Kancelaria notariusza Osipa Bronisława Grabińskiego w Uniejowie

Reference code
52/87/0
Border dates
1901-1914
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta notarialne 1901-1914 sygn 1-75 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, Skorowidz 1901-1914 sygn. 76-83 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89

The history of the creator:

Podstawą działania notariatu na ziemiach polskich w okresie Księstwa warszawskiego, a później Królestwa Polskiego była ustawa notariatu ogłoszona 4..08.1808, oparta na wzorach francuskich tj. ustawie z 1803 r. Poźniejsze ustawy i instrukcje hipoteczne z lat 1818, 1819 1825 r. wprowadziły wprawdzie drobne zmiany o organizacji notariatu nie zmieniły one jednak ani jego istoty ani zasad ustrojowych. W 1866 r. została wydana rosyjska ustawa notarialna, wprowadzajaca w Królestwie Polskim wraz reformą sądową tj. w r. 1876. Zachowała ona zasadnicze uprawnienia i zasady organizacji notariatu lecz wprowadziła pewne modyfikacje i ograniczenia.Pewna część czynności przeszła do jurysdykcji sądów gminnych i pokoju, uległy częściowej modyfikacji zasady instrukcji hipotecznej z 1812 r., niektóre akty notarialne/ głównie na podstawie których ustanawiane były prawa dóbr nieruchomych, dla ich ważności musiały być zatwierdzone przez starszego notariusza okręgu sądowego. Wybuch I wojny światowej zawiesił na pewien okres działalnośc notariatu. Wznowiły one czynność w 1917 r. na zasadzie tymczasowych przepisów o organizacji sądownictwa w Królestwie Polskim z 18.07.1917 r.W zasadzie ustawa o notariacie z 1866 r. obowiązywała aż do 1939 r. i chociaż w okresie międzywojennym ukazało się szereg rozporządzeń, miały charakter uzupełniający, np. Dekret z 03.07.1918 r. wprowadza nazwę urzędnika tj. notariusz zamiast rejent , ustawa z 05.07.1926 r. zmieniła niektóre postanowienia ustawy, m. in. w kwestii terminu przekazywania ksiąg notarialnych do archiwum hipotecznego. Tak zorganizowane kancelarie notarialne w zasadzie istniały do r. 1939, kiedy to wybuch II wojny światowej zawiesił ich działalność.

Border dates:

1901-1914

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

77

Total archival units developed :

77

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 77 j.a.