Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/461/0 Vacat - Gromadzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Roztoce powiat jaworski - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0 Unroll
Archiwum Państwowe Oddział Kamieniec Ząbkowicki - 23.10.1996 r., 557, Nab.: 1j.a., 0,03 mb; 12.01.2005 r., 18, Ub.: 1j.a., 0,03 mb. Number of units in the group: 0
84/462/0 Sudeckie Zrzeszenie Rolniczo - Przemysłowe w Wałbrzychu 1971 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 113
84/463/0 Gminna Komisja Wyborcza w Dzierżoniowie - wybory do Gminnej Rady Narodowej w Dzierżoniowie, rok 1988 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/464/0 Miejska Komisja Wyborcza w Piławie Górnej - wybory do Miejskiej Rady Narodowej w Piławie Górnej, rok 1988 1988 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/465/0 Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich - wybory do Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich 1978 - 1989 0 Unroll
Number of units in the group: 13
84/466/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Bardo Śląskie powiat ząbkowicki 1954 - 1968 0 Unroll
Protokoły sesji Rady Narodowej Osiedla, sprawozdania z działalności, analizy wniosków i postulatów wyborców, komisje rady (Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisja Finansów, Budżetu i Planu, Komisja Kultury i Oświaty, Komisja Rolna, Komisja Zaopatrzenia Ludności, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej), protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla, plany (rozwoju osiedla na lata 1961-1965, gospodarcze osiedla, realizacji czynów społecznych, finansowo-rzeczowe remontów kapitalnych), sprawozdania o orzecznictwie karno-administracyjnym, sprawozdawczość statystyczno-gospodarcza, analiza spisów rolnych, protokoły z kontroli zewnętrznej, zalecenia, budżety, sprawozdania opisowe z dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdania finansowe z wykonania budżetu, sprawozdawczość statystyczna z zakresu podatków i opłat. Number of units in the group: 62
84/467/0 Urząd Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich [1960] 1975 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 457
84/468/0 Gminna Rada Narodowa w Bystrzycy Kłodzkiej 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/469/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej [1946] 1950 - 1973 [1993] 0 Unroll
W toku opracowania zespołu nr 13, Zarząd Miejski w Bystrzycy Kłodzkiej, 1945-1950, 33 j.a., 0,25 mb, z zespołu wyłączono: -1j.a., posiadającą przed sporządzeniem inwentarza książkowego sygn. 30 (Dodatkowy budżet na rok 1950, 1 j.a., 0,01 mb), jednostkę przesunięto do zespołu nr 84/469 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej, 1950-1973. Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, w dniu 26 czerwca 2002 roku. Number of units in the group: 118
84/470/0 Sąd Powiatowy w Ząbkowicach Śląskich [1945] 1951 - 1975 [1987] 0 Unroll
Number of units in the group: 6079
84/471/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świdnicy 1950 - 1972 [2000] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Wydzia Organizacyjno-Prawny, 1950-1972, sygn. 1-339 (protokoły sesji powiatowej rady narodowej, protokoły posiedzeń prezydium powiatowej rady narodowej, uchwały, akta komisji, dane statystyczne dotyczące działalności powiatowej rady narodowej), 2.Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, 1963-1971, sygn. 340-342 (schemat organizacyjny, zakres działania komisji), 3.Wydział Finansowy, 1952-1972, sygn. 343-521 (sprawozdania statystyczne w zakresie dochodów państwa, plany pracy wydziału, protokoły kontroli zewnętrznych, wewnętrznych, budżety powiatu), 4.Wydział Oświaty, 1950-1972 [1973], sygn. 522-780 (protokoły posiedzeń Kolegium Wydziału Oświaty, plany pracy, dane statystyczne dotyczące szkół, przedszkoli i innychplacówek oświatowo-wychowwawczych, sprawozdania z inspekcji i wizytacji, akta szkół podstawowych (akta organizacyjne, sprawozdania z wizytacji, plany lekcyjne)), 5.Wydział Spraw Wewnętrznych, 1953-1971, sygn. 781-821 (akta dotyczące ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego, sprawozdania o stanie i ruchu ludności, przyznanie, odebranie, poświadczenie obywatelstwa polskiego, nadzór nad USC, akta uwłaszczeniowe), 6.Wydział Skupu, 1962-1971, sygn. 822-835 (akta Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Skupu, sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw, analizy ekonomiczne, sprawozdania dotyczące skupu płodów rolnych i żywca, protokoły kontroli jednostek podległych), 7.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, 1950-1971, sygn. 836-854 (plany rozwoju rolnictwa, plany łowieckie, zestawienia statystyczne dotyczące rolnictwa, sprawy osiedleńcze i uwłaszczeniowe, protokoły kontroli zewnętrznych i wewnętrznych), 8.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1952-1971, sygn. 855-863 (struktura organizacyjna wydziału, plany remontów kapitalnych, inwestycji), 9.Wydział Przemysłu i Handlu, 1966-1971, sygn. 864-875 (wykazy zakładów rzemieślniczych, dokumentacja młynów gospodarczych), 10.Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, 1961-1971, sygn. 876-893 (struktura organizacyjna wydziału, plany w zakresie lecznictwa, sprawozdawczość statystyczna dotycząca zatrudnienia i płac, wykazy personelu medycznego, protokoły kontroli w jednostkach podległych), 11.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, 1955-1972, sygn. 894-905 (akta Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Budownictwa, ewidencja budów, program rozwoju budownictwa, wykazy budynków i budowli w państwowych gospodarstwach rolnych). Część nieopracowana: Rejestracja poborowych i odroczeń, ewidencja osób podlegajacych powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, ewidencja przedpoborowych, I i II rejestracja, dokumentacja Wydziału Fibnansowego (sprawozdawczość statystyczna, plany gospodarcze powiatu), przekazywanie w zarząd i użytkowanie nieruchomości nierolniczych, powiat świdnicki, decyzje o odtworzeniu, ustaleniu treści aktu atanu cywilnego, akta osobowe pracowników zwolnionych. Number of units in the group: 1999
84/472/0 Prezydium Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej w Świdnicy [1970] 1972 - 1973 [2010] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Wydział Organizacyjno-Prawny, 1972-1973, sygn. 1-61 (protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej, rejestr uchwał Miejskiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej, ankiety zbiorcze radnych i członków komisji Miejskiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń, sprawozdania komisji rady, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej, uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej, struktura organizacyjna i zakres działania Wydziałów Prezydium Miejskiej Rady narodowej i Powiatowej Rady Narodowej, regulaminy jednostek podległych z terenu powiatu, podział administracyjny powiatu, skargi i wnioski), 2.Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, [1971]1972-1973, sygn. 62-71 (protokoły posiedzeń Kolegium Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego - Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, materiały do planu rocznego miasta i powiatu, roczny plan gospodarczy - sprawozdawczość a wykonania planu, sprawozdawczość z realizacji czynów społecznych na terenie miasta i powiatu, bilans zasobów mieszkaniowych, opracowania monograficzne, analizy i badania ekonomiczne, ocena sytuacji gospodarczej miasta i powiatu), 3.Wydział Finansowy, 1972-1973, sygn. 72-108 (plany rewizji finansowo-księgowych, plany wpłat na budżet terenowy i wykonanie, planowanie dochodów państwowych, sprawozdawczość statystyczna i opisowa w zakresie dochodów państwa, sprawozdawczość statystyczna o wynikach wymiennych zobowiązań pieniężnych oraz o dokonanych przepisach opisach i wpłatach, sprawozdawczość z finansowania inwestycji i kapitalnych remontów w jednostkach i zakładach budżetowych, sprawozdawczość z wydatków na rzecz pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej, sprawozdawczość w zakresie podatku wyrównawczego i od wynagrodzeń, sprawozdawczość statystyczna o ulgach inwestycyjnych oraz o opłacie melioracyjnej, wykazy przedsiebiorstw Budżetu Centralnego znajdujących się na terenie miasta i powiatu, skargi i wnioski, sprawozdania opisowe i cyfrowe ze sposobu załatwienia skarg i wniosków, inspekcje w jednostkach podległych, budżet zbiorczy Miejskiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, decyzje i uchwały dotyczące zmian w budżecie, sprawozdania opisowe z realizacji budżetu, sprawozdawczość o dochodach i wydatkach budżetowych, ewidencja etatów i fundusz płac), 4.Wydział Oświaty, Wychowania oraz Kultury, 1972-1973, sygn. 109-129 (projekty organizacyjne szkół podstawowych, specjalnych z terenu miasta i powiatu, orzeczenia w sprawie organizacji szkół podstawowych z terenu miasta, perspektywiczne plany i prognozy doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu na lata 1972-1975, plany pracy wizytatorów przedmiotów metodycznych, plany pracy gminnych dyrektorów szkół na rok szkolny 1973-1974, karty techniczne obiektów szkolnych z terenu miasta i powiatu, sprawozdawczość statystyczna dotycząca przedszkoli, dziecińców, placów zabaw, domów dziecka, ognisk, domów kultury, dane dotyczące organizacji młodzieżowych z terenu miasta i powiatu, sprawozdawczość z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac w szkolnictwie, spis kadrowy, informacje i sprawozdania w zakresie oświaty i kultury, charakterystyka szkół w mieście i powiecie, protokoły i sprawozdania z inspekcji i wizytacji placówek oswiatowo-wychowawczych z terenu powiatu, skargi i wnioski oraz sprawozdania ze sposobu ich załatwienia), 5.Wydział Spraw Wewnętrznych, 1972-1973, sygn. 130-134 (sprawy stowarzyszeń - rejestracja, sprawozdawczość z działalności, likwidacja, nadanie, uznanie, utrata obywatelstwa polskiego, poświadczenie o (nie) posiadaniu obywatelstwa polskiego, wywłaszczenia, akta spraw o wykroczenie), 6.Wydział Skupu, 1972-1973, sygn. 135-139 (protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Kontroli Skupu i Klasyfikacji Zwierząt Rzeźnych, protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Koordynacji do spraw Skupu, plany kontraktacji i skupu, sprawozdawczość dotycząca kontraktacji roślinnej, sprawozdawczość dotycząca skupu płodów rolnych i żywca), 7.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, 1972-1973, sygn. 140-144 (plan gospodarczy powiatu w zakresie rolnictwa i wykonanie, plan inwestycji i kapitalnych remontów dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych z terenu powiatu, plany zadrzewień i sprawozdania z ich realizacji, plany hodowlane zwierzyny łownej i ich wykonanie, sprawozdawczość statystyczna z zakresu rolnictwa), 8.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1972-1973, sygn. 145-148 (schemat organizacyjny wydziału oraz przedsiębiorstw podległych, plany remontów kapitalnych urządzeń komunalnych na lata 1973-1975, plany w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej), 9.Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, 1972-1973, sygn. 149-158 (protokoły z posiedzeń Zespołu Mięsnego i narad odbytych w Wydziale Handlu, Przemysłu i Usług, program rozwoju sieci usługowej na lata 1974-1980, sprawozdawczość ze stanu zakładów rzemieślniczych i ich wykazy, stan sieci placówek usługowych i zatrudnienia na terenie powiatu, realizacja porządkowania, modernizacji i remontów sieci detalicznej i gastronomicznej, informacje z wykonania planu rozwoju usług dla ludności, skargi i wnioski, kontrole zakładów handlowych, przemysłowych i usługowych), 10.Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, 1972-1973, sygn. 159-166 (statut organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy i Świebodzicach, plany pracy wydziału, plany kontroli jednostek służby zdrowia, plany czynów społecznych i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdania statystyczne dotyczące stanu zatrudnienia i absencji chorobowej, dane liczbowe i wykazy personelu medycznego, protokoły z kontroli jednostek podległych), 11.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, 1972-1973, sygn. 167 (stan zaawansowania robót uzbrojeniowych pod budownictwo mieszkaniowe w mieście i powiecie), 12.Wydział Zatrudnienia, 1972-1973, sygn. 168-173 (kontrole zakładów pracy, protokoły zalecenia, wnioski, sprawozdawczość dotycząca wykorzystania funduszu interwencyjnego). Brak sygn.: 15 (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu). Część nieopracowana: Przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste, sprawozdawczość GUS z ruchu budowlanego, inwentaryzacja ulic miasta Jaworzyna Śląska, księga ewidencyjna ruchu budowlanego w gospodarce prywatnej miasta Świdnicy. Number of units in the group: 209
84/473/0 Urząd Miasta i Powiatu Świdnica [1946] 1973 - 1975 [1990] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Biuro Ogólno-Organizacyjne, [1969]1973-1975, sygn. 1-11 (decyzje Naczelnika Miasta i Powiatu, wnioski i postulaty wyborców i ich realizacja, statut organizacyjny Urzędu Miasta i Powiatu, schemat organizacyjny wydziałów Urzędu Miasta i Powiatu, protokoły z narad kierowników wydziałów i jednostek równorzędnych, skargi i wnioski, rejestr odznaczeń państwowych, zestawienia etatów i funduszu płac oraz analizy stanu zatrudnienia w wydziałach Urzędu Miasta i Powiatu, wykazy pracowników i zestawienia etatów), 2.Biuro Rady Narodowej Miasta i Powiatu, 1973-1975, sygn. 12-31 (kwestionariusze radnych, protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Powiatu, interpelacje radnych, protokoły, plany pracy, informacje, sprawozdania z działalności komisji rady, protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Powiatu, materiały na posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Powiatu, plany pracy i informacje z działalności Samorządu Mieszkańców z terenu miasta i powiatu, sprawozdawczość statystyczna dotycząca składu osobowego prezydiów i stałych komisji rad narodowych), 3.Miejska i Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, 1974-1975, sygn. 32-35 (protokoły i wnioski Kolegium Miejskiej i Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, analizy i informacje z wykonania planu gospodarczego za I półrocze 1974, 1975 roku, plany i sprawozdania z realizacji czynów społecznych), 4.Wydział Finansowy, 1974-1975, sygn. 36-67 (organizacja wewnętrzna i zakres działania wydziału, plany pracy wydziału, planowanie wpłat na budżet terenowy i wykonanie, planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, zbiorcze plany działalności socjalnej i bytowej, sprawozdawczość z zakresu podatków i opłat, prawozdawczość o stanie i ruchu środków trawałych, gospodarowania funduszem mieszkaniowym, działalności socjalnej, sprawozdawczość z finansowania inwestycji i kapitalnych remontów, sprawozdawczość z wydatków na rzecz pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej, sprawozdania liczbowe o sposobie załatwienia skarg i wniosków, kontrole jednostek podległych w zakresie zobowiązań pieniężnych od rolników, budżet zbiorczy i jednostkowy, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, plany jednostkowe dochodów przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej - budżet terenowy, decyzje i uchwały dotyczące zmian w budżecie, sprawozdania opisowe z realizacji budżetu, sprawozdawczość o dochodach budżetowych, ewidencja wydatków limitowanych - jednostki budżetowe, gospodarka pozabudżetowa, wykazy przedsiębiorstw Budżetu Centralnego znajdujących się na terenie miasta i powiatu, plany rewizji finansowo-księgowych oraz sprawozdania z ich realizacji), 5.Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury, 1973-1975, sygn. 68-88 (projekty organizacyjne szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu, projekt organizacyjny Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, sprawozdawczość dotycząca szkół specjalnych, sprawozdawczość dotycząca liceów ogólnokształcących, sprawozdawczość dotycząca liceów ogólnokształcących i szkół podstawowych dla pracujących, sprawozdawczość statystyczna i opisowa dotycząca wczasów zimowych dla dzieci i młodzieży, sprawozdawczość o stanie i ruchu zatrudnienia, sprawozdawczość z wykonanych inwestycji i kapitalnych remontów, dane statystyczne dotyczące ruchu uczniów i wyników klasyfikacji w roku szkolnym, plany pracy wizytatorów przedmiotów metodycznych, protokoły i sprawozdania z inspekcji i wizytacji placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu, protokoły z kontroli gmin w zakresie kultury i oświaty, skargi i wnioiski oraz sprawozdania ze sposobu ich załatwienia), 6.Wydział Spraw Wewnętrznych, 1974, sygn. 89 (akta spraw o wykroczenia), 7.Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, 1974-1975, sygn. 90-97 (program rozwoju rolnictwa gmin z terenu powiatu na lata 1975-1980, plany zadrzewień i sprawozdania z ich wykonania, plany skupu i kontraktacji, sprawozdawczość dotycząca skupu produktów rolnych, organizacja produkcji podstwawowej (produkcja roślinna)), 8.Wydział Gospodarki Komunalnej i Komunikacji, 1974-1975, sygn. 98-103 (plany i sprawozdania z realizacji czynów społecznych, sprawozdawczość z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdawczość o zasobach lokalowych, karty ewidencyjne zieleni miejskiej miasta Świdnica, skargi i wnioski, protokoły z kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych), 9.Wydział Spraw Lokalowych, 1974-1975, sygn. 104 (sprawozdawczość z zakresu spraw lokalowych), 10.Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, 1974-1975, sygn. 105-110 (protokoły z posiedzeń Zespołu Mięsnego i narad odbytych w Wydziale Handlu, Przemysłu i Usług, program rozwoju sieci usługowej, gastronomicznej i detalicznej na terenie powiatu w latach 1976-1990, plany w zakresie handlu i usług, sprawozdawczość ze stanu zakładów rzemieślniczych, kontrole zakładów handlowych, przemysłowych i usługowych), 11.Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 1974-1975, sygn. 111-115 (struktura organizacyjna wydziału oraz analiza stanu zatrudnienia, plany i sprawozdania z realizacji czynów społecznych, sprawozdawczość dootycząca zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia i absencji chorobowej, program rozwoju ochrony zdrowia i opieki społecznej w powiecie do roku 1990), 12.Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 1974-1975, sygn. 116-120 (badania, analizy, oceny, informacje z zakresu sytuacji na rynku pracy, sprawozdawczość i informacje z zakresu pośrednictwa pracy i werbunku siły roboczej, sprawozdawczość o przyjętych pracownikach na podstawie zezwoleń Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, sprawozdawczość, informacje dotyczące wykorzystania funduszu interwencyjnego). Część nieopracowana: -nab. nr 2267, 2016 rok; 30 j.a., 0,40 mb - dokumentacja aktowa: przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste (miasto Świdnica), sprzedaż nieruchomości (miasto Świdnica), planowanie, sprawozdawczość - rozwój gospodarczy miasta i powiatu. Number of units in the group: 150
84/474/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świdnicy [1946] 1950 - 1972 [2010] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Wydział Ogólno-Organizacyjny, 1950-1972, sygn. 1-251 (protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, uchwały Miejskiej Rady Narowowej, akta komisji rady, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, ewidencje uchwał, protokoły z realizacji postanowień Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły z posiedzeń Rady Seniorów, Komitety Blokowe (regulaminy, protokoły posiedzeń, kontroli), karty ewidencyjne radnych, składy osobowe komisji rady, protokoły z narad kierowników wydziałów i dyrektorów podległych przedsiębiorstw, książka zarządzeń Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, zarządzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, schematy organixzacyjne wydziałów Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sprawozdawczość o stanie i ruchu zatrudnionych, zestawienia etatów i funduszu płac, sprawozdawczość ze sposobu załatwienia skarg i wniosków, protokoły kontroli przeprowadzonych przez władze zwierzchnie, zarządzenia pokontrolne, protokoły z kontroli zewnętrznych, zalecenia i ich wykonanie, księga inspekcji, plany pracy i sprawozdania z działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i wydziałow), 2.Miejska Komisja Planowania Gospodarczego, 1952-1971, sygn. 252-329 (protokoły z posiedzeń Kolegium Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, plany wieloletnie - plany pięcioletnie na lata 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, program rozwoju gospodarczego miasta Świdnica na lata 1959-1960, 1961-1965, 1966-1970, roczne plany gospodarcze, , sprawozdania, oceny i analizy z wykonania planu gospodarczego, plany roczne - czyny społeczne, rewizja inwestycji, bilanse siły roboczej, opracowania monograficzne - analizy i badania ekonomiczne), 3.Wydział Finansowy, 1951-1972, sygn. 330-485 (plany pracy wydziału, plany i sprawizdania w zakresie podatku obrotowego i dochodowego, protokoły posiedzeń Komisji Podatkowej, plany finansowania inwestycji i kapitalnych remontów, planowanie wpłat na budżet terenowy i wykonanie, plany wpłat na Budżet Centralny, sprawozdania opisowo-analityczne z wykonania planu wpłat na Budzet Centralny, sprawozdawczość w zakresie podatków i opłat, sprawozdawczość z działalności inweswtycyjnej i kapitalnych remontów, sprawozdawczość o czynnościach egzekucyjnych, sprawozdawczość liczbowa o sposobie załatwienia skarg i wniosków, protokoły z kontroli zewnetrznych, zalecenia i ich wykonanie, akta spraw karno-skarbowych, bużety: zbiorczy i jednostkowy Miejskiej Rady Narodowej, preliminaże dochodów i wydatków budżetowych, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, decyzje i uchwały dotyczące zmian w budżecie, sprawozdania opisowe z realizacji budżetu, sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, ewidencja etatów i funduszu płac), 4.Wydział Oświaty, 1950-1960, sygn. 486-502 (kięga protokołów Kolegium Oświaty, księga protokołów Kolegium Inspektora Oświaty, księga protokołów narad z kierownikami szkół, protokoły z narad pracowniczych, sprawozdawczość dotycząca przedszkoli, bibliotek, plany i sprawozdawczość w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu, plany gospodarcze w zakresie oświaty i ich wykonanie, arkusze klasyfikacji uczniów, sprawozdawczość z wizytacji przedszkoli na terenie miasta), 5.Wydział Kultury, 1959-1968, sygn. 503-504 (działalność placówek kulturalno-oświatowych na terenie miasta i powiatu (plany pracy, informacje)), 6.Wydział Spraw Wewnętrznych, 1957-1972, sygn. 505-534 (protokoły z narad pracowniczych, plany pracy wydziału i ich realizacja, skargi i wnioski - sposób realizacji, załatwienia, zmiana imion i nazwisk, akta stowarzyszeń, rejestr, sprawozdania z działalności, likwidacja, sprawy narodowościowe, rejestr repatriantów, poświadczenia o (nie) posiadaniu obywatelstwa polskiego), 7.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, sygn. 1958-1971, sygn. 535-557 (schemat organizacyjny wydziału, księga zarządzeń wewnętrznych wydziału, plany dotyczące budownictwa mieszkaniowego, plany remontów kapitalnych budynków mieszkalnych, plany w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, analizy ekonomiczne, sprawozdawczość w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdawczość o zasobach lokalowych, protokoły z kontroli zewnętrznych, protokoły z kontroli jednostek podległych i nadzorowanych), 8.Wydział Przemysłu i Handlu, [1946]1950-1970, sygn. 558-564 (sprawozdawczość ze stanu i struktury zatrudnienia, ewidencja rzemiosła prywatnego, rejestr wydanych zezwoleń na prowadzenie rzemiosła, rejestr koncesji na prowadzenie przemysłu i rzemiosła koncesjonowanego), 9.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, 1956-1970, sygn. 565-573 (schemat organizacyjny oraz podział czynności i obowiązków służbowych pracowników wydziału, wnioski i postulaty wyborców, sprawozdawczość z zakresu ruchu budowlanego, księga ewidencji budów, informacje o stanie technicznym obiektów zabytkowych na terenie miasta - wykaz obiektów, program rekonstrukcji i zabezpieczenia dzielnicy staromiejskiej miasta Świdnica, opinie i decyzje o lokalizacji szczegółowej), 10.Wydział Zatrudnienia, 1960-1972, sygn. 574-616 ( badania, analizy, oceny i informacje z zakresu ogólnej sytuacji na rynku pracy, sprawozdawczość, analizy i informacje z zakresu pośrednictwa pracy i werbunku siły roboczej, kontrole zakładów pracy, protokoły, zalecenia, wnioski karne, sprawozdawczość, analizy i informacje dotyczące wykorzystania funduszu interwencyjnego, skargi i wnioski oraz zasady ich załatwienia). Część nieopracowana:: rejestracja, pobór, odroczenia, wojskowość - sprawy administracji rezerw osobowychskorowidz cudzoziemców - pobyt czasowy, Wydział Finansowy - bilans dochodów i wydatków ludnosci, plany pracy i kontroli Wydziału, przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości, akta osobowe pracowników zwolnionych. Number of units in the group: 1482
84/475/0 Komisja Uzdrowiskowa w Lądku Zdroju 1948 - 1967 0 Unroll
Number of units in the group: 38
84/476/0 Przedsiębiorstwo Turystyczne "Śnieżnik" w Kłodzku 1967 - 1996 0 Unroll
Number of units in the group: 77
84/477/0 Vacat - Wartecka Fabryka Celulozy i Papieru pod Tymczasowym Zarządem Państwowym w Warcie koło Kłodzka - włączony do zespołu nr 478: Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Fabryka Celulozy i Papieru w Bardzie powiat ząbkowicki 0 Unroll
Pierwotnie: Nabytek nr 585 z roku 1997 - Wartecka Fabryka Celulozy i Papieru pod Tymczasowym Zarządem Państwowym w Warcie koło Kłodzka, 1945, 2 j.a., 0,03 mb, stanowił samodzielny zespól archiwalny; obecnie akta w ramach zespołu zespołu nr 478 - Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Fabryka Celulozy i Papieru w Bardzie powiat ząbkowicki, 1945-1951. Number of units in the group: 0
84/478/0 Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Fabryka Celulozy i Papieru w Bardzie powiat ząbkowicki 1945 - 1951 0 Unroll
Pierwotnie: Nabytek nr 585 z roku 1997 - Wartecka Fabryka Celulozy i Papieru pod Tymczasowym Zarządem Państwowym w Warcie koło Kłodzka, 1945, 2 j.a., 0,03 mb, stanowił samodzielny zespól archiwalny; obecnie akta w ramach zespołu zespołu nr 478 - Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Fabryka Celulozy i Papieru w Bardzie powiat ząbkowicki, 1945-1951. Number of units in the group: 28
84/479/0 Bardeckie Zakłady Papiernicze w Bardzie powiat ząbkowicki 1947 - 2006 0 Unroll
Number of units in the group: 628
84/480/0 Fryderyk Krupp-Spółka Akcyjna Oddział Śląskich Kopalni Niklu przy Ząbkowicach Śląskich 1908 - 1943 0 Unroll
nazwa obcojęzyczna: Fridrich Krupp Akten-Gesellschaft Abtailung Schlesische Nickelwerke bei Frankenstein Number of units in the group: 26
Showing 461 to 480 of 1,521 entries.