Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/361/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Marcinowicach powiat świdnicki 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 40
84/362/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach - Zdroju powiat kłodzki [1949] 1950 - 1973 [1974] 0 Unroll
1.Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach-Zdroju, 1950-1962, sygn.: 1-4 (akta dotyczą planów pracy rady i komisji stałych, sprawozdań z działalności Rady, regulaminu komisji), 2.Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach-Zdroju,1950-1973, sygn.: 5-38 (protokoły sesji miejskiej rady narodowej wraz z załącznikami w postaci uchwał, referatów, sprawozdań, wniosków, informacji, planów), 3.Wnioski i postulaty wyborców, 1961-1962, sygn.: 39 (wnioski i postulaty wyborców oraz ich realizacja), 4.Ewidencja radnych i skład osobowy komisji rady, 1961-1965, sygn.: 40-42 (ewidencja radnych i skład osobowy komisji rady - w tym ankiety radnych), 5.Komisje stałe Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach - Zdroju, 1951-1973, sygn.: 43-62 (plany pracy, protokoły komisji, wnioski), 6.Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach-Zdroju, 1950-1973, sygn.: 63-85 (protokoły posiedzeń wraz z załącznikami (uchwały, sprawozdania, informacje, analizy)), 7.Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach-Zdroju, 1951-1959, sygn.: 86-87, 8.Protokoły posiedzeń komitetów blokowych,1953-1954, sygn.: 88, 9.Protokoły zebrań gromadzkich,1950-1954, sygn.: 89, 10.Plany i sprawozdania z ich realizacji (w tym plany gospodarcze), 1964-1973, sygn.: 90-96 (plany i sprawozdania z ich realizacji (w tym plany gospodarcze, dotyczące realizacji czynów społecznych, wykonania inwestycji, ruchu budowlanego)), 11.Sprawozdawczość statystyczna, 1964-1973[1974], sygn.: 97-100 (sprawozdawczość statystyczna w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, realizacji obowiązkowych dostaw, o stanie i ruchu zatrudnionych, pośrednictwa pracy), 12.Skargi i wnioski,1968-1973, sygn.: 101, 13.Monografie,1964, sygn.: 102 (monografia: „XX-lecie PRL i Polskiego Uzdrowiska Duszniki-Zdrój”), 14.Normy kancelaryjne i archiwalne, 1951, sygn.: 103 (instrukcje i wytyczne w sprawach postępowania z aktami), 15.Ewidencja pieczęci,1972, sygn.: 104 (rejestr), 16.Ewidencja zasobu akt w archiwum zakładowym, 1961-1972, sygn.: 105 (ewidencja zasobu, kontrole archiwum zakładowego), 17.Kontrole i inspekcje zewnętrzne,1951-1971, sygn.: 106-109 (nadzór i kontrola jednostek podległych i podporządkowanych), 18.Ogólne zasady pracy i płac, 1968-1969, sygn.: 110 (zestawienia z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac), 19.Budżet i jego wykonanie (w tym sprawozdania finansowe z realizacji budżetu), [1949]1950-1973[1974], sygn.: 111-154 (budżety miasta na lata 1950-1973, sprawozdania finansowe z realizacji budżetu), 20.Plany perspektywiczne,1966, sygn.: 155-157 (programy aktywozacji miasta na lata 1966-1970), 21.Ochrona mienia (w tym dokumentacja urządzeń komunalnych), 1957-1962, sygn.: 158-159 (bezpieczeństwo przeciwpożarowe, komitety przeciwpowodziowe, dokumentacja projektowa obiektów komunalnych), 22.Opieka nad pomnikami,1952, sygn.: 160 (upamiętnienie miejsc pamięci - protokół budowy Pomnika Wdzięczności), 23.Gospodarka gruntami i rolnictwo, 1953-1968, sygn.: 161-162 (wykazy płodów rolnych, protokoły przekazania gospodarstw, wywłaszczenia, zarządzenia, sprawozdania). Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 27 listopada 2014 roku. W toku opracowania zespołu nastąpiła zmiana rozmiaru akt, wynikająca ze zwiększenia się liczby jednostek aktowych na skutek ich podziału w trakcie prowadzonych prac porządkowych (zmiana rozmiaru - nab nr 2199, 2014 r., 26 j.a., 0,00 mb). Ze względu na przynależność zespołową akt: 3 j.a., 0,03 mb, pierwotnie znajdujące się w zespole nr 84/362 (Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach-Zdroju), przesunięto do zespołu 84/78 (Powiatowe komisje wyborcze z powiatu kłodzkiego); zgodnie z decyzją Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 27 listopada 2014 roku, (przes. nr 108, 2014 r.). Number of units in the group: 162
84/363/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bierkowicach powiat kłodzki 1955 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 25
84/364/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Lądku Zdroju 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 65
84/365/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ławicy powiat kłodzki 1954 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 18
84/366/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeleniowie powiat kłodzki 1955 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 15
84/367/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kudowie Zdroju powiat kłodzki 1950 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 218
84/368/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lewinie Kłodzkim powiat kłodzki 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 109
84/369/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowej Rudzie 1950 - 1973 [1977] 0 Unroll
Number of units in the group: 195
84/370/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowicach powiat kłodzki 1954 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 27
84/371/0 Vacat - Urząd Powiatowy w Kłodzku - włączony do zespołu nr 7, tworząc - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/372/0 Miejska Rada Narodowa w Kłodzku 1973 - 1990 0 Unroll
Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 372: 2004 r., 5, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku, 1973-1975, jest przynależna do zespołu nr 372: Miejska Rada Narodowa w Kłodzku, 1973-1990. Decyzja Komisji Metodycznej z dnia 29 grudnia 2004 roku. Number of units in the group: 97
84/373/0 Urząd Miejski w Kłodzku [1945] 1973 - 1990 [1993] 0 Unroll
Number of units in the group: 1490
84/374/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świebodzicach powiat świdnicki 1950 - 1973 0 Unroll
Część opracowana: 1.Referat Ogólno-Organizacyjny, 1951-1955,sygn. 1-21, 37-41 (wybory radnych, protokoły sesji MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, protokoły komisji, komitety blokowe, skargi), 2.Referat Finansowy, 1951-1955, sygn. 22-36 (budżety i bilanse). Number of units in the group: 373
84/375/0 Urząd Miejski w Polanicy Zdroju [1972] 1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 119
84/376/0 Miejska Rada Narodowa w Polanicy Zdroju 1973 - 1990 0 Unroll
Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 376: 2004 r., 6, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Polanicy Zdroju, 1973-1974, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanicy Zdroju, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 376: Miejska Rada Narodowa w Polanicy Zdroju, 1973-1990. Decyzja Komisji Metodycznej z dnia 29 grudnia 2004 roku. Number of units in the group: 63
84/377/0 Urząd Miasta i Gminy w Kudowie Zdroju [1951] 1976 - 1990 [1992] 0 Unroll
Number of units in the group: 210
84/378/0 Miejska i Gminna Rada Narodowa w Kudowie Zdroju [1973] 1976 - 1990 0 Unroll
Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 378: 2004 r., 7, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kudowie Zdroju, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kudowie Zdroju, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 378: Miejska i Gminna Rada Narodowa w Kudowie Zdroju, 1973-1990. Decyzja Komisji Metodycznej z dnia 29 grudnia 2004 roku. Number of units in the group: 82
84/379/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pszennie powiat świdnicki [1953] 1954 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 39
84/380/0 Akta gminy Lutomia powiat świdnicki 1945 - 1954 [1986] 0 Unroll
Zmiana nazwy zespołu z: Gminna Rada Narodowa w Lutomii powiat świdnicki, na: Akta gminy Lutomia powiat świdnicki; decyzja Komisji Metodycznej z dnia 14 października 2004 roku. Number of units in the group: 82
Showing 361 to 380 of 1,522 entries.