Starostwo Powiatowe w Reszlu (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Reszlu)

Reference code
42/23/0
Border dates
1812-1944
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

A. Sprawy administracji państwowej sprawy ogólne powiatu: nowo powstałe zakłady, kronika wojenna 1914-1939, sprawozdania o sytuacji mniejszości polskiej, wykroczenia 1819-1939 sygn.1-3, 118 sprawy plebiscytu : komisja plebiscytowa w Olsztynie, plebiscyt w Prusach Wschodnich, koszty plebiscytu 1920-1926 sygn.4-8 sprawy ludnościowe: cudzoziemcy- osoby polskiego, rosyjskiego, żydowskiego pochodzenia; zatrudnienie rosyjskich i polskich robotników, informacje o cudzoziemcach 1887-1944 sygn.9-17 sprawy ludności żydowskiej: spisy urodzeń, małżeństw, zgonów; sprawy synagogi 1812-1904 sygn.18-26 sprawy opiekuńcze 1817-1818, 1926-1944 sygn.27-29 sprawy policyjne: mennonici, działalność polskiej propagandy, ruch graniczny z Wolnym Miastem Gdańsk, kontrola cen 1827-1939 sygn.30-34 rzemiosło i przemysł (Gewerbepolizei): rybołówstwo, transport, praktykanci w zawodach rzemieślniczych 1820-1932 sygn.35-41 sprawy kościelne i szkolne: ogólne sprawy budowlane, rozbudowa szkoły w Wągstach, szkoły zawodowe 1816-1927 sygn.42-44 wybory, spis ludności 1919-1920, 1938-1942 sygn.45-46 separacje gruntów Biskupca 1862-1883 sygn.47 C. Sprawy komunalne 1895-1929 sygn. 48-49 D.Wydział powiatowy sprawy ogólne: zarządzenia dot. załatwiania spraw w wydziale, urlopy, wynagrodzenia, wymówienia, "Kreisblatt" 1874-1939 sygn.50-70, 142-143, 151-154 sprawy budowlane: budowa dróg, wodociągi i kanalizacja, powiatowy nadzór budowlany, ogólne zarządzenia 1880-1941 sygn.71-76, 120-141, 144-148, 155 sprawy finansowe i podatkowe 1892-1928 sygn.77-88 sprawy personalne 1906-1940 sygn.89-110, 119 utworzenie pośrednictwa ds.opiekuńczych 1914-1914 sygn. 111 poradnia ds. rentowych 1919-1928 sygn.112 sprawy sporne 1929-1930 sygn. 113 sprawy gospodarcze 1907-1929 sygn.114-116, 149-150 sędziowie rozjemczy w sądach Biskupca 1842-1923 sygn.117

The history of the creator:

Urząd landrata wywodzi się z Marchii Brandenburskiej i pierwotnie wybierani na to stanowisko byli reprezentantami interesów stanowych. Od 1752r. w związku z likwidacją w Prusach urzędów starościńskich, powołani w ich miejsce landraci wypełniali swoje zadania jako przedstawiciele władzy państwowej. Ugruntowanie pozycji landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej przyniosło rozporządzenie z 30.04.1815r. o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji (Provinz), te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne (Regierungsbezirk); najniższą jednostką terytorialno-administracyjną był powiat (Kreis). Powiat reszelski znajdował się początkowo na obszarze Rejencji Królewieckiej, od 1905r. Rejencji Olsztyńskiej. Powierzchnia powiatu w 1870 r. liczyła 852 km2, a w jego granicach znajdowały się 4 miasta, 83 wsie i 42 obszary dworskie. Siedzibą władz powiatowych od 1864 r. był Biskupiec. Całość spraw administracji państwowej, która spoczywała w rękach nadprezydenta w prowincji i prezydenta w rejencji, w powiecie pozostawała w gestii landrata. Późniejsza ustawa z 30.07.1883r. określiła szerokie kompetencje urzędu landrata, któremu podporzadkowane były wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji, budownictwa, handlu, przemysłu. Landrat podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Od 1872r. mianowany był na ten urząd przez ministra spraw wewnętrznych, wcześniej wybierany był przez miejcowe środowisko szlachty. Landrat przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu.

Border dates:

1812-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Landratsamt Rössel (Bischofsburg)

Languages:

Availability:

Total archival units:

155

Total archival units developed :

155

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak