Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Białymstoku

Reference code
4/158/0
Border dates
[1924,1938-1939,1944-1949] 1950-1975 [1976]
Number of series
21
Number of scans
0

Content:

Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1975, sygn. 1-252; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1950-1975, sygn. 253-337; Wydział Finansowy 1950-1975, sygn. 338-411; Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1975, sygn. 412-437; Wydział Oświaty i Kultury 1950-1969, sygn. 438-486; Wydział Oświaty 1968-1973, sygn. 487-513; Wydział Kultury 1968-1973, sygn. 514-544; Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury 1973-1975, sygn. 545-577; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950-1975, sygn. 578-604; Wydział Skupu 1959-1971, sygn. 605-622; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1973, sygn. 623-706; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1973-1975, sygn. 707-739; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1950-1973, sygn. 740-821; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1968-1973, sygn. 822-842; Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1973-1975, sygn. 843-865; Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1968-1970, sygn. 866-868; Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza 1972, sygn.869; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu [1924, 1938-1939, 1944-1949] 1950-1975 [1976], sygn. 870-947.

The history of the creator:

Powiatowa Rada Narodowa była najwyższym organem jednolitej władzy państwowej na terenie powiatu zgodnie z ustawą z 1950r. Organem wykonawczym i zarządzającym PRN było jej Prezydium, w jego skład wchodzili: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, którzy byli etatowymi pracownikami Biura Prezydium PRN, niekoniecznie radnymi, a także członkowie wybierani na sesji, lecz zatrudnieni w innych placówkach. Prezydium zajmowało się wykonywaniem uchwał PRN, zarządzeń władz zwierzchnich, przygotowywaniem i zwoływaniem sesji PRN, współdziałaniem z komisjami PRN, opracowywaniem planu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu. Instytucja wykonywała swoje zadania za pośrednictwem Biura, którego kierownikiem był przewodniczący Prezydium PRN. Sekretarz PRN odpowiadał za sprawy administracyjne, gospodarczo-finansowe i personalne urzędu. Prezydium PRN dzieliło się na wydziały, oddziały i referaty. Struktura instytucji ulegała zamianom podczas jego istnienia. Wydział Organizacyjno-Prawny Prezydium PRN zajmował się sprawami związanymi z jej funkcjonowaniem. Istotnych zmian dokonała ustawa z 22 listopada 1973r. w jej myśl w skład prezydiów mogli wchodzić wyłącznie radni. Kompetencje ograniczone zostały do spraw związanych z organizacją sesji PRN, czuwania nad realizacją jej uchwał i współdziałania z komisjami PRN. Obsługę rady i jej organów powierzono Biuru PRN podległemu w kwestiach merytorycznych przewodniczącemu PRN, zaś w sprawach administracyjnych i gospodarczych Urzędowi Powiatowemu. Urząd był organem administracji szczebla powiatowego, kierowanym przez naczelnika, mianowanego przez wojewodę. Kandydatura naczelnika musiała być jednak zaakceptowana przez sesję PRN, która również oceniała jego działalność. Ustawa z 1 czerwca 1975r., zlikwidowała trójstopniowy podział administracyjny kraju. Powiatowe Rady Narodowe i Urzędy Powiatowe w momencie likwidacji powiatów przestały istnieć.

Border dates:

[1924,1938-1939,1944-1949] 1950-1975 [1976]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1924-1924, 1938-1939, 1944-1949, 1950-1975, 1976-1976.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

947

Total archival units developed :

947

Total archival units without records:

0

Total current materials

18.0

Total current materials developed

18.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 947