Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/601/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sienicach powiat dzierżoniowski 1954 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 4
84/602/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Słupicach powiat dzierżoniowski 1954 - 1972 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji rady, protokoły posiedzeń PGRN, plany gospodarcze gromady, sprawozdania statystyczne, budżety gromady i plany funduszu gromadzkiego, sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 43
84/603/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaźwinie powiat dzierżoniowski 1956 - 1959 [2000] 0 Unroll
Number of units in the group: 12
84/604/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wałbrzychu [1949] 1950 - 1973 0 Unroll
Referat Wojskowy: akta normatywne, sprawozdania statystyczne, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, sprawozdania z działalności, sprawy poboru, protokoły z sesji MRN, protokoły z posiedzeń Komisji Rady, protokoły z posiedzeń Prezydium MRN, rejestr wniosków Komisji Rady, wykazy członków Komisji i MRN, sprawozdania z działalności Prezydium MRN, rejestry interpelacji radnych, skargi i wnioski - sprawozdania, protokoły kontroli - NIK, harmonogramy kontroli, wykonania postanowień i uchwał Prezydium MRN, sprawozdania personalne - statystyka (zatrudnienie, absencja chorobowa, ocena sytuacji kadrowej), protokoły posiedzeń Miejskiego Zespołu Opiniodawczego do spraw Odznaczeń Państwowych, sprawozdawczość GUS, sprawozdania z wykonania planu szescioletniego, protokoły kontroli jednostek podległych i nadzorowanych, zakres działania i organizacja wewnętrzna Wydziału Budżetowo-Gospodarczego Prezydium MRN, Wydział Handlu - sprawozdania GUS, Komitety Sklepowe - sprawpzdania z działalności, protokoły i sprawozdania z działalności Komisji do spraw Walki ze Spekulacją, analizy ekonomiczne - analizy działalnosci gospodarczej: jednostki podporządkowane, plany pracy Wydziału Handlu, projekt planu pięcioletniego na lata 1966-1970, projekt planu obrotu towarowego i żywienia zbiorowego jednostek podporządkowanych, statystyka - sprawozdania dotyczące kultury i oświaty, sprawozdania z rozwoju życia kulturalno-oświatowego miasta oraz działalności Wydziału Oświaty i Kultury, roczne sprawozdania z działalności placówek kulturalno-oświatowych, kontrole w jednostkach podporządkowanych - sporządzone przez Wydział Oświaty i Kultury, sprawozdawczość GUS dotycząca przedszkoli, kontrole w jednostkach podporządkowanych - przeprowadzone przez Komisję Oświaty, sprawozdania GUS dotyczące Kultury i dziłalności kulturalnej, sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej powiatu dla miasta Wałbrzycha, informacje statystyczne dla miasta Wałbrzycha, spisy rolne, plany pracy Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, sprawozdania z działalności komisji, sprawozdania opisowe sporządzone przez Wydział Finansowy z wykonania budżetu miasta, zestawienia zbiorcze budżetu miasta, decyzje Wydziału Finansowego w sprawach zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie miasta, sprawozdania opisowe sporządzone przez Wydział Finansowy - analizy i oceny sytuacji gospodarczej oraz wykonanie planu i budżetu, plany gospodarcze, planowanie, analiza, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu terenowego, budżet terenowy - sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetu oraz środkach pozabudżetowych, bilans - weryfikacja, budżety terenowe - plany jednostkowe, zbiorcze dochodów i wydatków budżetowych, budżety terenowe - plany finansowe jednostkowe środków specjalnych i zakładów budżetowych, plan finansowy Miejskiego Funduszu Mieszkaniowego, plany finansowe inwestycji i remontów jednostek i zakładów budżetowych, budżety terenowe jednostkowe - zmiany dochodów i wydatków, budżet terenowy jednostek - zmiany między paragrafami, protokoły kontroli i rewizji finansowo-kięgowej w jednostkach nadzorowoanych, plany i sprawozdania zbiorcze opisowe z wykonania rewizji finansowo-księgowej w jednostkach podległych, protokoły kontroli i rewizji finansowo-księgowej przeprowadzonej w Wydziale Finansowym Prezydium MRN przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, akta Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego. Number of units in the group: 812
84/605/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wałbrzychu [1945] 1950 - 1973 [1988] 0 Unroll
Część opracowana: Sprawozdania z działalności, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, plany pracy i sprawozdania z działalności, protokoły z narad, ewidencja pojazdów mechanicznych, rejestracja poborowych i odroczonych, ewidencja rezerw osobowych, ewidencja przedpoborowych i poborowych, wcielenia do wojska, sprawy kadrowe Referatu Wojskowego, plan powiatowy, budżet terenowy zbiorczy, budżety terenowe jednostkowe - preliminarze dochodów i wydatków, budżet terenowy jednostkowy - plany dochodów i wydatków budżetowych, budżet powiatu jednostkowy dotyczący wydziałów PRN, budżet powiatu zbiorczy - dotyczący wydziałów PRN, budżet powiatu - zestawienia szczegółowe wydatków i dochodów budżetu powiatu - dochody i wydatki budżet zbiorczy i jednostkowy terenowych rad narodowych, bilans powiatu - jednostkowy, sprawozdania statystyczne dotyczące wykonania bużetu powiatu, budżet terenowy - sprawozdania z dochodów i wydatków, sprawozdania statystyczne dotyczące wykonania budżetu centralnego i terenowego, budżet powiatu - informacje o realizacji uchwał dotyczących budżetu terenowego zbiorczego i jednostkowego, sprawozdania opisowe i analizy dotyczące budżetu powiatu, plany gospodarcze, plany finansowo-gospodarcze, plany remontów, sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia i ekspluatacji zakładów gospodarki komunalnej, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania statystyczne z wykonania planu zaopatrzenia materiałowo technicznego, sprawozdania statystyczne dotyczące stanu liczbowego urządzeń komunalnych, remontów, oraz stanu zatrudnienia w zakładach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdania statystyczne dotyczące wykonania planu remontów bieżących i kapitalnych budynków mieszkalnych, protokoły posiedzeń Kolegium Oświaty, organizacja sieci szkolnej, plany i sprawozdania Wydziału Oświaty, plany pracy i ich wykonanie - szkoły podstawowe, kadry - wykazy, statystyka, sprawozdania GUS, sprawozdania z kursów językowych, działalności przedszkoli, szkół podstawowych, komitetu rodzicielskiego, kontrole przeprowadzone przez Delegaturę NIK we Wrocławiu, wizytacje - lustracje Wydziału Oświatowego oraz przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu, rolnictwo - statystyka rolna, program rozwoju gospodarki łąkowej, Wydział Spraw Wewnętrznych - sprawozdawczość dotycząca ruchu ludności, plany pracy, sprawozdania z działalności wydziału, sprawozdania i informacje dotyczące działalności Kolegium Karno-Administracyjnego, kontrole w jednostkach podległych - kwestia zachowania tajemnicy państwowej, organizacja Wydziału Skupu, plany skupu, produkcji zwierzęcej, plany gospodarcze, Zespół Koordynacyjny Skupu - protokoły posiedzeń, Wydział Skupu - kontrole w jednostkach podległych i podporządkowanych, Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego - plany czynów społecznych, posiedzenia Kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, projekt planu gospodarczego - założenia, projekt wstępny rozwoju powiatu, plan rozwoju powiatu (łącznie: 1623 j.a., 28,00 mb). Część nieopracowana - łącznie: 781 j.a., 8,47 mb (w tym akta osiedleńcze - Nab. nr 1996, 2012 rok (89 j.a., 0,60 mb)) . Number of units in the group: 2404
84/606/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Victoria" w Wałbrzychu 1945 - 1993 0 Unroll
Number of units in the group: 3740
84/607/0 Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe w Świdnicy 1945 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 475
84/608/0 Kopalnia Arsenu w Złotym Stoku 1946 - 1976 [2000] 0 Unroll
Number of units in the group: 456
84/609/0 Zarząd Policji w Wałbrzychu XIX - XX wiek 0 Unroll
Dokumentacja techniczna budynków i urządzeń miejskich (infrastruktury miejskiej) miasta Wałbrzycha. Number of units in the group: 1339
84/610/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Wałbrzychu 1967 - 2004 [2010] 0 Unroll
Część opracowana (127 j.a., 3,38 mb): 1.Wydział Organizacyjny i Ekonomiki: -regulamin organizacyjny Oddziału Wałbrzych, plany finansowe, rozliczenia planu finansowego, analizy skarg i wniosków, sygn. 1-8, 1991-1997. 2.Zespół Kontroli Wewnętrznej: -rewizje kompleksowe przeprowadzone przez Departament Wewnętrzny, inne kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne, sygn. 9-10, 1994-1998. 3.Zespół Planowania i Kontrolingu: -plany i sprawozdania z działalności oddziałów, plany finansowe na rok 1998, 1999 (Oddział Wałbrzych, Kamienna Góra, Nowa Ruda), wewnętrzna gospodarka pieniężna - rozliczenia rezerwy obowiązkowej, sygn. 11-13, 1991-1999. 4.Wydział Obsługi Własnej Oddziału: -regulaminy organizacyjne Oddziału Centrum Wałbrzych, wzory odciskowe pieczęci i stempli (likwidacja pieczęci i stempli), zbiór aktów normatywnych (zarządzenia, decyzje), analizy skarg i wniosków, sygn. 14-24, 1991-2004. 5.Kancelaria Bankowa: -wzory odciskowe pieczęci (książka ewidencji pieczęci, kluczy, teczek), sygn. 25, 1988-2001. 6.Wydział Obsługi Kadrowo-Płacowej: -plany i sprawozdania z działalności Oddziału (informacje o realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, karta zagrożenia zawodowego na stanowiskach administracyjno-biurowych, protokoły z posiedzenia komisji BHP, plan poprawy BHP), kontrole, inspekcje i rewizje wycinkowe i problemowe, analizy wypadków przy pracy, sygn. 26-30, 1995-2002. 7.Komórka Techniczna: -organizacja Oddziału Centrum (protokoły przekazania/przejęcia oddziału, ekspozytury), zbiór aktów normatywnych (zarządzenia i decyzje), skargi i wnioski, kontrole, inspekcje i rewizje wycinkowe i problemowe, sygn. 31-40, 1988-2004. 8.Wydział Rachunkowości: -sprawozdawczość roczna Oddziału za lata 1967-2004, sygn. 41-111, 116-127, 1967-2004[2005]. 9.Oddział 2 w Wałbrzychu - Piaskowa Góra: -wzory odciskowe pieczęci i stempli, sygn. 112-115, 1996-2004[2005]. Część nieopracowana: -5 j.a., 0,12 mb, z lat 1990-2004, [Nab. nr 1856, 2009 r.], -16 j.a., 0,25 mb, z lat 2000-2004[2006], [Nab. nr 1942, 2011 r.], -5 j.a., 0,04 mb, z lat 1982-2000, [Nab. nr 1944, 2011 r.], -34 j.a., 0,37 mb, z lat 1984-2004[2010], [Nab. nr 2069, 2012 r.]. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 2007 roku. Dawna nazwa zespołu: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Wałbrzychu. Number of units in the group: 187
84/611/0 Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Świdnicy 1956 - 1998 0 Unroll
1.Zarządzanie: -plany gospodarczo-finansowe, staruty, regulaminy Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Świdnicy, instrukcja obiegu dokumentów, katalogi norm pracy, inwentaryzacja, przekazanie obiektów i gruntów, protokoły z narad produkcyjnych Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Świdnicy, zarządzenia Dyrektora Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Świdnicy, regulaminy wynagrodzeń Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Świdnicy, rejestry przedsiębiorstwa Klucza Państwowych Gospodarstw Rolnych, sygn. 1-15, 1956-1998. 2.Służba Pracownicza: -sprawozdania GUS o stanie i ruchu zatrudnionych, spis kadrowy, sygn. 16-18, 1973-1986. 3.Środku rzeczowe: -wykazy zabytków, sprzedaż obiektu Pałac Krzyżowa, sprzedaż mieszkań (Świdnica, Osiedle Pszenno, Jagodnik, Miłochów, Wilków, Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny), sprzedaż gruntów, sygn. 19-31, 1971-1994. 4.Księgowość: -bilanse przedsiębiorstwa, orzeczenia i analizy sprawozdań finansowych, sprawozdawczość GUS (o zatrudnieniu według płci i poziomu wykształcenia, ze stanu zwierząt gospodarskich, w sprawie roszczeń i należności oraz wyników finansowych i gospodarowania funduszem premiowym, z kosztów wybranych rodzajów działalności, z kosztów i dochodów, o stanie i ruchu środków trwałych, o stanie pogłowia zwierząt, o stanie obiektów noclegowych i turystyki, z obrotu węglem i koksem, o zużyciu i zapasach wybranych materiałów, o wodociągach i kanalizacji, z działalności inwestycyjnej), analizy, protokoły rewizji problemowych, plany rzeczowo-finansowe, plany inwestycyjne, plany gospodarczo-finansowe, sygn. 32-75, 1958-1997. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 2007 roku. Number of units in the group: 75
84/612/0 Kombinat Rolno-Przemysłowy w Żelaźnie [1972] 1975 - 1990 [1991] 0 Unroll
1.Organizacja: -protokoły z narad i posiedzeń, informacje dotyczące powstania i organizacji Kombinatu, dotyczące zmian organizacyjnych w Kombinacie, decyzje dotyczące przekazania/przejęcia nieruchomości, struktura organizacyjna Kombinatu Rolno-Przemysłowego w Żelaźnie, regulaminy: pracy, funduszu załogi, premiowania pracowników, świadczeń specjalnych, porozumienie w sprawie wprowadzenia zakładowego systemu wynagradzania w Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie, umowa - porozumienie w sprawie współpracy i koordynacji gospodarczej oraz kooperacji rolniczej w zakresie produkcji rolnej i rolno-przemysłowej, zarządzenia Dyrektora Kombinatu, decyzje i zarządzenia dotyczące poprawy efektywności gospodarowania, współzawodnictwo między gospodarstwami wchodzacymi w skład Kombinatu, kontrole jednostek podległych Kombinatu, analizy działalności gospodarczej Kombinatu, analizy gospodarczo-finansowe, sygn. 1-25, [1974]1975-1990. 2.Samorząd pracowniczy, organizacje społeczno-polityczne: -działalność NSZZ "Solidarność" przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie, statut Związku Zawodowego Pracowników Rolnych przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie, statut, regulamin Samorządu Pracowniczego Kombinatu Rolno-Przemysłowego w Żelaźnie, Samorząd Pracowniczy przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie (biuletyny informacyjne, protokoły w posiedzeń, uchwały), konferencje samorządu robotniczego, Komitet Zakładowy przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie (programy działania protokoły z konferencji i posiedzeń), Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie (plany i sprawozdania), Zarząd Zakładowy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przy Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie (plany i sprawozdania), sygn. 26-35, 1976-1989. 3.Służba pracownicza: -plany poprawy warunków bhp, informacja z zakresu spraw socjalno-bytowych Kombinatu za okres 1978-1979, sprawozdawczość statystyczna GUS (o warunkach pracy, o stanie i ruchu zatrudnionych, o wyżywieniu zakładowym, z wynalazczości pracowniczej, z przebiegu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz realizacji obowiązkowego dokształcania i doskonalenia pracowników, o wypadkach poza pracą o systematycznej ocenia płac - karta oceny za rok 1988), sygn. 36-44, 1975-1990. 4.Obrona cywilna: -plany zabezpieczenia zwierząt, paszy i roślin przed skażeniami, instrukcja zaciemniania i wygaszania oświetlenia w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, oraz zasad prowadzenia prac przygotowawczych, szczegółowe plany realizacji zadania w zakresie obronności państwa, zestawy zadań związane z podwyższeniem gotowości obronnej państwa w województwie wałbrzyskim i w Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie na rok 1987, sygn. 45-49, 1978-1989. 5.Planowanie: -program realizacji zadań VII Zjazdu PZPR w Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie, program rozwoju Kombinatu na lata 1978-1981, 1981-1996 i kierunki działań do roku 1990, ramowy program budownictwa inwestycyjnego, adaptacji, remontów i estetyzacji wszystkich gospodarstw i zakładów Kombinatu, program wyjścia z deficytu w Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Żelaźnie, program produkcji i wyniki finansowe w latach 1981-1982, 1983-1984, plany: społeczno-gospodarcze, produkcji i sprzedaży, zbytu, gospodarczo-finansowe (plany gospodarczo-finansowe Kombinatu i jednostek podległych na lata 1977-1978. 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981, 1981-1982), ramowy projekt planu gospodarczo-finansowego Kombinatu i jednostek podległych na lata 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987, 1988, 1989, 1990, sygn. 50-76, 1976-1990. 6.Księgowość: -bilanse przedsiębiorstwa za rok 1975-1990, orzeczenia z badania bilansu za rok 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1986, 1990, sygn. 77-99, 1976-1990[1991]. 7.Produkcja rolna: -sprawozdania z produkcji w gorzelniach, sprawozdawczość GUS z usług produkcyjnych świadczonych na rzecz rolnictwa, sprawozdawczość rzeczowa, roczne wyniki - sprawozdania rzeczowe, sprawozdawczość o stanie pogłowia zwierząt gospodarskich, sprawozdania o produkcji zwierzęcej, stanie pogłowia zwierząt gospodarskich i drobiu oraz zużycia pasz treściwych, o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów, zbiorach i plonach, wykaz gruntów użytkowanych przez PGR, sprawozdawczość z wykonania dostaw zakontraktowanych, sprawozdawczość z dostaw towarów na zaopatrzenie rynku przez przedsiębiorstwa produkcyjne, sprawozdawczość z dostaw złomu, sprawozdawczość z realizacji produkcji rybackiej, sprawozdawczość z produkcji pasz przemysłowych, sprawozdawwczość o liczbie drzew owocowych i krzewów jagodowych, sprawozdawczość ze stanu pogłowia zwierząt oraz ważniejszych elementów produkcji zwierzęcej, sprawozdawczość o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorów oraz o zbiorach i plonach, sprawozdawczość z zakupu oraz stanu zapasów nawozów sztucznych i wapniowych, w uspołecznionych gospodarstwach rolnych, sprawozdawczość o lasach państwowych nie będących pod zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, sprawozdawczość z powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami, sprawozdawczość z wykonania zadrzewień, sprawozdawczość - szacunek powierzchni i plonów roślin pastewnych według użytkowników, sprawozdawczość zespołu szacunkowego z pierwszej wiosennej oceny stanu upraw, sprawozdawczość wynikowego szacunku produkcji ogrodniczej gospodarstw uspołecznionych, sprawozdawczość z produkcji wyrobów przemysłowych przedsiębiorstwa nieprzemysłowego, sprawozdawczość o hodowli lasu i pozyskania drewna, sprawozdawczość o powierzchni leśnej, oceny realizacji zadań planowych, informacje dotyczące wykonania zadań produkcyjnych, sygn. 100-139, [1972]1975-1990. 8.Inwestycje i budownictwo: -sprawozdawczość ze stanu i wykorzystania ważniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, zużycia paliwa oraz stanu zatrudnienia pracowników z zakresu mechanizacji, sprawozdawczość ze stanu i ruchu środków trwałych przedsiębiorstw uspołecznionych, sprawozdawczość ze stanu wykorzystania i pracy taboru samochodowego gospodarczego, sprawozdawczość z działalności inwestycyjnej, sprawozdawczość ze stanu ewidencyjnego maszyn i urządzeń budowlanych, sprawozdawczość z realizacji inwestycji, sprawozdawczość z inwestycji przekazanych do eksploatacji, sprawozdawczość z finansowania inwestycji w organizacjach państwowych na rozrachunku gospodarczym, sprawozdawczość z przydziału mieszkań w zasobach własnych dokonywanych bezpośrednio przez zakłady pracy, sprawozdawczość o stanie zasobów mieszkaniowych w administracji zakładów pracy, sprawozdanie ze stanu silosów i konserwacji pasz, sprawozdawczość z wodociągów i kanalizacji zakładowej, sprawozdawczość o zasobach lokalowych, sprawozdawczość o przydziałach mieszkań, sprawozdawczość o remontach kapitalnych budynków i nowo doprowadzonych instalacjach, sygn. 140-156, 1975-1990. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 2007 roku; w toku opracowania zespołu uszczegółowiono zakres chronologiczny działalności aktotwórcy: [1972]1975-1990[1991]. Number of units in the group: 156
84/613/0 Miejska Rada Narodowa w Świebodzicach 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 145
84/614/0 Urząd Miejski w Świebodzicach 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 197
84/615/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Dzierżoniowie 1958 - 2004 [2009] 0 Unroll
-część opracowana: 1.Dyrektor: -regulaminy dotyczące zabezpieczenia i ochrony transportu pieniężnego i innych wartości, regulaminy organizacyjne Oddziału, regulamin wypłat z zysku, regulamin o rodzajach i sposobie używania pieczęci i stempli, regulamin kontroli wewnętrznej, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulamin pracy, regulamin obiegu dowodów księgowych, zarządzenia, decyzje, ustalenia Dyrektora Oddziału, protokoły z rewizji i kontroli, zalecenia, wystąpienia porewizyjne i pokontrolne, sygn. 1-23,173, 1966-2002. 2.Zaspół Organizacyjno-Administracyjny: -struktura organizacyjna Oddziału oraz rozpiętość kierowania, regulaminy organizacyjne, protokoły przejęcia-przekazania ekspozytury w Bielawie, rejestry pieczęci, wykazy rodzajów wiadomości stanowiących tajemnicę służbową w zakresie działalności PKO Dzierżoniów, karta selekcyjna - informacja o Oddziale, plan dostosowania obiektów bankowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej na lata 1980-1990, informacje o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, ocena warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, plany działań reklamowych, szkolenia zawodowe pracowników, plan remontów i jego realizacja - na lata 1994-1996, sprawozdawczość z obsługi prawnej, sprawozdawczość z działalności ze znakiem GUS (o stanie i ruchu środków trwałych, z gospodarki funduszami, o zatrudnieniu i wynagradzaniu), ewidencja zasobu archiwum zakładowego (spisy zdawczo-odbiorcze akt, protokoły brakowania dokumemntacji niearchiwalnej), skargi i wnioski - załatwione bezpośrednio, analizy skarg i wniosków, kontrole i rewizje wycinkowe, problemowe i kompleksowe, staże zawodowe i praktyki szkoleniowe (plan szkoleń, program praktyk pracowniczych), ewidencja inwestycji (zestawienie powierzchni budynków i lokali stanowiących siedziby ekspozytur), ochrona i zabezpieczenia mienia bankowego (dane ankietowe o stanie zabezpieczeń technicznych Oddziału PKO w Dzierżoniowie), sygn. 24-92, 192-197, 1966-2004[2005]. 3.Zespół Zatrudnienia i Wynagradzania: -analiza stanowisk pracy, analiza kształtowania się średnich płac na poszczególnych stanowiskach w roku 1994, ankieta dotycząca wydzielenia ze struktur banku służb pomocniczych, sprawozdania kadrowe za lata 1992-1994, 1995-1996, sprawozdawczość z zatrudnienia i wynagradzania, analiza struktury zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych, meldunki o wypłacowych wynagrodzeniach i przeciętnym zatrudnieniu, sprawozdawczość z wykonania funduszu wynagrodzeń i zatrudnienia, za lata 1995, 1996, 1997 (i miesiąc I-II 1998), informacja dotycząca zatrudnienia i wypłat z funduszu socjalnego i mieszkaniowego, sprawozdawczość GUS (o stanie zatrudnienia, badanie kosztów pracy, o zatrudnieniu według wysokościwynagrodzenia, o zatrudnieniu i wynagrodzeniach), wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sygn. 93-113, 1991-1998. 4.Zespół Obsługi Kientów Detalicznych: -wzory odciskowe stempli: ewidencja, sygn. 114, 1998-2004[2005]. 5.Zespół Obsługi Kasowo-Skarbcowej: -wzory odciskowe pieczęci i stempli, sygn. 115-117, 1993-2004[2005]. 6.Wydział Kredytów: -sprawozdawczość roczna za rok 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, sygn. 118-126, 1993-2002. 7.Wieloosobowe stanowisko do spraw Sprawozdawczości i Analiz Ekonomicznych: -plany finansowe na rok 1994, 1995, 1996, 1997, realizacja planów finansowych, sprawozdawczość z działalności bankowej (o kredytach konsumpcyjnych, spłacalności kredytów mieszkaniowych, o przeterminiwanych kredytach dla ludności, o windykacji należności z tytułu niedoborów, szkód i roszczeń, o obrocie oszczednościowo-rozliczeniowym, o zmianie w liczbie rachunków przedpłat na zakup samochodu osobowego, o rachunkach złotowych i walutowych w podziale na sektory gospodarki narodowej), sygn. 127-138, 1988-1998. 8.Główny Księgowy: -program usprawnienia organizacji Oddziału, bilans roczny za rok 1958, 1961-2000, informacje o stanie zadłużenia z tytułu kredytów złotowych oraz informacja o zasobach pieniężnych za cztery kwartały roku 1997, rozliczenie kosztów i przychodów pozaodsetkowych za rok 1998, załączniki do sprawozdań dla audytu za lata 1995-2000, sygn.139-165, 174-191, 1958-2000. 9.Ekspozytura Dzierżoniów: -ewidencja stempli, sygn. 166-167, 1997-2003. 10.Ekspozytura Piława Górna: -ewidencja stempli - rejestr stempli metalowych operacyjnych, stemple przyjęte do depozytu, sygn. 168-169, 1993-2004. 11.Ekspozytura Pieszyce: -wzory odciskowe stempli, rejestr skarg i wniosków, sygn. 170-171, 1992-2001. 12.Ekspozytura Bielawa: -wzory odciskowe stempli - ewidencja, sygn. 172, 1998-2004[2005]. -część nieopracowana: 2 j.a., 0,03 mb; Nab.: 1782, 37 j.a., 0,45 mb; nab.: 2179. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 2007 roku (dotyczy części opracowanej). Dawna nazwa zespołu: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Dzierżoniowie Number of units in the group: 236
84/616/0 Gminna Rada Narodowa w Dobromierzu 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 97
84/617/0 Urząd Gminy w Dobromierzu [1955] 1973 - 1990 0 Unroll
rok 2009: -nabytek nr 1842, 2009 r., dokumentacja aktowa (8 j.a., 0,15 mb), -nabytek nr 1843, 2009 r., dokumentacja kartograficzna (26 j.a., 0,05 mb). Number of units in the group: 248
84/618/0 "Uzdrowisko Przerzeczyn" w Przerzeczynie Zdroju [1951] 1953 - 1976 0 Unroll
Schemat organizacyjny, protokoły rewizji i kontroli, protokoły z badania bilansu, projekty planów (techniczno-finansowych, gospodarczych, zaopatrzenia, techniczno-ekonomicznych, funduszu płac, remontów), bilanse, sprawozdania GUS, analizy ekonomiczne, karty inwentaryzacyjne budynków. Number of units in the group: 135
84/619/0 Zespół Sanatoriów Dziecięcych "Czermna-Bukowina" w Kudowie Zdroju [1964] 1971 - 2008 0 Unroll
Number of units in the group: 115
84/620/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wałbrzychu 1945 - 1950 0 Unroll
Część opracowana: Statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego, sprawozdania z działalności Wydziałów Zarządu Miejskiego, sprawozdania z działalności MRN, preliminarz budżetowy gminy miejskiej Wałbrzych, sprawy dotyczące zatrudnienia, repatriacji Niemców, wykazy Niemców, poświadczenia rejestracji. Wydział Ogólny: okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, zmiana nazw miejscowości ulic i placów, dezyderaty, spis cudzoziemców przebywających na terenie miasta Wałbrzycha, miesięczne sprawozdania z działalności wydziałów, powszechny spis ludnoiści na dzień 13-14.02.1946 rok, zmiana granic administracyjnych miasta Wałbrzycha, zarządzenia wewnętrzne, zarządzenia Prezydenta Miasta, statut organizacyjny, statut organizacyjny miasta Poznania i Katowic, załączniki do protokołów posiedzeń Zarządu Miasta, protokoły posiedzeń Zarządu Miasta, plany zatrudnienia, korespondencja z konsulatami, instrukcje kancelaryjne, protokoły z posiedzeń Komisji Nadzwyczajnej, sprawozdania z działalności zarządu miejskiego, sprawy klęsk żywiołowych, współdziałanie z Urzędem Bezpieczeństwa, sprawy MO, sprawozdanie sytuacyjne, sprawy narodowościowe, plany Cmentarza Armii Radzieckiej w Wałbrzychu, sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego. Wydział Administracyjny: korespondencja dotycząca obywatelstwa, ochrony, zmiany nazwisk, protokoły i korespondencja dotycząca uzdrowisk, zarządzenia dotyczące komunikacji i transportu, korespondencja z konsulatami. Wydział Finansowy: budżet przedsiębiorstw miejskich, sprawozdania z wykonania budetu administracyjnego, budżet dodatkowy, rejestr nieruchomosci przekazanych w trybie dekretu z dnia 06 grudnia 1946 roku. Wydział Społeczno-Polityczny: sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, organizacje żydowskie (statuty, ewidencja, protokoły i uchwały), Żydowska Kongregacja Wyznaniowa, sprawy polityczne związane z wyborami, sprawozdania sytuacyjne, korespondencja dotycząca cudzoziemców - wykazy cudzoziemców, wykazy ludności niemieckiej. Wydział Oświaty i Kultury: wykaz jednostek kulturalnych w Wałbrzychu, sprawozdania z działalnosci, życiorysy i adresy artystów i plastyków, protokoły i pisma dotyczące Wydziału Kultury, zarządzenia, okólniki, preliminarze, sprawy Teatru Miejskiego, rejestracja artystów, sprawozdania Teatru Miejskiego i teatrów amatorskich, rejestr teatrów amatorskich, sprawozdania Referatu Muzycznego, protokoły z egzaminów kwalifikacyjnych, listy weryfikacyjne do szkół muzycznych, sprawy kulturalno-oświatowe, wycieczki, obiekty dla wycieczek, ochrona przyrody, biuletyny turystyczne, korespondencja, protokoły z posiedzeń Komisji Oświat. Wydział Techniczny: akta dotyczące grobownictwa wojennego, projekty i kosztorysy na rozbudowę oświetleń ulicznych, protokoły z posiedzeń Komitetu Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej, wytyczne dotyczące remontów i wykazy obiektów, sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego, budowa ogródka jordanowskiego, roczny plan zaopatrzenia materiałowego na cele inwestycyjne. Wydział Przemysłu i Handlu: przydziały warsztatów rzemieślniczych, wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, rapotry sytuacyjne dotyczące zatrudnienia w rzemiośle, wykazy magazynów i zakładów przemysłowych, rejestracja przedsiębiorstw i lokali, rezygnacja z przedsiębiorstw i lokali. Wydział Zdrowia: sprawy organizacyjne, instrukcje, wykazy lekarzy, sprawozdania roczne. Wydział Opieki Społecznej: korespondencja, wykazy pracowników, protokoły dochodzeniowe, kasy zapomogowe przedsiębiorstw, zasady opieki, sprawy podopiecznych, rewindykacja, remonty, przydział żywnosci dla dziecińców, wykazy dzieci potrzebujących pomocy, zakłady opiekuńcze, sprawozdania zakładów dla dzieci, protokoły z wizytacji. Samodzielny Oddział Inspekcji Miejskiej: zarządzenia, okólniki, kontrole przeprowadzone w wydziałach i referatach Zarządu Miejskiego, kontrole w przedsiębiorstwach. Samodzielny Oddział Osiedleńczy: sprawozdania miesięczne, zagadnienia spółdzielczości, orzeczenia Komisji Osiedleńczej w sprawach osadnictwa, korespondencja w sprawach zakwaterowania ludności, przydział gospodarstw i budynków mieszkalnych, protokoły i zarządzenia pokontrolne dotyczące akcji uwłaszczenia nierolniczego. Referat Rolny: ewidencja gospodarstw rolnych, opieka nad osodnikami, ochrona roślin. Number of units in the group: 441
Showing 601 to 620 of 1,521 entries.