Gminna Rada Narodowa Woszczele powiat Ełk

Reference code
64/21/0
Border dates
1945-1954
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, komisji, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet), Dział Gospodarki Gminnej (sprawy drogowe, osadnictwo), Dział Administracyjny (raporty sytuacyjne); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdawczość, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, inspekcje, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolny (zagospodarowanie odłogów, spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka)

The history of the creator:

Początkowo powiat ełcki, jak wszystkie powiaty mazurskie, podlegał Pełnomocnikowi Rządu R.P. na Okręg Mazurski, płk. Jakubowi Prawinowi. Uchwałą Rady Ministrów z 7 lipca 1945 r. i zarządzeniem Ministerstwa Administracji Publicznej z 9 lipca 1945 r. powiaty ełcki, gołdapski i olecki zostały włączone w obręb województwa białostockiego. 17 sierpnia 1945 r. powstała Powiatowa Rada Narodowa w Ełku, do końca roku zorganizowano gminne rady narodowe w powiecie. Zarządy gminne i gminne rady narodowe działały na podstawie ustawy z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W gminach organem stanowiącym i kontrolującym była rada gminna, organem zarządzającym i wykonawczym był zarząd gminny, który składał się z wójta, podwójciego i 2-3 członków zarządu. Członkowie rad gminnych zwani byli radnymi. Zakres działania gminnych rad narodowych określała ustawa z 1933 r., potwierdzona ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretem PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Zarząd gminny jako organ wykonawczy wybierany był przez radę narodową, wybór wójta i podwójciego zatwierdzał starosta. Obok zadań należących do kompetencji samorządu terytorialnego, zarząd gminny wykonywał funkcje administracji państwowej zlecone przez urzędy szczebla powiatowego. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła zmiany w strukturze wewnetrznej gminnych rad narodowych i poszerzyła zakres ich kompetencji w stosunku do zarządów gminnych. Organem wykonawczym gminnej rady narodowej stało się jej prezydium. Dawne działy zastąpiono referatami: ogólno-administarcyjnym, finansowym, spraw socjalnych i kulturalnych, gospodarki komunalnej i rolnym. Ustawa o reformie podziału administracyjnego z 25 września 1954 r. zdecydowała o likwidacji gmin, w ich miejsce powstały prezydia gromadzkich rad narodowych.

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

46

Total archival units developed :

46

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

10.0

Total running meters :

0.1

Dates of non-archival documentation :

1949-1954

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak