Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostojowie

Reference code
21/312/0
Border dates
1954-1971
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sesje GRN protokoły, uchwały, plany pracy, oceny, sprawozdania, informacje, analizy, Komisje GRN, protokoły, analizy, oceny, plany pracy, protokoły z kontroli, składy osobowe, Posiedzenia Prezydium, protokoły, uchwały, sprawozdania, analizy, informacje, plany pracy, Zebrania wiejskie,sołtysi - protokoły, uchwały, Plany gospodarcze i programy, wiejskie programy rozwoju rolnictwa, Sprawozdania gospodarcze, opisowe i statystyczne Kontrole i inspekcje zewnętrzne protokoły i zalecenia Budzet i jego wykonanie

The history of the creator:

Na mocy ustawy z 25 września 1954 r. (Dz. Ust. Z 1954 r. nr 43 poz. 191) o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych w miejsce dotyczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady jako jednostki podziału administracyjnego wsi. Podziału administracynego na gromady dokonywały wojewódzkie rady narodowe ustalając granice gromad oraz siedziby władz. Organami władzy państwowej w gromadach zostały gromadzkie rady narodowe wybierane przez ludność gromady na okres 3 lat. Liczbę radnych ustalało prezydium powiatowej rady narodowej w zależności od ilości mieszkańców gromady w stosunku 1 radny na 100 mieszkańców, przy czym liczba radnych nie mogła być mniejsza niż 9, a większa niż 27 osób. Do zadań gromadzkich rad narodowych jako organów władzy państwowej należało kierowanie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturaną z jednoczesnym powiązaniem potrzeb gromady z zadaniami ogólnopaństwowymi. Gromadzkie rady narodowe obradowały na sesjach, zwoływanych przez prezydium, bedącym organem wykonawczym i zarządzającym.W skład prezydium wchodzili przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz gromadzkiej rady narodowej. Gromadzka rada narodowa licząca co najmiej 12 radnych wybierała ponadto w skład prezydium 2 członków, a licząc co najmiej 18 radnych 3 lub 4 członków. Organami pośredniczącymi pomiędzy gromadzkimi radami narodowymi a ludnością ,były komisje rad sprawujące funkcje pomocnicze, doradcze i kontrolne. Na podstawie nowelizacji uchwały z 1958 roku, od 1963 roku gromadzkie rady narodowe mogły uchwalać wieloletnie i roczne plany gospodarcze gromad. Ustawa z 1963 roku zmieniała także kadencje rad narodowych z trzyletnich na czteroletnie oraz ustalała liczbę radnych. W 1965 roku przekazano gromadzkim radom narodowym sprawy związane z wymiarem podatku gruntowego. Gromadzkie rady narodowe zostały zlikwidowane na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych ( Dz Ust z 1972 roku nr 49 poz 312) W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1954-1971

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

77

Total archival units developed :

77

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak