Rząd Gubernialny Radomski

Reference code
21/1/0
Border dates
[1789] 1807-1866 [1886]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

W skład zespołu wchodzą akta wytworzone przez Krakowski Urząd Cyrkularny, Radomski Urząd Cyrkularny, Prefekta Departamentu Krakowskiego i Radomskiego, Komisji Województwa Krakowskiego, Sandomierskiego, Urzędu Gubernialnego Krakowskiego, Kieleckiego, Sandomierskiego, Radomskiego. Wydział Służby Ogólnej sygn. 1-43 zagadnienia ustrojowe, przepisy archiwalne, akta dotyczące kandydatów na urzędy i urzędników, Wydział Administracyjny, sekcja administracyjna sygn. 44-4155 organizacja urzędów, biurowość, urzędnicy, akta personalne dot miast, włościan, przemysłu, handlu, rzemiosła sekcja wyznań sygn. 4156-6688 akta dotyczace duchowieństwa, kościoła prawosławnego, ewangelickiego, żydów, spisów tabelarycznych, dziesięcin, spadków, legatów sum funduszowych, hipotek, parafii i klasztorów sekcja rachuby sygn. 6689-7142 akta dotyczące spraw finansowych sekcja prawna sygn. 7143-7148 akta procesowe rozgraniczenie dóbr sekcja ubezpieczeń sygn. 7149-7199 towarzystwa ogniowe, ubezpieczenia miast sekcja komunikacji sygn. 7200-7225 szarwarki, komunikacja lądowa i wodna Wydział Skarbowy sekcja ogólna sygn. 7226-7342 akta dotyczące Wydziału Skarbowego sekcja skarbowa sygn. 7343-9675 urzędy skarbowe, kasy, podatki, konsensy, dochody konsumpcyjne, sprawy rolne sekcja dóbr i lasów sygn. 9676 - 10247 propinacje, zajęcia kapitałów, pożyczki na dobra, spory graniczne, kapitały i fundusze, dobra suprymowane, lustarcje, leśnictwo sekcja prawna sygn. 10248-10486 akta procesowe Wydział Wojskowo Policyjny sekcja policyjna sygn. 10487-10793 szpitale i opieka lekarska, domy schronienia, więzienia, legaty, Żydzi sekcja wojskowa sygn. 10794-10880 spisy wojskowe, zabudowania wojskowe, zwolnienia z wojska, kwaterunek sekcja rachuby sygn. 10881-10927 koszary, wypłaty za kwaterunek, zaopatrzenie wojska, koszty kuracyjne szpitali aneks sygn. 10928-11132 spadki, opisy granic, oszacowanie lasów, akta burmistrzów, wójtów, rewizje kas, magazynów solnych, dzierżaw, propinacje, Żydzi, statystyka , akta osobowe, listy urzędników, rewizje urzędów, dozoru kościelnego, cechów, podatków, statystyka rzemiosła, tabele prestacyjne i powinności, rejestry pomiarowe i klasyfikacyjne powiatu olkuskiego, akta dot. Dóbr Chomentówek pow. Szydłów (inwentarz dóbr, wykaz posiadaczy osad włściańskich, powinności włościan)

The history of the creator:

Zgodnie z art.83 ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego w każdym województwie miały być powołane Komisje Wojewódzkie. Ich organizacja i kompetencje zostały określone w postanowieniu z 3 lutego 1816 roku. Komisje dzieliły się na 5 wydziałów: Wyznań Religijnych i Oświecenia Narodowego, Administracyjny, Wojskowy, Skarbowy i Policyjny. W 1818 r. został powołany Wydział Dóbr i Lasów Rządowych, w 1821 połączony z Wydziałem Skarbowym. W 1819 roku powołano jeszcze Wydział Prezydialny, zwany późnej Wydziałem Służby Ogólnej. Ukazem z 1837 roku Komisje Wojewódzkie zostały przemianowane na Rządy Gubernialne. Od 1845 roku w wyniku połączenia Guberni Kieleckiej i Sandomierskiej powstała Gubernia Radomska z Rządem Gubernialnym Radomskim. Zachowane akta były wytwarzane przez: Krakowski Urząd Cyrkularny 1807-1809, Radomski Urząd Cyrkularny 1807-1809, Prefekta Departamentu Krakowskiego 1810-1816, Prefekta Departamentu Radomskiego 1810-1816, Komisję Wojewódzktwa Krakowskiego 1816-1837 (od 1818 z siedzibą w Kielcach), Komisję Województwa Sandomierskiego 1816-1837 (z siedzibą w Radomiu), Rząd Guberniany Krakowski 1837-1841, Rząd Gubernialny Kielecki 1841-1844, Rząd Gubernialny Sandomierski 1837-1844 i Rząd Gubenialny Radomski 1845-1866. Akta powstały w wyniku działalności urzędów o różnych kompetencjach, strukturze i zasięgu, przy czym akta z okresu zaboru austriackiego zachowały się jedynie szczątkowo. Akta RGR-u znajdują się też w ramach innych zespołów z tego okresu: Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej ok.800 ja, Radomskiej Dyrekcji Szkolnej ok.200 ja, w aktach Izb Skarbowych Kieleckiej i Radomskiej oraz w aktach zespołu Zarząd Dóbr Państwowych (AP Radom) - 8496 ja. Część zespołu 3050 ja jest przechowywana w AP Radomiu w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Border dates:

[1789] 1807-1866 [1886]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1789-1806, 1807-1866, 1867-1886.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski, niemiecki, francuski

Availability:

Available in full

Total archival units:

8929

Total archival units developed :

8928

Total archival units without records:

0

Total current materials

154.62

Total current materials developed

154.61

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of subject Nie
Working list Nie
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak

mikrof.od sygn 1-3153 nr G 90267-G903430, G 9010013-9010017, 641 ja z lit a, /3050 ja, 80,00 mb zespołu znajdują się w Archiwum Państwowym w Radomiu/