Rada Główna Opiekuńcza - Polski Komitet Opiekuńczy w Kraśniku

Reference code
37/11/0
Border dates
1940-1944
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zespół zawiera akta: instrukcje Rady Głównej Opiekuńczej (sygn. 1-4), okólniki (sygn.5-10), sprawy personalne (sygn.11-16), protokoły posiedzeń Zarządu (sygn.17-19), protokoły różne (sygn. 20), sprawy ogólne-sprawozdania opisowe (sygn.21-23), sprawozdania z delegatur (sygn. 24-28), sprawozdania z działania opieki społecznej (sygn.29-31), protokoły lustracji delegatur (sygn.32-36), korespondencja dotycząca działalności Polskiego Komitetu Opiekuńczego (sygn.37-44), sprawozdania z akcji rozdzielczych (sygn.45), towary otrzymane od RGO - protokoły odbiorcze, pokwitowania, reklamacje (sygn.46-47), zakup towarów (sygn. 48), towary otrzymane od osób trzecich (sygn.49), wykazy ofiarodawców na potrzeby najbiedniejszych (sygn. 50), spis rzemieślników, właścicieli sklepów, młynów w powiecie (sygn.51), dotacje, udział w daninie, zbiórki (sygn.52-55), sprawozdania z rozdawnictwa (sygn.56), akcja dożywiania dzieci (sygn.57-59), korespondencja z delegatami oraz władzami centralnymi (sygn. 60), akcja zielarska (sygn.61-63), poszukiwanie osób zaginionych (sygn. 64), wykazy osób pokrzywdzonych przez pacyfikację niemiecką (sygn. 65), wykazy uchodźców z Wołynia (sygn.66), karty ewidencyjne uchodźców z Wołynia (sygn.67), wnioski i prośby podopiecznych (sygn. 68-70), sprawy różne dotyczące opieki społecznej (sygn. 71-72), sprawy gospodarcze (sygn. 73), preliminarze budżetowe (sygn.74), sprawy księgowe (sygn.78), dzienniki główna (sygn.79-80).

The history of the creator:

W dniu 29 maja 1940 r. zostały zatwierdzone przez Urząd Generalnego Gubernatora statuty instytucji opieki społecznej dla ludności Generalnego Gubernatorstwa w tym dla Rady Głównej Opiekuńczej- instytucji pomocy dla ludności polskiej. Siedzibą Rady Głównej Opiekuńczej był Kraków. Działalność podlegała kontroli Wydziału Administracyjnego w Urzędzie Gubernatora. Rada Główna Opiekuńcza powołała w końcu 1940 r. Powiatową Radę Opiekuńczą w Kraśniku. Powiatowa Rada Opiekuńcza składała się z członków narodowości polskiej. Powoływanie ich odbywało się za zgodą niemieckiego Starosty Powiatowego. PRO powoływała z terenu poszczególnych gmin delegatów gminnych. Powiatowa Rada Opiekuńcza w sierpniu 1941 r. przemianowana została na Polski Komitet Opiekuńczy. Rozwiązanie jej nastąpiło z chwilą utworzenia w 1945 r. Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej (PKOS) w Kraśniku. Powiatowa Rada Opiekuńcza a następnie Powiatowy Komitet Opiekuńczy początkowo miały siedzibę w Janowie Lubelskim. W listopadzie 1942 r. przeniesiono Starostwo Powiatowe z Janowa Lubelskiego do Kraśnika i wraz z nim siedzibę Polskiego Komitetu Opiekuńczego. Do zadań Powiatowej Rady Opiekuńczej należało wspieranie potrzebujących pomocy, szczególnie w wypadkach katastrof żywiołowych, niesienie pomocy uchodźcom i wysiedlonym, opieka nad dziećmi pozbawionymi rodziców lub opiekunów, wspieranie rodzin jeńców wojennych.

Border dates:

1940-1944

Classification:

The name of the creator:

Rada Główna Opiekuńcza - Rada Opiekuńcza Powiatowa Janów Lubelski

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Polnisches Hilfkomitee Polski Komitet Opiekuńczy Kraśnik

Languages:

Availability:

Total archival units:

80

Total archival units developed :

80

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak