Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
83/138/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Mysłakowicach 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: - okólniki i zarządzenia, sprawy ogólno-organizacyjne, 1947-1954, sygn. 1-3 - wybory do sejmu 1952 roku, spisy wyborców w poszczególnych obwodach, 1952-1954, sygn. 4-12 - majątek gminy i gromad, akta i protokoły poszczególnych komisji, 1946-1954, sygn. 13-24 - plany pracy Prezydium GRN i jego referatów, protokoły posiedzeń i sesji GRN, sprawozdania z działalności, sesje plenarne, protokoły odpraw sołtysów, sprawy inspekcji, 1946-1954, sygn. 25-42 - powszechny spis ludności, akta Referatu Ewidencji i Kontroli Ludności, wykazy cudzoziemców, rejestr domów i ewidencja mieszkań, gromadzkie książki meldunkowe, 1945-1954, sygn. 43-63 2. Referat Finansowy: sprawy podatkowe, wykazy nieruchomości, arkusze wymiarowe, sprawozdania finansowe, sprawy finansowe przedsiębiorstw, 1945-1954, sygn. 64 -77 i budżet na rok 1951, sygn. 84 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawy analfabetyzmu, okólniki i zarządzenia dot. nieruchomości, ewidencja nieruchomości, 1946-1950, sygn. 78-80 4. Referat Rolny: wykazy statystyczne gospodarstw, statystyka rolna, obowiązkowe dostawy mleka, 1946-1954, sygn. 81-83 Number of units in the group: 86
83/140/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Siedlęcinie [1934 - 1945] 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: - sprawy organizacyjne, statuty, regulaminy, 1949-1953, sygn. 1 - 5 - sprawy wyborów do Sejmu, wybory sołtysów, funkcjonowanie gminy, sprawy osobowe, 1946-1954, sygn. 6 - 18 - akta poszczególnych komisji, 1946-1953, sygn. 19 -31 - plany pracy Prezydium GRN i Komisji, protokoły zebrań iposiedzeń GRN i Prezydium, sesje i uchwały, 1946-1954, sygn. 32 -61 - statystyka ogólna i zestawienia ludności, 1948-1950, sygn. 62 - 65 - sprawy karno-administracyjne i sądowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1945-1954, sygn. 66 -69 - sprawy USC, handlu, protokoły odpraw sołtysów i zebrań gromadzkich, kontrole, majątek gminy, spr. różne, 1946-1954, sygn.70 - 81 2. Referat Finansowy: budżet na rok 1951, sygn. 82 3. Referat Ewidencji Ludności: spisy mieszkańców, statystyka dotycząca stanu ludności, ewidencja i kontrola ruchu ludności, księgi meldunkowe, sprawy różne, 1945-1951, sygn. 83 - 97 (patrz również sygn. 119) 4. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawy oświaty i opieki społecznej, drogi i place gminne, 1951, sygn. 98 -100 5. Referat Rolny: świadczenia rzeczowe,sprawy dotyczące rolnictwa i osadnictwa, plany w zakresie produkcji rolnej i zwierzęcej, akcja siewna i żniwno-omłotowa, statystyka rolna, sprawy różne dotyczące rolnictwa, 1945-1954, sygn. 101 - 118 6. Księga meldunkowa dla wsi Ptaszyn - obecnie Wojcieszyce, [1943-1945] 1945-1946, sygn. 119 Number of units in the group: 121
83/141/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Sobieszowie 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Ogólny: - plany pracy prezydium GRN, 1952-1954, sygn. 1-2 - protokoły z sesji i posiedzeń GRN i Prezydium, 1948-1953, sygn. 3-10 - akta różnych komisji, 1946-1954, sygn. 11-16 - sprawozdania sytuacyjne, sprawy nadania obywatelstwa, protokoły z zebrań gromadzkich i z narad sołtysów, skargi i zażalenia, spisy wyborców, sprawy różne, 1946-1953, sygn. 17-29 i 92-93 2. Referat Finansowy: - księgi biercze czynszu za lokale, ogrody, sady, parki i świadczenia dodatkowe, 1946, sygn. 30-33 i patrz sygn. 91 i 94 3. Referat Opieki Społecznej: - przepisy, zarządzenia i okólniki,opiekunowie społeczni, sprawy organizacyjne instytucji opiekuńczych, 1945-1948, sygn. 34- 38 - sprawy kredytów na opiekę społeczną, sprawy budżetowo-rachunkowe, koszty leczenia, 1946-1948, sygn. 39-43 - zakłady opiekuńcze obce, opieka nad dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, statystyka i sprawozdania, ewidencja otrzymujących pomoc, odzież poniemiecka, sprawy kart zaopatrzenia, 1946-1948, sygn. 44-60 4. Referat Karno-Administracyjny: - rejestr spraw karno-administracyjnych, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy sądowo-egzekucyjne, protokoły rozpraw karno-administracyjnych, sprawy różne, 1947-1953, sygn. 61-68 5. Referat Ogólny: - wiosenna akcja siewna, wykazy ludności niemieckiej, osadnictwo, sprawy przemysłu, 1946-1947,sygn. 69-75 6. Zarząd Budynków Mieszkalnych: - zarządzenia i okólniki, sprawy remontów, 1951-1952, sygn. 76-82 7. Urząd Stanu Cywilnego: - sprawy wyznaniowe i akta stanu cywilnego, zgłoszenia urodzeń i zgonów, akta różne, 1945-1950, sygn. 83-89 8. Akta różne, 1949-1951, sygn. 90 9. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1950-1954, sygn. 92-93 10. Budżet na rok 1951 i 1954, sygn. 91 i 94 Number of units in the group: 95
83/142/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starej Kamienicy 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: - przepisy, zarządzenia i okólniki, statuty, regulaminy i instrukcje, sprawy organizacyjne, 1947-1954, sygn. 1-7 - plany pracy i sprawozdania oraz statystyka, 1946-1954, sygn. 8-17 - protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, sesje GRN itp., 1946-1954, sygn. 18-24 - akta różnych komisji, 1946-1950, sygn. 25-34 - zjazdy wójtów, sołtysów i sekretarzy, kontrole wewnętrzne i władz nadzorczych, majątek gminy i gromad, protokoły z odpraw sołtysów, administracja drogami, Ośrodek Zdrowia, sprawy wyznaniowe, 1946-1954, sygn. 35-54 - sprawy budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu, akcja wysiedlania Niemców, sprawy wyborcze, protokoły z zebrań Ochotniczej Straży Pożarnej, sprawy poufne, sprawozdanie z akcji oszczędnościowej, 1945-1954, sygn. 55-65 2. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: - zarządzenia i okólniki, sprawy socjalne, kulturalne i oświatowe, kursy dla analfabetów, świetlice, 1948-1952, sygn. 66-72 - księgi meldunkowe dla poszczególnych gromad, rejestr cudzoziemców, 1945-1950, sygn. 73-82 3. Referat Rolny: - okólniki i zarządzenia, akcja siewna, stan pogłowia, księgi ewidencyjne koni i skorowidze do nich, statystyka produkcji rolnej i zwierzęcej, raporty, sprawozdania i protokoły, 1947-1954, sygn. 83-106 - akta o nadanie prawa własności, sprawy osadnictwa wiejskiego, akta osiedleńcze1946-1951, sygn. 107-18 - akta dotyczące majątku gminnego, sprawy leśne, łowieckie i rybackie, przebudowa ustroju rolnego - sprawy spółdzielni produkcyjnych, sprawozdawczość, wykazy zakładów przemysłowych, ewidencja warsztatów pracy, fachowców, obszarów i budynków, rolników, sprawy przemysłu i handlu, 1945-1953, sygn. 119-134 4. Zarząd Nieruchomości: - okólniki, zarządzenia i przepisy ogólne władz, sprawy ewidencyjno-statystyczne, 1948-1949, sygn. 135-137 5.Roczne sprawozdania rachunkowe za 1950 rok oraz budżet na 1951 rok (załącznik nr 1 i 9), 1950-1951, sygn. 138-140 Number of units in the group: 143
83/143/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Szklarskiej Porębie 1945 - 1954 [1955] 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: - zarządzenia i okólniki, 1945-1952, sygn. 1 - 11 - nazwy miejscowości, sprawy organizacyjne i ustrojowe gminy, 1946-1953, sygn. 12 - 16 - protokoły różnych komisji, 1947-1955, sygn. 17 - 28 i 39 - 41 - protokoły z posiedzeń i sesji Prezydium i GRN, z odpraw sołtysów, plany, sprawozdania, uchwały, 1946-1955, sygn. 42 - 57 - kontrole wewnętrzne i władz przełożonych, sprawy porządkowe, poufne i tajne, 1945-1955, sygn. 58 - 66 2. Referat Ewidencji Ruchu Ludności: - zarządzenia, przepisy i okólniki, wybory powszechne, 1946-1948, sygn. 67 - 70 - sprawy ogólno-meldunkowe, wykazy ludności polskiej i niemieckiej, statystyka, sprawy obywatelstwa (autochtonów), repatriacja Niemców, pisma poufne i tajne, 1945-1951, sygn. 71 - 87 - księgi kontroli ruchu ludności, 1945-1951, sygn. 88 - 91 3. Referat Finansowy: - zarządzenia i okólniki, instrukcje kasowo-rachunkowe, 1945-1948, sygn. 92 - 95 - budżety i preliminarze budżetowe, 1945-1951, sygn. 96 - 115 i 198 - różne sprawozdania finansowe i rachunkowe, 1945-1949, sygn. 116 - 125 - różne sprawy finansowe, wykazy nieruchomości do celów podatkowych, statystyka podatkowa i różne sprawy podatkowe, preliminarze robót drogowych-szarwarkowych, 1945-1951, sygn. 126 -139 4. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: - oświata i opieka społeczna, 1945-1954, sygn. 140 -148 - wykazy nieruchomości, plany inwestycyjne, 1946-1954, sygn. 149 -156 - protokoły z zebrań i akta dotyczące kół PPR, POP, Stronnictwa Ludowego, Zw. Zawodowych, GKFN, 1948-1953, sygn. 157-164 5. Referat Rolny: - okólniki i zarządzenia, spis inwentarza żywego, gospodarstw, pow. warzyw, liczby drzew i krzewów, 1946-1950, sygn. 165 - 175 - Narodowy Spis Powszechny, skup zboża i kontraktacja trzody chlewnej, 1950-1954, sygn. 176 - 179 - sprawozdania statystyczne, osadnictwo wiejskie, akcja siewna, 1945-1951, sygn. 180 - 189 - sprawy kanalizacyjne i melioracyjne, statystyka rolna, różne sprawy dot. rolnictwa, 1945-1955, sygn. 190 - 197 6. Jednostki przejęte z aktami PPRN w Jeleniej Górze, 1946 - 1952, sygn. 198 -200 Number of units in the group: 213
83/144/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Błażkowej 1946 - 1954 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne, 1952-1954, sygn. 1-5 2. Budżety i sprawy finansowe, 1946-1952, sygn. 6-15 Number of units in the group: 17
83/145/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Chełmsku Śląskim 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: plany pracy i sprawozdania, protokoły komisji, posiedzeń PGRN i sesji, skargi i zażalenia, bezpieczeństwo p-poż, protokoły rozpraw karno-administracyjnych, akta Gminnego Komitetu ZSL, 1945-1954, sygn. 1 - 29 2. Referat Finansowy: zarządzenia i korespondencja w sprawach finansowych, księga inwentarzowa, budżety, plany i sprawozdania finansowe, preliminarze wydatków, wykazy nieruchomości, szarwark, 1946-1954, sygn. 30 - 58 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: opieka społeczna, plany pracy i sprawozdania dotyczące urządzeń komunalnych, sprawy przemysłu i handlu, 1948-1952, sygn. 59 - 61 4. Referat Rolny: sprawy dotyczące akcji siewnej, zagospodarowanie i ewidencja odłogów, statystyka rolna, różne sprawy rolne, 1948-1954, sygn. 62 - 77 Number of units in the group: 77
83/147/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Gorzeszowie 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: protokoły komisji i sesji, plany pracy, księga uchwał, 1946-1954, sygn. 1 - 13 2. Referat Finansowy: budżety, preliminarze zbiorcze wydatków, księgi inwentarzowe, sprawozdania rachunkowe, księgi dotyczące podatku gruntowego, 1945-1954, sygn. 14 - 35 3. Referat Rolny: plany produkcyjne, likwidacja odłogów, klasyfikacja gruntów, sprawy osiedleńcze, 1945-1952, sygn. 36 - 39 Number of units in the group: 41
83/148/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krzeszowie 1946 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: sprawy organizacyjne, zarządzenia i okólniki, plany pracy i protokoły różnych komisji, plany i sprawozdania Prezydium GRN oraz protokoły z posiedzeń, sesje sołtysów, protokoły kontroli GRN, sprawozdawczość, 1946-1954, sygn. 1-42 2. Referat Finansowy: budżety, sprawozdania podatkowe i finansowe oraz z wykonania budżetu, 1946-1954, sygn. 43-70 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawy szkolnictwa i oświaty, kultura i sztuka, świetlice i biblioteki, sprawozdania i statystyka dotycząca przemysłu i handlu, 1948-1954, sygn. 71-77 4. Referat Rolny: wnioski o przyznanie prawa własności, plany i sprawozdania dotyczące produkcji rolnej, akcja siewna, odłogi, statystyka rolna, 1946-1954, sygn. 78-82 Number of units in the group: 83
83/149/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Leszczyńcu 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: plany pracy i protokoły różnych komisji i GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN i sesji GRN, 1952-1954, sygn. 1-6 2. Referat Finansowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe i budżetowe, 1948-1953, sygn. 7-16 Number of units in the group: 18
83/150/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Marciszowie 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: sprawy organizacyjne, akta różnych komisji, plany pracy, protokoły z posiedzeń i sesji GRN, sprawozdawczość, akta Kolegium Karno-Administracyjnego, uchwały GRN, wybory sołtysów, protokoły z zebrań, inspekcji i kontroli, majątek gminy, księgi meldunkowe i kontroli ruchu ludności, 1945-1954, sygn. 1-54 2. Referat Finansowy: budżety i preliminarze budżetowe, plany i sprawozdania finansowe, sprawy podatkowe, statystyka dotycząca zarobków, rejestracja etatów, 1945-1954, sygn. 55-83 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawy oświaty, kultury i sztuki, sprawy finansowe Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem, sprawy zdrowia i opieki społecznej, sprawy gospodarki komunalnej, drogi i place gminne, 1946-1954, sygn. 84-95 4. Referat Rolny: korespondencja, plany produkcyjne, współzawodnictwo w rolnictwie, statystyka rolna, sprawy osiedleńcze, repatriacja Niemców, sprawy leśne, rybackie, łowieckie, akcja siewna, sprawy handlu, wykaz nieruchomości i gospodarstw rolnych, 1945-1954, sygn. 96-119 Number of units in the group: 120
83/151/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Miszkowicach 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: zarządzenia, referaty i uchwały, plany pracy i protokoły różnych komisji, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN i sesji GRN, uchwały GRN, sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego, akta Komitetu Gminnego PPS, 1946-1954, sygn. 1 - 15 2. Referat Finansowy: budżety i preliminarze budżetowe, wykazy pobranego podatku gruntowego, sprawozdawczość finansowa, preliminarze robót drogowych-szarwarkowych, 1947-1952, sygn. 16 - 34 3. Referat Rolny: sprawozdania z akcji siewnej, sianokosy, uprawa łąk i pastwisk, praca gromadzkich grup plantatorów, sprawozdania i korespondencja dotycząca rolnictwa, sprawy osiedleńcze, statystyka rolna, 1945-1952, sygn. 35 - 43 Number of units in the group: 43
83/152/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pisarzowicach 1945 - 1954 [1955] 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: okólniki, zarządzenia i korespondencja, zarządzenia i uchawały władz zwierzchnich, plany pracy i protokoły różnych komisji i Prezydium GRN, protokoły z sesji GRN, z narad i odpraw sołtysów, spisy wyjeżdżających Niemców, Narodowy Spis Powszechny, 1945-1955, sygn. 1 - 24 2. Referat Finansowy: sprawozdania kasowe, okólniki i zarządzenia dotyczące spraw podatkowych, świadczenia w naturze, 1946-1951, sygn. 25 - 27 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: zarządzenia i korespondencja dotycząca aprowizacji, sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 1946-1950, sygn. 28 - 29 4. Referat Rolny: akta dotyczące Związku Samopomocy Chłopskiej, zarządzenia, sprawozdania i korespondencja dotycząca rolnictwa, akcja siewna i żniwna, osadnictwo rolne, statystyka rolna, 1945-1955, sygn. 30 - 41 Number of units in the group: 41
83/153/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Sędzisławiu 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: sprawy organizacyjne, plany pracy i protokoły różnych komisji i Prezydium GRN, księga uchwał i protokołów GRN, protokoły z posiedzeń i sesji GRN i Prezydium GRN, protokoły sesji sołtysów, spis reklamowanych Niemców oraz przeznaczonych do wysiedlenia, 1946-1954, sygn. 1 - 21 2. Referat finansowy: budżety, preliminarze wydatków, roczne sprawozdania rachunkowe, arkusze wymiarowe podatku gruntowego poszczególnych gromad, 1945-1954, sygn. 22 - 48 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawy oświaty i kultury, 1949, sygn. 49 4. Referat Rolny: zestawienie osiedlonych rodzin, statystyka rolna, spis zwierząt gospodarskich, akta komisji wyborczej, księga kontroli ruchu ludności, 1946-1950, sygn. 50 - 57 Number of units in the group: 60
83/154/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Milęcicach 1946 - 1950 0 Unroll
1. Roczne sprawozdania rachunkowe, 1947-1948, sygn. 1 - 3 2. Budżet na rok 1950, 1949, sygn. 4 - 5 Number of units in the group: 7
83/155/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pławnej 1946 - 1954 0 Unroll
1. Ewidencja gminy Pławna, 1950-1952, sygn. 1 2. Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Pławnej, 1953, sygn. 2 3. Wykazy wysiedlonych Niemców, 1946, sygn. 3-6 4. Wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne i sprawy osadnictwa, 1951-1954, sygn. 7-8 Number of units in the group: 12
83/156/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Przecznicy 1949 - 1953 0 Unroll
1. Ewidencja gminy Przecznica, 1953, sygn. 1 2. Protokoły z posiedzeń i sesji Prezydium GRN, 1951-1952, sygn. 2 - 3 3. Budżet na rok 1950, 1949, sygn. 4 Number of units in the group: 4
83/157/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Rząsinach 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: zarządzenia i okólniki, różne sprawy organizacyjne, plany i sprawozdania różnych komisji, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, statystyka, kontrole, 1945-1954, sygn. 1 - 25 2. Referat Finansowy: budżety, preliminarze wydatków, sprawozdania rachunkowe i finansowe, nadzór finansowy nad gospodarką przedsiębiorstw i zakładów, 1945-1953, sygn. 26 - 45 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawy oświaty, 1949-1950, sygn. 46 4. Referat Rolny: sprawy osadnictwa PUR, sprawy osiedleńcze, sprawy rolnictwa, statystyka produkcji rolnej, 1946-1954, sygn. 47 - 53 Number of units in the group: 53
83/158/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Sobocie 1947 - 1952 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: ewidencja gminy Sobota, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, 1952, sygn. 1 - 2 2. Referat Finansowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, 1947-1952, sygn. 3 - 11 Number of units in the group: 11
83/159/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Uboczu 1945 - 1954 0 Unroll
1. Referat Organizacyjny: sprawy organizacyjne, różne komisje, plany pracy i sprawozdania, księgi uchwał Prezydium GRN, protokoły posiedzeń i sesji, statystyka, kontrole, majątek gminy i gromad, sprawy szkód wojennych, 1945-1954, sygn. 1-24 2. Referat Finansowy: budżety, arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego, dochody gminy, 1945-1952, sygn. 25-34 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: opieka nad zabytkami, sprawy muzealne, teatry, kina, zabudowa osiedli, gospodarka komunalna (zarządzenia), 1945-1954, sygn. 35-37 4. Referat Rolny: statystyka dotycząca akcji osiedleńczej i spraw rolnictwa, wykazy wysiedlonych Niemców, ludności i inwentarza żywego, plany produkcyjne w zakresie produkcji rolnej, popieranie przemysłu, handlu i spółdzielczości, 1946-1954, sygn. 38-51 Number of units in the group: 52
Showing 161 to 180 of 839 entries.