Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/421/0 vacat - PGRN Duczymin - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/422/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski i Komisarz Ziemski w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/423/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski i Komisarz Ziemski w Makowie Mazowieckim - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/424/0 Powiatowy Urząd Ziemski i Komisarz Ziemski w Mławie powiat mławski 1921-1934 0 Unroll
sprawy likwidacji serwitutów, zniesienia służebności i zamiany gruntów Number of units in the group: 13
76/425/0 Szkoła Podstawowa w Morawach powiat mławski 1923-1959 0 Unroll
Metryka szkolna czyli arkusze spisowe dzieci roczników 1923-1932 oraz arkusze ocen roczników 1928-1958. Number of units in the group: 14
76/426/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mławie powiat mławski 1950-1973 0 Unroll
protokoły sesji MRN, posiexzeń prezydium oraz komisji rady, budżety miasta, akta miejskiego komitetu FJN, akty normatywne własne, realizacja uchwał organów kolegialnych, dokumentacja spotkań spotkań posłów i radnych z wyborcami, interpelacje radnych, akta komisji doraźnych, konwent seniorów i zespoły radnych, sprawy organizacyjne rady i prezydium, akta komitetów blokowych, kontrola zewnętrzna urzędu, plany pracy i sprawozdania z działalności Number of units in the group: 241
76/427/0 Urząd Powiatowy w Mławie 1974-1975 0 Unroll
Sprawy organizacyjne urzędu i jego organów (wydziałów), akty normatywne własne w postaci decyzji, postanowień i zarządzeń Naczelnika powiatu, kontrola jednostek podległych i nadzorowanych (urzędów gmin), kontrole zewnętrzne własnej jednostki, narady i odprawy pracowników urzędu i biur gminnych, opracowywanie planów społeczno- gospodarczego rozwoju powiatu wieloletnich i rocznych oraz budżetu terenowego zbiorczego. Poza tym występują materiały dotyczące współpracy i współdziałania z organami rad narodowych i organizacjami politycznymi i społecznymi, skarg i wniosków łącznie z ich ewidencją oraz analizą, z zakresu oświaty i kultury, gospodarki terenami i nieruchomościami, miejscowego planowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji. Ponad 100 ja liczą akta spraw w postępowaniu karno-administracyjnym. Number of units in the group: 371
76/428/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Mławie 1837-1974 [1982] 0 Unroll
Ogólnie akta związane są z przebudową ustroju rolnego na terenie powiatu mławskiego. Składają się z akt w postaci operatów technicznych i prawnych oraz map, planów i fotoplanów. Operaty z okresu sprzed 1939 roku wykonane zostały w związku z realizacją ustaw o wykonaniu reformy rolnej oraz o scaleniu gruntów i likwidacji serwitutów. Materiały odnośnie reformy rolnej przez parcelację dóbr ziemskich obejmują 71 majątków. Akta postępowania technicznego zawierają: dzienniki pomiarowe i notatki polowe, obliczenia, wykazy miar, protokoły graniczne, szkice parcelowanych majątków i rejestry pomiarowe. Natomiast w operatach formalno-prawnych znajdują się wypisy z wykazu hipotecznego przedstawiające stan prawny w chwili podjęcia prac parcelacyjnych. Kwestionariusze majątku przedstawiają stan organizacyjny i ekonomiczno-gospodarczy, w tym strukturę gruntów i upraw, stosowanie nawozów sztucznych, wydajność upraw, stan zatrudnienia. Podobne dane znaleźć można w protokołach opisania dóbr przeznaczonych do parcelacji i protokołach komisyjnego badania majątku przez Komisarza Ziemskiego. Protokoły badania lasów określają przydatność do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa leśnego. Akta o scaleniu gruntów rozdrobnionych i rozmieszczonych w szachownicę dotyczą 83 majątków i wsi i zawierają między innymi: protokoły ustalenia granic, obliczenia geodezyjne, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne przed i po scaleniu, deklaracje uczestników scalenia w sprawie ekwiwalentu oraz protokoły ostatecznego ustalenia granic. Akta o likwidacji serwitutów leśnych i pastwiskowych obciążających majątki ziemskie zawierają opis majątku, który wymienia jego położenie i granice, ukształtowanie poszczególnych użytków rolnych, bogactwa kopalniane, wartościowe urządzenia techniczne oraz dziedziny korzystające z serwitutów wraz z sugestią o terenach do oddania. Ponad to występują: uchwały gromad i umowy dotyczące likwidacji serwitutów, odpisy wykazu hipotecznego, listy posiadaczy gospodarstw, plany i szkice dóbr oraz protokoły ogłoszenia o zniesieniu służebności. Akta (operaty) z lat 1945-1965 dotyczą głównie ewidencji i wymiany gruntów Państwowych Gospodarstw Rolnych, Państwowego Funduszu Ziemi, resztówek majątków i spółdzielni produkcyjnych a częściowo obejmują poszczególnewsie powiatu mławskiego. Zawartość akt stanowią między innymi protokoły ustalenia granic, dziennik pomiarowy i notatki polowe, rejestry pomiarowe ogólny i szczegółowy. W części akt występują plany zabudowy gromad, szkice klasyfikacyjne, a także graniczne, osnów geodezyjnych i rozmieszczenia działek. Ponad to znajdują się operaty z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych do realizacji inwestycji, ale też przejęcia gruntów na Skarb Państwa oraz podziału i rozgraniczenia działek. Natomiast materiały kartograficzne występujące w zespole obejmują lata 1937 - 1945 i przedstawiają majątki ziemskie i ich części, poszczególne wsie powiatu mławskiego oraz miasto Mława.. Tylko nieliczne arkusze dotyczą folwarków, osad, parafii i rzek. Ich tematem były parcelacja i scalenie gruntów, likwidacja serwitutów i pomiary miasta.. Przedstawiona na mapach treść zawiera siedliska i zabudowania, grunty orne, nieużytki, pastwiska lasy, wody, drogi i rowy. Część arkuszy wymienia ogrody, gatunki lasów, zarośla, rzeki i szacunek klas gruntów. Szkice polowe miasta Mława wykonane są w skali 1;1000 i przedstawiają zabudowania, drogi, rowy, stawy, nazwy ulic, nazwiska właścicieli działek. W zespole występują także fotoplany wykonane w latach 60-tych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii. W skład ich wchodzą odczytane zdjęcia lotnicze Mławy i fotoszkice poglądowe z roku 1980, szkice tachimetryczne z roku 1962 oraz mapa zasadnicza miasta wykonania w roku 1966 złożona z 241 zdjęć. Poza tym są to powiększenia zdjęć lotniczych powiatu mławskiego z roku 1969 oraz cyjanokopie zdjęć powiatu w skali 1:5000. Number of units in the group: 2532
76/429/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kamienicy 1826-1913 868 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów i aneksy Number of units in the group: 140
76/430/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kroczewie 1826-1913 974 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów i aneksy Number of units in the group: 140
76/431/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Cieksynie 1826-1917 1078 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów Number of units in the group: 154
76/432/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jońcu 1826-1917 934 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy, sumariusz Number of units in the group: 122
76/433/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Królewie 1826-1917 597 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, sumariusz Number of units in the group: 135
76/434/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Mieście 1871-1914 [1972, 1985] 214 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 76
76/435/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Wronie 1826-1917 1110 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 110
76/436/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sochocinie 1826-1917 1482 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów Number of units in the group: 106
76/437/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Guminie 1826-1914 672 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 94
76/438/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kucicach 1826-1914 249 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 123
76/439/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skołatowie 1826-1914 818 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów Number of units in the group: 92
76/440/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Naruszewie 1826-1916 635 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów i aneksy Number of units in the group: 115
Showing 421 to 440 of 1,341 entries.