Akta miasta Krośniewice

Reference code
51/1/0
Border dates
[1821-1860]1927-1950
Number of series
13
Number of scans
0

Content:

Urząd Municypalny w Krośniewicach 1821-1860 - nominacje urzędników sygn. 73 Miejska Rada Narodowa sygn. 2-11 Zarząd Miejski w Krośniewicach - USC sygn.1 - Ref. Ogólno - Organizacyjny sygn. 12-32 - Ref. Finansowo - Budżetowy sygn. 33 -45, 68-69 - Ref. Przemysłu i Handlu sygn. 46-66 - Ref. Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego sygn. 67 - Ref. Ewidencji Ludności sygn. 70-72 Okres międzywojenny 1938 – 1939: Urzędnik Stanu Cywilnego: podania o wydanie metryki z akt urzędnika stanu cywilnego gminy wyznaniowej żydowskiej; Okres 1945 – 1952: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach: powołanie Komitetów Obywatelskich Wystawy Ziem Odzyskanych, plany pracy Miejskiej Rady Narodowej, sprawy personalne członków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, oświata i kultura, sprawy pozbawienia obywatelstwa polskiego, przejęcie mienia państwowego przez organy samorządowe; Zarząd Miejski w Krośniewicach: Referat Ogólno – Organizacyjny: zebrania organów samorządowych, protokoły kontroli, sprawy organów kolegialnych, roczne sprawozdania z odbytych uroczystości, statystyka ogólna, wykaz nieruchomości poniemieckich oraz przejęcie ich na własność miasta, wykaz pracowników, sprawy granic miasta i gminy, sprawy pracowników (szkolenia, wynagrodzenia, nowe etaty), sprawy dzierżawy placów oraz budynków, uruchamianie szkół, oświata i kultura, korespondencja z Wydziałem Powiatowym dotycząca zatrudnienia pracowników; Referat Finansowo – Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, plan finansowy wykonania budżetu administracyjnego; Referat Przemysłu i Handlu: wykaz osób prowadzących przedsiębiorstwa handlowo – przemysłowe i rzemieślnicze; Referat Rolnictwa: zestawienia świadczeń rzeczowych, sprawy rolne, hodowlane, ogrodnicze i chorób zakaźnych, arkusz zbiorczy klasyfikacji gruntów; Referat Ewidencji Ludności: wymeldowania, sprawy obcokrajowców, repatriacja osób narodowości niemieckiej, Księgi Kontroli Ruchu Ludności, rejestr mieszkańców miasta, zestawienie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów; Referat Techniczno – Drogowo – Budowlany: sprawy kredytu i dotacji, remonty, budowa i utrzymanie dróg i mostów; Referat Zdrowia Publicznego i Opieki Zdrowotnej: protokoły posiedzeń Zarządu Okręgowego Ośrodka Zdrowia w Krośniewicach i jego statut, adopcja dzieci ocalałych z powstania warszawskiego (wnioski na przyznanie dzieci), sprawy inwalidzkie (sprawa Edwarda Dynkowskiego); Referat Wojskowy: rejestracja poborowych, młodzież z organizacji „Służba Polsce”; Zarząd Miejski Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego: protokoły posiedzeń, zarządzenia i okólniki, teczka Związków Zawodowych

The history of the creator:

Border dates:

[1821-1860]1927-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

73

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Nie 68 j.a.
Working list Tak 73 j.a.