Akta miasta Parzęczewa

Reference code
52/12/0
Border dates
1807-1870
Number of series
4
Number of scans
4317

Content:

Wydział Administracyjny l. 1891-1870, od sygn. 1 do sygn. 22: Są to akta Szkoły Elementarnej, akta burmistrza m. Parzęczewa obejmujące protokoły z rewizji kasy miejskiej oraz korespondencja burmistrza z naczelnikiem powiatu. Wydział Wojskowy l. 1842-1870, od sygn. 23 do sygn. 32: Akta dotyczące poboru wojskowego, wykazy składek kwaterunkowych itp Wydział Skarbowy l. 1807-1870, od sygn. 33 do sygn. 64: Zarządzenia Dyrektora Departamentu, protokoły uwag nad zrewidowanymi regestami oraz akta dotyczące podatku podymnego. Kasa Ekonomiczna l. 1852-1870, od sygn. 65 do sygn. 67: Rachunek kasy Ekonomicznej i dochody kasy miejskiej. Akta z lat 1864-1866, sygn. 68: O przesiedleniach się mieszkańców m. Parzęczewa.

The history of the creator:

Pierwsze wzmianki o Parzęczewie pochodzą z lat 1385 r. a w 1411 r. otrzymał prawa miejskie. W 1870 r. Parzęczew stracił prawa miejskie. Po utworzeniu Księtwa warszawskiego uchylono dawne prawa i samorządy miejskie, a miasta poddano pod ogólne zarządzenia administracyjne, policyjne i sądowe zaprowadzone w Księstwie Warszawskim, tworząc z nich gminy miejskie pod zarządem prezydentów lub burmistrzów mianowanych przez rząd. Następnie ustanowiono dla miast Urzędy Municypialne i Rady Muncypialne Miejskie. W 1918 r. władzę w miastach zaczęły sprawować urzędy muncipialne. Urząd składał się z burmistrza i ławników. Ławnicy byli wyłącznie mianowani spośród mieszkańców miasta posiadających własność nieruchomą i pełnili oni funkcję sekretarzy i kasjerów. Urząd Muncipialny podlegał komisjom wojewódzkim. Konstytucja Królestwa zastrzegała wpływ społeczeństwa na mianowanie urzędników. Później tę sprawę uregulowano w ten sposób, iż sejmiki i zgromadzenia gminne miały przedstawić kandydatów na urzędy, następnie rady wojewódzkie formowały odpowiednie listy, a senat je zatwierdzał tak iż tylko ci mogli być mianowani, którzy byli umieszczani na listach w praktyce to jednak nie było stosowane. W miastach sprawy samorządu miejskiego były oddawane władzom lokalnej administracji tj. urzędowi muncypialnemu. Urząd Muncipialny sprawował władzę w mieście do 1842 r. W tymże roku nazwy Urzędów Municypialnych zostały przemianowane na Magistrat. Nie zmieniły się jednak kompetencje urzędu. Po powstyaniu styczniowym tj. 1868-1870 szereg miast i miasteczek Królestwa zamieniono w osady. Tak się stało z Parzęczewem.

Border dates:

1807-1870

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

68

Total archival units developed :

67

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 67 j.a.
Working list Tak 1 j.a.
Book inventory approved Tak 67 j.a.
Working list Tak 1 j.a.