZEMIEŚLNICZA - WYRÓB LODÓW I WATY CUKROWEJ, 1947-1949, 1 j.a. 8.37. KARTA RZEMIEŚLNICZA - ZDUŃSTWO, 1947-1950, 2 j.a. 8.38. KARTA RZEMIEŚLNICZA - ZEGARMISTRZOSTWO, 1946-1950 [1951-1955], 3 8.39. POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA PRZEMYSŁU RZEMIEŚLNICZEGO, 1945-1950 [1951], 37 j.a. 8.40. KONCESJE NA PROWADZENIE PRZEMYSŁU RZEMIEŚLNICZEGO, 1945-1950 [1951], 16 j.a. 9. REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ, 1949-1950, 32 j.a. - akta zawierają sprawozdania omawiające poziom opieki społecznej w powiecie: ilość i wielkość udzielonych zapomóg, funkcjonowanie zakładów opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, istnienie rodzin zastępczych i adopcja sierot, teczki korespondencji z referatami opieki społecznej większości zarządów miejskich i gminnych na terenie starostwa. 10. REFERAT BUDOWNICTWA, 1945-1950, 18 j.a. - zestawienia kosztów wykonanych remontów w niektórych budynkach urzędów publicznych, szczegółowy wykaz szkód wojennych w Stargardzie, rejestr zachowanych budynków miasta, raporty o stanie organizacyjnym i personalnym przedsiębiorstw budowlanych działających na terenie starostwa, dane o stanie technicznym różnych obiektów, protokoły oględzin nieruchomości, sprawy inspekcji budowlanej i nadzoru budowlanego. 11. REFERAT ZDROWIA, 1948, 1 j.a. - teczka o oryginalnym tytule „Akta Lekarza Powiatowego” zawiera dane dotyczące ilości domów w Chociwlu, Dobrzanach, Ińsku i Suchaniu, a także o ilości gospodarstw w powiecie. 12. REFERAT KULTURY I SZTUKI, 1946, 2 j.a. - zachowane jednostki zawierają opisy poszukiwań zbiorów bibliotecznych, muzealnych, archiwalnych, mówią o zabezpieczeniu ocalałych pamiątek i stanie technicznym zabytków, opis „Sobótek” zorganizowanych w 1946 r. na Ziemi Szczecińskiej. 13. REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH, 1945-1950, 252 j.a. - są to akta spółdzielni produkcyjnych i parcelacyjnych, protokoły przeprowadzonych kontroli, sprawozdania ze stanu upraw, zasiewów, zwierząt. Duża grupa akt dotyczy regulacji wsi, scalania gruntów, zagospodarowywania stawów i opuszczonych majątków, dzienniki lekcyjne szkół przysposobienia rolniczego, protokoły oszacowań i akty nadań gospodarstw. 14. INSPEKTORAT OŚWIATY ROLNICZEJ, 1947-1950, 6 j.a. - zachowane są fragmentaryczne dane odnośnie organizacji szkół rolniczych, współdziałania z organizacjami młodzieżowymi, imienne wykazy młodzieży biorącej udział w kursach, protokoły kontroli przeprowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej, a także protokoły odpraw gminnych nauczycieli zawodu 15. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, 1945-1950, 11 j.a. 16. REFERAT POMIARÓW, 1945-1950, 2399 j.a. 17. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO STARGARDZKIEGO, 1945-1950, 143 j.a. 18. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDÓW GMIN, 1945-1950 [1951], 254 j.a. Number of units in the group: 4072
68/6/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Choszcznie 1946-1950 [1951] 0 Unroll
1. POWIATOWA RADA NARODOWA W CHOSZCZNIE, 1946-1950, 43 j.a. 1.1. Referat Ogólny, 1946-1950, 25 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń PPRN w Choszcznie, wykazy radnych PRN w Choszcznie, wykazy radnych miejskich i gminnych rad narodowych, sprawozdania z działalności PRN w Choszcznie oraz sprawozdania z działalności rad niższego stopnia i instytucji znajdujących się pod nadzorem władz powiatowych. 1.2. Referat Komisji, 1946-1950, 15 j.a. - zachowane są akta wszystkich komisji jakie działały przy PRN w Choszcznie. Zachowane materiały to protokoły posiedzeń komisji PRN w Choszcznie oraz protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków komisji. 1.3. Referat Organizacyjno-Inspekcyjny, 1948-1950, 3 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń prezydiów rad narodowych niższych stopni, sprawozdania inspektora rad narodowych z odbytych inspekcji oraz swojej działalności. 2. WYDZIAŁ POWIATOWY W CHOSZCZNIE, 1947-1950, 123 j.a. 2.1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1947-1950, 9 j.a. - akta organizacji Wydziału Powiatowego w Choszcznie, protokoły posiedzeń Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału Powiatowego oraz samorządów niższych stopni, wykazy osób zatrudnionych w Wydziale i w zarządach miejskich i gminnych powiatu choszczeńskiego. 2.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 17 j.a. - zachowany materiał to budżety powiatowego związku samorządowego, sprawozdania z jego wykonania, analizy wykonania budżetów przez zarządy miejskie i gminne powiatu choszczeńskiego, plany oszczędnościowe jednostek podległych Wydziałowi Powiatowemu. 2.3. Referat Podatkowy, 1946-1948, 4 j.a. - znajdują się tu sprawozdania z wpływu podatków oraz wykazy rozdziału subwencji Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego pomiędzy związki samorządowe powiatu choszczeńskiego. 2.4. Referat Społeczno-Gospodarczy, 1946-1950 [1951], 79 j.a. - akta dotyczące nabycia, sprzedaży lub dzierżawy majątku samorządowego, wnioski o włączenie inwestycji do państwowego planu inwestycyjnego, ogólne sprawy dotyczące rozwoju oświaty i służby zdrowia na terenie powiatu oraz informacje dotyczące rolnictwa w powiecie choszczeńskim, rejestry gospodarstw i wymiary podatku gruntowego. 2.5. Referat Inspekcji, 1946-1950, 14 j.a. - protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych powiatu choszczeńskiego, sprawozdania z działalności samorządu gminnego oraz wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenie kontroli w zarządach, protokoły zdawczo-odbiorcze zarządów miejskich i gminnych sporządzane przy zmianach personalnych w tych urzędach. Number of units in the group: 166
68/7/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Łobzie 1945-1950 0 Unroll
1. POWIATOWA RADA NARODOWA W ŁOBZIE, 1946-1950, 33 j.a. 1.1. Referat Ogólny, 1947-1950, 14 j.a. Protokoły sesji i posiedzeń PPRN w Łobzie, wykazy radnych PRN w Łobzie oraz wykazy radnych miejskich i gminnych rad narodowych, sprawozdania z działalności PRNN w Łobzie oraz sprawozdania z działalności rad niższego stopnia i instytucji znajdujących się pod nadzorem władz powiatowych. 1.2. Referat Komisji, 1946-1950,16 j.a. Zachowane są akta wszystkich komisji jakie działały przy Powiatowej Radzie Narodowej w Łobzie. Istniejące materiały to protokoły posiedzeń komisji Powiatowej Rady Narodowej w Łobzie oraz protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków komisji. 1.3. Referat Organizacyjno-Inspekcyjny, 1947-1950, 3 j.a. Sprawozdania inspektora rad narodowych z odbytych inspekcji oraz swojej działalności, informacje inspektora rad narodowych z akcji otwierania bibliotek gminnych w 1948 r. 2. WYDZIAŁ POWIATOWY W ŁOBZIE, 1945-1950, 68 j.a. 2.1. Referat Organizacyjno-Administracyjny, 1945-1950, 25 j.a. Protokoły posiedzeń Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału Powiatowego oraz samorządów niższych stopni, protokoły kontroli Wydziału oraz wykazy osób zatrudnionych w Wydziale i w zarządach miejskich i gminnych powiatu łobeskiego. Ponadto protokoły ze zjazdów burmistrzów, wójtów i sołtysów powiatu łobeskiego, a także materiały dotyczące Komunalnej Kasy Oszczędności (statut organizacyjny oraz protokoły posiedzeń z roku 1949, bilanse Kasy z lat 1947-1948), majątku samorządowego, zakładów i przedsiębiorstw znajdujących się na terenie powiatu łobeskiego, biblioteki powiatowej. 2.2. Rachuba, 1945-1950, 22 j.a. Zachowany materiał to budżety powiatowego związku samorządowego, sprawozdanie z jego wykonania, analizy wykonania budżetów przez zarządy miejskie i gminne powiatu łobeskiego. Ponadto sprawozdania statystyczne z wpływów z podatku gruntowego ROR-u na terenie powiatu łobeskiego. 2.3. Referat Społeczno-Gospodarczy, 1947-1950, 11 j.a. Sprawy dotyczące nabycia, sprzedaży lub dzierżawy majątku samorządowego oraz wnioski o włączenie inwestycji do państwowego planu inwestycyjnego. 2.4. Referat Inspekcji, 1945-1950, 10 j.a. Protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych powiatu łobeskiego, sprawozdania z działalności samorządu gminnego oraz wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenie kontroli w zarządach, protokoły zdawczo-odbiorcze zarządów miejskich i gminnych sporządzane przy zmianach personalnych w tych urzędach. Number of units in the group: 101
68/8/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Myśliborzu 1945-1950 0 Unroll
1. POWIATOWA RADA NARODOWA W MYŚLIBORZU, 1946-1950, 66 j.a. 1.1. Referat Ogólny, 1946-1950, 44 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń PPRN w Myśliborzu, sprawozdania z działalności PRN w Myśliborzu i jego Prezydium oraz urzędów i instytucji znajdujących się pod kontrolą i nadzorem rady. W referacie tym znajdują się również akta dotyczące organizacji i składu osobowego rad niższego szczebla oraz akta dotyczące ludności autochtonicznej i spraw narodowościowych. 1.2. Referat Komisji, 1946-1950, 20 j.a. - protokoły posiedzeń oraz kontroli przeprowadzonych przez członków komisji, akta Komisji Kontroli Społecznej. 1.3. Referat Inspekcji, 1947-1949, 2 j.a. - zachowane jednostki dotyczą organizacji tego referatu oraz sprawozdań z lustracji rad terenowych. 2. WYDZIAŁ POWIATOWY W MYŚLIBORZU, 1945-1950, 77 j.a. 2.1. Referat Ogólny, 1946-1950, 11 j.a. - znajdują się tu informacje dotyczące organizacji Wydziału Powiatowego w Myśliborzu, protokoły posiedzeń Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału Powiatowego, protokoły kontroli Wydziału, informacje o pracownikach zatrudnionych w Wydziale i w zarządach miejskich i gminnych. 2.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 18 j.a. - budżety i sprawozdania finansowe Wydziału Powiatowego w Myśliborzu, zarządów miejskich i gminnych oraz instytucji podległych Wydziałowi. 2.3. Referat Społeczno-Gospodarczy, 1945-1950, 31 j.a. - materiały dotyczące organizacji szkolnictwa, szpitalnictwa w powiecie myśliborskim, majątku samorządowego (przejmowanie przedsiębiorstw i instytucji pod zarząd Wydziału), inwestycje (plany finansowe instytucji samorządowych) oraz nadawanie uprawnień budowlanych. 2.4. Referat Inspekcji, 1946-1950, 17 j.a. - w aktach referatu znajdują się ogólne przepisy dotyczące zarządów gminnych i miejskich w powiecie, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne zarządów miejskich i gminnych, protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych zarówno Wydziału Powiatowego jak i jednostek niższego szczebla. 3. Akta osobowe pracowników Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego w Myśliborzu, 1945-1949, 2 j.a. Number of units in the group: 145
68/9/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Pyrzycach 1947-1950 0 Unroll
1. POWIATOWA RADA NARODOWA W PYRZYCACH, 1947-1950, 11 j.a. 1.1. Referat Ogólny, 1947-1950, 11 j.a. - w aktach Powiatowej Rady Narodowej w Pyrzycach zachowały się jedynie protokoły sesji i posiedzeń Prezydium Rady. 2. WYDZIAŁ POWIATOWY W PYRZYCACH, 1947-1950, 22 j.a. 2.1. Referat Ogólny, 1949-1950, 2 j.a. - znajdują się tu informacje dotyczące organizacji Wydziału Powiatowego w Pyrzycach w 1950 r. oraz protokół kontroli Wydziału Powiatowego z 1949 r. przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego. 2.2. Referat Finansowy, 1947-1950, 12 j.a. - zachowany materiał to budżety powiatowego związku samorządowego oraz sprawozdanie z jego wykonania. 2.3. Referat Społeczno-Gospodarczy, 1948-1950, 8 j.a. - informacje o stanie dróg w powiecie pyrzyckim z roku 1950, o stanie sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Lipianach i Pyrzycach, a także wnioski o włączenie inwestycji do państwowego planu inwestycyjnego. Number of units in the group: 33
68/10/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Stargardzie Szczecińskim 1945-1950 0 Unroll
1. POWIATOWA RADA NARODOWA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, 1949-1950, 51 j.a. 1.1. Referat Ogólny, 1946-1950, 27 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń Prezydium PRN, wykazy radnych PRN oraz wykazy radnych miejskich i gminnych rad narodowych, sprawozdania z działalności PRN w Stargardzie Szczecińskim oraz sprawozdania składane Radzie przez Wydział Powiatowy, Starostę, Szpital Powiatowy, Inspektorat Szkolny oraz inne instytucje i urzędy (brak jest tych sprawozdań w protokołach sesji). Liczną grupę stanowią materiały dotyczące szkolnictwa na terenie powiatu, sprawozdania z pracy szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych, imienne wykazy analfabetów w powiecie oraz protokoły otwarcia bibliotek gminnych. Jedno ze sprawozdań Inspektora Szkolnego przedstawia rozwój szkolnictwa i opieki nad dzieckiem od 30 kwietnia 1945 r. oraz dzieje Inspektoratu Szkolnego. 1.2. Referat Komisji, 1947-1950, 23 j.a. - zachowane są akta wszystkich komisji stałych i niestałych. Najwięcej zachowanego materiału to akta Komisji Kontroli Społecznej, protokoły posiedzeń jak i protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków komisji. Pozostałe komisje to przede wszystkim protokoły ich posiedzeń. Jedynie w aktach Komisji Oświaty znajdują się materiały dotyczące działalności bibliotek i szkół. 1.3. Referat Organizacyjno-Inspekcyjny, 1948-1950, 1 j.a. - materiał tego referatu stanowiły protokoły sesji i posiedzeń Prezydium oraz komisji miejskich i gminnych rad narodowych. Ze względu na braki tych materiałów w zespołach macierzystych, akta te wyłączono. Zachowana jednostka to protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków miejskich i gminnych komisji kontroli społecznej i przesyłanych do Powiatowej Rady Narodowej w celu zatwierdzenia. 2. WYDZIAŁ POWIATOWY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, 1945-1950, 115 j.a. 2.1. Referat Ogólny, 1945-1950, 25 j.a. - znajdują się tu informacje dotyczące: organizacji Wydziału Powiatowego w Stargardzie, protokoły posiedzeń Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału Powiatowego, pracowników zatrudnionych w Wydziale oraz zarządach gminnych i miejskich, ewidencji pieczęci urzędowych, protokoły kontroli Wydziału, sprawozdania z działalności zarządów miejskich i gminnych, sprawozdania dotyczące wykroczeń pracowników samorządowych, organizacji służby zdrowia i szkolnictwa na terenie powiatu stargardzkiego, protokoły odpraw burmistrzów i wójtów. 2.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 21 j.a. - zachowały się pojedyncze preliminarze budżetowe, budżety i sprawozdania finansowe Wydziału Powiatowego, zarządów miejskich i gminnych. 2.3. Referat Inspekcji, 1946-1950, 69 j.a. - w aktach tego referatu znajdują się: sprawozdania z działalności Inspektora samorządu gminnego, protokoły lustracji i zarządzenia pokontrolne zarządów miejskich i gminnych, wnioski w sprawie zatwierdzania uchwał zarządów miejskich i gminnych, protokoły zebrań sołtysów w poszczególnych gminach. Nie zachowały się materiały referatów: Podatkowego, Opieki Społecznej, Pożarnictwa. 3. Akta osobowe pracowników Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, 1945-1950, 276 j.a. Number of units in the group: 442
68/11/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Barlinku 1945-1950 0 Unroll
1. ZARZĄD MIEJSKI W BARLINKU, 1945-1950, 57 j.a. 1.1. Referat Organizacyjny, 1945-1950, 18 j.a. - znajdują się tu statuty organizacyjne Zarządu, protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu, sprawozdania z działalności Zarządu, zarządzenia wewnętrzne obowiązujące w Zarządzie Miejskim, zarządzenia i ogłoszenia komendanta wojennego oraz burmistrza miasta Barlinka. Ponadto zachowały się protokoły zebrań mieszkańców miasta z burmistrzem, wykazy pracowników Zarządu Miejskiego, ewidencja pieczęci Zarządu, raporty sytuacyjne, akta dotyczące majątku Zarządu Miejskiego. Są to protokoły przekazania zakładów w dzierżawę, przejęcia lasów przez Zarząd Miejski, korespondencja w sprawie uruchamiania zakładów przemysłowych. 1.2. Referat Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 20 j.a. - budżety Zarządu Miejskiego, sprawozdania z wykonania budżetu, budżety zakładów komunalnych oraz sprawozdania z ich wykonania. W referacie tym znajdują się także informacje dotyczące kredytowania Zarządu Miejskiego i wykonywania planów oszczędnościowych. 1.3. Referat Administracyjny, 1945-1950,17 j.a. - znajdują się tu akta dotyczące ewidencji ludności, handlu, oświaty, kultury, opieki społecznej oraz spraw społeczno-politycznych. Ewidencja ludności to wykazy osiedleńców i cudzoziemców, korespondencja z obcokrajowcami dotycząca ich repatriacji i zatrudnienia. Pozostałe materiały to pojedyncze jednostki dotyczące organizacji sieci handlowej w mieście, rozwoju przemysłu i rzemiosła, rolnictwa, powstawania spółek łowieckich, oświaty i kultury oraz służby zdrowia. 1.4. Referat Wojskowy, 1946, 1 j.a. - organizacja komórki wojskowej Zarządu Miejskiego w roku 1946. 1.5. Referat Spraw Technicznych i Budowlanych, 1945-1950, 1 j.a. - oświetlenie ulic w Barlinku oraz gospodarka lokalami w mieście. 2. MIEJSKA RADA NARODOWA W BARLINKU, 1945-1950, 13 j.a. Powołanie i skład osobowy Tymczasowej Rady Doradczej w Barlinku, protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, akta komisji, sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej w Barlinku oraz wnioski i postulaty radnych. 3. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W BARLINKU, 1947-1950, 11 j.a. Number of units in the group: 81
68/12/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Chociwlu 1945-1950 [1952] 0 Unroll
1. ZARZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU, 1945-1950, 77 j.a. 1.1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 12 j.a. - znajdują się tu zarządzenia ogólne, korespondencja z władzami zwierzchnimi dotycząca organizacji i zakresu działania Zarządu, protokół pierwszego posiedzenia Kolegium Zarządu Miejskiego z 28 sierpnia 1945 r., instrukcja kancelaryjna, wykaz akt i statut organizacyjny, sprawozdania z działalności Zarządu, wykazy zatrudnionych osób w Zarządzie od 1945 r. do 1949, protokoły zdawczo-odbiorcze, korespondencja w sprawach przekazania zakładów Zarządowi Miejskiemu. 1.2. Referat Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 27 j.a. - budżety Zarządu Miejskiego, sprawozdania z wykonania budżetów, sprawozdania z wykonania budżetów przedsiębiorstw miejskich, informacje dotyczące kredytowania Zarządu Miejskiego oraz pomocy finansowej udzielanej przez Zarząd Miejski osobom fizycznym. 1.3. Referat Gospodarki Gminnej i Administracji Społecznej, 1945-1950, 23 j.a. - informacje dotyczące stanu dróg i ulic w mieście, sprawozdania z produkcji roślinnej i zwierzęcej, rejestry gospodarstw rolnych w mieście, hodowli zwierząt, zapobieganiu chorobom wśród nich, informacje dotyczące rozwoju przemysłu, rzemiosła, handlu, oświaty w Chociwlu, a także sprawozdania opieki społecznej i akcji sanitarno-porządkowej w Chociwlu. 1.4. Referat Administracyjny, 1945-1950, 15 j.a. - sprawozdania ze stanu ludności w mieście, rejestry mieszkańców, osób opuszczających miasto i przybywających do niego. Pozostałe jednostki to pojedyncze materiały dotyczące gospodarki lokalowej, stanu budynków mieszkalnych w mieście, odbudowy miast, grobownictwa wojennego. 2. MIEJSKA RADA NARODOWA W CHOCIWLU, 1946-1950 [1952], 11 j.a. - protokół z posiedzenia Tymczasowej Miejskiej Rady Narodowej w Chociwlu z dnia 7 czerwca 1946 r., akta sesji, akta komisji, sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium, ewidencja radnych, księga uchwał Miejskiej Rady Narodowej 3. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ, 1945-1946, 24 j.a. Number of units in the group: 112
68/13/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Choszcznie 1945-1950 0 Unroll
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 23 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1946-1950, 5 j.a. Raporty sytuacyjne dotyczące stanu zagospodarowania miasta, liczby mieszkańców, dane o zakładach przemysłowych, rzemiośle, rolnictwie, substancji mieszkaniowej, sprawozdania z działalności gminy dotyczące stanu personalnego zarządu, przedsiębiorstw miejskich, opieki społecznej, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego, handlu, spółdzielczości, aprowizacji. Ponadto książka zarządzeń burmistrza miasta Choszczno, sprawozdania i protokoły z kontroli przeprowadzonych przez członków Miejskiej Rady Narodowej i pracowników Zarządu Miasta w jednostce własnej oraz jednostkach podległych i nadzorowanych. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 17 j.a. Budżety administracyjne, budżety dodatkowe, budżety przedsiębiorstw miejskich oraz sprawozdania z wykonania tych budżetów. 1.3. Dział Administracyjny, 1946-1947, 1 j.a. Jest to korespondencja z Niemiec dotycząca poszukiwań zaginionych w czasie wojny osób cywilnych, rodzin lub żołnierzy. 2. Miejska Rada Narodowa, 1946-1949, 7 j.a. Protokoły sesji i posiedzeń prezydium miejskiej rady narodowej, protokoły posiedzeń Komisji Rolnej dotyczące zasiedlania i zagospodarowania ziemi oraz przeglądu magazynów zbożowych na terenie miasta Choszczno. Number of units in the group: 30
68/14/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dobrzanach 1945-1950 0 Unroll
1. ZARZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH, 1945-1950, 59 j.a. 1.1. Dział Ogólny i Budżetowy, 1945-1950, 25 j.a. - statuty organizacyjne, korespondencja w sprawach organizacji Zarządu, sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego, wykazy zatrudnionych pracowników, protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych oraz protokoły kontroli Zarządu, protokoły zebrań burmistrza z mieszkańcami Dobrzan. Ponadto znajdują się tu wykazy szkód wojennych, spisy nieruchomości państwowych, korespondencja w sprawach przejmowania przez Zarząd Miejski zakładów przemysłowych. Budżety Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. 1.2. Dział Administracji Społecznej, 1945-1950, 12 j.a. - informacje o stanie rolnictwa w mieście, sprawozdania z produkcji rolnej, wykazy gospodarstw rolnych oraz spis użytków i zasiewów. Są także materiały dotyczące rozwoju rzemiosła, przemysłu, handlu, oświaty, kultury i opieki społecznej. 1.3. Dział Administracji Poruczonej, 1945-1950, 22 j.a. - akta ewidencji ludności: wykazy osiedlonych rodzin w Dobrzanach, sprawozdania miesięczne burmistrza dotyczące ruchu ludności, a także organizacji Urzędu Stanu Cywilnego oraz repatriacji cudzoziemców, potwierdzenia nadań na własność budynków mieszkalnych i wykaz osadników z roku 1949. 2. MIEJSKA RADA NARODOWA W DOBRZANACH, 1947-1950, 7 j.a. - protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Dobrzanach i sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej oraz akta komisji Miejskiej Rady Narodowej, a także protokoły posiedzeń Prezydium. 3. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W DOBRZANACH, 1945-1949, 34 j.a. Number of units in the group: 100
68/15/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Drawnie 1945-1950 0 Unroll
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 72 j.a. 1.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1945-1950, 28 j.a. Materiały dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego, dane o pracownikach, rozporządzenia burmistrza, sprawozdania statystyczne dotyczące przemysłu, rzemiosła, majątku miasta oraz ewidencji ludności. 1.2. Referat Finansowy, 1945-1950, 23 j.a. Budżety miasta i sprawozdania z ich wykonania. 1.3. Referat Społeczny, 1946-1950, 18 j.a. Sprawy dotyczące oświaty, kultury, zdrowia publicznego, opieki społecznej oraz osadnictwa, przejmowanie gospodarstw rolnych i osiedleńczych. 1.4. Referat Techniczny, 1946, 3 j.a. Wykazy nieruchomości miasta z dwóch ulic i jednego osiedla (ul. Poprzeczna i Szpitalna i Oś. Choszczeńskie). 2. Miejska Rada Narodowa, 1945-1950, 23 j.a. - protokoły sesji, posiedzeń komisji i prezydium oraz sprawozdania z działalności miejskiej rady narodowej. Uzupełnieniem do protokołów sesji powinny być akta komisji rady. Number of units in the group: 95
68/16/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Lipianach 1945-1950 [1952] 0 Unroll
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 45 j.a. 1.1 Referat Ogólno-Administracyjny, 1945-1950, 23 j.a. Protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu, protokół posiedzenia Miejskiej Rady Doradczej, sprawozdania z działalności władz miejskich, protokoły kontroli Zarządu, raporty sytuacyjne, statystyczne informacje na temat osadnictwa w mieście, odbudowy ze zniszczeń wojennych, uruchamiania zakładów przemysłowych, organizacji partii politycznych i organizacji społecznych, informacje na temat majątku miejskiego i nieruchomości miejskich oraz wykazy szkód w rolnictwie na terenie miasta z roku 1945. Pojedyncze jednostki zawierają korespondencję z władzami miejskimi w sprawach: uruchamiania zakładów rzemieślniczych, sklepów, szkół oraz opieki społecznej dla najbardziej potrzebujących, a także wykazy obywateli niemieckich, korespondencja dotycząca ich repatriacji, sprawozdania dotyczące napływu osadników do Lipian. 1.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 22 j.a. Budżety Zarządu Miejskiego w Lipianach, sprawozdania z realizacji budżetu, budżety i sprawozdania z ich wykonania dla przedsiębiorstw miejskich: Przedsiębiorstwa Administracji Nieruchomości, Rzeźni Miejskiej, Przedsiębiorstwa: Wodociągi i Kanalizacja, Zakładu Oczyszczania Miasta. 2. Miejska Rada Narodowa, 1946-1950 [1952], 10 j.a. Protokoły sesji i posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lipianach, niewiele materiałów z działalności komisji Miejskiej Rady Narodowej w Lipianach, skorowidz uchwał sesji i Prezydium, sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej z roku 1949 oraz protokoły kontroli rady z roku 1947. 3. Akcesja nr 384/97, 1946, 1 j.a., sprawy osobowe członków i pracowników gminy. Number of units in the group: 56
68/17/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Łobzie 1945-1950 0 Unroll
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 48 j.a. 1.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1945-1950, 16 j.a. Organizacja Zarządu Miejskiego, zarządzenia i instrukcje ogólne wydawane przez władze nadrzędne, księga zarządzeń wewnętrznych burmistrza z 1945 r., ogłoszenia Zarządu, materiały dotyczące zmian nazw ulic i placów, protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu Miejskiego, księga uchwał Zarządu z 1948 r., sprawozdania z działalności tego urzędu oraz wykazy pracowników Zarządu Miejskiego. A także protokoły zdawczo-odbiorcze zakładów przemysłowych w Łobzie z roku 1945. 1.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 7 j.a. Budżety Zarządu Miejskiego, sprawozdania z wykonania budżetu. 1.3. Referat Administracyjny, 1945-1950, 25 j.a. Sprawozdania, wykazy, korespondencja w sprawach rolnych, sprawozdania z akcji siewnej z roku 1948, zestawienia sumaryczne gospodarstw rolnych w mieście oraz wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie Łobza, protokoły przekazania obiektów przemysłowych i handlowych w dzierżawę i wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych oraz korespondencja z władzami miejskimi w sprawach handlu, korespondencja w sprawach walki z analfabetyzmem oraz organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, kwestionariusze podopiecznych opieki społecznej. Są tu spisy mieszkańców Łobza oraz wykazy osób przybyłych z kresów krakowskiego, wileńskiego, rzeszowskiego do miasta. Jest tu także korespondencja z obcokrajowcami dotycząca repatriacji i zatrudnienia. Ponadto w omawianym zespole znajdują się informacje dotyczące partii politycznych i organizacji społecznych powstałych na terenie Łobza, grobownictwa wojennego, odbudowy miasta z 1945 r. oraz wykaz posiadaczy nieruchomości w Łobzie. 2. Miejska Rada Narodowa, 1945-1950, 12 j.a. Powołanie i skład osobowy Tymczasowej Rady Doradczej w Łobzie z roku 1945. Ponadto protokoły sesji i posiedzenia Prezydium, korespondencja w sprawie ustalania składu osobowego Miejskiej Rady Narodowej w Łobzie w wyniku reorganizacji przeprowadzonej w 1948 r., protokoły kontroli Miejskiej Rady Narodowej oraz protokoły z zebrań z udziałem radnych. 3. Akcesja nr 623/10 , Ref. Ogólno-Administracyjny, 1945-1948, 2 j.a., sprawy personalne członków Zarządu Miejskiego i pracowników Zarządu. Number of units in the group: 62
68/18/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Myśliborzu 1945-1950 0 Unroll
1. ZARZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU, 1945-1950, 22 j.a. 1.1. Referat Organizacyjny, 1945-1950, 9 j.a. - są to: protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, informacje dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego (tymczasowy regulamin Zarządu z roku 1945, statuty organizacyjne z roku 1948 i 1950), protokoły kontroli Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z działalności Zarządu, zarządzenia i ogłoszenia burmistrza. 1.2. Referat Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 10 j.a. - znajdują się tu budżety Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z ich wykonania. 1.3. Referat Administracyjny, 1945-1949, 3 j.a. - są to pojedyncze jednostki dotyczące: repatriacji obywateli niemieckich, przekazania Elektrowni Miejskiej w Zarząd Zjednoczenia Energetycznego Pomorza Zachodniego oraz plany inwestycyjne Zarządu Miejskiego z roku 1949. 2. MIEJSKA RADA NARODOWA W MYŚLIBORZU, 1945-1950, 9 j.a. - protokoły sesji oraz posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, akta komisji (dotyczy działalności Komisji Oświatowej), sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej oraz sprawozdania ze składu osobowego Rady z roku 1949. 3. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W MYŚLIBORZU, 1945-1949, 34 j.a. Number of units in the group: 65
68/19/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Pełczycach 1945-1950 [1951] 0 Unroll
1. ZARZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH, 1945-1950, 50 j.a. 1.1. Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 13 j.a. - protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu, korespondencja ze starostą myśliborskim dotycząca organizacji Zarządu, protokoły kontroli Zarządu oraz protokoły zebrań mieszkańców Pełczyc z burmistrzem, informacje dotyczące osadnictwa w mieście, sprawozdania przesyłane do starostwa dotyczące akcji osiedleńczej z roku 1946 oraz informacje dotyczące wysiedlania cudzoziemców z miasta. Najlepiej zachowaną grupę akt stanowią raporty sytuacyjne, które zawierają informacje dotyczące ewidencji ludności, rolnictwa, odbudowy miasta i sytuacji społeczno-politycznej w mieście. 1.2. Referat Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 24 j.a. - są to budżety Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z ich wykonania. 1.3. Referat Gospodarki Gminnej i Administracji Społecznej, 1945-1949, 7 j.a. - w referacie tym zachowały się informacje dotyczące zniszczeń wojennych w Pełczycach, przekazywania przedsiębiorstw miejskich w polski zarząd (z 1945 roku), rejestry przedsiębiorstw znajdujących się w mieście w roku 1946, wykaz majątku Zarządu Miejskiego, organizacja służby zdrowia w Pełczycach oraz wykaz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie miasta w roku 1949. 1.4. Referat Administracyjny, 1945-1947, 6 j.a. - rejestry mieszkańców Pełczyc, spis ludności niemieckiej zamieszkującej w mieście, korespondencja Zarządu Miejskiego w Pełczycach z Powiatowym Biurem Rolnym i Urzędem Ziemskim dotycząca problemu rolnictwa w Pełczycach. 2. MIEJSKA RADA NARODOWA W PEŁCZYCACH, 1945-1950, 15 j.a. Sprawy organizacyjne Rady Doradczej, protokoły posiedzeń tej Rady, protokoły sesji i posiedzeń Prezydium, akta komisji Miejskiej Rady Narodowej (protokoły kontroli Komisji Kontroli Społecznej oraz protokoły kontroli Komisji Oświatowej z roku 1948). 3. AKTA OSOBOWE ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W PEŁCZYCACH, 1945-1950 [1951], 35 j.a. Number of units in the group: 100
68/20/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Pyrzycach 1945-1950 0 Unroll
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 29 j.a. 1.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1945-1949, 11 j.a. Regulamin Biura Zarządu z roku 1949, protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu, sprawozdania z działalności tego urzędu oraz protokoły kontroli miejskich władz samorządowych, pojedyncze informacje na temat rozwoju handlu i przemysłu, oświaty, wykazy nieruchomości w mieście, rejestracja szkód wojennych oraz sprawozdania statystyczne związane z gospodarką rolną i ewidencją ludności. 1.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 16 j.a. Budżety Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z ich realizacji, budżet przedsiębiorstw komunalnych, korespondencja Zarządu Miejskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie pożyczek i kredytów udzielanych miastu. 1.3. Referat Techniczny, 1948-1949, 2 j.a. Dokumentacja techniczna przedsiębiorstw komunalnych znajdujących się w Pyrzycach (Gazownia Miejska i Rzeźnia Miejska). 2. Miejska Rada Narodowa, 1946-1950, 4 j.a. Są tu: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Pyrzycach, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pyrzycach oraz jedna jednostka obrazująca pracę komisji Miejskiej Rady Narodowej są to protokoły posiedzeń Komisji Melioracyjnej z roku 1950. Number of units in the group: 33
68/21/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Reczu 1945-1950 [1952] 0 Unroll
1. ZARZĄD MIEJSKI W RECZU, 1945-1950, 23 j.a. 1.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1948-1950, 2 j.a. - jest to statut organizacyjny zarządu oraz inne zarządzenia dotyczące opłat za psy, świadczeń w naturze na rzecz miasta, podatku miejskiego od publicznych zabaw i widowisk. Znajdują się tu również materiały statystyczne dotyczące ludności. 1.2. Referat Finansowy, 1945-1950, 17 j.a. - są to budżety Zarządu Miejskiego i sprawozdania z ich wykonania. 1.3. Referat Społeczny, 1945-1948, 4 j.a - zachowane jednostki dotyczą przejęcia mienia poniemieckiego, wnioski o przyznanie gospodarstw rolnych oraz spraw nadzoru budowlanego. 2. MIEJSKA RADA NARODOWA W RECZU, 1946-1950, 8 j.a. - protokoły z sesji i posiedzeń prezydium rady. Z całego 1949 r. ocalał tylko jeden protokół posiedzenia prezydium, a z roku 1950 nie ma żadnego. Pozostałe akta dotyczą problemów rozwojowych miasta, jak też funkcjonowania urzędu. 3. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W RECZU, 1945-1950 [1952], 21 j.a. Number of units in the group: 52
68/22/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Stargardzie Szczecińskim 1945-1950 0 Unroll
1. ZARZĄD MIEJSKI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, 1945-1950, 91 j.a. 1.1. Dział Ogólny, 1945-1950, 23 j.a. - organizacja Zarządu Miejskiego w Stargardzie: zarządzenia wewnętrzne burmistrza miasta, sprawozdania ogólne z działalności Zarządu, protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych oraz protokoły kontroli Zarządu, protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu Miejskiego. W związku z tym wymieniony wyżej materiał jest podstawowym źródłem do poznania organizacji urzędu i jego kancelarii. Ponadto znajdują się tu informacje dotyczące gospodarki komunalnej: oczyszczania miasta, uruchamiania wodociągów, gazowni, elektrowni. Są to kwestionariusze tych zakładów, ankiety o stanie gospodarczym zakładów. Zachowana jest także ankieta o stanie gospodarczym zakładów. Zachowana jest także ankieta o stanie gospodarczym miasta, zawierająca wykaz budynków z podaniem stanu zachowania i zniszczenia. 1.2. Dział Administracji, 1945-1950, 22 j.a. - sprawy porządkowe i bezpieczeństwa publicznego w mieście. Są tu raporty dzienne z pracy nad oczyszczeniem miasta. Zachowane są wykazy gospodarstw, plany produkcji rolnej oraz sprawozdania z ich wykonania, materiały o prowadzonej w mieście akcji rozbiórkowej zniszczonych budynków oraz korespondencja w sprawach przydziału lokali mieszkalnych i na cele publiczne; akta Biura Ewidencji Ruchu Ludności: raporty miesięczne o stanie ruchu ludności, wykazy autochtonów i cudzoziemców. 1.3. Dział Finansowy, 1945-1950, 40 j.a. - preliminarze budżetowe, budżety i sprawozdania rachunkowe Zarządu Miejskiego w Stargardzie i przedsiębiorstw miejskich. Ponadto zachowane są plany oszczędnościowe i inwestycyjne oraz kredyty i dotacje dla Zarządu Miejskiego. 1.4. Dział Społeczny, 1945-1950, 6 j.a. - są tu akta dotyczące organizacji szkolnictwa w mieście: korespondencja w sprawie organizowania Kursów Gimnazjalnych i Licealnych dla Dorosłych, imprez artystycznych. Znajdują się tu wykazy szkół w mieście. W dziale tym znajdują się informacje dotyczące ewidencji dróg i mostów, wykazy ulic w mieście. 2. MIEJSKA RADA NARODOWA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, 1947-1950, 16 j.a. - zachowały się zgłoszenia kandydatów na radnych, protokoły sesji i posiedzeń Prezydium, informacje dotyczące organizacji Rady, radnych Zarządu Miejskiego i komisji, sprawozdania z działalności jednostek podległych, sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej, akta komisji. 3. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, 1947-1948, 13 j.a. 3. KARTY WYNAGRODZEŃ, LISTY PŁAC, 1946, 1 j.a. - listy płac pracowników zatrudnionych przy konserwacji Kanału Czarsko w Stargardzie. Number of units in the group: 121
68/23/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Suchaniu 1945-1950 0 Unroll
1. ZARZĄD MIEJSKI W SUCHANIU, 1945-1950, 63 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 13 j.a. - znajdują się tu instrukcje, statuty organizacyjne, podział czynności, wykaz akt, korespondencja z Wydziałem Powiatowym w Stargardzie dotycząca organizacji i zakresu działania Zarządu, sprawozdania z działalności Zarządu, zarządzenia wewnętrzne burmistrza, ogłoszenia Zarządu Miejskiego, wykazy osób zatrudnionych w Zarządzie, protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach z lat 1945-1950, protokoły zebrań burmistrza z mieszkańcami miasta oraz sprawozdania z uroczystości odbywających się w mieście. Jedna z zachowanych jednostek to kwestionariusze zakładów i przedsiębiorstw działających w Suchaniu. Znajdują się także informacje dotyczące majątku samorządowego. Jest to korespondencja w sprawach przejmowania zakładów przez Zarząd Miejski. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1946-1949, 7 j.a. - znajdują się tu budżety Zarządu Miejskiego, budżet drogowo-szarwarkowy miasta Suchania na rok 1949. Są tu informacje dotyczące kredytowania Zarządu Miejskiego oraz pomocy finansowej udzielanej przez Zarząd osobom fizycznym. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1945-1950, 12 j.a. - w dziale tym znajdują się materiały dotyczące stanu dróg i ulic w Suchaniu w roku 1948, oświetlenie miasta w roku 1946, sprawozdania z wykonywanych robót szarwarkowych; akta dotyczące rolnictwa: sprawozdania z produkcji roślinnej i zwierzęcej, wykazy pozwalające określić stan gospodarki rolnej oraz korespondencja w sprawach rolnictwa, rejestry osadników i gospodarstw rolnych z lat 1948-1949. Dwie z zachowanych jednostek dotyczą rozwoju przemysłu i handlu w Suchaniu. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1945-1950, 16 j.a. - akta zachowane w tym dziale dotyczą rozwoju oświaty i kultury w mieście, opieki społecznej oraz akcji sanitarno-porządkowej. Dużą grupę akt stanowią akta dotyczące osadnictwa w Suchaniu: spisy osadników z lat 1945, 1949, wykazy gospodarstw rolnych i budynków mieszkalnych, sprawozdania z chłonności miasta, korespondencja z osadnikami dotycząca zajmowanych przez nich budynków. 1.5. Dział Administracyjny, 1945-1949, 15 j.a. - jedna z zachowanych jednostek dotyczy przygotowań do głosowania w referendum w roku 1946. Podstawową grupę akt stanowią akta Biura Ewidencji Ludności: rejestry mieszkańców, sprawozdania ze stanu ludności w mieście. Ponadto dotyczą ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście, organizacji partii politycznych, grobownictwa wojennego, materiały posiedzeń i sprawozdania z działalności Towarzystwa Przyjaciół Zdemobilizowanych Żołnierzy działających przy Zarządzie Miejskim 2. MIEJSKA RADA NARODOWA W SUCHANIU, 1945-1950, 12 j.a. - Są tu materiały dotyczące powołania w Suchaniu Tymczasowej Rady Doradczej, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, teczki protokołów posiedzeń komisji rady, księga uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Suchaniu, sprawozdania z działalności Rady z roku 1948, sprawozdania jednostek podległych przesyłane Radzie, a także ewidencja radnych. 3. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZARZĄDU MIEJSKIEGO I MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W SUCHANIU,1945-1950 [1951], 25 j.a. Number of units in the group: 100
68/24/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Węgorzynie 1945-1950 0 Unroll
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 59 j.a. 1.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1945-1949, 10 j.a. Są tu zarządzenia burmistrza dotyczące organizacji władz miejskich, sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego w latach 1945 i 1949 oraz wykazy osób zatrudnionych w tym urzędzie. Ponadto znajdują się tu protokoły z zebrań pracowników Zarządu, sprawozdania sytuacyjne burmistrza z roku 1947, informacje dotyczące zmian nazw ulic z lat 1946-1947 oraz grobownictwa wojennego z roku 1947. 1.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 12 j.a. W materiałach archiwalnych tego referatu znajdują się budżety Zarządu Miejskiego z lat 1946-1950 oraz sprawozdania z ich realizacji. Dwie z zachowanych jednostek zawierają wnioski o pomoc kredytową dla Zarządu Miejskiego w Węgorzynie. 1.3. Referat Administracyjny, 1945-1949, 37 j.a. Są tu informacje dotyczące majątku miejskiego (lasów, jezior), korespondencja dotycząca wydzierżawienia tego majątku lub jego sprzedaży. Dużą grupę akt stanowią materiały dotyczące rolnictwa: sprawozdania z produkcji rolnej w mieście, wykazy gospodarstw rolnych, spisy rolne, informacje dotyczące hodowli zwierząt i weterynarii. Są tu również sprawozdania dotyczące przebiegu akcji osiedleńczej w mieście, wykazy mieszkańców Węgorzyna oraz informacje dotyczące wysiedlania obywateli niemieckich. Ponadto w referacie tym występują pojedyncze jednostki dotyczące organizacji przemysłu w mieście z roku 1945, aprowizacji i handlu z roku 1945, oświaty, opieki społecznej, organizacji straży pożarnej. 2. Miejska Rada Narodowa, 1946-1950, 4 j.a. Są tu protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej: informacje związane z odbudową miasta ze zniszczeń wojennych, przemysłem, handlem, oświatą, służbą zdrowia, opieką społeczną, sprawami finansowo-budżetowymi. Protokoły posiedzeń Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Oświatowej i Komisji Gospodarczej z roku 1948. Number of units in the group: 63
68/27/0 Gminna Rada Narodowa w Kołkach (powiat choszczeński) 1945-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Kołkach, 1945-1950, 22 j.a. 1.1 Dział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 3 j.a. Statut i regulamin organizacyjny zarządu, majątek gminny, sprawy osobowe członków organów gminnych. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 8 j.a. Budżety gminy i sprawozdania z ich realizacji. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1945-1949, 8 j.a. Statystyka rolnicza, raporty sytuacyjne dotyczące rolnictwa, nadania działek i gospodarstw, informacje statystyczne dotyczące rolnictwa, protokoły wprowadzania na gospodarstwa rolne. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1945, 1947, 1 j.a. Informacje dotyczące oświaty i kultury w gminie. 1.5. Dział Administracyjny, 1945-1950, 2 j.a. Ewidencja i kontrola ruchu ludności. 2. Gminna Rada Narodowa w Kołkach, 1946-1950, 10 j.a. Protokoły sesji rady, protokoły posiedzeń prezydium i komisji Gminnej Rady Narodowej w Kołkach. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kołkach, 1950-1954, 22 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 13 j.a. Protokoły sesji gminnej rady narodowej, protokoły posiedzeń prezydium i komisji rady, sprawozdania z działalności rady, protokoły zebrań i narad z udziałem członków prezydium, skargi i zażalenia, ewidencja i kontrola ruchu ludności. 3.2. Referat Finansowy, 1951-1954, 6 j.a. Sprawozdanie budżetowe za rok 1950, budżety gminne na lata 1951-1954. 3.3. Referat Rolny, 1952-1953, 3 j.a. Informacje dotyczące osadnictwa i klasyfikacji gruntów. Number of units in the group: 54
68/28/0 Gminna Rada Narodowa w Krzęcinie (powiat choszczeński) 1945-1954 0 Unroll
1. ZARZĄD GMINNY W KRZĘCINIE, 1945-1950, 15 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 4 j.a. - sprawozdania z działalności gminy, kronika gminy, sprawy osobowe członków organów gminy, zebrania ciał samorządowych. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 6 j.a. - budżety gminne i sprawozdania z ich realizacji. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1945-1946, 2 j.a. - wykazy gospodarstw, ludność zatrudniona w rolnictwie, popieranie rozwoju rzemiosła. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1947-1950, 2 j.a. - organizacja i stan szkolnictwa w gminie, Komisja do Spraw Walki z Analfabetyzmem. 1.5. Dział Administracyjny, 1945-1946, 1 j.a. - ewidencja i kontrola ruchu ludności. 2. GMINNA RADA NARODOWA W KRZĘCINIE, 1946-1950, 10 j.a. - Protokoły zebrań Gminnej Rady Doradczej, protokoły sesji rady, protokoły posiedzeń prezydium i komisji rady, sprawozdania z działalności rady i komisji. 3. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ W KRZĘCINIE, 1950-1954, 17 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954,5 j.a. - protokoły sesji gminnej rady narodowej, protokoły posiedzeń prezydium rady. 3.2. Referat Finansowy, 1951-1954, 8 j.a. - sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu gminnego za rok 1950, budżety roczne. 3.3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych, 1951,1953-1954, 2 j.a. - kwestionariusze sprawozdawcze dotyczące likwidacji analfabetyzmu, organizacja czytelnictwa. 3.4. Referat Rolny, 1952, 1954, 2 j.a. - wykaz spółdzielni produkcyjnych, urządzenia rolne, wprowadzanie na gospodarstwa rolne. 4. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW GMINNEJ RADY NARODOWEJ, 1948-1951, 46 j.a. Number of units in the group: 88
68/29/0 Gminna Rada Narodowa w Pomieniu (powiat choszczeński) 1945-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Pomieniu, 1945-1950, 14 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1948-1949, 1 j.a. Gminna Komisja Współzawodnictwa, funkcjonowanie gminy. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1951, 10 j.a. Budżet gminny i sprawozdania z jego wykonania. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1948-1949, 1 j.a. Wprowadzanie na gospodarstwa rolne. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1947, 1 j.a. Wywiady społeczne w celu udzielenia pomocy. 1.5. Dział Administracyjny, 1945, 1 j.a. Spis ludności pochodzenia niemieckiego. 2. Gminna Rada Narodowa w Pomieniu, 1946-1950, 3 j.a. Protokoły sesji, protokoły posiedzeń prezydium i komisji rady. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pomieniu, 1950-1954, 16 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 10 j.a. Protokoły sesji, protokoły posiedzeń prezydium i komisji rady, obsada personalna prezydium, podział administracyjny gminy. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1954, 3 j.a. Sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu gminnego za rok 1950, budżety roczne. 3.3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych, 1953-1954, 2 j.a. Organizacja czytelnictwa. 3.4. Referat Rolny, 1951-1952, 1954, 1 j.a. Protokoły wprowadzenia na gospodarstwa rolne. Number of units in the group: 34
68/30/0 Gminna Rada Narodowa w Radęcinie (powiat choszczeński) 1945-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Radęcinie, 1945-1949, 15 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1949, 1 j.a. Ewidencja składu personalnego gminnej rady narodowej. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 14 j.a. Budżety gminy i sprawozdania z ich wykonania. 2. Gminna Rada Narodowa w Radęcinie, 1946-1950, 3 j.a. Protokoły sesji gminnej rady narodowej, sprawozdania i protokoły kontroli przeprowadzonych przez komisje rady, protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Radęcinie, 1950-1954, 11 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 4 j.a. Protokoły sesji gminnej rady narodowej, protokoły kontroli przeprowadzonych przez komisje rady, protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1952, 1954, 5 j.a. Budżet i sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu gminy. 3.3. Referat Rolny, 1951-1952, 2 j.a. Plany hodowlane, wykazy wsi do elektryfikacji, regulacja własności gospodarstw rolnych. Number of units in the group: 29
68/31/0 Gminna Rada Narodowa w Żółwinie (powiat choszczeński) 1946-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Żółwinie, 1946-1949, 20 j.a. 1.1 Dział Ogólno-Organizacyjny, 1946-1948, 4 j.a. Zarządzenia i informacje dla zarządów gminnych przesłane ze starostwa powiatowego, okólniki i zarządzenia wójta gminy, sprawy osobowe pracowników gminnych, majątek gminy. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1946-1950, 8 j.a. Budżet gminy i sprawozdania z jego wykonania. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1946-1947, 1949, 3 j.a. Raporty sytuacyjne, dane statystyczne dotyczące ilości gospodarstw, przybyłych osadników, powierzchni gruntów, stanu inwentarza. 1.4. Dział Administracyjny, 1946-1948, 5 j.a. Wykazy miejscowości, rozbrajanie terenu, wysiedlanie Niemców, grobownictwo wojenne, ewidencja ludności. 2. Gminna Rada Narodowa w Żółwinie, 1946-1950, 3 j.a. Protokoły sesji gminnej rady narodowej, protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Żółwinie, 1950-1954, 18 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 10 j.a. Protokoły sesji gminnej rady narodowej, protokoły posiedzeń komisji i prezydium gminnej rady narodowej, zebrania gromadzkie, ewidencja i kontrola ruchu ludności. 3.2. Referat Finansowy, 1951-1954, 5 j.a. Budżet gminy. 3.3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych, 1951-1952, 1 j.a. Likwidacja analfabetyzmu. 3.4. Referat Rolny, 1950-1953, 2 j.a. Plany zasiewów i podniesienia ilości pogłowia zwierząt, wykazy gospodarstw, elektryfikacja wsi, wprowadzanie na gospodarstwa rolne. Number of units in the group: 41
68/32/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Żeńsku - włączony do zespołu nr 68/28 - Gminna Rada Narodowa w Krzęcinie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
68/33/0 Gminna Rada Narodowa w Bełcznej (powiat łobeski) 1945-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Bełcznej, 1945-1950, 16 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 5 j.a. Zarządzenia i okólniki ogólne, majątek samorządowy, raporty sytuacyjne o stanie gospodarki gminnej. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1946-1950, 8 j.a. Budżety oraz sprawozdania z ich wykonania, roczne sprawozdanie rachunkowe. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1949, 1 j.a. Rozwój przemysłu i handlu. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1949, 1 j.a. Zarządzenia administracyjne władz samorządowych dotyczących ochrony zdrowia. 1.5. Dział Administracyjny, 1947-1948, 1 j.a. Wykazy Niemców zamieszkałych na terenie gminy Bełczna. 2. Gminna Rada Narodowa w Bełcznej, 1948-1950, 4 j.a. Protokoły sesji, protokoły Komisji Kontroli Społecznej, sprawy osobowe radnych. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Bełcznej, 1950-1954, 14 j.a 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 6 j.a. Protokoły sesji, posiedzeń Prezydium GRN, protokoły zebrań wiejskich, sprawy obywateli niemieckich (wyjazdy do Niemiec) oraz Narodowy Spis Powszechny z 1950 r. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1954, 7 j.a. Budżety oraz sprawozdania z ich wykonania. 3.3. Referat Rolny, 1948-1949, 1953, 3 j.a. Sprawozdanie z akcji siewnej oraz rejestry wymiarowe podatku gruntowego. Number of units in the group: 36
68/34/0 Gminna Rada Narodowa w Przytoniu (powiat łobeski) 1947-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Przytoniu, 1948-1950, 3 j.a. 1.1. Dział Finansowo-Budżetowy, 1949-1950, 2 j.a. Budżet i budżet dodatkowy gminy oraz sprawozdanie z jego wykonania. 1.2. Dział Gospodarki Gminnej 1949, 1 j.a. Badanie klasyfikacji gruntów. 2. Gminna Rada Narodowa w Przytoniu, 1948-1950, 2 j.a. Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Przytoniu. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Przytoniu, 1950-1954, 9 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 4 j.a. Protokoły sesji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Przytoniu. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1953, 5 j.a. Budżety oraz sprawozdanie z jego wykonania. 3.3. Referat Rolny, 1947-1953, 1 j.a. Rejestr wymiarowy podatku gruntowego. Number of units in the group: 15
68/35/0 Gminna Rada Narodowa w Radowie Małym (powiat łobeski) 1946-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Radowie Małym, 1946-1950, 14 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1946-1950, 3 j.a. Protokoły posiedzeń, zebrań sołtysów gromadzkich oraz sprawozdania wójta gminy. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1946-1950, 10 j.a. Roczne sprawozdania rachunkowe, budżety oraz sprawozdania z ich wykonania. 1.3. Dział Administracyjny, 1948, 1 j.a. Korespondencja dotycząca cudzoziemców w gminie. 2. Gminna Rada Narodowa w Radowie Małym, 1946-1950, 5 j.a. Protokoły sesji, protokoły posiedzeń i kontroli Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Rolnej. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Radowie Małym, 1950-1954, 12 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 4 j.a. Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, akta urzędu stanu cywilnego. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1954, 8 j.a. Sprawozdanie rachunkowe Prezydium Gminnej Rady Narodowej, budżety. Number of units in the group: 31
68/37/0 Gminna Rada Narodowa w Starogardzie Łobeskim (powiat łobeski) 1947-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Starogardzie Łobeskim, 1949-1950, 2 j.a. 1.1. Dział Finansowo-Budżetowy, 1949-1950, 2 j.a. Budżet oraz sprawozdanie z jego wykonania. 2. Gminna Rada Narodowa w Starogardzie Łobeskim, 1947-1949, 1 j.a. Protokoły sesji GRN. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starogardzie Łobeskim, 1950-1954, 10 j.a. 1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 4 j.a. Protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN. 2. Referat Finansowy, 1950-1953, 5 j.a. Budżety oraz budżet dodatkowy. 3. Referat Rolny, 1953, 1 j.a. Wykazy dotyczące rolnictwa. Number of units in the group: 13
68/39/0 Gminna Rada Narodowa w Winnikach (powiat łobeski) 1945-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Winnikach, 1945-1950, 28 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1946-1949, 4 j.a. Protokoły zebrań sołtysów, okólniki i instrukcje dotyczące gospodarki gminy. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1946-1950, 14 j.a. Budżety oraz sprawozdania z ich wykonania, roczne sprawozdania rachunkowe, sprawozdania finansowe. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1945-1950, 6 j.a. Wykazy osadników i gospodarstw, ankieta w sprawie klasyfikacji gruntów, sprawy aprowizacji i handlu w gminie. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1948, 1 j.a. Sprawozdania i wykazy dotyczące opieki społecznej. 1.5. Dział Administracyjny, 1945-1949, 3 j.a. Akta Referatu Społeczno-Politycznego, sprawy osiedleńcze, akta urzędu stanu cywilnego. 2. Gminna Rada Narodowa w Winnikach, 1947-1949, 3 j.a. Protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Winnikach, 1945-1954, 21 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 9 j.a. Protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły zebrań sołtysów. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1954, 7 j.a. Budżety oraz sprawozdania z ich wykonania. 3.3. Referat Rolny, 1945-1951, 5 j.a. Rejestry podatku gruntowego, książki meldunkowe. Number of units in the group: 52
68/40/0 Gminna Rada Narodowa w Zajezierzu (powiat łobeski) 1946-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Zajezierzu, 1946-1950, 17 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1946-1950, 1 j.a. - dokumentacja dotycząca zebrań wiejskich. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1946-1950, 16 j.a.- budżety oraz sprawozdania z ich wykonania, roczne sprawozdania rachunkowe. 2. Gminna Rada Narodowa w Zajezierzu, 1946-1950, 3 j.a. - protokoły sesji GRN. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zajezierzu, 1950-1954, 13 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 6 j.a. - protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN. 3.2. Referat Finansowy 1950-1953, 6 j.a. - budżety oraz roczne sprawozdania z ich wykonania. 3.3. Referat Rolny, 1949, 1 j.a. - akta dotyczące klasyfikacji gruntów. Number of units in the group: 33
68/41/0 Gminna Rada Narodowa w Zerzynie (powiat łobeski) 1946-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Zerzynie, 1946-1950 8 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1947-1950, 1 j.a. Protokoły odpraw sołtysów. 1.2. Dział Finansowo- Budżetowy, 1946-1950, 7 j.a. Budżety oraz sprawozdania z ich wykonania, roczne sprawozdania rachunkowe. 2. Gminna Rada Narodowa w Zerzynie, 1947-1950, 2 j.a. Protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zerzynie, 1950-1954, 13 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 7 j.a. Protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły zebrań wiejskich, akta Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego w Zerzynie. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1954, 6 j.a. Budżety oraz sprawozdania z ich wykonania. Number of units in the group: 23
68/42/0 Gminna Rada Narodowa w Barlinku (powiat myśliborski) 1945-1954 0 Unroll
1. ZARZĄD GMINNY W BARLINKU, 1945-1950, 36 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1949, 3 j.a. - organizacja Zarządu, sprawozdania z działalności, kontrola zewnętrzna Zarządu. 1.2. Dział Finansowy, 1946-1950, 14 j.a. - budżety oraz sprawozdania z jego wykonania. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1945-1949, 6 j.a. - wykazy gospodarstw, protokoły wprowadzeń na gospodarstwa rolne, rozwój przemysłu w gminie Barlinek. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1945-1950, 3 j.a. - organizacja życia społeczno-gospodarczego na terenie gminy, kwestionariusze organizacyjne kursu walki z analfabetyzmem, oświata. 1.5. Dział Administracyjny, 1945-1949, 10 j.a. - sprawozdania dotyczące ewidencji ludności, rolnictwa, osadnictwa, osadnictwo wojskowe, wykazy przesiedleńców, wykazy imienne osadników, wykazy obywateli niemieckich, podział administracyjny gminy. 2. GMINNA RADA NARODOWA W BARLINKU, 1947-1949, 2 j.a. - protokoły sesji GRN, protokół z posiedzenia Prezydium GRN. 3. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ W BARLINKU, 1950-1954, 36 j.a 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 19 j.a. - protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, ewidencja radnych, protokoły zebrań sołtysów, akta Komisji Finansowo-Budżetowej, Gospodarki Drogowej, Oświaty i Kultury, Rolna, Urządzeń Osiedli, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1953, 6 j.a. - budżety oraz sprawozdania z jego wykonania. 3.3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych, 1950-1954, 4 j.a. - oświata w gminie, inwestycje, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego i karno-administracyjne. 3.4. Referat Rolny, 1950-1954, 7 j.a. - sprawozdania z wykonania czynów melioracyjnych, melioracja gruntów, klasyfikacja i regulacja gruntów, planowanie obsiewów i zbiorów. 4. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW GMINNEJ RADY NARODOWEJ W BARLINKU, 1951-1952, 5 j.a. Number of units in the group: 79
68/43/0 Gminna Rada Narodowa w Golenicach (powiat myśliborski) 1945-1954 0 Unroll
1. ZARZĄD GMINNY W GOLENICACH, 1945-1950, 19 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 4 j.a. - wykazy zatrudnionych w Zarządzie, sprawozdania dotyczące zatrudnienia, kontrole Zarządu, majątek gminy Golenice. 1.2. Dział Finansowy-Budżetowy, 1946-1950, 10 j.a. - budżety oraz sprawozdania z ich wykonania. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1947, 3 j.a. - sprawozdania dotyczące rolnictwa, protokoły wprowadzenia na gospodarstwa rolne. 1.4. Dział Administracyjny, 1946-1947, 2 j.a. - rejestr ludności, sprawozdania dotyczące ewidencji ludności. 2. GMINNA RADA NARODOWA W GOLENICACH, 1946-1949, 4 j.a. - protokoły sesji, protokoły posiedzeń Prezydium, Komisje GRN. 3. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ W GOLENICACH, 1950-1954, 32 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 23 j.a. - protokoły sesji, Komisje, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, wykazy zatrudnionych, wykazy radnych, plany pracy Prezydium, sprawozdania z działalności, kontrole zewnętrzne Prezydium, protokół Obwodowej Komisji Wyborczej w Golenicach. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1953, 5 j.a. - budżety oraz sprawozdania z ich wykonania, preliminarze budżetowe. 3.3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych, 1953-1954, 1 j.a. - oświata i kultura na terenie gminy. 3.4. Referat Rolny, 1950-1954, 3 j.a. - wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa. 4. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ W GOLENICACH, 1950, 1 j.a. Number of units in the group: 56
68/44/0 Gminna Rada Narodowa w Karsku (powiat myśliborski) 1945-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Karsku, 1945-1950, 47 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 7 j.a. - instrukcja kancelaryjna, wykaz akt, regulamin i statut Biura, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, ewidencja pracowników Zarządu, wybory sołtysów, kontrole zewnętrzne, protokoły zebrań gromadzkich. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1946-1950, 11 j.a. - budżety oraz sprawozdania z ich wykonania, preliminarze budżetowe. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1945-1948, 14 j.a. - raporty sytuacyjne, wykazy statystyczne gospodarstw, skierowania osadników na gospodarstwa rolne, wykazy dotyczące rolnictwa, przemysłu i handlu, ewidencja kart rejestracyjnych zakładów przemysłowych. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1945-1949, 3 j.a. - rejestr domów w gminie, oświata, kultura i sztuka, elektryfikacja gminy. 1.5. Dział Administracyjny, 1945-1950, 12 j.a. - wykazy ludności, dane statystyczne dotyczące ewidencji ludności, sprawozdania dotyczące osadnictwa, Narodowy Spis Ludności z 1950 r. 2. Gminna Rada Narodowa w Karsku, 1946-1950, 7 j.a. - protokoły sesji, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, ewidencja radnych, komisje, sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Karsku, 1950-1954, 25 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 16 j.a. - protokoły sesji Prezydium Gminnej Rady Narodowej, komisje, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, ewidencja zatrudnionych, wykaz akt, instrukcja kancelaryjna. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1951, 5 j.a. Budżety oraz sprawozdania z ich wykonania, preliminarze budżetowe. 3.3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych, 1951-1953, 2 j.a. - oświata i kultura w gminie, walka z analfabetyzmem. 3.4. Referat Rolny, 1951-1952, 2 j.a. - rejestr klasyfikacji gruntów, spis rolny. 4. Akta osobowe pracowników Zarządu Gminy Karnocice (Karsko), 1945-1949, 6 j.a. Number of units in the group: 85
68/45/0 Gminna Rada Narodowa w Myśliborzu (powiat myśliborski) 1945-1954 0 Unroll
1. ZARZĄD GMINNY W MYŚLIBORZU, 1945-1950, 28 j.a 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 6 j.a. - sprawy organizacyjne Zarządu, protokoły posiedzeń, ewidencja zatrudnionych, sprawozdania z działalności, wybory sołtysów, protokoły lustracji gromad. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1946-1950, 8 j.a. - budżety oraz sprawozdania z ich wykonania. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1945-1950, 13 j.a. - wykazy i sprawozdania dotyczące rolnictwa, wykazy gospodarstw, księgi posiadaczy gruntów, protokoły wprowadzeń na gospodarstwa rolne, statystyka rolna. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1947, 1 j.a. - dane statystyczne podopiecznych opieki społecznej w gminie. 2. GMINNA RADA NARODOWA W MYŚLIBORZU, 1947-1950, 3 j.a. - protokoły sesji, komisje, protokoły posiedzeń Prezydium GRN. 3. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ W MYŚLIBORZU, 1950-1954, 16 j.a 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 10 j.a. - protokoły sesji, komisje, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, plany pracy i sprawozdania z działalności Prezydium GRN, kontrola zewnętrzna, sprawy podziału administracyjnego gminy. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1952, 3 j.a. - budżety, plany wydatków Prezydium GRN. 3.3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych, 1952, 1 j.a. - sprawy oświaty w gminie. 3.4. Referat Rolny, 1951, 1954, 2 j.a. - spis zwierząt gospodarskich, korespondencja dotycząca przyznanych gospodarstw rolnych. 4. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ W MYŚLIBORZU, 1945-1951, 12 j.a. Number of units in the group: 59
68/46/0 Gminna Rada Narodowa w Nowogródku (powiat myśliborski) 1945-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Nowogródku, 1945-1950, 21 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1946-1950, 2 j.a. Protokoły posiedzeń Zarządu, kontrole zewnętrzne. 1.2. Dział Finansowy, 1946-1950, 9 j.a. Budżety orz sprawozdania z ich wykonania, plan inwestycyjny na rok 1949. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1945-1950, 8 j.a. Sprawozdania, wykazy, korespondencja dotycząca rolnictwa, raporty sytuacyjne, wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne, wykaz nieruchomości i gospodarstw rolnych w gminie. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1946-1947, 1 j.a. Korespondencja w sprawach wyznaniowych, oświata, kultura. 1.5. Dział Administracyjny, 1945-1946, 1 j.a. Osadnictwo, sprawy ludności niemieckiej. 2. Gminna Rada Narodowa w Nowogródku, 1946-1949, 5 j.a. Protokoły sesji i Prezydium GRN, komisje, protokoły posiedzeń prezydium GRN. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Nowogródku, 1950-1954, 15 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 7 j.a. Protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, ewidencja pracowników i radnych, kontrole zewnętrzne. 3.2. Referat Finansowy, 1950, 2 j.a. Budżet dodatkowy, plan techniczno-eksploatacyjny Spółdzielczych Ośrodków Maszynowych. 3.3. Referat Rolny, 1951-1954, 6 j.a. Klasyfikacja ziemi, materiały statystyczne dotyczące rolnictwa, zrzeczenia się gospodarstw, spis rolny. Number of units in the group: 41
68/47/0 Gminna Rada Narodowa w Różańsku (powiat myśliborski) 1945-1954 0 Unroll
1. ZARZĄD GMINNY W RÓŻAŃSKU, 1945-1950, 32 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, 9 j.a. - organizacja Zarządu, protokoły posiedzeń Zarządu, sprawozdania z jego działalności, ewidencja zatrudnionych, zebrania gromadzkie, wybory sołtysów, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1946-1950, 13 j.a. - budżety oraz sprawozdania z ich wykonania, preliminarz budżetowy, plany oszczędnościowe, kredyty krótkoterminowe dla Zarządu. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1945-1950, 3 j.a. - wyciągi z ksiąg gruntowych, spisy gromad, sprawozdania GUS dotyczące rolnictwa. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1945-1949, 3 j.a. - organizacja życia społeczno-gospodarczego na terenie gminy, kultura i sztuka, sprawozdania opieki społecznej. 1.5. Dział Administracyjny, 1947-1950, 4 j.a. - raporty sytuacyjne i sprawozdania dotyczące ewidencji ludności, sprawy osiedleńcze (akcja "W", repatriacja obywateli innych narodowości), sprawozdania statystyczne. 2. GMINNA RADA NARODOWA W RÓŻAŃSKU, 1946-1950, 7 j.a. - protokoły sesji GRN, księga uchwał, komisje, protokoły posiedzeń Prezydium, ewidencja radnych, sprawozdania z działalności GRN. 3. PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ W RÓŻAŃSKU, 1950-1954, 27 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 18 j.a. - protokoły sesji GRN, plany pracy komisji, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, ewidencja zatrudnionych, sprawozdania z działalności, kontrole zewnętrzne, protokoły posiedzeń Gminnego Aktywu Społecznego, sprawy kancelaryjne i archiwalne, raporty statystyczne. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1951, 2 j.a. - budżet dodatkowy, Budżet Prezydium GRN. 3.3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych, 1950-1953, 3 j.a. - walka z analfabetyzmem, sprawy kultury i sztuki. 3.4. Referat Rolny, 1953-1954, 3 j.a. - sprawy dotyczące nadań, zmniejszeń i zrzeczeń się gospodarstw rolnych. 4. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW GMINNEJ RADY NARODOWEJ W RÓŻAŃSKU, 1946-1949, 24 j.a. Number of units in the group: 90
68/48/0 Gminna Rada Narodowa w Pełczycach (powiat myśliborski) 1946-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Pełczycach, 1946-1950, 8 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1946-1950, 1 j.a. Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1946-1950, 7 j.a. Budżety oraz sprawozdania z ich wykonania. 2. Gminna Rada Narodowa w Pełczycach, 1946-1950, 5 j.a. Protokoły sesji, komisje, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania z działalności GRN. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pełczycach, 1950-1954, 9 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 8 j.a. Protokoły sesji, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły kontroli. 3.2. Referat Finansowy, 1950, 1 j.a. Budżet dodatkowy na rok 1950. Number of units in the group: 22
68/49/0 Gminna Rada Narodowa w Stawie (powiat myśliborski) 1945-1954 0 Unroll
1. Zarząd Gminny w Stawie, 1945-1950, 27 j.a. 1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1946-1950, 6 j.a. Organizacja Zarządu, ewidencja zatrudnionych, zebrania gromadzkie, kontrola zewnetrzna zarządu, raporty sytuacyjne. 1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 16 j.a. Budżety oraz sprawozdania z ich wykonania, plan oszczędnosciowy Zarządu. 1.3. Dział Gospodarki Gminnej, 1947-1950, 3 j.a. Sprawozdania GUS dotyczące rolnictwa, przydziały i zrzeczenia się gospodarstw rolnych, badania klasyfikacji gruntów. 1.4. Dział Administracji Społecznej, 1948-1949, 1 j.a. Sprawozdania z imprez kulturalnych. 1.5. Dział Administracyjny, 1947-1948, 1 j.a. Sprawozdania dotyczące osadnictwa. 2. Gminna Rada Narodowa w Stawie, 1946-1950, 3 j.a. Protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania z działalności GRN. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Stawie, 1950-1954, 18 j.a. 3.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1954, 7 j.a. Protokoły sesji GRN, akcje społeczne kierowane lub popierane przez Prezydium. 3.2. Referat Finansowy, 1950-1954, 3 j.a. Budżety, budżet dodatkowy. 3.3. Referat Rolny, 1951-1954, 8 j.a. Spółdzielnie produkcyjne, melioracje wodne, współzawodnictwo wsi, walka ze stonką ziemniaczaną, osadnictwo rolne, plany kontraktacji i sprawozdania z ich wykonania, spółki wodne, spis rolny. Number of units in the group: 48
Showing 1 to 45 of 292 entries.