Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
76/541/0 Rada Społeczno-Gospodarcza przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Ciechanowie województwo ciechanowskie 1986-1990 0 Unroll
akta organizacyjne rady, protokoły posiedzeń rady i jej prezydium Number of units in the group: 5
76/542/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniach 04.06. i 18.06.1989 r. 1989 0 Unroll
protokoły głosowania w obwodach oraz zestawienia wyników głosowania Number of units in the group: 45
76/543/0 Akta wyborów do rad narodowych z terenu powiatu ciechanowskiego 1965-1973 0 Unroll
protokoły głosowania w obwodach, protokoły wyborów w okręgach i obwieszczenia wyników wyborów, drukowane ogłoszenia wyborcze oraz dokumentacja komisji wyborczych. Number of units in the group: 4
76/544/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 marca 1976 roku 1976 0 Unroll
akta organizacyjne wyborów i dokumentacja komisji wyborczej, w tym obwieszczenia, protokoły głosowania na radnych w okręgach i ustalanie wyników głosowania, zaświadczenia wyborcze, listy i spisy wyborców, Number of units in the group: 17
76/545/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu działdowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 09.12. 1973 roku 1973 0 Unroll
Protokoły głosowania w obwodach, dokumentacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie, obwieszczenia PKW Number of units in the group: 1
76/546/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu przasnyskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 09.12.1973 roku 1973 0 Unroll
akta komisji wyborczej oraz protokoł głosowania w obwodach z gmin Czernice Borowe i Dzierzgowo Number of units in the group: 1
76/547/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu żuromińskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 09.12.1973 roku 1973 0 Unroll
akta komisji wyborczej i protokoły głosowania w obwodach Number of units in the group: 1
76/548/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu pułtuskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 09.12.1973 roku 1973 0 Unroll
protokoły głosowania w obwodach, protokoły przyjęcia zgłoszeń list kandydatów na radnych, akta komisji wyborczej, obwieszczenie o wynikach wyborów Number of units in the group: 1
76/549/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i powiatowego z terenu powiatu mławskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
akta Powiatowej Komisji Wyborczej, protokoły głosowania i obwieszczenie o wynikach Number of units in the group: 7
76/550/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatu płońskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 r. 1973 0 Unroll
akta Powiatowej Komisji Wyborczej, protokoł głosowania w obwodach Number of units in the group: 27
76/551/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.03. 1972 roku 1972 0 Unroll
akta z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 68 w Ciechanowie Number of units in the group: 1
76/552/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Ciechanowie 1975-1990 0 Unroll
protokoły sesji rady oraz posiedzeń komisji i prezydium, nadzór nad działalnościa rad niższego stopnia, w tym narady i szkolenia inspektorów ds. rad, protokoły kontroli i instruktażu tychże, sprawozdania ze społecznej działalności rad, uchwały WRN i ich realizacja, sprawy reprezentacyjne rady, realizacja funkcji koordynacyjnej prezydium, sprawy osobowe i ewidencja radnych, , interpelacje i wnioski radnych, postanowienia prezydium i ich realizacja, prawa i obowiązki oraz ochrona praw radnego, ewidencja uchwał i postanowień oraz interpelacji i wniosków radnych, Powiatowa Komisja Odznaczeń, upowszechnianie osiągnięć rad narodowych,, współpraca z Radą Państwa i jej organami, narady przewodniczących rad stopnia podstawowego, kwestionariusze radnych, opinie i wnioski komisji rady, plany pracy rady, prezydium i komisji, sprawozdania i informacje z terenowej działalności posłów oraz realizacja wniosków i postulatów zgłoszonych podczas spotkań, interwencje poselskie i sentaorskie, skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio, sprawozdania z działalności rady i prezydium, decyzje i wnioski, protokoły i notatki Woj.Komisji Odznaczeń Państwowych. Number of units in the group: 421
76/553/0 Powiatowa Rada Narodowa w Ciechanowie 1973-1975 0 Unroll
protokoły sesji rady i posiedzeń komisji i prezydium, spotkania radnych z wyborcami, sprawy organizacyjne rady i materiały na sesje, realizacja uchwał i postulatów, samorząd mieszkańców, konferencje i narady członków organów kolegialnych, odznaczenia państwowe Number of units in the group: 77
76/554/0 Wojewódzki Zespół Poselski w Ciechanowie województwo ciechanowskie 1976-1990 0 Unroll
Protokoły posiedzeń, regulaminy, notatki ze spotkań posłów z wyborcami w terenie, informacje i sprawozdania z działalności posłów, notatki i protokoły ze spotkań posłów i senatorów z władzami województwa Number of units in the group: 9
76/555/0 Mławska Fabryka Obuwia "SYRENA" w Mławie 1956-1978 0 Unroll
bilanse, plany oraz sprawozdania (finansowe, produkcyjne, inwestycyjne, techniczno-ekonomiczne), zarządzenia wewnetrzne, kontrole zewnetrzne i wewnetrzne, programy i realizacja uchwał partyjnych, analizy działalności, materiały z KSR i Rady Zakładowej Number of units in the group: 43
76/556/0 Akta komisji wyborczych do rad gmin z terenu województwa ciechanowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 r. 1990-1994 0 Unroll
protokoły głosowania i wyników wyborów z dnia 27.05.1990 r. oraz z wyborów uzupełniających w kadencji 1990-1994, obwieszczenia o rejestracji kandydatów i wynikach wyborów, w tym też uzupełniających Number of units in the group: 15
76/557/0 Miejska Rada Narodowa w Mławie 1974-1990 0 Unroll
Organizacja, uchwały i ich realizacja, protokoły z posiedzeń i sesji, interpelacje i wnioski radnych, samorząd mieszkańców, kontrole i nadzór, wybory do rad narodowych, wnioski i postulaty, spotkania z wyborcami, ławnicy, plany pracy, komisje i zespoły, szkolenia, Number of units in the group: 189
76/558/0 Urząd Miejski w Mławie 1974-1990 0 Unroll
Organizacja; komisje, kolegia i zespoły, zarządzenia i decyzje naczelnika, protokoły z narad, plany pracy i ich realizacja, plany społeczno-gospodarcze i ich realizacja, budżet, sprawozdania statystyczne, kontrole, skargi i wnioski, kadry, szkolenia pracowników, czyny społeczne, oświata, program zadrzewiania. Number of units in the group: 301
76/559/0 vacat - Materiały geodezyjno-kartograficzne z terenu województwa ciechanowskiego - włączono do zespołu 1069 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
76/560/0 Mławskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Mławie powiat mławski 1952-1981 0 Unroll
plany gospodarcze i finansowe oraz sprawozdania z realizacji, bilanse, analizy, sprawy organizacyjne, dokumentacja przejmowania i przekazywania zakładów, dokumentacja poszczególnych zakładów, akty normatywne własne, protokoły zebrań i narad organów kolegialnych, analizy działalności gospodarczej, sprawozdawczość statystyczna, normowanie, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, działalność samorządu robotniczego, dokumentacja nieruchomości przedsiębiorstwa - wywłaszczenia i odszkodowania. Number of units in the group: 376
Showing 541 to 560 of 1,341 entries.