Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Kielcach

Reference code
21/339/0
Border dates
[1947] 1948-1991
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta dotyczące odpraw narad i konferencji w delegaturze NIK w Kielcach 1949-1956 sygn 1-4 Materiały ewidencyjne składnicy akt 1949-1957 sygn 5 Plany kontroli 1948-1953 sygn 6-13 Sprawozdania z działalności Delegatury NIK w Kielcach 1949-1953 sygn 14-22 Akta kontroli działalności Delegatury NIK w Kielcach 1949-1953 sygn 23 Notatki slużbowe Delegatury NIK w Kielcach 1955 sygn 24 Akta dotyczące wspólzawodnictwa pracy w Delegaturze NIK w Kielcach 1949-1950 sygn 25 Akta kontroli poszczególnych jednostek [1947]1948-1960 sygn 26-748 Uwagi do sprawozdań z wykonania budżetów terenowych planów gospodarczych 1948-1953sygn 749-163 Kolegium Delegatury NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 764-769 protokóly z posiedzeń Odprawy narady i konferencje w Delegaturze NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 770-776 Wycinki prasowe dotyczące dzialalnosci Delegatury NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 777-782 Plany kontroli 1958-sygn 783 Sprawozdania z dzialalnosci Delegatury NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 784-790 Wykaz akt i spisy spraw 1962-1963 sygn 791-792 Ewidencja kontroli 1962-1963 sygn 793-794 Akta kontroli poszczególnych jednostek 1958-1963 sygn 795-1400 Uwagi do sprawozdań z wykonania budżetów terenowych planów gospodarczych 1960-1963 sygn 1401-1405 Preliminarz budzetowy Delegatury NIK w Kielcach 1962 sygn 1406 Sprawozdania finansowe Delegatury NIK w Kielcach 1963 sygn 1407 Sprawozdania dotyczące stanu zatrudnienia i funduszu płac 1962-1963 sygn 1408-1410 Ewidencja skarg i wniosków 1962-1963 sygn 1411-1412 Akta kontroli poszczególnych jednostek, opracowania zbiorcze informacje i sprawozdania 1964-1967 sygn 1413-2112 Plany pracy Delegatury NIK w Kielcach akta kontroli poszczegolnych jednostek opracownia zbiorcze sprawozdania statystyczne informacje o wynikach kontroli ewidencja skarg i wniosków 1971-1977 sygn 2113-3476 Akta kontroli poszczegolnych jednostek opracownia zbiorcze informacje i sprawozdania 1968-1975 sygn 3477-3955 Akta kontroli poszczegolnych jednostek opracownia zbiorcze informacje i sprawozdania 1976-1982 sygn. 3956-6618

The history of the creator:

Kielecka Delegatura Najwyższej Izby Kontroli została utworzona 19 marca 1949 roku na mocy ustawy z dnia 19 marca 1949 roku o kontroli państwowej. Zadaniem Delegatury była kontrola działalności wszystkich instytucji na terenie województwa pod względem gospodarczym i finansowym i organzacyjno administracyjnym. Kontroli nie podlegaly władze i urzędy trzeciej instancji w 1952 roku Ministerstwo Kontroli Państwowej przejęło agedny Najwyższej Izby Kontroli i utworzyło terenowe grupy kontroli państwowej. W 1953 roku w Kielcach powstało 12 terenowych grup kontroli państwowej. Po 27 grudnia 1957 roku w wyniku powołania Najwyższej Izby Kontroli ponownie powstała w Kielcach. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli, która przejęła na siebie obowiązki uprzednio działających tu organów kontroli państwowej. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

[1947] 1948-1991

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

7902

Total archival units developed :

1412

Total archival units without records:

0

Total current materials

56.0

Total current materials developed

9.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak
Book inventory approved Tak