Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
75/158/0 Łowicka Powiatowa Komisja Spisowa w Łowiczu 1896-1897 0 Unroll
W aktach Łowickiej Powiatowej Komisji Spisowej zachowały się protokoły posiedzeń Komisji, wykazy członków i spisy ludności według gmin powiatu łowickiego, korespondencja i raporty do Komisji Gubernialnej, rozliczenia za pracę przy sporządzaniu spisu przez spisowych. Number of units in the group: 1
75/159/0 Łowicka Powiatowa Komisja do Spraw Wyborów do Dumy w Łowiczu 1906-1912 0 Unroll
Rejestr biurowy (sygn. 1), skargi obywateli (sygn. 2, 4-7), księgi posiedzeń Komisji w 1906 r. (sygn. 3), wykazy uprawnionych do głosowania oraz uczestnictwa w zjazdach wyborców i pełnomocników miejskich i gminnych (sygn. 8-20, 22-26), informacje o przebiegu wyborów w powiecie (sygn. 21), dzienniki korespondencyjne (sygn. 27-28). Number of units in the group: 28
75/160/0 Łowicki Urząd Powiatowy do Spraw Powinności Wojskowej w Łowiczu 1888-1917 0 Unroll
Akta osób uchylających się i uwolnionych od służby wojskowej: 1888, 1914-1917 - sygn. 1-2, 5; wykazy imienne osób podlegających służbie wojskowej bez konia: 1902, 1914 - sygn. 3-4 i 6. Number of units in the group: 6
75/161/0 vacat - Kutnowski Urząd Powiatowy do Spraw Powinności Wojskowej - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
75/162/0 Łowicki Zarząd Powiatowy w Łowiczu [1857] 1866-1917 0 Unroll
I. Wydział Ogólny 1888-1915: sprawy obsady stanowisk w Łowiczu, oświetlenie ulic, spis miejscowości powiatu łowickiego (sygn. 1-7). II. Wydział Administracyjno-Ekonomiczny Referat Miejski 1879-1917: protokoły posiedzeń Zarządu, sprawy kwater i zaopatrzenia wojska, remonty dróg i mostów, sprawozdania kas bożniczych, zaopatrzenie szkół, wykazy nauczycieli, remonty i przebudowa domów, w tym budynków kościelnych (sygn. 8-115). Referat Finansowy 1883-1917: budżety i rozliczenia finansowe kasy miejskiej i kas bożniczych, sprawy podatków i opłat skarbowych, sprawy kredytów i odszkodowań za straty wojenne (sygn. 116-140). III. Wydział Wojskowo-Policyjny 1888-1915: ustanowienia i zwolnienia z nadzoru policyjnego, transporty więźniów, dowody osobiste, sprawy Straży Ziemskiej, zwolnienia ze służby wojskowej, prześladowania mariawitów, tajne nauczanie, sprawy polowań na terenach prywatnych, arkusze ewidencyjne stanu służby członków Zarządu (sygn. 141-173). Inne [1857] 1866-1915: rachunki i sprawozdania kasy miejskiej i kas bożniczych, tablice statystyczne ludności, sprawy podatkowe, zakwaterowanie i zaopatrzenie wojska i Straży Ziemskiej, pozwolenia na budowę, plany sytuacyjne budynków, budowa linii kolejowej Warszawa-Kalisz, akta osobowe pracowników Zarządu (sygn. 174-200); utrzymanie dróg, zaopatrzenie wojska, sprawy szkół w powiecie 1888-1898 (sygn. 201-207); projekt dzwonnicy prz cerkwi z 1902 r. i wiadomości o cerkwi z 1912 r. (sygn. 208-209) Number of units in the group: 209
75/163/0 Łowicka Powiatowa Rada Opieki Społecznej w Łowiczu 1880-1914 0 Unroll
Sprawy finansowe domu dziecka 1880-1884, 1912-1914: sprawozdania kasowe, rachunki, spis nieruchomości (sygn. 1-4, 6-7, 10-15); finansowanie przytułku św. Jana 1884, 1913: sprawozdania z dochodów i wydatków, rachunki kasowe (sygn. 5, 8, 16-18), finansowanie szpitala św. Tadeusza 1890-1892 (sygn. 9); stypendia z funduszu św. Leonarda 1910-1911 (sygn. 19); dokumenty do sprawozdania finansowego szpitala św. Tadeusza 1884 (sygn. 20). Number of units in the group: 20
75/164/0 Szkoła Realna w Łowiczu [1872] 1975, 1907-1920 0 Unroll
Rozkłady lekcji, lista nauczycieli, program nauki 1915 - 1916 - sygn. 1; księgi ocen uczniów 1907 - 1918 - sygn. 2 - 6; rejestr utrzymania urzędników Łowickiego Męskiego Realnego Progimnazjum z 1872 r. i urzędników Łowickiej Szkoły Realnej z 1875 r. - sygn. 7-8. Number of units in the group: 8
75/165/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Załusinie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
75/166/0 Liceum Pedagogiczne w Łowiczu 1931-1939, 1945-1966 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego 1932 - 1937 - sygn. 1 - 2; katalogi uczniów 1931 - 1939 - sygn. 3 - 4; podania kandydatów 1937 - 1939 - sygn. 5 - 7; protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej Liceum Pedagogicznego 1945 1960 - sygn. 8 - 15; protokoły egzaminów dojrzałości 1946 - 1966 - sygn. 16 - 39; odpisy świadectw dojrzałości 1946, 1948 - 1965 - sygn. 16 - 17, 40 - 59; katalogi okresowe i arkusze ocen 1946 - 1966 - sygn. 60 - 78; odpisy świadectw ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego przy LP i katalogi okresowe szkoły 1946 - 1947 - sygn. 79 - 86; katalogi i zaświadczenia ukończenia kursu pedagogicznego i kursu dla nauczycieli 1948 - 1952 - sygn. 87 - 90; kroniki szkolne i SKS "Olimpia" przy LP 1945 - 1965 - sygn. 91 - 101 Number of units in the group: 101
75/167/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Mirosławicach - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
75/168/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
75/169/0 vacat - Akta Gromadzkiej Rady Narodowej w Łaniętach - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
75/170/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
75/171/0 Zbiór Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu 1633-1942 0 Unroll
I. Akta łowickie: Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych i Muzeum Miejskiego im. W. Tarczyńskiego w Łowiczu 1905-1937: spisy inwentarzowe i przedmiotowe muzeum, skorowidze szaf katalogowych, wykazy zwiedzających, księgi kasowe (sygn. 1-11). Akta osobiste Tarczyńskiego i jego rodziny 1881-1936: podziękowania, dyplomy, zaświadczenia, fotografie, w tym związane z działalnością w Ochotniczej Straży Ogniowej, rękopisy prac (sygn. 12-28). Przywileje dla miasta Łowicza i inne dokumenty wydane przez prymasów 1633-1862: wykazy przywilejów, inwentarze dóbr, pokwitowania dziesięcin, akta Komisji Dobrego Porządku (sygn. 29-36). Akta sądów grodzkich i starościńskich 1641-1865: księgi posiedzeń i uchwał, postanowienia burmistrzów, kwity i asygnaty podatkowe (sygn. 37-44). Akta cechowe 1652-1830: kopie przywilejów, księgi przychodów i wydatków, wykazy członków, korespondencja w sprawie ograniczeń dla Żydów (sygn. 45-57). Akta z okresu zaboru pruskiego 1791-1794: postanowienia władz, świadectwa rzemieślnicze, sprawozdanie z działalności manufaktury płótna, dokumenty rodziny Szabrańskich (sygn. 58-64). Akta rodziny Zawadzkich 1772-1918: kronika rodzinna i społeczna, dowody działalności kupieckiej (nadania, nominacje i przywileje), taryfy jarmarczne, testamenty, akty notarialne (sygn. 65-82). Akta z okresu Księstwa Warszawskiego 1806-1866: taryfy wydatków armii napoleońskiej, zestawienia rachunkowe kosztów stacjonowania w mieście żołnierzy francuskich, w tym tabele furażu, kosztorysy przebudowy budynków kościelnych i wystawienia koszar (sygn. 83-95). Różne dokumenty łowickie z lat 1650-1920: listy Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, aptekarza i lekarza prymasów, korespondencja starostów łowickich, projekty regulacji rzeki Bzury, dokumenty osobiste F. Eichhorna – budowniczego powiatowego, inwentarze kościołów, sprawy działalności stowarzyszeń, w tym Koła Polskiej Macierzy Szkolnej i PCK, dokumenty komitetów wyborczych do Dumy Państwowej (sygn. 96-128). II. Dokumenty do dziejów Polski Okres staropolski 1677-1837: korespondencja dygnitarzy Kościoła i państwa, kopie przywilejów królewskich i arcybiskupich, akta sądowe, akta byłych miast Głowna i Soboty, wizytacje kościołów, testamenty (sygn. 129-169). Księstwo Warszawskie 1807-1815 [1830]: odezwy i proklamacje dowódców wojsk i Rady Stanu, zbiory przepisów i ustaw dla administracji skarbowej, akty nominacji wojskowych (sygn.170-183). Królestwo Kongresowe 1815-1830 [1855]: dokumenty służby wojskowej, druki sejmowe, manifesty i proklamacje carów Mikołaja I i Aleksandra II (sygn. 184-206). Powstanie Listopadowe [1817] 1830-1831] 1840: rozkazy gen. J. Chłopickiego i M. Radziwiłła, rozporządzenia Rządu Narodowego, rozkazy i korespondencja gen. S. Klickiego - Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych na lewym brzegu Wisły (sygn. 207-214). Królestwo Polskie 1837-1861: manifesty, odezwy i rozporządzenia władz rosyjskich, w tym namiestników Królestwa, wykaz poddanych pod sąd za udział w powstaniu (sygn. 215-224). Powstanie Styczniowe [1861] 1863-1864 [1914]: opis wypadków warszawskich 1861 r., w tym fotografie uczestników manifestacji, odezwy namiestników, reskrypty carskie, listy osób pozbawionych szlachectwa (sygn. 225-231). Różne dokumenty z lat 1837-1918: opis statystyczny Mińska Mazowieckiego, akta sprzedaży i kupna dóbr Wąsewo i Świątniki na Kujawach, dokumenty Towarzystwa Rolniczego, rozporządzenia i okólniki władz kościelnych (sygn. 232-240). III. Zbiory biblioteczne Łowickie 1858-1935: katalogi wystaw rolniczych w Łowiczu, wycinki z gazet dotyczących Łowicza i regionu, ogłoszenia, odezwy i klepsydry, dokumenty wyborów samorządowych w Łowiczu, wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r., Sejmu i Senatu w 1923, 1928, 1930 i 1935 r. (sygn. 241-251). IV. Inne 1740-1941: Geografia historyczno-polityczna wszystkich części świata Władysława Łubieńskiego, konstytucje sejmowe, sprawozdania Rady Stanu, egzemplarze prasy codziennej, wycinki z gazet, kalendarze domowe i gospodarskie, karty pocztowe i fotografie, afisze i programy teatralne, wydawnictwa autorstwa Hipolita Bogumiła Tarczyńskiego (sygn. 252-402); notatnik osobisty W. Tarczyńskiego materiały związane z historią straży, korespondencja Mariana Tarczyńskiego z córką Anną (sygn. 403-407), fotografie i dokumenty osobiste Mariana i Jadwigi Tarczyńskich, kronika dziejów Łowicza pierwszych 9 miesięcy Wielkiej Wojny 1914-1915 (sygn. 408-411), list do syna Mariana z 1903 r. (sygn. 413), dokumenty z niewoli niemieckiej 1915-1916 (sygn. 412, 414-415), odpis aktu notarialnego darowizny muzeum z 1927 r. (sygn. 416). Oprac. Marek Wojtylak Number of units in the group: 416
75/172/0 vacat - Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Publicznych - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
75/173/0 vacat - Urząd Komisarza miasta Kutna - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
75/174/0 vacat - Burmistrz miasta Kutna - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
75/175/0 vacat - Policja Porządkowa w Kutnie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
75/176/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Łowiczu 1950-1975 0 Unroll
Organizacja własnej jednostki 1950 - 1975 - sygn. 1 - 3; plany i sprawozdania roczne 1955 - 1975 - sygn. 4 - 31; kontrole zewnętrzne (protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne) 1952 - 1975 - sygn. 32; normatywy kancelaryjne zakładów pracy i ich jednostek nadrzędnych 1970 - 1975 - sygn. 33; materiały informacyjne o zakładach pracy, składnicach i archiwach zakładowych 1951 - 1975 - sygn. 34 - 329; nabytki w drodze kupna, darów lub depozytów 1967 - 1968 - sygn. 330; rozmieszczenie państwowego zasobu archiwalnego 1951 - 1975 - sygn. 331; kartoteki zasobu 1968 - 1974 - sygn. 332 - 333; inwentarze robocze zespołów archiwalnych 1955 - 1975 - sygn. 335 - 355; kwerendy dla osób prywatnych i instytucji 1959 - 1973 - sygn. 361 - 363; programy, scenariusze, księgi pamiątkowe, materiały na wystawy, informacje o zasobie 1963 - 1975 - sygn. 364 - 371, 374 - 384; plany techniczne obiektu, przydział i najem lokalu 1973 - 1974 - sygn. 372 - 373. Number of units in the group: 382
75/177/0 Szkoła Podstawowa w Jamnie 1929-1939, 1946-1959 0 Unroll
Dzienniki lekcyjne i rejestry nieobecności dzieci w szkole 1929 - 1939 - sygn. 1 - 12; projekty organizacyjne szkoły oraz dane statystyczne 1946 - 1960 - sygn. 14 - 15; akta Międzyzakładowej Organizacji ZNP gminy Dąbkowice (sprawozdania z działalności, tematyka szkoleń ideologicznych, korespondencja z Oddziałem Powiatowym ZNP w Łowiczu) 1949 - 1954 - sygn. 16 - 17. Zob. też akta organizacyjne szkoły z lat 1931 - 1949 w zespole Inspektora Szkolnego w Łowiczu, sygn. 34. Number of units in the group: 17
Showing 161 to 180 of 426 entries.