Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/581/0 Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Wałbrzychu z siedzibą w Dzierżoniowie [1968] 1975 - 1996 [1997] 0 Unroll
Number of units in the group: 177
84/582/0 Sąd Obwodowy w Świdnicy [1661] 1879 - 1945 0 Unroll
Część opracowana: 1.Sprawy ogólne,[1742]1879-1945, sygn. 1-147, 2.Rejesrty spraw cywilnych, 1923-1929, sygn. 148-152, 3.Sprawy upadłości i licytacje, 1912-1941, sygn. 153-163, 4.Rejestry i akta spraw karnych, 1891-1944, sygn. 164-287, 5.Akta spraw niespornych, [1801]1879-1896, sygn. 288-364, 6.Księgi gruntowe poszczególnych miejscowości w układzie alfabetycznym, [1742]1879-1945, sygn. 365-765, 7.Księgi gruntowe majątków rycerskich, [1796]1879-1944, sygn. 766-774, 8.Księgi gruntowe kopalń, [1793]1879-1936, sygn. 775-777, 9.Akta gruntowe poszczególnych miejscowości w układzie alfabetycznym, [1661]1879-1945, sygn. 778-9364, 10.Akta gruntowe miasta Świdnicy, [1704]1879-1945, sygn. 9365-11053, 11.Akta gruntowe majątków ziemskich, [1743]1879-1944, sygn. 11054-11259, 12.Akta gruntowe kopalń, [1811]1879-1944, sygn. 11260-11279, 13.Akta gruntowe dotyczące budowy linii kolejowych, [1844]1879-1901, sygn. 11280-11285, 14.Księgi niw, [1872]1879-1943, sygn. 11286-11364, 15.Wykazy podatku od budynków, [1872]1879-1943, sygn. 11365-11435, 16.Akta gospodarstw dziedzicznych, 1934-1944, sygn. 11436-11698, 17.Sprawy uwłaszczeniowe i recesy, [1766]1879-1906, sygn. 11699-11778, 18.Sprawy stanu cywilnego, [1812]1879-1944, sygn. 11779-11858, 19.Sprawy testamentowe, [1673]1879-1945, sygn. 11859-13376, 20.Rejestry i skorowidze, 1900-1945, sygn. 13377-13437. Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 31, Przes.: do zespołu nr 582 przesunięto 2 j.a., 0,04 mb, z lat [1810]1879-1898 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 41, 139). Number of units in the group: 20910
84/583/0 Akta parafii katolickiej w Strachocinie 1820 - 1880 0 Unroll
-Zarządzenia, 1857-1859, 1 j.a., -Akta parafii, 1820-1849, 1 j.a., -Akta dotyczące szkoły katolickiej w Starym Gierałtowie,1835-1880, 2 j.a.. Number of units in the group: 4
84/584/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Ziębicach [1954 ]1989 - 1999 0 Unroll
Zjazdy narady i konferencje organizowane przez własną jednostę organizacyjną, regulaminy oddziału, postanowienia wewnętrzne, plany i sprawozdania z działalnosci jednostki, ewidencja zasobu archiwum zakładowego, kontrole kompleksowe, problemowe, realizacja akcji socjalno-bytowej, sprawozdawczość GUS, pieczęcie i stemple, okresowa sprawozdawczość dotycząca działalnosci kredytowej, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek korzystających z kredytów oprocentowanych preferencyjnie. Number of units in the group: 91
84/585/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Kłodzku 1989 - 1999 [2000] 0 Unroll
Organizacja Oddziału, zbiory zarządzeń i wytycznych,analiza skarg i wniosków oraz krytyki prasowej, pieczęcie i stemple, ewidencja zasobu archiwum zakładowego, rewizje i kontrole, sprawozdawczość GUS, plany finansowe, okresowa sprawozdawczość dotycząca działalności kredytowej, plany i sprawozdania z działalności Oddziału, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek nie mających zdolności kredytowej, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek korzystających z kredytów oprocentowanych preferencyjnie, sprawozdawczość roczna. Number of units in the group: 79
84/586/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Kłodzku 1945 - 1950 [1951] 0 Unroll
Repertoria "DS.", "W", "S2", S3", "VS", "V Sż", "Sm", "IS", skorowidze, wykazy aresztowanych podejrzanych, dziennik prezydialny. Number of units in the group: 40
84/587/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Ząbkowicach Śląskich [1985] 1989 - 1999 [2000] 0 Unroll
Regulamin Organizacyjny Oddziału, zarządzenia wewnętrzne, pieczęcie i stemple, ewidencja zasobu archiwum zakładowego, kontrole i rewizje, sprawozdawczość GUS, okresowa sprawozdawczość dotycząca działalności kredytowej (informacja dla NBP), okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek nie mających zdolności kredytowej, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek korzystających z kredytów oprocentowanych preferencyjnie, rezerwa celowa, plany i sprawozdania z działalności własnej (plan finansowy), sprawozdawczość finansowa. Number of units in the group: 88
84/588/0 Zakłady Przemysłu Odzieżowego "BOBO" w Piławie Górnej 1945 - 1999 0 Unroll
Bilanse, plany finansowe, plany kosztów, protokoły badania sprawozdania finansowego, analizy ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa, sprawozdania GUS, protokoły kontroli (Izba Skarbowa Wałbrzych), plany produkcji, plany zatrudnienia i funduszu płac, patenty, zarządzenia wewnętrzne dyrektora, uchwały zarządu spółki, ocena działalności gospodarczej spółki. -rok 2011: Nab. nr 1939, 2011 r., dokumentacja techniczna - 40 j.a., 1,25 mb, z lat 1973-1988. 04 lipca 2018 r. - korekta ewidencji; w związku z pracami w ramach retrokonwersji, dokonano ujawnienia zawartości znajdujących się w zespole wiązek aktowych zawierających dokumentację (fizyczne jednostki aktowe), posiadającą unikatowy opis ewidencyjny, traktując je jako samodzielne jednostki ewidencyjne; wraz z tym rozmiar zespołu zwiększył się o 24 j.a.. Number of units in the group: 225
84/589/0 Dolnośląska Fabryka Krosien w Dzierżoniowie 1945 - 1998 [2012] 0 Unroll
Dział Dyrektora Naczelnego (organizacja zakładu, protokoły z narad wytwórczych, rozbudowa zakładu), Dział Organizacji (modułowy system informatyczny, pisma okólne Dyrektora Naczelnego, polecenia służbowe Dyrektora Naczelnego, zarządzenia Dyrektora Naczelnego), Dział Kadr (instrukcje, regulaminy, sprawozdania GUS, ), Dział Spraw Pracowniczych i BHP (kontrole kompleksowe, Rada Pracownicza (uchwały), ewidencja archiwum zakładowego, sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdania dotyczące wypadków przy pracy), Dział Księgowości (analizy ekonomiczne, bilanse roczne, plany finansowe, plany przemysłowo-finansowe, protokoły z rewizji pełnej, zarządzenia pokontrolne), Dział Planowania (analizy ekonomiczne, analizy techniczno-ekonomiczne, plany kosztów, plany produkcji, plany techniczno-przemysłowo-finansowe, sprawozdania z wykonania planu, sprawozdania GUS), Dział Zatrudnienia (plany i sprawozdania GUS), Dział Zbytu (plany techniczno-przemysłowo-finansowe, sprawozdania GUS, wnioski racjonalizatorskie), Dział Inwestycji (plany inwestycyjne, sprawozdania inwestycyjne, sprawozdania GUS), Dział Technologiczny (dokumentacja oplatarki), Związki Zawodowe - NSZZ Solidarność (deklaracje członków zwiazku, listy kandydatów i delegatów, protokoły, regulaminy, postulaty), akta osobowe pracowników zwolnionych, 1945-1962. Number of units in the group: 1202
84/590/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Nowej Rudzie [1983] 1989 - 1999 [2001] 0 Unroll
Organizacja Oddziału (czas pracy Oddziału, Regulamin Organizacyjny, zarządzenia wewnętrzne i wytyczne Dyrektora Odziału), przepisy kancelaryjne i archiwalne, pieczęcie i stemple, rewizje i kontrole, plany i sprawozdania z działalnosci Oddziału, roczne sprawozdania finansowe, okresowa sprawozdawczość dotycząca działalności kredytowej, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek nie majacych zdolności kredytowej, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek korzystających z kredytów oprocentowanych preferencyjnie. Number of units in the group: 65
84/591/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radkowie powiat noworudzki 1956 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 2
84/592/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Wałbrzych" w Wałbrzychu [1949] 1964 - 1993 0 Unroll
Dział Dyrektora Kopalni (schemat organizacyjny kopalni, zarządzenia Dyrektora kopalni), Dział Inwestycji (plany inwestycyjne, plany remontów kapitalnych, sprawozdania z wykonania planu remontów kapitalnych, projekt koncepcyjny połączenia kopalń "Wałbrzych" i "Victoria", założenia techniczno-ekonomiczne), Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (analizy wypadkowości i stanu BHP w kopalni, przeglądy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, plany bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadki zbiorowe, śmiertelne i inwalidzkie), Dział Kadr (roczne sprawozdania z działalności socjalnej, regulamin premiowania pracowników, sprawy zatrudnienia), Dział Górniczy (protokoły Zespołu Zagrożeń Wodnych, protokoły inspekcji Okręgowego Urzędu Górniczego, plany ruchu kopalni), Dział Postępu Technicznego i Wynalazczości (projekty racjonalizatorskie), Dział Energo-Mechaniczny (dokumentacja techniczna urządzeń), Dział Planowania (plany techniczno-ekonomiczne, vademecum - dane statystyczne kopalni, statystyka techniczna kopalni, analizy techniczno-ekonomiczne działalności kopalni, analizy ekonomiczne działalnosci kopalni), Dział Księgowo-Finansowy (bilanse, badanie bilansu, kalkulacje kosztów - analizy kosztów własnych węgla), Związek Zawodowy Górników, Rada Zakładowa (protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, zakładowe konferencje sprawozdawcze - protokoły, rejestry wniosków i uwag załogi), zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania protokoły pokontrolne, zestawienia pomiarów radioaktywnych. Number of units in the group: 672
84/593/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Bielawie [1980] 1989 - 1999 0 Unroll
Organizacja Oddziału (Regulamin Organizacyjny, zarządzenia wewnętrzne i wytyczne Dyrektora Odziału), pieczęcie i stemple, analiza skarg i wniosków, rewizje i kontrole, plany i sprawozdania z działalnosci Oddziału, roczne sprawozdania finansowe, okresowa sprawozdawczość dotycząca działalności kredytowej, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek nie majacych zdolności kredytowej, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek korzystających z kredytów oprocentowanych preferencyjnie. Number of units in the group: 83
84/594/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej [1976] 1989 - 1999 [2002] 0 Unroll
Organizacja Oddziału (Regulamin Organizacyjny, zarządzenia wewnętrzne i wytyczne Dyrektora Odziału), przepisy kancelaryjne i archiwalne, pieczęcie i stemple, rewizje i kontrole, plany i sprawozdania z działalnosci Oddziału, roczne sprawozdania finansowe, okresowa sprawozdawczość dotycząca działalności kredytowej, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek nie majacych zdolności kredytowej, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek korzystających z kredytów oprocentowanych preferencyjnie. Number of units in the group: 57
84/595/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Świdnicy 1952 - 2004 [2010] 0 Unroll
Dawna nazwa zespołu: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Świdnicy Number of units in the group: 305
84/596/0 Zakłady Radiowe "DIORA" w Dzierżoniowie 1945 - 2001 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział Organizacyjny, 1945-1956, sygn. 1-139, plany budynków, korespondencja organizacyjna, protokoły z narad, okólniki i zarządzenia wewnętrzne, plany i sprawozdania roczne, 2.Dział Finansowo-Księgowy, 1946-1958, sygn. 140-288, plany finansowe, sprawozdania GUS, bilanse, analizy ekonomiczne, 3.Dział Kadr, 1946-1949, sygn. 289-299, sprawozdania, wykazy pracowników, 4.Dział Socjalno-Gospodarczy, 1945-1957, sygn. 300-397, zarządzenia, okólniki, instrukcje, plany zaopatrzenia materiałowego, spisy inwentarza, sprawozdania z akcji socjalnej, 5.Dział Techniczny, 1947-1956, sygn. 398-447, pisma i zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania kwartalne, dokumentacja techniczna, współzawodnictwo pracy. Część nieopracowana: Kancelaria tajna, protokoły zdawczo-odbiorcze akt, protokoły zniszczenia akt tajnych, plany i sprawozdania z wykonania zadań inwestycyjnych, protokoły pokontrolne, posiedzenie dyrekcji, posiedzenie Prezydium Rady Robotniczej, posiedzenie KSR, materiały na posiedzenia, organizacja własna jednostki (schematy organizacyjne), organizacja własna jednostki (regulaminy organizacyjne), zbiór aktów normatywnych własnej jednostki. zarządzenia dyrekcji, zarządzenia dyrektora naczelnego, zbiór aktów normatywnych własnej jednostki. polecenia dyrekcji, zbiór aktów normatywnych własnej jednostki - pisma okólne dyrekcji, zarządzenia i instrukcje dyrektora, okólniki i zarządzenia dyrekcji, korespondencja biura organizacyjno – prawnego, sprawozdania Rady Zakładowej, program działania, roczne plany zatrudnienia i fundusz płac własnej jednostki, roczne plany zatrudnienia, wydajność pracy i fundusz płac, roczne plany budżetowe jednostek finansowych, bilanse, sprawozdanie finansowe, orzeczenia z badania bilansu, orzeczenie biegłych zakład macierzysty, orzeczenie biegłych zakłady zamiejscowe, sprawozdanie roczne, zbiorcze ze sprzedaży produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, zbiorcze sprawozdania z wykonania planu płac. Wzór P-3, zbiorcze sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia, robotniko-godzin i funduszu płac - wzór P-10, P-11, P-12, zbiorcze sprawozdanie własne z wykonania planu funduszu płac, zatrudnienia i średnich płac, roczne sprawozdanie z żywienia przyzakładowego, sprawozdania z obiektów noclegowych, turystycznych, wypoczynkowych, zbiorcze sprawozdania z wykorzystania czasu pracy, roczne sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych, zbiorcze sprawozdanie własne i zakładów podległych z przebiegu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz realizacji obowiązkowego dokształcania pracowników, roczne sprawozdania z przydziału mieszkań dokonanych przez zakład pracy, roczne sprawozdanie o stanie zasobów mieszkaniowych w administracji zakładów pracy, monografia 50-lecia Zakładów Radiowych „DIORA”, sprawozdania z wyjazdów służbowych za granicę, regulamin kontroli wewnętrznej, kontrole zewnętrzne problemowe własnej jednostki, protokoły pokontrolne organów zewnętrznych, regulaminy premiowania, regulaminy - zasady wynagradzania, regulamin funduszu postępu technicznego OR, regulamin z zakresu jakości, regulamin-fundusz nagród, stołówki, przepisy dotyczące wynagradzania straży przeciwpożarowej, regulamin funduszu 0,5%, regulamin zakładowego funduszu mieszkaniowego, regulaminy premiowania robotników, pracowników umysłowych, regulamin premiowania pracowników fizycznych, taryfikator kwalifikacyjny pracowników umysłowych, porozumienie zawarte w dniu 14 marca 1984 roku pomiędzy dyrektorem a NSZZ „Solidarność” Zakładów Radiowych „DIORA”, zasady wynagradzania pracowników fizycznych, kryteria dotyczące przyznawania prowizji, plany szkolenia kursowego, plany szkolenia kursowego, dokumentacja techniczna (odbiornik stołowy „JUHAS”, odbiornik stołowy „Promyk-Lux”, odbiornik stołowy „Jubilat”, „Ludwik” cz.1, odbiornik stołowy, „Jubilat”, „Ludwik” cz.2, odbiornik stołowy „Jubilat”, „Ludwik” cz.3, odbiornik stołowy „Ślązak” DMP –401 Cz.1, odbiornik stołowy „Ślązak” DMP –401 Cz.2, odbiornik stołowy „Duet” DSP-301 cz.1, odbiornik stołowy „Duet” DSP-301 cz.2, odbiornik stołowy „Duet” DSP-301 cz.3, odbiornik stołowy „Taraban” DMP-602, cz.1, odbiornik stołowy „Taraban” DMP-602, cz.2, odbiornik stołowy „Taraban” DMP-602, cz.3, odbiornik stołowy „Taraban” DMP-602, cz.4, odbiornik stołowy „Retro” , cz.1, odbiornik stołowy „Retro” , cz.2, odbiornik stołowy „Retro” , cz.3, odbiornik stołowy „Pionier-85” RE-101, cz.1, odbiornik stołowy „Pionier-85” RE-101, cz.2, odbiornik stołowy „Pionier-85” RE-101, cz.3, odbiornik stołowy „Śnieżka-3” RE-310, cz.1, odbiornik stołowy „Śnieżka-3” RE-310, cz.2, odbiornik przenośny „Krokus”, odbiornik przenośny „Ewa” cz.1odbiornik przenośny „Ewa” cz.2, odbiornik przenośny „Ewa” cz.3, odbiornik przenośny „Camping” PMP-102, cz.1, odbiornik przenośny „Camping” , PMP-102, cz.2, odbiornik przenośny „Camping” PMP-102, cz.3, odbiornik przenośny „Biwak” PMP-401, cz.1, odbiornik przenośny „Biwak” PMP-401, cz.2, radiomagnetofon przenośny „Linda” TP-301 cz.1, radiomagnetofon przenośny, „Linda” TP-301 cz.2, radiomagnetofon przenośny „Linda” TP-301 cz.3, radiobudzik „FROG” RE-132, odbiornik samochodowy „SAFARI” cz.1, odbiornik samochodowy „SAFARI” cz.2, odbiornik samochodowy „SAFARI” cz.3, odbiornik samochodowy „SAFARI” cz.4, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.1, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.2, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.3, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.4, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.5, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.6, odbiornik samochodowy „AKROPOL”, „REKORD”, cz.7, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, RP-630, cz.1, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, RP-630, cz.2, odbiornik samochodowy „SKALD-2”,RP-630, cz.3, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, RP-630, cz.4, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, RP-630, cz.5, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, RP-630, cz.6, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, ,,RP-630, cz.7, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, ,,RP-630, cz.8, odbiornik samochodowy „SKALD-2”, ,,RP-630, cz.9, odbiornik samochodowy „AUTOMATIC”, RPS-611, cz.1, odbiornik samochodowy „AUTOMATIC”, RPS-611, cz.2, odbiornik samochodowy „AUTOMATIC”, RPS-611, cz.3, odbiornik samochodowy „AUTOMATIC”, RPS-611, cz.4, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.1, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.2, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.3, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.4, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.5, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.6, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.7, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.8, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.9, mechanizm odtwarzacza GM-734 do RPS-611, cz.10, radioodtwarzacz samochodowy RPS-656, cz.1, radioodtwarzacz samochodowy RPS-656, cz.2, radioodtwarzacz samochodowy RPS-656, cz.3, radioodtwarzacz samochodowy RPS-656, cz.4, mechanizm odtwarzacza MOS-402 do RPS-656, cz.1, mechanizm odtwarzacza, MOS-402 do RPS-656, cz.2, mechanizm odtwarzacza , MOS-402 do RPS-656, cz.3, mechanizm odtwarzacza , MOS-402 do RPS-656, cz.4, amplituner „Elizabeth” HI-FI, DSH-102, cz.1, amplituner „Elizabeth” HI-FI, DSH-102, cz.2, amplituner „Elizabeth” HI-FI, DSH-102, cz.3, amplituner „Elizabeth” HI-FI, DSH-102, cz.4, amplituner „Cezar-Quadro”, DKS-201, cz.1, amplituner „Cezar-Quadro” , DKS-201, cz.2, amplituner „Cezar-Quadro” , DKS-201, cz.3, amplituner „Cezar-Quadro” , DKS-201, cz.4, amplituner „Merkury” , DSH-302, cz.1, amplituner „Merkury” , DSH-302, cz.2, amplituner „Merkury” , DSH-302, cz.3, amplituner „Merkury”, DSH-302, cz.4, amplituner „Merkury” , DSH-302, cz.5, amplituner „Merkury” , DSH-302, cz.6, amplituner „Amator” cz.1, amplituner „Amator” cz.2, amplituner „Amator” cz.3, amplituner „Amator” cz.4, amplituner „Zodiak” DSS-402, cz.1, amplituner „Zodiak” DSS-402, cz.2, amplituner „Zodiak” DSS-402, cz.3, amplituner „Zodiak” DSS-402, cz.4, amplituner „Zodiak” DSS-402, cz.5, amplituner z magnetofonem i gramofonem „Polonez” DSS-361 cz.1, amplituner z magnetofonem i gramofonem „Polonez” DSS-361 cz.1, amplituner z magnetofonem i gramofonem „Polonez” DSS-361 cz.1, amplituner z magnetofonem i gramofonem „Polonez” DSS-361 cz.1, amplituner AWS-504 ze sterownikiem PA-500, cz.1, amplituner AWS-504 ze sterownikiem PA-500, cz.2, amplituner AWS-504 ze sterownikiem PA-500, cz.3, amplituner AWS-504 ze sterownikiem PA-500, cz.4, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.1, tuner TST-101, cz.1, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.2, tuner TST-101, cz.2, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.3, tuner TST-101, cz.3, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.4, tuner TST-101, cz.4, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.5, tuner TST-101, cz.5, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.6, wzmacniacz WST-101, cz.1, zestaw muzyczny „Meluzyna HI-FI”, cz.7, wzmacniacz WST-101, cz.2, zestaw wieżowy HI-FI, cz.1, tuner TSH-111, TSH-402 cz.1, zestaw wieżowy HI-FI, cz.2, tuner TSH-111, TSH-402 cz.2, zestaw wieżowy HI-FI, cz.3, tuner TSH-111, TSH-402 cz.3, zestaw wieżowy HI-FI, cz.4, tuner TSH-111, TSH-402 cz.4, zestaw wieżowy HI-FI, cz.5, tuner TSH-111, TSH-402 cz.5, zestaw wieżowy HI-FI, cz.6, tuner TSH-111, TSH-402 cz.6, Zestaw wieżowy HI-FI, cz.7, tuner TSH-111, TSH-402 cz.7, zestaw wieżowy HI-FI, cz.8, tuner TSH-111, TSH-402 cz.8, zestaw wieżowy HI-FI, cz.9, tuner TSH-111, TSH-402 cz.9, zestaw wieżowy HI-FI, cz.10, tuner WSH-111, WSH-402 cz.1, zestaw wieżowy HI-FI, cz.11, tuner WSH-111, WSH-402 cz.2, zestaw wieżowy HI-FI, cz.12, tuner WSH-111, WSH-402 cz.3, zestaw wieżowy HI-FI, cz.13, tuner WSH-111, WSH-402 cz.4, zestaw wieżowy HI-FI, cz.14, tuner WSH-111, WSH-402 cz.5, zestaw wieżowy HI-FI, cz.15, tuner WSH-111, WSH-402 cz.6, zestaw wieżowy HI-FI cz. 16 , magnetofon MSH –101, cz.1, zestaw wieżowy HI-FI, cz.17, magnetofon MSH –101,cz.2, zestaw wieżowy HI-FI, cz.18, magnetofon MSH –101 cz.3, zestaw wieżowy HI-FI, cz.19, magnetofon MSH –101, cz.4, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 20, magnetofon MSH –101, cz.5, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 21, magnetofon MSH –101, cz.6, zestaw wieżowy HI-FI, cz.22, magnetofon MSH –101, cz. 7, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 23, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.1, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 24, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.2, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 25, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.3, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 26, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.4, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 27, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.5, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 28, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.6, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 29, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.7, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 30, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.8, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 31, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.9, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 32, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.10, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 33, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.11, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 34, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.12, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 35, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.13, zestaw wieżowy HI-FI, cz. 36, mechanizm magnetofonu MMS –101-105a, cz.14, zestaw wieżowy „Mini”,cz.1 tuner AS-203D, cz.1, zestaw wieżowy „Mini”, cz.2 tuner AS-203D, cz.2, zestaw wieżowy „Mini”, cz.3 tuner AS-203D, cz.3, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 4, tuner AS-203D, cz.4, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 5 tuner AS-203D, cz. 5, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 6, wzmacniacz WS-310D, cz.1, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 7, wzmacniacz WS-310D, cz.2, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 8, wzmacniacz WS-310D, cz.3, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 9, magnetofon MDS-411D, cz.1, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 10, magnetofon MDS-411D, cz.2, zestaw wieżowy „Mini”, cz.11, magnetofon MDS-411D, cz.3, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 12, magnetofon MDS-411D, cz.4, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 13, magnetofon MDS-411D, cz.5, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 14, magnetofon MDS-411D, cz.6, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 15, korektor FS-011D, cz.1, zestaw wieżowy „Mini”, cz. 16, magnetofon MDS-411D, cz.2, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 1, tuner AS-201, cz.1, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 2, magnetofon MDS-411D, cz.2, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 3, magnetofon MDS-411D, cz.3, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 4, tuner AS-201, cz.4, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 5, tuner AS-201, cz.5, zestaw wieżowy „Slim”, cz. 6). Number of units in the group: 1183
84/597/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Dzierżoniowie [1978] 1989 - 1999 0 Unroll
Regulamin organizacyjny, ustalenia wewnętrzne Dyrektora Oddziału, zarządzenia wewnetrzne, ewidencja pieczeci, ewidencja zasobu archiwum zakładowego, rewizje wewnętrzne, protokoły kontroli wewnętrznej, okresowa sprawozdawczość dotycząca działalności kredytowej, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek korzystających z kredytów preferencyjnych (skup płodów rolnych, zakup rzeczowych środków do produkcji, kredyty AR i MR, inwestycje rolnicze, kredyt rolniczy, kredyt skupowy, młodzi rolnicy, nowe miejsca pracy, kredyt powodziowy, kredyt na zakup ziemi, dopłaty do odsetek od kredytów), plany finansowe, sprawozdawczość finansowa. Number of units in the group: 61
84/598/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jordanowie powiat dzierżoniowski [1951] 1954 - 1972 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, protokoły komisji, protokoły posiedzeń PGRN, wybory sołtysów, zebrania wiejskie - sołtysi, wnioski i postulaty wyborców, sprawozdania z działalności GRN i PGRN, sprawozdania GUS, programy rozwoju gromady, budżety gromady, rejestry pomiarowe i klasyfikacyjne gruntów. Number of units in the group: 56
84/599/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łagiewnikach powiat dzierżoniowski [1950] 1954 - 1972 [1973] 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, akta komisji rady, zebrania wiejskie - sołtysi, protokoły posiedzeń PGRN, plany pracy PGRN, uchwały PGRN, spisy rolne, sprawozdawczość GUS, budżety gromady i plany funduszu gromadzkiego, sprawozdania budżetowe. Number of units in the group: 122
84/600/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sieniawce powiat dzierżoniowski [1950] 1954 - 1962 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, akta komisji rady, protokoły posiedzeń PGRN, uchwały PGRN, plany pracy PGRN, budżety gromady, protokoły przekazania młyna w Sieniawce. Number of units in the group: 19
Showing 581 to 600 of 1,521 entries.