Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/441/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzyminie 1826-1916 542 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 93
76/442/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żukowie 1826-1916 1157 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 99
76/443/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krysku 1826-1916 1132 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 123
76/444/0 Urząd Powiatowy w Ciechanowie 1974-1975 0 Unroll
Akta o charakterze organizacyjnym zawierają statuty organizacyjne urzędu własnego i urzędów oraz przedsiębiorstw nadzorowanych, protokoły z narad i odpraw kierowników wydziałów, a także naczelników gmin i sekretarzy biur gminnych dotyczących między innymi wykonania zadań gospodarczych przez gminy. Natomiast ogólne kierunki działania powiatu zawierają problemowe plany pracy urzędu, plany działania Naczelnika Powiatu oraz sprawozdania z ich wykonania. Poza tym sprawy wynikające z obsługi organów kolegialnych powiatu odnośnie załatwiania interpelacji i postulatów radnych, w tym ich wykazy, plany realizacji czy sprawozdania z wykonania. Ponad to znajdują się jeszcze materiały o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników, w tym statystyka stanu zatrudnienia w urzędach i nadawania odznaczeń państwowych i innych. Nadzór nad radami i urzędami gminnymi przedstawiają analizy protokołów sesji, opinie i interpretacje prawne zarządzeń naczelników gmin i protokoły z kontroli. Natomiast wyniki kontroli własnych jednostek organizacyjnych znajdują się w protokołach kontroli i informacjach o działalności kontrolno-instruktażowej urzędu. Akta skarg i wniosków zawierają również informacje opisowe i liczbowe dotyczące ich załatwiania, analizy i interpretacji. Artykuły i publikacje prasowe także dotyczą głównie skarg i wniosków. W aktach Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego znajdują się między innymi materiały do opracowania planów perspektywicznych i wieloletnich, roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu oraz sprawozdania, oceny i informacje z ich wykonania. Zagadnienia inwestycji powiatowych ilustrują plany i programy inwestycyjne oraz opinie i decyzje lokalizacyjne. Ściśle powiązane z problematyką inwestycji są czyny społeczne (plany, wykonanie i ocena). Akta wydziału oświaty, wychowania i kultury w części organizacyjnej zawierają akty normatywne własne (zarządzenia i okólniki), materiały dotyczące przygotowania reformy systemu oświaty w powiecie ciechanowskim i projekt kształcenia zawodowego w powiecie w latach 1981-1990. Pozostałe materiały dotyczą prowadzenia placówek oświatowych, w tym projekty organizacyjne szkół i ich ewidencjonowanie, sieci szkół zbiorczych, wykonywania obowiązku szkolnego, lustracji placówek oświatowo-wychowawczych. W aktach wydziału spraw wewnętrznych znajdują się problemowe plany pracy poszczególnych referatów, sprawy USC, w tym protokoły z narad kierowników, działalności kolegium do spraw wykroczeń (informacje dotyczące pracy kolegium, szkolenia członków) oraz Społecznej Komisji Pojednawczej (protokoły postępowania). Ponadto występują akta spraw konsularnych, meldunkowych, informacji adresowej i kontroli ruchu ludności w powiecie. Wydział przemysłu, handlu i usług zawiera projekty rocznych planów gospodarcze powiatu w tym zakresie i sprawozdania z ich wykonania. Jako materiały do planów ogólnych służyły plany operatywne i analizy ekonomiczne przedsiębiorstw i zakładów w powiecie. Poza tym występują akta dotyczące zakładów rzemieślniczych, w tym ich koncesjonowanie, nadzór i kontrola, kategoryzacja zakładów usługowych, nielegalna działalność. W aktach wydziału rolnictwa, leśnictwa i skupu znajdują się programy rozwoju i plany społecznego-gospodarcze powiatu w zakresie rolnictwa, sprawozdawczość opisowa i statystyczna oraz analizy z jego wykonania, wskaźniki do planów, charakterystyka i zadania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin oraz harmonogramy realizacji podstawowych zadań z programu rozwoju rolnictwa w gminach, a także okresowe analizy i informacje planów społeczno-gospodarczych w gminach i ogólnie w powiecie. Z materiałów o charakterze planistycznym występują także plany budownictwa indywidualnego na wsi i statystyka budownictwa wiejskiego, elektryfikacji wsi, główne zadania rolnictwa w powiecie ciechanowski na 1975 rok. Zagadnienia spółdzielczości produkcyjnej w powiecie ciechanowskim dotyczą plany gospodarczo-finansowe, plany inwestycji i kapitalnych remontów poszczególnych RSP oraz zbiorcze sprawozdanie roczne o stanie gospodarczo-finansowym spółdzielni powiatu ciechanowskiego i sprawozdawczość statystyczna dotycząca RSP. Natomiast rejestry, ewidencja i teczki poszczególnych kółek rolniczych informują o działalności organizacji rolniczych w powiecie ciechanowskim. Ponadto w aktach wydziału znajdują się akta z zakresu oświaty rolniczej (inspekcje szkół), konkursów np „Gmina mistrz gospodarności” w arkuszach sprawozdawczych gmin i protokołach posiedzeń zespołu d/s konkursu. Number of units in the group: 467
76/445/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Płońsku 1950-1975 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1974 (1211 ja.): protokoły sesji rady powiatowej, teczki poszczególnych komisji rady: budownictwa i gospodarki komunalnej z lat 1958, 1961-1964, 19691973, budżetu i planowania gospodarczego z lat 1958-1965, 1969-1973, komunikacji z lat 1961-1964, 1969-1973, mandatowa z lat 1963, 1969-1973, oświaty i kultury z lat 1958-1961, 1963-1965, 1969-1973, porządku i bezpieczeństwa publicznego z lat 1961, 1965, 1969-1973, rolnictwa i leśnictwa z lat 1960-1965, 1969-1973, zaopatrzenia ludności z lat 1963-1965, 1969-1973, zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej z lat 1961, 1963-1965, 1969-1973, protokoły z posiedzeń prezydium rady powiatu, uchwały prezydium, ewidencja uchwał prezydium, wykaz uchwał i zarządzeń prezydium z lat 1969-1973, odpisy protokołów rad niższych szczebli, protokoły z kontroli rad niższego szczebla, protokoły z narad z kierownikami wydziałów z 1953 r., protokół zdawczo-odbiorczy zlikwidowanych gromadzkich rad narodowych 1960-1961, akta skarg i zażaleń i sprawozdawczość z ich wykonania, sprawozdania z działalności rady, prezydium i komisji, sprawy organizacyjne prezydium, organizacja i formy pracy aparatu prezydium, podział administracyjny w 1954 r. oraz tworzenie, znoszenie i zmiany miast, osiedli i gromad, zmiany nazw miejscowości, ulic i obiektów, przepisy i zarządzenia własne, akta wyborów do rad narodowych, narady organizowane przez prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, materiały informacyjne dla prezydium, plany pracy organów kolegialnych, dane dotyczące miasta Płońska z 1960 r. (sygn. 867), kontrola jednostek organizacyjnych prezydium oraz koordynowanie kontroli, spotkania posłów i radnych z ludnością, sprawozdania, analizy i oceny dotyczące wykonania zbiorczego budżetu powiatu, postulaty wyborców i interpelacje radnych, ogólne zasady pracy i płac, postulaty i wnioski do PWRN, statystyczne opracowania końcowe, opracowywanie perspektywicznych i wieloletnich planów powiatu, nadawanie odznaczeń państwowych, sprawy osobowe i akta osobowe pracowników, rejestracja kółek rolniczych i ochotniczych straży pożarnych. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1951-1975 (380 ja): sprawozdanie z wykonania planu 6-letniego (sygn. 46), programy rozwoju powiatu, perspektywiczne i wieloletnie plany gospodarcze powiatu i sprawozdania z ich wykonania, roczne plany powiatowe i sprawozdania z realizacji, oceny i analizy dotyczące wykonania planów gospodarczych, plany inwestycyjne oraz poszczególnych dziedzin gospodarki, koordynowanie planów, plany wieloletnie gromad, problemowe opracowania monograficzne, wytyczne i wskaźniki do planów miast i gromad, materiały robocze i uzupełniające do planów, operatywne instrukcje gospodarcze, budżety i plany gospodarcze miasta Płońska i gromad powiatu, bilanse materiałowe i siły roboczej powiatu, ankiety zakładów pracy dotyczące planów (1958 r.), materiały dotyczące miasta i powiatu, dokumentacja komisji i zespołów działających przy PKPG, narady i posiedzenia kolegium komisji (protokoły), interpelacje, postulaty i dezyderaty oraz ich realizacja, lokalizacje ogólne i szczegółowe inwestycji w powiecie, protokoły posiedzeń rzeczoznawców do spraw oceny projektów inwestycyjnych, deglomeracja. Wydział Finansowy 1956-1974 (221ja.): budżety roczne jednostkowe i zbiorcze powiatu płońskiego, budżety Powiatowej Rady Narodowej, sprawozdania z wykonania zbiorczego budżetu powiatu, analizy wykonania budżetu, sprawy inwestycji i kapitalnych remontów, sprawozdania z inwestycji, bilanse jednostkowe, budżety miasta Płońska i gromad z planem funduszu gromadzkiego, akta spraw jednostek i zakładów budżetowych, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne jednostek budżetowych, wnioski i postulaty z kampanii wyborczej. Wydział Oświaty i Kultury [1945]1950-1975 (118 ja): akta osobowe nauczycieli, sprawozdania statystyczne szkół podstawowych i przedszkoli, plany pracy referatów wydziału, rozwój oświaty w powiecie (sygn. 19), sprawozdania z wizytacji placówek oświatowych, budżet wydziału, kontrole i inspekcje, zarządzenia, sprawy domu kultury, protokoły zebrań pracowników wydziału, organizacja jednostek podległych, 5-letni plan rozwoju oświaty i kultury w powiecie z 1966 roku, plany perspektywiczne własne i jednostek podległych, sprawozdawczość statystyczna i sprawozdania budżetowe, konferencje kierowników szkół i nauczycieli, biuletyn statystyczny, zjazdy, konferencje i narady – protokoły, referaty, relacje i informacje (sygn. 116, ochrona zabytków – wykazy pomników i zabytków, decyzje o wpisaniu do rejestru dóbr kultury (sygn. 117), akta Powiatowego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa – protokoły posiedzeń i sprawozdania (sygn. 118). Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1975 (203 ja): utrata, pozbawienie i poświadczenie obywatelstwa, rejestry osób, które utraciły obywatelstwo, sprawy konsularne, sprawy ewidencji i kontroli ruchu ludności, odtwarzanie treści akt stanu cywilnego, realizacja polityki państwa w stosunku do poszczególnych narodowych, wywłaszczenia, w tym obwieszczenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, akcja repatriacyjna, ustalanie oraz zmiana imion i nazwisk, plany pracy i sprawozdania wydziału i oddziałów, sprawy organizacyjne wydziału, skargi i zażalenia oraz ich analiza, urzędy stanu cywilnego, w tym nadzór i instruktaż, walka z chuligaństwem i alkoholizmem, sprawy karno-administracyjne, sprawozdawczość i statystyka z orzecznictwa karno-administracyjnego, postulaty w zakresie działania wydziału, kontrola terenu odnośnie spraw wewnętrznych, protokoły kontroli własnej jednostki, współpraca z Milicją Obywatelską i Głównym Biurem Adresowym, konferencje i narady członków organów kolegialnych, sprawy rejestracji stowarzyszeń, organizacja i zakres działania wydziału, zasady i programy szkolenia pracowników, statystyczne opracowania końcowe, sprawy sakralne. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1950-1975 (331 ja): akta dotyczące spółdzielni produkcyjnych w powiecie – plany gospodarcze i sprawozdania, sprawy inwestycyjne, kółka rolnicze – decyzje, obowiązkowe dostawy, w tym sprawozdania z wykonania, Powiatowe Koło Pszczelarzy w Płońsku 1956-1973 (sygn. 41), plany gospodarcze, budżet, finanse i inwestycje w zakresie rolnictwa i leśnictwa, elektryfikacja wsi, kontrola gromad w zakresie działania wydziału, skargi i zażalenia oraz sprawozdania z ich załatwiania, koordynacja planów i czyny społeczne, kontrola wydziału przez organy nadrzędne, uchwały i zarządzenia w sprawach rolnictwa, sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, interpelacje, dezyderaty i postulaty posłów i radnych, plany i sprawozdania roczne jednostek podległych wydziałowi, opracowania statystyczne i analizy jednostek podległych, organizacja wydziału – struktura i zakresy czynności, bilanse zasobów rolnictwa i leśnictwa z 1974 r., bilanse i sprawozdania Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Poświętne” z lat 1969-1975. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1951-1975 (141 ja): plany gospodarcze roczne i wieloletnie w zakresie działania wydziału, plany inwestycji terenowych, budżety i jego wykonanie, bilans terenów, inwentaryzacja urządzeń podziemnych, polityka lokalowa, organizacja przedsiębiorstw i zakładów, uchwały, zarządzenia i instrukcje, przepisy i wytyczne dot. gospodarki komunalnej, kontrola jednostek podległych i nadzorowanych, postulaty ludności i interpelacje radnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, sprawy związane z mieniem opuszczonym, cmentarze komunalne i wyznaniowe, sprawy zagospodarowania przestrzennego miasta i powiatu, Powiatowa Komisja Lokalowa, sprawozdania i informacje w zakresie gospodarki komunalnej, opracowania statystyczne, kontrola zewnętrzna własnej jednostki. Wydział Handlu i Usług 1957-1973 (49 ja): programy powiatowe w zakresie przemysłu, handlu i usług, projekt planu 5-letniego w zakresie przemysłu oraz handlu, plany wieloletnie i roczne, programy rozwoju usług oraz analizy i sprawozdania z realizacji, plany produkcji branży spożywczej, plany rozwoju i analizy ekonomiczne zakładów państwowych i spółdzielczych, sprawozdawczość i statystyka, informacje własne, kontrola i inspekcja jednostek podległych, narady i konferencje własne, rejestry zezwoleń na prowadzenie przemysły prywatnego i rzemiosła. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1953-1970 (39 ja): budżet powiatowy w zakresie wydziału, protokoły inspekcji w zakresie zdrowia i stanu sanitarnego, sprawy organizacji i nadzoru nad placówkami służby zdrowia, przepisy i zarządzenia własne, postulaty dotyczące zdrowia. Wydział Zatrudnienia 1951-1973, (15 ja.): sprawozdania z funduszu interwencyjnego, postulaty w zakresie zatrudnienia, akta osobowe. Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1950-1973 (165 ja.): przepisy, zarządzenia i instrukcje dot. sporządzania budżetów, planowanie i sprawozdawczość budżetowa, budżety i ich realizacja, preliminarze budżetowe dla wydziałów i referatów prezydium, sprawy budynków i obiektów własnych prezydium, w tym budowa siedzib rad gromadzkich, realizacja budżetu i otwieranie kredytów, inwestycje i remonty budynków administracyjnych, sprawy organizacyjne i osobowe wydziału, kontrola wydziału, protokoły narad pracowniczych, sprawy zakładów budżetowych. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1953-1975 (811 ja.): pozwolenia budowlane, opinie urbanistyczne, lokalizacje ogólne i szczegółowe, projekty budowlane, dokumentacja budowy zakładów przemysłowych (Fabryka Mebli w Płońsku, Zakład Chemiczny w Bolęcinie), szkół, budynków administracyjnych, w tym opis techniczny budynku prezydium, Zakładu Doświadczalnego Rolnictwa w „Poświętnem”, sprawy inwestycji i kapitalnych remontów, Pracownia Projektowa przy Centralnym Więzieniu w Warszawie, dokumentacja typowa-budynki szkolne, budownictwo przykładowe, elektryfikacja wsi, nadzór nad budynkami istniejącymi, przepisy, okólniki i zarządzenia z zakresu działania wydziału, nadzór budowlany, skargi i zażalenia, sprawy budowlane i geodezyjne, sprawozdania o ruchu budowlanym, plany pracy wydziału i sprawozdania, współpraca z jednostkami własnymi, statystka budowlana, postulaty, szkolenie pracowników wydziału. Spis ogólny: protokoły z sesji rad i posiedzeń prezydium wszystkich szczebli, komitety blokowe, wystawy pokazy i konkursy, działalność Powiatowego Komitetu Oszczędności, sądownictwo społeczne, powiatowy konkurs wojskowy (s. 177, 195, 200), ogólne zasady pracy i płacy, organizacja i technika pracy, zbiory skarg, wniosków i zażaleń oraz ich analiza i sprawozdania z załatwiania, postulaty wyborców i interpelacje radnych, plany pracy wydziałów, narady i odprawy pracownicze, współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, decentralizacja uprawnień, odznaczenia państwowe, radiowęzeł, kontrola jednostek podległych i narady koordynacyjne, turniej gromad 1971-1972, sprawy sołtysów i zebrania wiejskie, interpelacje, wnioski i postulaty posłów i radnych, planowanie gospodarcze wieloletnie i roczne, bilanse siły roboczej, karty ewidencyjne zakładów pracy, okresowe oceny sytuacji gospodarczej, protokoły posiedzeń aktywu gospodarczego, analizy działalności przedsiębiorstw, akta finansowe przedsiębiorstw, cmentarnictwo i grobownictwo wojenne, w tym cmentarz wojenny w Bolęcinie, nieruchomości opuszczone i poniemieckie, organizacja spółdzielni mieszkaniowych, ewidencja urządzeń komunalnych, gospodarowanie nieruchomościami – wywłaszczenia, sprzedaż, przejmowanie i przekazywanie terenów, regulowanie tytułów własności, gospodarka energetyczna, ewidencja urządzeń komunalnych, akcja porządkowania miast i wsi, dokumentacja referatu wojskowego, głównie w sprawie zasadniczej służby wojskowej jak pobór, ćwiczenia, odroczenia, zgromadzenia i zbiórki publiczne, współpraca z MO oraz ewidencja wniosków milicji, sprawy związków i stowarzyszeń – rejestracja, legalizacja i rozwiązywanie, zgromadzenia publiczne, sprawy kolegium karno-administracyjnego, wybory, dokumentacja odwołań, organizacja kolegium i rozpraw, postanowienia przewodniczącego i wykonywanie orzeczeń, współpraca z prokuraturą, analiza zgonów niemowląt i dzieci, spotkania z oficerami LWP, nadzór nad narkotykami, współpraca w zakresie ochrony bezpieczeństwa, sprawy ewidencji ludności, w tym sprawy osób przebywających czasowo, cyganie, protokoły z narad referatu wojskowego, odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego, sprawy zagraniczne, współpraca z biurem adresowym, pomoc i opieka społeczna – rozpoznawanie potrzeb, klęski żywiołowe, szkolenie inwalidów, skierowania do zakładów opieki społecznej, lecznictwo na wsi, rozdział materiałów budowlanych, zaopatrzenie rynku w opał, ogólne wytyczne obrotu artykułami przemysłowymi i spożywczymi, polityka cen, nielegalna działalność rzemieślnicza i przemysłowa, sieć handlowa, gastronomiczna i usługowa, lokalizacje ogólne i szczegółowe, sprawy geodezyjne, w tym archiwizacja geodezyjna i administracja geodezji, decyzje i opinie obiektów państwowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji, świetlice i kina, werbunek do pracy. . Number of units in the group: 4848
76/446/0 vacat - Powiatowa Rada Narodowa w Ciechanowie - włączono do zespołu nr 553 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/447/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Baboszewie 1826-1914 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów Number of units in the group: 104
76/448/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dziektarzewie 1826-1914 842 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów Number of units in the group: 109
76/449/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sarbiewie 1826-1916 1316 Unroll
księgi małżeństw, urodzeń i zgonów, aneksy Number of units in the group: 109
76/450/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wierzbówcu 1826-1884 492 Unroll
akta urodzin, małżeństw i zgonów, alegata Number of units in the group: 86
76/451/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Płońsku 1826-1915 2232 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 98
76/452/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Ciechanowie województwo ciechanowskie 1975-1981 0 Unroll
Działalność organów kolegialnych odzwierciedlają protokoły posiedzeń plenum i prezydium WRZZ wraz z materiałami w postaci referatów i wystąpień, uchwał, sprawozdań i informacji tematycznych. Akta komisji problemowych (oświaty, szkoleń, d/s młodzieży, d/s kobiet pracujących) zawierają protokoły posiedzeń, programy działania i plany pracy i sprawozdania z działalności, materiały informacyjne. W materiałach z prac komisji społeczno-zawodowej znajdują się między innymi postulaty załóg pracowniczych województwa ciechanowskiego w 1980 roku oraz informacje teleksowe o sytuacji w zakładach pracy we wrześniu i październiku 1980 r. Natomiast kampanie sprawozdawczo-wyborcze rad zakładowych ilustrują ankiety z zebrań, informacje o przebiegu i oceny kampanii. Ponadto organizowano Międzyzwiązkowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze w latach 1975 i 1980, akta których składają się z harmonogramów obrad, tez wystąpień i referatów dotyczących kampanii zjazdowej, jak również kwestionariuszy i wykazów delegatów. Sprawy organizacyjne Rady zawiera teczka zarządzeń i wytycznych CRZZ w sprawie organizacyjnych zasad funkcjonowania WRZZ w Ciechanowie. Bieżącą problematykę działalności przedstawiają księgi narad pracowniczych w 1975 roku i zebrań Sekretariatu od 1 stycznian 1976 roku. Materiały dotyczące działalności związków zawodowych w zakresie oświaty, kultury i sportu w środowisku pracowników i ich rodzin dotyczą edukacji ekonomicznej, kursów wyrównawczych dla kandydatów na studia (Politechnika Warszawska), konkursów dziecięcych np. „Barwy przyjaźni”, czy „Praca moich rodziców”, warsztatów muzycznych. Przy współpracy z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami organizowano obchody, zjazdy, plenery, olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, z których sporządzano informacje i sprawozdania, protokoły z posiedzeń komisji konkursowych, a załączane były programy i regulaminy. Ponadto organizowane były konkursy dobrej roboty (Do-Ro) racjonalizacji i wynalazczości, w związku z którymi nadsyłano fotografie i biogramy przodowników pracy. Funkcjonował Międzyzakładowy Klub Mistrza posiadający mapę lokalizacji oraz Wojewódzki Klub Wiedzy o Pracy Ludzkiej prowadzący dzienniki zajęć z socjologii. WRZZ posiadała ewidencję związkowych placówek upowszechniania kultury. Przyjmowane były delegacje zagraniczne, w tym z obwodu Chmielnickiego w ZSRR, sporządzając sprawozdania z pobytu. Działalność w zakresie sportu, rekreacji, turystyki prowadziła Wojewódzka Rada Kultury Fizycznej i Turystyki przy współpracy z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej. Jako organ kolegialny sporządzano protokoły z posiedzeń plenum rady oraz sprawozdania i informacje z działalności. Dokumentacja imprez sportowo-rekreacyjnych zawiera między innymi ich plany, programy i kalendarze, komunikaty i sprawozdania. Ponad to należy wymienić dokumentację skarg, zażaleń i listów, odnośnie odznaczeń (wnioski i rejestr odznaczonych), narady z aktywem związkowym, informacje i sprawozdania własne i zakładów pracy dotyczące pracy ideowo-wychowawczej, powodzi w Pułtusku z roku 1979 Number of units in the group: 174
76/453/0 vacat - brak informacji o nazwie zespołu - brak informacji o losie zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/454/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Mławskiego 1865-1910 0 Unroll
Akta spraw związanych z urządzaniem włościan niektórych wsi powiatu mławskiego, sporów granicznych, serwitutów pastwiskowych oraz naruszenia stanu posiadania. Number of units in the group: 12
76/455/0 Terenowy Zespół Usług Projektowych w Płońsku powiat płoński 1966-1978 0 Unroll
Budżety i sprawozdania finansowe i statystyczne. Number of units in the group: 5
76/456/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Ciechanowie powiat ciechanowski 1962-1975 0 Unroll
Dokumentacja z zakresu organizacji i administracji inspektoratu zawiera kontrole zewnętrzne i oceny pracy, plany pracy i sprawozdania z wykonania, wykazy instrukcji i formularzy sprawozdawczości GUS, wykazy jednostek sprawozdawczych jako źródeł informacji statystycznej. Natomiast zawartość merytoryczną stanowią sprawozdania statystyczne jednostkowe roczne i okresowe, które dotyczą ludności oraz różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego np.: oświata, kultura i nauka, zdrowie i opieka społeczna, kultura fizyczna, handel wewnętrzny i usługi, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, przemysł i rolnictwo. Poza tym są badania statystyczne, na które składają się Narodowy Spis Powszechny w 1960 i 1970 roku oraz spisy rolne czerwcowy i grudniowy. Publikacje statystyczne zawierają miesięczne informacje o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych oraz sprawozdania statystyczne z wykonania planu i sytuacji gospodarczej powiatu-półroczne i roczne z lat 1959-60, 1963-65, 1967-1974, a także biuletyny informacyjne o powiecie z lat 1957-58 i 1960. Karty statystyczne są to kartoteki przedsiębiorstw i równorzędnych jednostek sprawozdawczych oraz metryki i tablice robocze poszczególnych działów statystyki. Number of units in the group: 329
76/457/0 vacat - Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Pułtusku - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/458/0 vacat - Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Żurominie - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/459/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sochocinie powiat płoński 1953-1972 0 Unroll
Protokoły sesji rady z lat 1971-1972 i jej komisji z okresu 1967-1969, z działalności prezydium są tylko uchwały z lat 1957-1962. Poza tym budżety gromadzkie i plany funduszu gromadzkiego. Number of units in the group: 133
76/460/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białutach powiat mławski 1954-1957 0 Unroll
Organy kolegialne rady w protokołach sesji i posiedzeń prezydium z lat 1955-1957, planach pracy rady, komisji i prezydium oraz protokołach zebrań wiejskich. Z akt administracyjnych budżety gromady z lat 1955-1957 oraz zestawienie zbiorcze spis rolnego w 1957 r. Number of units in the group: 22
Showing 441 to 460 of 1,341 entries.