Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie

Reference code
42/483/0
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

1. Dział Ogólno-Organizacyjny 1946-1951, sygn. 1-15 - protokoły z zebrania organizacyjnego i posiedzeń Zarządu Oddziału Wojewódzkiego; plany pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i sprawozdania z ich wykonania; protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego; sprawozdania zbiorcze z działalności Oddziałów Powiatowych; protokoły likwidacyjne Oddziałów Powiatowych; akta osobowe pracowników Towarzystwa Burs i Stypendiów RP 2. Dział Finansowy 1948-1951, sygn. 16-21 - budżet – opracowanie i wykonanie; sprawozdania finansowe ze zbiórek publicznych 3. Dział Burs 1948-1951, sygn. 22-25 - akta dotyczące organizacji i działalności burs; plany gospodarcze burs; karty inwentaryzacyjne budynków i lokali burs; protokoły zdawczo-odbiorcze burs 4. Dział Stypendiów 1947-1951, sygn. 26-29 - podania o przyznanie stypendiów; wykazy uczniów miejscowego pochodzenia; zestawienia wypłacanych stypendiów; karty personalne stypendystów 5. Dział Inwestycyjny 1951, sygn. 30 - prowadzone inwestycje; zestawienia zbiorcze kapitalnych remontów

The history of the creator:

Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęło działalność 15 czerwca 1946 roku. Jego zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania regulował statut, według którego T.B.S. RP powołane zostało w celu: udzielania pomocy materialnej i stwarzania warunków dla najpełniejszego rozwoju wartościowych pod względem uzdolnień i charakteru jednostek spośród młodzieży wiejskiej. Cele te miały być realizowane poprzez organizowanie, budowanie oraz prowadzenie burs i świetlic, gromadzenie funduszy na stypendia dla młodzieży, a także współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie akcji stypendialnej i organizacji burs. 1 lutego 1949 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Towarzystwo Burs i Stypendiów RP uznane zostało za stowarzyszenie wyższej użyteczności, co niewątpliwie wzmocniło jego pozycję. Towarzystwo otrzymało nowy statut, według którego pomoc T.B.S. RP rozciągnięta została także na dzieci robotników i inteligencji pracującej. T.B.S. RP obejmowało swym działaniem obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie województwa olsztyńskiego organizowanie Towarzystwa rozpoczęto w roku 1946. 17 października 1946 roku odbyło się zebranie organizacyjne, podczas którego wybrano Tymczasowy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego T.B.S. RP w Olsztynie. Legalizacja wybranego podczas zebrania organizacyjnego Zarządu nastąpiła 3 kwietnia 1947 roku. Na terenie województwa zorganizowanych zostało 17 Oddziałów Powiatowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Braniewie, Giżycku, Górowie, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku, Morągu, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Ostródzie, Pasłęku, Piszu, Szczytnie, Węgorzewie, a także 44 Koła Gminne. Działało też 11 burs TBS. T.B.S. RP prowadziło na terenie województwa olsztyńskiego zakrojone na szeroką skalę akcje zbiórkowe i stypendialne. Zorganizowane zostały III, IV i V Tydzień T.S.B. RP, a także zbiórka im. Chopina. Sprzedawano cegiełki i znaczki. W latach 1947-1950 stypendia otrzymało ponad 300 stypendystów. T.B.S. RP zlikwidowane zostały na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 roku w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności Towarzystwa Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzenie likwidacji miało nastąpić w terminie do dnia 31 marca 1952 roku. W rzeczywistości likwidacja T.B.S. RP w terenie nastąpiła znacznie szybciej. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego T.B.S. RP w Olsztynie akcję likwidacji przeprowadził już w drugiej połowie 1951 roku.

Border dates:

1946-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1951, 1946-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival files:

30

Total archival files processed:

30

Total archival files without records:

0

Total linear metres

0.0

Total linear metres processed

0.4

Total archival files without records

0.0

Total archival files:

0

Total files:

0

Total size (in MB):

0.0

Total documents

0

Total cases

0

Total classes

0

Total archival files:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak