Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/621/0 Urząd Miasta i Powiatu w Wałbrzychu [1957] 1973 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 89
84/622/0 Urząd Miejski w Wałbrzychu [1974] 1975 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 204
84/623/0 Miejska Rada Narodowa w Wałbrzychu [1973] 1975 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 184
84/624/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Niemczy 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 122
84/625/0 Urząd Miasta i Gminy w Niemczy [1945] 1973 - 1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 442
84/626/0 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory do Sejmu i Senatu RP, rok 1991 1991 0 Unroll
Protokoły głosowania w obwodach, protokoły i uchwały Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, protokoły rejestracji kandydatów na posłów i senatorów RP. Number of units in the group: 33
84/627/0 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory do Sejmu i Senatu RP, rok 1993 1993 - 1997 0 Unroll
Protokoły głosowania w obwodach, protokoły i uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej, protokoły rejestracji kandydatów na posła i senatora RP. Number of units in the group: 30
84/628/0 Okręgowa Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory do Sejmu i Senatu RP, rok 1997 1997 0 Unroll
Protokoły głosowania w obwodach, protokoły posiedzeń i uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej, protokoły rejestracji kandydatów na posłów i senatorów RP. Number of units in the group: 25
84/629/0 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory Prezydenta RP, rok 1990 1990 0 Unroll
Uchwały urzędowe, obwieszczenia komisji wyborczych, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Number of units in the group: 4
84/630/0 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory Prezydenta RP, rok 1995 1995 0 Unroll
Protokoły głosowania w obwodach, protokoły zbiorczych wyników głosowania w województwie. Number of units in the group: 15
84/631/0 Urząd Miejski w Pieszycach 1973 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 93
84/632/0 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - wybory samorządowe do rad gmin, rok 1990 1990 - 1994 0 Unroll
Protokoły oceny i spisy dokumentacji niearchiwalnej, sprawozdania z przebiegu wyborów do rad gmin na obszarze województwa wałbrzyskiego w 1990 roku, zarządzenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, postanowienia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, protokoły posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych, uchwały w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, wnioski, uchwały w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów i obwodów wyborczych oraz liczby radnych w miastach i gminach, uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania, wzory odciskowe pieczęci komisji wyborczych, obwieszczenia komisji wyborczych o kandydatach na radnych, rejestracja kandydatów na radnych, protokoły głosowania i protokoły wyników wyborów, obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad gmin. Number of units in the group: 79
84/633/0 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Wałbrzychu - wybory samorządowe do rad gmin, rok 1994 1994 - 1998 0 Unroll
Protokoły oceny i spisy dokumentacji niearchiwalnej, sprawozdania z przebiegu wyborów do rad gmin na obszarze województwa wałbrzyskiego w 1994 roku, protokoły posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych, uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania, rejestracja kandydatów na radnych - protokoły, protokoły głosowania i protokoły wyników wyborów, protesty wyborcze, sprawozdania finansowe o źródłach pozyskania funduszy i poniesionych kosztach na prowadzenie kampanii wyborczej do rad miast i gmin. Number of units in the group: 184
84/634/0 Zakłady Wytwórcze Aparatury Pomiarowej "MERA-PAFAL" w Świdnicy 1945 - 1996 [2002] 0 Unroll
Dokumentacja statutowo-prawna zakładu, zarządzenia dyrektora, analizy działalności, dokumentacja kontrolna (protokoły kontroli), projekty racjonalizatorskie, sprawozdania finansowe, plany produkcji, paszporty produkcyjno-technologiczne, projekty rozbudowy i modernizacji zakładu, paszpotry przedsiębiorstwa, dokumemtacja techniczna. Dawna nazwa zespołu: Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej w Świdnicy, patrz AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorgcach, zespół nr 212: Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej w Świdnicy, 1945-1970, 208 j.a., 2,80 mb. Wraz z przejęciem akt przez AP Wrocław Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, dokumętację włączono do zespołu nr 84/634: Zakłady Wywórrcze Aparatury Pomiarowej "MERA-PAFAL" w Świdnicy. Number of units in the group: 1047
84/635/0 Biuro Informacyjne W. Schimmelpfeng - Niemiecka Wywiadownia Sp. z o.o. 1901 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 90000
84/636/0 Dom Bankowy Eichborn i Spółka we Wrocławiu 1710 - 1944 0 Unroll
1.Korespondencja przychodząca przedsiębiorstw, 1804-1900, sygn. 1-2098, 2.Korespondencja wychodząca (kopiały), 1801-1899, sygn. 2099-2688, 3.Korespondencja z bankami, 1880-1944, sygn. 2689-2849, 4.Korespondencja z fabrykami i innymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, 1854-1944, sygn. 2850-2965, 5.Korespondencja ze spółkami akcyjnymi i innymi przedsiębiorstwami, 1906-1944, sygn. 2966-3314, 6.Sekretariat – korespondencja różna, 1938-1944, sygn. 3315-3380, 7.Biuro centralne – Zentralburo, 1902-1944, sygn. 3381-3500, 8.Sprawy handlowo-finansowe przedsiębiorstw, 1785-1944, sygn. 3501-4219, 9.Sprawy gruntowe i budowlane, 1777-1935, sygn. 4220-4257, 10.Sprawy sądowe, 1821-1935, sygn. 4258-4274, 11.Korespondencja prywatna Eichbornów, 1904-1938, sygn. 4275-4344, 12.Udział Eichbornów w stowarzyszeniach i partiach, 1907-1936, sygn. 4345-4396, 13.Udział Eichbornów w życiu publicznym miasta i państwa, 1795-1935, sygn. 4397-4443, 14.Historia Firmy, 1710-1935, sygn. 4444-4470, 15.Sprawy prywatne Eichbornów, 1765-1944, sygn. 4471-4482. Number of units in the group: 4482
84/637/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Thorez" w Wałbrzychu [1945] 1950 - 1993 0 Unroll
Number of units in the group: 12157
84/638/0 "Uzdrowisko Długopole" w Długopolu Zdroju 1953 - 1964 [1965] 0 Unroll
Dokumentacja utworzenia Uzdrowiska Długopole w Długopolu Zdroju, schemat i struktura organizacyjna, regulaminy pracy, plany pracy, analizy działalności uzdrowiska, karty inwentaryzacyjne budynków, karty inwentaryzacyjne maszyn, kronika uzdrowiska, sprawozdania z działalnosci Rady Zakładowej. Number of units in the group: 18
84/639/0 "Uzdrowisko Lądek - Długopole" w Lądku Zdroju [1955] 1965 - 1976 0 Unroll
Odpis rejestru przedsiębiorstw państwowych, posiedzenia dyrekcji - protokoły, zarządzenia dyrektora, regulaminy organizacyjne, instrukcje obiegu dokumentacji, protokoły kontroli i rewizji - jednostki nadrzędne, plany roczne, sprawozdawczość GUS, bilanse, protokoły badania sprawozdania finansowego, analizy rocznej działalności uzdrowiska, informacje o wykonaniu podstawowych wskaźników planu rocznego, karty ewidencyjne pawilonów sanatoryjnych, protokoły z konferencji sprawozdawczo-wyborczej, protokoły z posiedzenia Rady Zakładowej, sprawozdania Centralnej Rady Związków Zawodowych ZKR, dokumentacja techniczna budynków i urządzeń (Dom Kultury w Lądku Zdroju, Dom Zdrojowy w Lądku Zdroju, Kino-Teatr w Lądku Zdroju, Amfiteatr w Lądku Zdroju, Zakład Borowinowy i sanatorium "Wojciech" w Lądku Zdroju, kotłownia "Wojciech" w Lądku Zdroju, źródło "Wojciech", Zakład Przyrodolecznicy "Wojciech" w Lądku Zdroju, Teatr letni w Lądku Zdroju, kotłownia "Jerzy" w Lądku Zdroju, Sanatorium i Zakład Przyrodoleczniczy "Stary Jerzy" w Lądku Zdroju, Zakład Przyrodoleczniczy "Nowy Jerzy" w Lądku Zdroju). Number of units in the group: 412
84/640/0 Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego w Wałbrzychu [1992] 1993 - 2001 0 Unroll
Zarządzenia Dyrektora, roczne plany likwidacji Wałbrzyskiej Kopalni Węgla Kamiennego, statuty, regulaminy organizacyjne, protokoły w posiedzeń Zespołu Zagrożeń Wodnych, protokoły kontroli przeprowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy, zalecenia, plany ruchu, plany likwidacji zakładów górniczych, sprawozdania z postępu prac likwidacyjnych, sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzenia, bilanse, protokoły badania sprawozdań finansowych, sprawozdania o przychowach, kosztach i wyniku finansowym, protokoły kontroli NIK, Urzędu Kontroli Skarbowej, kalkulacje kosztów własnego węgla, protokoły z posiedzeń Rady Pracowniczej. Number of units in the group: 452
Showing 621 to 640 of 1,521 entries.