Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kielcach

Reference code
21/314/0
Border dates
[1932-1949] 1950-1973 [1974-1995]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wydział Organizacyjno- Prawny: protokóły z sesji Prezydium Rady Narodowej oraz gromadzkich rad narodowych, akta dotyczące działalności komisji stałych i doraźnych, materiały z wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych, sprawy organizacji wydziałów i referatów Prezydium, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, protokóły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodoweji prezydiów gromadzkichrad narodowych, sprawy działy terytorialnego, protokóły z kontroli Prezydium oraz jednostek podległych. Powiatowa Komisja Palnowania Gospodarczego: protokóły posiedzeń Komisji,plany wieloletnie pow. Kielceckiego, plany gospodarcze gromad, roczne plany i sprawozdania poszczególnych gałezi gospodarki,bilanse siły roboczej powiatu. Wydział Finansowy: plany pracy Wydziału, sprawozdaniaopisowe i stytystycze z wykonania budżetu, plany funduszu gromadzkiego, budżety Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oraz gromad, preliminarze wydatków wydziałów Prezydium, protokóły i zarządzenia pokontrolne.Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawy wywłaszczeniowe, zmiany imion i nazwisk, stwierdzenie obywatelstwa, ewidencja stowarzyszeń, książki meldunkowe.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: roczne plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, program aktywizacji miast i osad,sprowazdania o stanie urządzeń komunalnych.Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza: plany i sprawozdania z działalności Wydziału, decyzje Wydziału w sprawie utworzenia spółek wodnych, pozwolenia wodno-prawne.Wydział Przemysłu i Handlu: plany wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania w zakresie handlu, opracowania statystyczne, akta dotyczące inwestycji, handlu prywatnego, uprawnienia przemysłowe osobowe na prowadzenie rzemiosła, karty rzemielśnicze.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: protokóły posiedzeń Komisji Rolnictwa i Leśnictwa. Plany wieloletnie i roczne, sprawozdania powiatow, zestawienie gminne statystyczne, decyzje Prezydium dotyczące zagospodarowania gruntów leśnych, inwentaryzacja obiektów leśnych, wykazy gospodarstw opuszczonych. Wydział Skupu: plany perspektywistyczne, sprawozdania z wykonania planów, analizy opisowe, protokóły z posiedzeń Zespołu Koordynacji Skupu, protokóły z kontroli gminnych rad narodowych, ewidencja gruntów.Wydział Oświaty i Kultury: plany pracy, sprawozdania i analizy, budżety, bilanse, akta dotyczące szkół podstawowych, szkół dla pracujacych, świetlic dziecięcych, przedszkoli, ochrony zabytków i działalności oświatowych zespołów tanecznych.Wydział Zdrowia: protokóły z kontroli w środowiskach zdrowia gromadzkich Rad Narodowych, sprawozdania z akcji sanitarno- porządkowych pow. Kieleckiego.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: mapy pomiarowe gruntów wsi i mapy sytuacyjno-wysokościowe pow. Kieleckiego; ułożone alfabetycznie wg. Miejscowości Mapa pomiarowa wsi Bartków.Wykazy członków Armii Andersa, Maczka.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - plany i analizy budownictwa mieszkaniowego, karty inwentaryzacyjne cmentarzy.Wydział Budownictwa - wieloletnie i roczne plany urbanistyczne, dokumentacja synagogi w Chęcinach.Księgi meldunkowe mieszkańców.Przejęcia gospodarstw pożydowskich i opuszczonych.Akta RSP w Sukowie. Ochotnicze Straże Pożarne w Bęczkowie, Cedzynie, Górnia, Krajnie, Leszczynach, Radlinie, Skorzeszycach, Woli Jachowej. Akta dotyczące Zakładu Wodnego w Bobrzy. Wywłaszczenia na rzecz Państwa na potrzeby KCW "Nowiny" w budowie nieruchomości w Woli Murowanej. Ewidencja gruntów, akta dot. parcelacji majątków, akta wspólnot gruntowych, przekształcenia własnościowe nieruchomości rolnych z terenu gromad w Szałasie i Kucembowie, decyzje zmian we władaniu gruntami z terenu gminy Górno

The history of the creator:

Prezydium WRN w Kielcach powstało w związku z reformą terenowych organów państwowych przeprowadzoną na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950r. O jednolitych terenowych organach wladzy.Prezydium WRN w 1950r. Dzieliło się na następujące Wydziały: Ogólny, Kadr, Kontroli, Finansowy, Społeczno-Administracyjny, Wojskowy, Oświaty, Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Budownictwa, Komunikacji, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu, Przemysłu i referat do spraw wyznań. Organizacja wewnętrzna wydziałów, szczegółowe zakresy ich działania były ustalone uchwałami Prezydium WRN w Kielcach.Struktura organizacyjna Prezydium WRN ulegała licznych reorganizacjom, w związku z tym niektóre wydziały nie funkcjonowały przez cały okres, a z kolei powoływane były nowe wydziały. Działalnośc Prezydium WRN została zakończona w 1973r. , kiedy na podstawie ustawy z dnia22 listopada 1973 o zmianie ustawy o radach narodowych, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 w sprawie zasad organizacji i administracji państwowej w miejsce Prezydium WRN w Kielcach utworzono Urząd Wojewódzki w Kielcach. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

[1932-1949] 1950-1973 [1974-1995]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3622

Total archival units developed :

3402

Total archival units without records:

0

Total current materials

48.0

Total current materials developed

39.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

847.0

Total running meters :

10.6

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak
Book inventory approved Tak

akta kat. B - 757 sztuk gromadzkich książek meldunkowych, 90 teczek akt osobowych i innej dokumentacji dotyczących spraw pracowniczych