Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/41/0 Akta gminy Bożków powiat kłodzki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1945-1954, sygn. 1-35 (sesje GRN, posiedzenia PGRN, plany pracy, kontrole), 2.Dział budżetowo-finansowy, 1946-1954, sygn. 36-72 (sprawozdania rachunkowe, budżety, preliminarze, plany etatów i płac), 3.Dział socjalno-kulturalny, 1949-1953, sygn. 73-80 (walka z analfabetyzmem, szkolnictwo dla dorosłych), 4.Dział gospodarki komunalnej, 1952-1954, sygn. 81-84 (wykazy powierzchni mieszkalnej, bilanse ZBN), 5.Dział rolnictwa, 1945-1954, sygn. 85-109, (sprawy osiedleńcze, klasyfikacja gruntów, spisy rolne), 6.Urząd Stanu Cywilnego, 1946-1950, sygn. 110-112, akta USC. Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 506
84/42/0 Akta gminy Ludwikowice Kłodzkie powiat kłodzki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1947-1954, sygn. 1-29 (protokoły sesji GRN, posiedzeń PGRN, uchwały, sprawozdania, protokoły komisji), 2.Dział budżetowo-finansowy, 1950-1954, sygn. 30-33 (budżet, preliminarze wydatków), 3.Dział socjalno-kulturalny, 1948-1952, sygn. 34-38 (walka z analfabetyzmem, sprawpzdawczość - kultura), 4.Dział gospodarki komunalnej, 1953, sygn. 39 (plany eksploatacyjne Zarzadu Budynków Mieszkalnych), 5.Dział rolnictwa, 1945-1954, sygn. 40-62 (plany produkcji rolnej, sprawy osiedleńcze, wykazy użytków rolnych, statystyka rolna). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 104
84/43/0 Akta gminy Nowa Ruda powiat kłodzki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Ogólno-organizacyjny, 1945-1954, sygn. 1-38 (okólniki, zarządzenia, protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń PGRN, sprawozdania), 2.Finansowo-budżetowy, 1945-1953, sygn. 39-56 (księga dochodów, wydatków budżetowych, sum przechodnich, sprawy finansowe), 3.Gospodarka gminna, 1945-1954, sygn. 57-110 (osadnictwo wiejskie, arkusze kontrolne inwentarza żywego, Komisja Rolna, melioracja gruntów, zbyt produktów zwierzęcych, zoohigiena), 4.Administracja społeczna, 1949-1954, sygn. 111-122 (walka z analfabetyzmem, komisja zdrowia), 5.Administracja, 1945-1954, sygn. 123-152 (ewidencja ludności, karty zameldowania, sprawy karno-administracyjne). Brak sygn.: 25, 27, 46, 47, 48, 54, 81, 82, 131 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku); jednostką aktową o sygnaturze 123 (dokumentacja z roku 1938) przesunięto do zespołu nr 136: Akta miasta Nowa Ruda [Magistrat der Stadt Neurode]. Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 169
84/44/0 Akta gminy Ścinawka Średnia powiat kłodzki 1946 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1947-1950, sygn. 1-3 (protokoły posiedzeń PGRN, sprawozdania z działalnosci GRN, komisje), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1948-1951, sygn. 4-8 (budżet, preliminarze budżetowe), 3.Sprawy gospodarki komunalnej, 1946-1954, sygn. 9-11 (wykazy nieruchomości, sprawy Zarządu Budynków Mieszkalnych), 4.Sprawy rolnictwa, 1947-1949, sygn. 12-15 (wykazy użytków rolnych, charakterystyka gminy, osadnictwo), 5.Urząd Stanu Cywilnego, 1948, sygn. 16 (księgi USC - wykaz). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 28
84/45/0 Akta gminy Henryków powiat ząbkowicki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-administracyjne, 1947-1954, sygn. 1-28 (protokoły i uchwały GRN, plany pracy, sprawozdania, protokoły komisji), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1945-1953, sygn. 29-57 (budżety, sprawozdania rachunkowe, dzienniki główne, plany gospodarcze), 3.Sprawy osadnicze-rolnictwo, 1948-1953, sygn. 58-70 (sprawy osadniczo-rolne, akta nadania), 4.Sprawy kulturalno-oświatowe i opieki społecznej, 1949-1953, sygn. 71-74 (opieka nad zabytkami, sprawy bibliotek i świetlic). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 97
84/46/0 Akta gminy Kamieniec Ząbkowicki powiat ząbkowicki 1945 - 1954 [1955] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-administracyjne, 1947-1954, sygn. 1-3 (protokoły GRN, sprawozdania, akta komisji), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1945-1954[1955], sygn. 4-33 (budżety, sprawozdania rachunkowe, preliminarze, dzienniki główne), 3.Sprawy gospodarki komunalnej, 1948-1952, sygn. 34-37 (wyciągi z matrykuły, sprawozdania). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 60
84/47/0 Akta gminy Mąkolno powiat ząbkowicki 1945 - 1954 [1956] 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-administracyjne, 1947-1953, sygn. 1-10 (protokoły, sprawozdania z działalności GRN, komisji GRN), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1945-1954, sygn. 11-36 (preliminarze, budżety, sprawozdania rachunkowe), 3.Sprawy rolne-osadnicze, 1945-1953, sygn. 37-50 (akcja osadnicza, protokoły nadania ziemi, wykazy użytków rolnych, spisy gospodarstw), 4.Sprawy kulturalno-oświatowe i opieka społeczna, 1945-1953, sygn. 51-58 (organizacja szkolnictwa, bibliotek , świetlic, opieka społeczna), 5.Gospodarka komunalna, 1945-1953, sygn. 59-67 (organizacja handlu, akta dotyczące kaplic, cmentarzy, sprawy odbudowy). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 92
84/48/0 Akta gminy Nieszków powiat ząbkowicki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-administracyjne, 1947-1952, sygn. 1-9 (protokoły i uchwały GRN, protokoły PGRN, akta komisji), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1945-1954, sygn. 10-37 (budżety, preliminarze, sprawozdania finansowe), 3.Osadnictwo i rolnictwo, 1946-1953, sygn. 38-43 (osadnictwo, statystyka, ewidencja ruchu ludności, sprawy rolne), 4.Szkolnictwo i opieka społeczna, 1946-1950, sygn. 44-46 (walka z analfabetyzmem, sprawozdania z działalności opieki społecznej). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Część nieopracowana - nabytek, rok 2009: -nab. nr: 1862 (2 j.a., 0,02 mb). Number of units in the group: 53
84/49/0 Akta gminy Sadlno powiat ząbkowicki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-administracyjne, 1946-1954, sygn. 1-15 (okólniki i zarządzenia, protokoły GRN, uchwały, sprawozdania GRN, protokoły PGRN), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1947-1950, sygn. 16-25 (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), 3.Sprawy osadnicze, rolnictwa, 1947-1954, sygn. 26-34 (wykazy osadników, protokoły nadania gospodarstw, spisy powierzchni użytków, zwierząt, prace wodno-melioracyjne), 4.Sprawy oświaty, kultury i opieki społecznej, 1945-1954, sygn. 35-41 (szkolnictwo, biblioteki wiejskie, działalność kulturalno-oświatowa; protokoły gmimnnej komisji społecznej), 5.Sprawy gospodarki komunalnej, 1951-1954, sygn. 42-44 (gospodarka mieszkaniowa, roboty drogowe, place sportowe, cmentarze). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Number of units in the group: 107
84/50/0 Akta gminy Stoszowice powiat ząbkowicki 1945 - 1954 0 Unroll
Część opracowana: 1. Sprawy ogólno-administracyjne, 1948-1954, sygn. 1-7 (protokoły, uchwały GRN), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1947-1953, sygn. 8-24 (budżety, preliminarze, roczne sprawozdania rachunkowe), 3.Gospodarka komunalna, 1948-1953, sygn. 25-29 (kapitalne remonty, roboty drogowe, organizacja straży pożarnej), 4.Rolnictwo i osadnictwo, 1945-1952, sygn. 30-34 (nadania ziemi, osadnictwo, spisy zwierząt, wykazy nieruchomości, spisy ludnościowe), 5.Sprawy kulturalno-oświatowe i opieka społeczna, 1947-1954, sygn. 35-38 (organizacja szkolnictwa, prace komisji kultury, akta opieki społecznej). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku. Część nieopracowana - nabytek: -nab. nr: 1863 (2 j.a., 0,04 mb), -nab. nr: 2453 (4 j.a., 0,09 mb). Number of units in the group: 55
84/51/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Goworowie powiat bystrzycki 1954 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 15
84/52/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gorzanowie powiat bystrzycki 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 108
84/53/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Międzylesiu - Południe powiat bystrzycki 1954 - 1960 [1993] 0 Unroll
Number of units in the group: 36
84/54/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Międzylesiu - Północ powiat bystrzycki 1955 - 1960 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/55/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Międzylesiu powiat bystrzycki [1958] 1960 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 119
84/56/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Różance powiat bystrzycki 1954 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/57/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ratnie Dolnym powiat noworudzki 1956 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 35
84/58/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ścinawce Dolnej powiat noworudzki 1959 - 1971 0 Unroll
Number of units in the group: 35
84/59/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ścinawce Górnej powiat noworudzki 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 39
84/60/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ścinawce Średniej powiat noworudzki 1958 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 40
Showing 41 to 60 of 1,522 entries.