Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/461/0 Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych w Ciechanowie powiat ciechanowski 1957-1975 0 Unroll
Akta samorządowe spółdzielni stanowią protokoły Walnych Zgromadzeń z lat 1954-1965, 1970-1971. Pozostałe materiały dotyczą sporządzania bilansów i sprawozdań finansowych z lat 1964-1973 oraz analizy ekonomiczne z lat 1966-1970. Number of units in the group: 22
76/462/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Ciechanowie województwo ciechanowskie 1975-1982 0 Unroll
Protokoły zebrań organów przedstawicielskich z załącznikami, uchwały i okólniki własne, zarządzenia wewnętrzne Prezesa, akta dotyczące członków i pracowników spółdzielni oraz zakresy czynności, analizy działalności, narady pracownicze, materiały z kontroli zewnetrznych, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdania finansowe i statystyczne, sprawy organizacyjne-struktura, regulaminy pracy Number of units in the group: 138
76/463/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dąbrowa powiat mławski 1954-1962 0 Unroll
Teczki spraw organizacyjnych zawierające plany pracy organów kolegialnych, protokoły sesji rady, protokoły posiedzeń komisji i prezydium rady, dokumentacja zebrań wiejskich i sołtysów, akta dotyczące planowania i sprawozdawczości, kontroli zewnętrznej, budżety gromady i sprawozdania finansowe Number of units in the group: 49
76/464/0 Rada Opieki Społecznej Powiatu Mławskiego 1902-1910 0 Unroll
Akta dotyczące wydatków szpitala im. Św. Wojciecha w Mławie, informacje statystyczne o stanie i działalności zakładów dobroczynnych w 1903 roku, w tym dot. lecznicy w Szreńsku oraz drukowana broszura o stanie opieki społecznej w gubernii płockiej, sprawa remontu szpitala w Mławie, zaopatrzenia w leki i środki opatrunkowe, wydatków na utrzymanie rejonów medycznych w Mławie i Szreńsku. Number of units in the group: 11
76/465/0 Zarząd Powiatowy Mławski 1868-1914 0 Unroll
Oddział ogólny z lat 1878-1914 zawiera sprawy personalne urzędników, kontroli urzędów gminnych, dotyczące przemysłu, służby zdrowia, zarządzenia i postanowienia władz zwierzchnich, drukowane manifesty cesarskie. Oddział administracyjny z lat 1892-1911 zawiera materiały dotyczące oświaty, dochodów kasy miejskiej, sprawy wojskowe, w tym wynajmowanie od mieszkańcóew kwater dla wojska, wymiaru i poboru składek na okręgi bozniczne, wyborów członków dozorów kościelnych, dokumentacja finansowa, w tym podatki oraz nakładanie różnych kar szczególnie na żydów za uchylanie od wojska, uprawianie kontrabandy i nielegalne przekraczanie granicy, dokumentacja referatu ubezpieczeniowego zawierająca informacje o pożarach, sprawozdawczość z ubezpeczenia nieruchomości. Oddział wojskowo-policyjny z lat 1892-1914 dotyczą rejestracji wypadków w powiecie, wysiedlenia ze strefy granicznej i wydawania paszportów, wykonaywania nadzoru policyjnego. Number of units in the group: 261
76/466/0 Urząd Powiatowy Mławski do Spraw Wojskowych 1894-1906 0 Unroll
Akta dotyczą układania list poborowych, przeprowadzania zaciągów i zwalniania od służby wojskowej, odraczania i urlopowania żołnierzy, ewidencję emerytowanych wojskowych posiadających stopnie oficerskie, skargi na decyzję urzędu, nakładanie akr na żydów za uchylanie się od służby wojskowej. Number of units in the group: 56
76/467/0 Sąd Powiatowy w Ciechanowie 1951-1975 [1983-2016] 0 Unroll
Akta spraw, terminarz posiedzeń sądu, repertoria, skorowidz. Number of units in the group: 9699
76/468/0 Hipoteka powiatów ciechanowskiego i mławskiego [1623] 1821-1974 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią księgi i akta hipoteczne dóbr ziemskich i nieruchomości położonych w granicach powiatów mławskiego i ciechanowskiego oraz zbiory dokumentów do tychże ksiąg. Number of units in the group: 2570
76/469/0 Front Jedności Narodu Komitet Wojewódzki w Ciechanowie województwo ciechanowskie 1975-1982 0 Unroll
protokoły z posiedzeń WK FJN, materiały dotyczące działalności komisji i zespołów działających przy WK FJN oraz wykaz osób odznaczonych. Number of units in the group: 14
76/470/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dobrogosty powiat mławski 1954-1961 0 Unroll
protokoły sesji rady i posiedzeń prezydium, protokoły i plany pracy komisji rady Number of units in the group: 28
76/471/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Rumoka powiat mławski 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji gromadzkiej rady narodowej. Oprócz tego w zespole zachowały się akta kontroli oraz plany pracy rady, komisji i prezydium na rok 1959. Number of units in the group: 10
76/472/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płońsku 1841-1911 2229 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Number of units in the group: 125
76/473/0 vacat - Akta stanu cywilnego Aleksandrowskiej Cerkwi w Kolonii Aleksandrowo - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/474/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Płońsku 1826-1915 4314 Unroll
księgi urodzeń, małżeństw, zgonów Number of units in the group: 154
76/475/0 Akta Wieczorowych Szkół Podstawowych powiatu mławskiego 1946-1974 0 Unroll
Protokoły Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu programu nauczania szkoły podstawowej, protokoły z egzaminów eksternów w zakresie szkoły podstawowej, wykazy absolwentów zlikwidowanych wieczorowych szkół dla pracujących, arkusze ocen szkół wieczorowych dla pracujących z terenu powiatu mławskiego. Number of units in the group: 38
76/476/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Mławie powiat mławski 1966-1975 0 Unroll
zestawienia powiatowe spisów rolnych, jednostkowe sprawozdania statystyczne, zestawienia zbiorcze, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych Number of units in the group: 263
76/477/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Płońsku powiat płoński 1950-1975 0 Unroll
sprawozdania statystyczne jednostkowe, roczne sprawozdania i opracowania zbiorcze, publikacje statystyczne, informacje o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych, wyniki spisów rolnych Number of units in the group: 84
76/478/0 Akta komisji ds. referendum ogólnokrajowego z terenu województwa ciechanowskiego z referendum przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 r. 1987 0 Unroll
Sprawy organizacyjne referndum, protokoły posiedzeń komisji ds. referendum, protokoły głosowania w obwodach, protokoły łącznych wyników głosowania Number of units in the group: 58
76/479/0 Bank Spółdzielczy w Płońsku powiat płoński 1945-1949 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowi przede wszystkim dokumentacja dotycząca księgowości i finansów banku oraz spraw z zakresu prowadzonych kont bankowych. Number of units in the group: 11
76/480/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej św. Marii Magdaleny w Płońsku 1887-1914 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów Number of units in the group: 73
Showing 461 to 480 of 1,341 entries.