Kasa Stefczyka w Leźnicy Małej

Reference code
52/225/0
Border dates
1947-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Kasa Stefczyka w Leźnicy Małej 1947-1951 od sygn. 1do sygn. 3 Bilans otwarcia Spółdzielni, protokół z przyjęcia Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej przez Państwowy Bank Rolny

The history of the creator:

W XIXw. oprócz banków państwowych, samorządowych i prywatnych oraz Towarzystw Kredytowych kształtował się system drobnego kredytu. Były to spółdzielnie kredytowe i kasy oszczędności. Kasy oszczędności działały jako instytucje państwowe . Na ziemiach polskich działały spółdzielnie typu Schultzego Delitsch oraz Raiffeirena, zwane Kasami Stefczyka. Kasy Stefczyka działały na terenie wsi. W 1925 r. została założona Kasa Stefczyka w Leźnicy Małej co wynika ze sprawozdania o stanie i rozwoju Kas Stefczyka na terenie powiatu łęczyckiego, łódzkiego i brzezińskiego na dzień 1 grudnia 1932 r. Brak dokumentów potwierdzających o pierwszym okresie jej działalności. Siedzibą kasy była Leźnica Mała. Brak dokładnej lokalizacji Kasy Stefczyka w Leźnicy Małej. Od 1939 r na wskutek wojny nastąpiła przerwa w działalności Kasy Stefczyka w Leźnicy Małej. Wszystkie księgi zostały przez okupana zniszczone. Obowiązującym statutem Kasy Stefczyka był statut z 1945 r. Celem Spółdzielni w Leźnicy Małej było podniesienie dobrobytu swych członków oraz współdziałanie w ich rozwoju kulturalnym. Głównym zadaniem kasy było przyjmowanie na oprocentowanie wkładów pieniężnych, wydawanie książeczek wkładu imiennych, udzielanie pożyczek, wydawanie przekazów, czeków, dokonywanie wypłat i wpłat. Ponadto Kasa Stefczyka zajmowała się kupnem i sprzedażą na rachunek własny lub osób trzecich papierów procentowych, odbierała również wpłaty na rachunek osób trzecich, inkasowała weksle.Wg statutu z 1945 r. sprawami spółdzielni kierowali: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. Zarząd składał się z 3 członków, wybranych na 3 lata przez Radę Nadzorczą z pośród członków spółdzielni, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Posiedzenia Zarządu odbywały się w miarę potrzeby, co najmniej jeden raz na tydzień, w czasie z góry wyznaczonym. Zarząd reprezentował spółdzielnię w sądzie i poza sądem bez osobnych pełnomocnictw oraz prowadził wszystkie sprawy spółdzielni. Rada Nadzorcza składała się z 3 członków i 3 zastępców, wybranych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie z pośród członków spółdzielni w głosowaniu tajnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływał przewodniczący lub jego zastępca w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na miesiąc Rada Nadzorcza czuwała nad prowadzeniem przez Zarząd interesów spółdzielni, informowała o biegu spraw spółdzielni i czuwała nad tym, by interesy były prowadzone zgodnie z ustawami, statutem, regulaminem i uchwałami Walnych Zgromadzeń. Walne zgromadzenia zwyczajne zwoływane były przez Zarząd raz do roku. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należało: wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, decydowanie o pociąganiu ich do odpowiedzialności sądowej i wybór pełnomocników do prowadzenia przeciwko nim procesów, zatwierdzanie bilansów i sprawozdań . 30. 06.1950 r. Kasa Stefczyka w Leźnicy Małej została przejęta przez Państwowy Bank Rolny. Na zebraniu 25.02.1951 r. członkowie zostali zapoznani z pismem Państwowego Banku Rolnego dotyczącym likwidacji Kasy Stefczyka w Leźnicy Małej.

Border dates:

1947-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

3

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 3 j.a.
Book inventory approved Tak 3 j.a.