Akta gminy Miedzierza

Reference code
21/529/0
Border dates
1932-1944 [1950]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta dotyczące rozkładu podatków gruntowych i rejestrów 1934-1942 sygn 1-6 Księgi biercze podatku gruntowego wyrównawczego 1942-1944 sygn 7-9 Księgi meldunkowe wsi Baran, Chyby, Kontrowers, Straszów 1939 (1950) sygn 10-14 Wykazy osób posiadających nieruchomości budynków 1941-1943 sygn 15 Rejestry mieszkańców wsi Miedzierza, Barak, Wólka, Smolana, Królewiec, Zastawie, Matynia, Kawęczyn, Rozgół, Swinków, Przyłogi, Adamów, Cisownik, Strażnica, Kłucko, Salata, Lisie Jamy, Borki, Muszczarz, Smyków, Ostre Górki, Straszów, Sośnina Gliniany Las, Wyrębów, oraz Kolonia Kłucko 1932-1944 (1950) sygn 16-23

The history of the creator:

Ustrój gmin wiejskich zapoczątkował dekret z dnia 23 lutego 1809 r. Dekret z 1809 roku, który przewidywał istnienie rad wiejskich z wójtem na czele. Od 1818 roku wójtom nadano charakter partymonialny, uszczuplono obszar gmin, czyniąc wójtem każdego właściciela wsi. Ukaz carski z dnia 9 lutego 1864 roku „O urządzeniu gmin wiejskich”, wprowadził nowy ustrój gminy wiejskiej, dając podstawę ustroju samorządu gminnego. Każda gmina składać się miała z szeregu wsi, osad, kolonii, folwarku, a więc tworzyć gminę zbiorową. W związku z ukazem z 1864 roku Komitet Urządzający w latach 1867-1868 wprowadził nowy podział na gminy. Podstawowe zmiany wprowadził dekret „O utworzeniu rad gminnych” z dnia 27 listopada 1918 roku. W każdej gminie została utworzona rada gminna, składająca się z wójta i 12 członków. Stan taki przetrwał do 1933 roku, kiedy to zmiany w dotychczasowej organizacji samorządu wprowadziła ustawa z 23.03.1933 r. „O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego”. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 28.11.1939 r. podporządkowało władze gminne okupantowi. Samorząd gminny został zlikwidowany. Zarządem gminy kierował burmistrz powoływany drogą nominacji. Bezpośrednią władzę nadzorczą nad gminami sprawował Starosta Powiatowy. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1932-1944 [1950]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

23

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak