Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
79/1/0 Archiwum konwentu płocko-pułtuskiego benedyktynów 1566, XVII w.-1864 [1865-1875] 5124 Unroll
Dokumenty dotyczące głównie spraw wewnętrznych konwentu oraz przywilej króla Zygmunta Augusta z 1566 r. dla miasta Mogielnicy (sygn. 1–8). Ekstrakty z ksiąg ziemskich, grodzkich i konsystorskich spraw sądowych i majątkowych konwentu, akta majątkowe (ekstrakty i kopie nadań książąt mazowieckich, inwentarze, transakcje, rachunki, kwity, umowy) głównie z XVIII w. dotyczące: klucza Szczepankowo (sygn. 9–97), ekonomii „nadwiślańskiej” (sygn. 98–186), ekonomii nadnarwiańskiej (sygn. 187–196), dóbr i prepozytur południowomazowieckich (sygn. 197–215), prepozytury szpitalnej św. Ducha w Rawie (sygn. 216–253), innych dóbr i spraw majątkowych konwentu (sygn. 254–301). Materiały, głównie z XVIII w., dotyczące spraw wewnętrznych konwentu, Kongregacji Benedyktyńskiej, życia religijnego i różnych spraw kościelnych, w tym kopie bulli i breve papieskich, bliżej nierozpoznane fragmenty łacińskich traktatów, kazań, memoriałów, fragmenty akt konsystorza pułtuskiego (sygn. 302–358), korespondencja urzędowa z władzami z lat 1796–1865 (sygn. 359–365), akta gospodarcze konwentu i klasztoru pułtuskiego z lat 1779–1865, w tym plan sytuacyjny klasztoru z 1865 r. (sygn. 366–378). Akta różne z XIX w., m. in. dokumenty odnalezione pod fundamentami majątku Chrcynno w 1859 r., wypis hipoteczny dotyczący domu przy ul. Brzozowej w Warszawie, fragmenty zeszytów szkolnych, protokoły przesłuchań świadków i podejrzanych w Karniewku i Wyszkowie, pisma i rachunki władz miejskich i powiatowych Pułtuska dotyczące remontu lazaretu, dziennik korespondencji biskupa płockiego z 1829 r., rejestry folwarku św. Krzyża w Pułtusku (sygn. 379–393), korespondencja osobista mnichów z lat 1730–1825 (sygn. 394–439). Number of units in the group: 439
79/2/0 Hipoteka w Pułtusku 1759-1976 0 Unroll
Księgi, wykazy i akta hipoteczne z terenu powiatu pułtuskiego w granicach z XIX w. (bez miasta Pułtuska) wraz ze zbiorami dokumentów: akty kupna-sprzedaży, darowizn, plany, rejestry pomiarowe i sytuacyjne dóbr ziemskich, folwarków itp., plany gruntów rozparcelowanych, plany komasacyjne dóbr i tabele likwidacyjne, odpisy wyroków sądowych różnych instancji w sprawach majątkowych oraz odpisy aktów notarialnych. Number of units in the group: 880
79/3/0 Zarząd Powiatowy Pułtuski 1867-1917 0 Unroll
Oddział Ogólny (1867–1916): sprawy organizacji Zarządu, dzienniki kancelaryjne, okólniki i korespondencja dotyczące m.in. epidemii cholery, aptek, spraw medycznych i weterynaryjnych, spraw kultu religijnego, emerytur, kultury i szkolnictwa, organizacja szkolnictwa na terenie powiatu, wybory administracji gminnej (wójtów, sołtysów, sędziów i ławników gminnych), wykazy stowarzyszeń i organizacji oraz ich statuty, akta dotyczące działalności przedstawicieli władz miejskich i powiatowych, protokoły posiedzeń Zarządy Powiatowego (1910, 1913–1914), materiały dotyczące podziału gruntów, stanu zaludnienia, produkcji roślinnej i zwierzęcej, liczby majątków ziemskich i gospodarstw chłopskich, liczby warsztatów rzemieślniczych, sklepów, składów i magazynów, akta osobowe pracowników Zarządu i magistratów miejskich Pułtuska i Nasielska, sprawy wydawania paszportów i dowodów tożsamości, akta kontroli Zarządu, magistratów miejskich i urzędów gminnych (sygn. 1–191). Oddział Ekonomiczno-Administracyjny (1870–1916): korespondencja w sprawach podatkowych i wymiaru kar, akta dotyczące gospodarki finansowej miast i gmin powiatu, korespondencja i okólniki w sprawach finansowo-administracyjnych, m.in. korespondencja dotycząca opracowania planu regulacyjnego Nasielska (1876–1912), akta budowy fortu w Pułtusku (1891–1901), akta wywłaszczeń gruntów (1892–1913) pod budowę szos strategicznych Pułtusk–Wyszków i Nieporęt–Beniaminów oraz nadnarwiańskiej linii kolejowej, melioracja bagien, dane o władzach cechów rzemieślniczych oraz o rzemieślnikach w powiecie, akta dotyczące oświetlenia Nasielska, remontów budynków, budowy kościołów, działalności mariawitów, utrzymania i budowy dróg (sygn. 192–579). Oddział Wojskowo-Policyjny (1880–1917): okólniki i korespondencja dotyczące zakwaterowania i zaopatrzenia wojska oraz postępowania z ludnością cygańską, żydowską i więźniami, zarządzenia i pozwolenia (m.in. określające zasady ruchu rowerów i pojazdów mechanicznych w Pułtusku, działalności kin, posiadania broni), konfiskata nielegalnej broni, sprawy akt stanu cywilnego i meldunkowych, nadzór nad działalnością Straży Ziemskiej, akta dotyczące działalności towarzystw, organizacji społecznych i związków religijnych, akta osób znajdujących się pod nadzorem policji, korespondencja w sprawach duchowieństwa rzymskokatolickiego i organizacji uroczystości kościelnych, karty mobilizacyjne (1914–1915), dokumentacja strat poniesionych w czasie działań wojennych (1915), nadzór nad szkołami, w tym akta dotyczące strajku szkolnego w Pułtusku (1905) (sygn. 580–864). Akta Sekwestratora Powiatowego (1896–1915): akta dotyczące egzekucji należności, w tym korespondencja, protokoły, wykazy, rejestry podręczne, arkusze podatkowe, dzienniki wyjazdów, dzienniki kancelaryjne, katalog książek biblioteki Zarządu (sygn. 865–911). Number of units in the group: 912
79/4/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pniewie 1853, 1874-1915 2974 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do akt małżeństw. Number of units in the group: 83
79/5/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pułtusku 1855, 1869, 1874-1915 6552 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do akt małżeństw Number of units in the group: 83
79/6/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nasielsku 1852-1919 3331 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do akt małżeństw. Number of units in the group: 79
79/7/0 Urząd Starszych Zgromadzenia Kowalskiego w Pułtusku 1819-1902 0 Unroll
Książki protokółów sesji cechu, wybory starszych i zapisy czeladników, zapisy uczniów, przychody i rozchody cechu. Number of units in the group: 5
79/8/0 Urząd Starszych Zgromadzenia Szewskiego w Pułtusku 1822-1928 0 Unroll
Książki zapisów majstrów i uczniów, przychody i rozchody cechu. Number of units in the group: 5
79/9/0 Kancelaria Szczepana Balińskiego, notariusza w Nasielsku 1919-1933 0 Unroll
Akta notarialne, skorowidze. Number of units in the group: 28
79/10/0 Kancelaria Ludwika Choromańskiego, notariusza w Nasielsku 1875-1886 0 Unroll
Akta notarialne (1875–1876), skorowidz (1875–1886). Number of units in the group: 4
79/11/0 Kancelaria Jana Dembowskiego, notariusza w Nasielsku 1916-1918 0 Unroll
Akta notarialne. Number of units in the group: 2
79/12/0 Kancelaria Jana Kiersnowskiego, notariusza w Nasielsku 1909-1911 0 Unroll
Akta notarialne. Number of units in the group: 3
79/13/0 Kancelaria Henryka Kokoszko, notariusza w Nasielsku 1876-1887 0 Unroll
Akta notarialne (1876–1887), skorowidze (1878, 1882, 1887). Number of units in the group: 23
79/14/0 Kancelaria Henryka Markowskiego, notariusza w Nasielsku 1887-1918 0 Unroll
Akta notarialne (1887–1909), skorowidze (1887, 1890–1918). Number of units in the group: 32
79/15/0 Kancelaria Antoniego Smolińskiego, notariusza w Nasielsku 1934-1947 0 Unroll
Akta notarialne (1934–1939), repertorium (1936–1938), skorowidze (1934–1947). Number of units in the group: 14
Showing 1 to 15 of 956 entries.